Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutus
Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) monimuotoistettuna.

Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville, ja opintoihin sisältyy paljon päiväkodissa suoritettavia oppimistehtäviä. Jos opiskelijaksi valitulla opiskelijalla ei ole työsuhdetta päiväkotiin, opiskelija etsii itselleen päiväkodin, jossa voi suorittaa oppimistehtäviä.

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu myös varhaiskasvatustyön ohessa ja yliopistokaupunkien ulkopuolella. Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (opetusharjoittelu).  

Lähiopetusta on noin kolme perättäistä päivää kuussa (yleensä torstai, perjantai ja lauantai) ja lisäksi voi olla joitain arki-iltoja etäopetuksena. Lähiopetukseen osallistuminen on pakollista. Tutkintoon kuuluvat harjoittelut suoritetaan pääosin määritellyissä kenttäpäiväkodeissa. Lähiopetusjakso toteutuu noin kerran kuukaudessa Helsingissä. Monimuotokoulutukselle on suunniteltu oma opintopolku, jota seuraamalla tutkinto suoritetaan 2,5 vuodessa. Opintoja ei ole mahdollista nopeuttaa monimuotokoulutuksessa, vaikka saisit kasvatustieteen perusopintojen lisäksi muita opintoja hyväksiluettua aiempien opintojesi perusteella. Monimuoto-opinnoista järjestetään toteutukset vain tiettyinä ajankohtina. Monimuotokoulutukseen valitut opiskelijat suorittavat tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot monimuotokoulutuksen ryhmissä.  

Tu­tus­tu kou­lu­tuk­sen ta­voit­tei­siin

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelma ja varhaiskasvatuksen opintosuunta.

Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö 

Opinnot antavat teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia kasvattajana, ohjaajana ja opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kandidaatin koulutuksen sisällön muodostavat kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot, pääaineen/tieteenalan perus- ja aineopinnot, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot sekä vapaasti valittavat ja/tai sivuaineopinnot.  

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä, josta tutkintoon hyväksiluetaan jo suorittamasi kasvatustieteen perusopinnot 25 op.  

Tutkintoon sisältyy:  

 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja kasvatustieteen aineopinnot 45 op (sisältää kandidaatin tutkielman) 
  HUOM! Hakukelpoisuuteen vaadittavat suoritetut kasvatustieteen perusopinnot 25 op hyväksiluetaan tutkintoon.
 • Kieli- ja viestintäopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot 15 op  
 • Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja 60 op (sisältää työelämäopintoja) 
 • Valinnaiset opinnot 35 op 
 • Perus- ja aineopintoihin sisältyy opettajan pedagogisia opintoja sekä ne sisältävät työelämäopintoja 

Tie­to­ja vuo­den 2022 haus­ta ja si­sää­no­tos­ta 

Helsingin yliopiston suomenkieliseen monimuotokoulutukseen valitaan kevään 2022 haussa 80 uutta opiskelijaa. Lisätietoja ruotsinkielisestä monimuotokoulutuksesta.

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksen valintaperusteet on nyt julkaistu Opintopolussa.

Monimuotokoulutukseen hakevilla tulee olla  

 • kelpoisuus lastenhoitajan tehtäviin
 • suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot 25 op 
 • vähintään 9 kuukautta yhtäjaksoista ja päätoimista työkokemusta suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattavassa varhaiskasvatuksessa päiväkodissa tai esiopetuksessa

Lisätietoja varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksen hausta löydät Opintopolusta.

Varhaiskasvatuksen opettajan suomenkielisestä tai ruotsinkielisestä monimuotokoulutuksesta kiinnostuneille torstaina 4.11.2021 järjestetyn infotilaisuuden tallenteesta (video) ja materiaaleista (pdf) löydät lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta koulutukseen. Tallenne ja materiaalit ovat kaksikieliset.

Li­sä­tie­to­ja 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksesta antavat hakuneuvojat sekä koulutussuunnittelijat osoitteessa edu-vo-monimuoto@helsinki.fi valintaperusteiden julkaisemisen ja infotilaisuuden 4.11. jälkeen. Osoitteesta vastataan sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutusta koskeviin kysymyksiin. 

Useim­min ky­sy­tyt ky­sy­myk­set mo­ni­muo­to­kou­lu­tuk­ses­ta ja ke­vään 2022 haus­ta 

Mik­si ha­ku­pe­rus­te­tut­kin­to­na on täs­sä haus­sa vain var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­jan kel­poi­suus?  

2022 alkava monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi on OKM:n erillisrahoituksella järjestettävä koulutus. Valintaperusteiden suunnittelussa tässä nimenomaisessa hakukohteessa on hakuperusteena lastenhoitajan tutkinto pääosin siitä syystä, että päiväkodin henkilöstörakenne 2030 muuttuu niin, että 

 • 2/3 on korkeakoulutettuja (varhaiskasvatuksen sosionomeja tai varhaiskasvatuksen opettajia) ja  
 • 1/3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, ks. tarkemmin okm-sivuilta

Nykytilanne päiväkodeissa on, että suurempi osa henkilöstöstä on lastenhoitajia ja pienempi osa on korkeakoulutettuja, joten tässä nimenomaisessa erillisrahoituksella järjestettävässä koulutuksessa haluttiin suunnata painotusta varhaiskasvatuksen lastenhoitajiin ja vastata tähän haasteeseen. Koulutus toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella, joka on kohdennettu koulutuksen järjestämiseen varhaiskasvatuksessa toimiville lastenhoitajan tehtäviin kelpoisille. 

Muilla taustatutkinnoilla ja ilman työkemusta voit hakea Helsingin yliopistoon päävalinnoissa varhaiskasvatuksen opettajaksi (päiväopetus). Kaikki varhaiskasvatuksen opettajan koulutukset Suomessa löydät opintopolusta hakusanalla ”varhaiskasvatuksen opettaja”  

Usein ky­syt­ty­jen ky­sy­mys­ten osio­ta täy­den­ne­tään va­lin­ta­pe­rus­tei­den jul­kai­se­mi­sen jäl­keen.