Töihin oikeustieteelliseen tiedekuntaan

Oikeustieteellinen tiedekunta on maan johtava oikeustieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa on tutkimusta ja opetusta kaikilla oikeudenaloilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Henkilökuntaan kuuluu noin 120 tutkijaa ja opettajaa.

Tiedekunnassa on professorin, apulaisprofessorin, yliopistonlehtorin, tutkijatohtorin, yliopistotutkijan ja väitöskirjatutkijan tehtäviä. Tiedekunnassa täytettävät tehtävät ovat avoimesti haettavina. Yleensä haku on kansainvälinen.

Avoimet työpaikat

Haemme jatkuvasti uusia osaajia erilaisiin opetuksen, tutkimuksen ja tukipalveluiden tehtäviin.

Tutustu monipuolisiin uramahdollisuuksiimme ja hae uutta työpaikkaa.

Avoimet työpaikat Helsingin yliopistossa

Ohjeet opetus- ja tutkimustehtäviin hakeville

Oikeustieteellisen tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtäviin hakevia pyydetään noudattamaan alla olevia CV:tä, opetustaidon arviointia, kielitaitovaatimuksia ja julkaisuluetteloa koskevia ohjeita.

Kelpoisuusvaatimukset tehtäviin määräytyvät Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan.

Hakemusmenettelyssä noudatetaan lisäksi rehtorin päätöksen HY/125/00.00.06.00/2019 ohjeita.

Opetustaito arvioidaan Helsingin yliopistossa opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä ja dosentin arvoa haettaessa. Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena, jonka osa-alueet ovat pedagoginen koulutus ja opetusajattelu, opetuskokemus ja opetuksen kehittäminen, opinnäytetöiden ohjauskokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetusansiot ja opetusnäyte. Arviointiasteikko on 5-portainen, jossa keskimmäinen taso on ”hyvä” (tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön §37). Opetustaidon arviointi perustuu Helsingin yliopiston johtosääntöön.

Arviointimatriisissa on kuvattu kunkin osa-alueen vaatimukset. Hakijaa pyydetään hakuprosessin edetessä täyttämään e-lomake, johon opetusansiot kuvataan osa-alueittain.

Lisätietoa:

Tiedekunnan tehtäviä hakevien julkaisuluettelo laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa artikkeli konferenssijulkaisussa

Artikkeliväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

Kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

Monografiaväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön

Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli, yleistajuinen kirjan tai muun kokoomateoksen osa, yleistajuinen monografia

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos, julkisen taiteellisen teoksen osatoteutus, julkinen taiteellinen esitys tai näyttely, tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma

G Opinnäytteet

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö, pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö, lisensiaatintyö, monografiaväitöskirja, artikkeliväitöskirja

H Patentit ja keksintöilmoitukset

Myönnetty patentti, keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Audiovisuaalinen aineisto, tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto

Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenee tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen on annettava opetusta. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.

Lisätietoa:

Miksi valita Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista. Yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet akateemisen uran eri vaiheisiin. Helsingin yliopisto tarjoaa henkilöstölleen laadukkaat tukipalvelut ja monipuoliset edut.  

 

Tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia tuhansille tutkijoille ja opettajille. Vakinaistamispolkumme on kilpailukykyinen ja läpinäkyvä.