Uudet koulutusohjelmat haussa vuonna 2023
Vuonna 2023 psykoterapeuttikoulutuksen haussa on yhdeksän koulutusohjelmaa, jotka edustavat monipuolisesti eri viitekehyksiä ja kohderyhmiä.

2024 hakuun tulevat ohjelmat julkaistaan alkusyksystä 2023.

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita teoreettisia malleja ja niihin pohjautuvia kliinisiä sovelluksia. Kognitiivisen psykoterapian teoria pohjautuu tietoon siitä, kuinka ihminen käsittelee sisäistä ja ulkoista informaatiota ja luo sen pohjalta suhdetta itseensä ja maailmaan. Kognitiiviset, emotionaaliset, fysiologiset ja sosiaaliset prosessit mielletään toisiinsa tiiviisti vaikuttaviksi, ja ne kaikki ovat osa terapiatyöskentelyä. Kognitiivisen psykoterapian on osoitettu tehoavan moniin psyykkisiin ongelmiin. Toistaiseksi vakiintuneinta näyttö on masennuksen ja monien ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina.

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta). 
Koulutusohjelmaan valitaan: Koulutusohjelmasta järjestetään suomen- ja ruotsinkielinen opetusryhmä. Suomenkieliseen ryhmään valitaan 24 opiskelijaa ja ruotsinkieliseen ryhmään 20 opiskelijaa. 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alun perin lyhytkestoiseksi kehitetty, strukturoiva, joustava ja ajallisesti rajattu integratiivinen psykoterapiasuuntaus. Sen tavoitteena on potilaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen sekä uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen myötä. Terapeutti ja potilas tutkivat ja havainnoivat yhdessä potilaan oireilua, kokemusta minuudesta ja sosiaalisesta identiteetistä ja pyrkivät tätä kautta jäsentämään ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä vastavuoroisia asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja. KAT-psykoterapeuttikoulutus antaa valmiudet erityisesti aikuisten, mutta myös nuorten kanssa tehtävään lyhyt- ja pitkäkestoiseen psykoterapiaan.

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta). 
Koulutusohjelmaan valitaan: 24 opiskelijaa tai 48 opiskelijaa 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys KAT ry:n kanssa.

Koulutus on integratiivinen pohjautuen kognitiivisen psykoterapian taustateorioihin. Koulutuksen päätaustateorioina ovat kognitiivisen psykoterapian teoriat yhdessä kognitiivis-analyyttisen taustateorian kanssa. Näitä teorioita integroidaan hypnoterapian teorioihin ja käsitteisiin. Koulutuksen aikana käsitellään kognitiivisen, kognitiivis-analyyttisen ja hypnoterapian lähestymistapojen ja menetelmien käyttöä osana aikuisten yksilöllistä psykoterapiaa. Koulutus antaa laajat valmiudet keskeisten potilasryhmien, kuten mielialahäiriöiden- ja ahdistuneisuushäiriöiden sekä lievempien traumaperäisten häiriöiden, hoitoon, sekä valmiudet persoonallisuushäiriöiden, addiktioiden, vakavampien traumaperäisten häiriöiden, syömishäiriöiden, neuropsykiatristen häiriöiden sekä vaikeiden mielenterveydenhäiriöiden hoitoon aikuisilla.

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elo- syyskuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta). 
Koulutusohjelmaan valitaan: 24 opiskelijaa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivisen hypnoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa. 

Integratiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä potilaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Psykoterapian lähtökohtana on potilaan ja terapeutin välinen hyvä yhteistyösuhde, jonka puitteissa neuvottelu työtavoista ja tavoitteista toteutuu. Integratiivinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että psykoterapeutti mukauttaa työotteensa potilaan muutosvalmiuden, preferenssien ja hoidossa tapahtuvan edistymisen mukaan. Integratiivinen psykoterapia voidaan toteuttaa sekä lyhyempänä, hoidollisesti suuntautuvana että pidempikestoisena kuntoutuspsykoterapiana. Hoidon tavoitteena on aina oirelievityksen lisäksi potilaan itsetuntemuksen ja toimintakyvyn lisääntyminen. 

Koulutusohjelman alkaminen ja  kesto: Koulutusohjelma alkaa syyskuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta). 
Koulutusohjelmaan valitaan: 24 opiskelijaa

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa. 

Koulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja psykoanalyyttiseen persoonallisuusteoriaan. Koulutukseen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen psykoterapian menetelmien mahdollisimman syvällinen oppiminen. Psykoanalyyttinen psykoterapia on paitsi hoitomenetelmä, myös tutkimusmenetelmä, joka tuo uutta tietoa ihmisen mielestä.Tunnusomaista intensiiviselle psykoanalyyttiselle hoidolle on vuorovaikutussuhteessa aktivoituvien tunteensiirtojen (transferenssi ja vastatransferenssi) tunnistaminen ja ymmärtäminen. Menetelmässä terapeutin ja potilaan välistä suhdetta käytetään psykoterapian tavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmää säädellään vaihespesifisesti siten, että yksilö pyritään kohtaamaan sillä psyykkisen kehityksen tasolla, jolla hän kulloinkin itseään ilmaisee. Hoidollisia vaihtoehtoja on aina runsaasti samoin kuin käytettävissä olevia psykoterapeuttisia interventiomuotojakin

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 4 vuotta (8 lukukautta).
Koulutusohjelmaan valitaan: 9-14 opiskelijaa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykodynaamiseen teorianmuodostukseen ja sen pohjalta syntyneisiin nuoruusiän kehityksen lainalaisuuksiin ja erityispiirteisiin. Koulutus sisältää kehitysvaihespesifiä opetusta nuoruuden suotuisasta kehityksestä ja sen haasteista, jotka vaikuttavat yksilön identiteetin ja hallinta- ja puolustusmekanismien vakiintumiseen. Koulutuksen keskeinen tavoite on psykodynaamisen hoitomenetelmän syvällinen oppiminen, jossa hoidon kohteena oleva psykoterapeuttinen muutos tavoitetaan saattamalla tiedostamattomat osat tietoisen käsittelyn piiriin samalla, kun tietoisen minän vaikutus mielen toimintaan vahvistuu. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia yksilöpsykoterapeuttina psykodynaamisen teorian pohjalta erityisesti nuorten (12-25-vuotiaat) potilaiden kanssa. Koulutusohjelma antaa valmiudet verkosto- ja perhetyöskentelyyn, joka on keskeistä nuorten kanssa toimiessa. 

Alkaminen ja kesto koulutusohjelman kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 3 vuotta (6 lukukautta). 
Koulutusohjelmaan valitaan: 6-12 opiskelijaa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. 

Psykodynaamisen lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutuksen taustateoriat pohjautuvat psykoanalyyttisiin teorioihin, mm. objektisuhdeteoreettiseen perinteeseen sekä kiintymyssuhdeteorian viitekehykseen. Koulutuksen keskeinen painopistealue on varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi ja varhaisten kokemusten merkityksellisyys lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Toinen koulutuksen painopiste on varhaisten vaiheiden aikana syntyneiden vaurioiden aiheuttamissa häiriöissä ja niiden hoitamisessa psykodynaamisen psykoterapian keinoin. Pitkäkestoisen intensiivisen psykoterapiatyöskentelyn lisäksi perehdytään lyhytpsykoterapeuttisiin fokusoituihin työskentelytapoihin eri ikäisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutus antaa valmiudet toimia erityisesti lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttina.

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 4 vuotta (8 lukukautta). 
Koulutusohjelmaan valitaan: 8-14 opiskelijaa
 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja psykoanalyyttiseen persoonallisuusteoriaan sekä niiden soveltamiseen parin ja perheen hoidossa. Psykoanalyyttisessa persoonallisuusteoriassa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Psykoanalyyttisessa menetelmässä keskeistä on mielen rakenteiden ja tiedostamattoman dynamiikan huomioon ottaminen ja sellaisen vuorovaikutuksen käynnistäminen, jossa mielen rakenteet voivat korjaantua. Puolisoiden oivaltaessa sisäisten maailmojensa vaikutuksen toistensa sisäiseen maailmaan ja heidän välillään olevaan suhteeseen, sekä psyykkisen kasvutarpeen herättävän suhteessa ilmenevän kriisin, puolisoiden välinen ymmärrys, arvostus ja kunnioitus lisääntyvät ja puolisoiden välinen suhde paranee. Psykoanalyyttisessa pari- ja perhepsykoterapiassa yksilöiden psykoanalyyttinen ymmärrys ja hoito toteutuvat pari- tai perhekontekstissa, jolloin huomioidaan parin ja perheenjäsenten yksilöllisten psyykkisten kasvuhaasteiden samanaikaisuus parin ja perheen vuorovaikutussuhteissa.

Koulutusohjelman alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 4 vuotta (8 lukukautta).
Koulutusohjelmaan valitaan: 9-16 opiskelijaa
 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu ryhmäanalyyttiseen teoriaan, johon integroituu psykoanalyyttinen, systeemiteoreettinen ja sosiaalipsykologinen viitekehys. Koulutusohjelma tarkastelee yksilön mielenterveyttä sosiaalisesta ja vuorovaikutuksellisesta viitekehyksestä, jonka ihmiskäsityksen ja persoonallisuusteorian mukaan psyykkinen kasvu ja sen häiriöt syntyvät pääosin vuorovaikutussuhteissa. Ryhmäanalyysikoulutus antaa valmiudet toimia ryhmäpsykoterapeuttina ryhmäanalyyttisen teorian pohjalta. Se antaa ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämismallin myös pien-, media- ja suurryhmien ohjaamiseen. Ryhmäanalyysia sovelletaan myös muissa terapiamuodoissa, samoin kuin organisaatioissa, koulutuksessa sekä työnohjauksessa.

Koulutusohjelman alkaminen ja  kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelman kesto on 3 vuotta (6 lukukautta). 
Koulutusohjelmaan valitaan: 6-20 opiskelijaa
 

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n kanssa.