Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutus

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) monimuotoistettuna.

Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville, ja opintoihin sisältyy paljon päiväkodissa suoritettavia oppimistehtäviä. Jos opiskelijaksi valitulla opiskelijalla ei ole työsuhdetta päiväkotiin, opiskelija etsii itselleen päiväkodin, jossa voi suorittaa oppimistehtäviä.

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu myös varhaiskasvatustyön ohessa ja yliopistokaupunkien ulkopuolella. Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut (opetusharjoittelu).  

Lähiopetusta on noin kolme perättäistä päivää kuussa (yleensä torstai, perjantai ja lauantai) ja lisäksi voi olla joitain arki-iltoja etäopetuksena. Lähiopetukseen osallistuminen on pakollista. Tutkintoon kuuluvat harjoittelut suoritetaan pääosin määritellyissä kenttäpäiväkodeissa. Lähiopetusjakso toteutuu noin kerran kuukaudessa Helsingissä. Opintojen alkaessa monimuoto-opiskelijat osallistuvat orientaatioviikon infotilaisuuksiin, jotka järjestetään iltapainotteisesti osin lähitapaamisina Helsingissä ja osin etätapaamisina Zoomin välityksellä. Syksyllä 2023 aloittavien opiskelijoiden orientaatioviikko järjestetään 28.8.-3.9.2023.

Monimuotokoulutukselle on suunniteltu oma opintopolku, jota seuraamalla tutkinto suoritetaan 2,5 vuodessa. Opintoja ei ole mahdollista nopeuttaa monimuotokoulutuksessa, vaikka saisit kasvatustieteen perusopintojen lisäksi muita opintoja hyväksiluettua aiempien opintojesi perusteella. Monimuoto-opinnoista järjestetään toteutukset vain tiettyinä ajankohtina. Monimuotokoulutukseen valitut opiskelijat suorittavat tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot monimuotokoulutuksen ryhmissä.

Seuraava haku varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen järjestetään keväällä 2024. Valintaperusteet vuoden 2024 hakuun julkaistaan loppusyksystä 2023.

Tu­tus­tu kou­lu­tuk­sen ta­voit­tei­siin

Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelma ja varhaiskasvatuksen opintosuunta.

Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö 

Opinnot antavat teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia kasvattajana, ohjaajana ja opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kandidaatin koulutuksen sisällön muodostavat kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot, pääaineen/tieteenalan perus- ja aineopinnot, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot sekä vapaasti valittavat ja/tai sivuaineopinnot.  

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä, josta tutkintoon hyväksiluetaan jo suorittamasi kasvatustieteen perusopinnot 25 op.  

Tutkintoon sisältyy:  

  • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja kasvatustieteen aineopinnot 45 op (sisältää kandidaatin tutkielman) 
    HUOM! Hakukelpoisuuteen vaadittavat suoritetut kasvatustieteen perusopinnot 25 op hyväksiluetaan tutkintoon.
  • Viestintä- ja kieliopinnot 20 op  
  • Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja 60 op (sisältää työelämäopintoja) 
  • Valinnaiset opinnot 30 op 
  • Perus- ja aineopintoihin sisältyy opettajan pedagogisia opintoja sekä ne sisältävät työelämäopintoja 

Tie­to­ja vuo­den 2023 haus­ta ja si­sää­no­tos­ta 

Syksyllä 2023 alkavaan Helsingin yliopiston suomenkieliseen varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen järjestetään haku keväällä 2023. Valintaperusteet on julkaistu Opintopolussa.

Helsingin yliopiston suomenkieliseen varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen on kevään 2023 haussa 60 aloituspaikkaa. Ruotsinkieliseen varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen on 20 aloituspaikkaa. Lisätietoja ruotsinkielisestä monimuotokoulutuksesta.

Monimuotokoulutukseen hakevilla tulee olla  

  • suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot 25 op 
  • vähintään 9 kuukautta yhtäjaksoista ja päätoimista työkokemusta suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattavassa varhaiskasvatuksessa päiväkodissa tai esiopetuksessa

Lisätietoja varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksen hausta löydät Opintopolusta.

Koulutuksesta kiinnostuneille järjestettiin kaksikielinen hakuinfo tiistaina 15.11. klo 16.00–17.00 Zoomin välityksellä.
Hakuinfon tallenne on katsottavissa Unitube-palvelun kautta.
Tilaisuuden materiaalit on ladattavissa tästä: Hakuinfo VO monimuotokoulutus 15.11. materiaalit (pdf)

Muiden varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutusta tarjoavien yliopistojen valintaperusteet kevään 2023 hakuun löydät Opintopolusta. Kootusti lisätietoa varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksista päivitetään myös 1000+-verkoston nettisivuille.

Toistaiseksi Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen ei ole mahdollista hakea siirtohaun kautta.

Li­sä­tie­to­ja 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksesta antavat hakuneuvojat sekä koulutussuunnittelijat osoitteessa edu-vo-monimuoto@helsinki.fi valintaperusteiden julkaisemisen ja infotilaisuuden 15.11. jälkeen. Osoitteesta vastataan sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutusta koskeviin kysymyksiin. 

Useim­min ky­sy­tyt ky­sy­myk­set mo­ni­muo­to­kou­lu­tuk­seen hakemisesta

Miten haen varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen?

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen voi hakea täyttämällä hakulomakkeen Opintopolun kautta 15.3.2023 klo 8.00–30.3.2023 klo 15.00 välisenä aikana.

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksen hakukohteet löytyvät Opintopolusta
Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen

Valintaperusteissa vaadittavat liitteet toimitetaan Opintopolun kautta.
Ohjeet liitteiden toimittamiseen

Olen kiinnostunut hakemaan varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutukseen, mutta minulla ei ole suoritettuna kasvatustieteen perusopintoja. Mitä voin tehdä?

Tutustu suomalaisten avointen yliopistojen koulutustarjontaan ja selvitä, millä aikataululla kasvatustieteen perusopintojen kokonaisuus on mahdollista suorittaa. Useimmissa avoimissa yliopistoissa kasvatustieteen perusopintoihin sisältyvät kurssit on mahdollista suorittaa lukukauden aikana. 

Tarvitseeko kasvatustieteen perusopintojen olla varhaiskasvatuksen opettajan suuntauksella tehdyt?

Ei tarvitse. Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) voivat olla myös jonkin toisen suuntauksen mukaiset, kuten yleisen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen.    

Hakukelpoisuuteen vaadittavat kasvatustieteen perusopinnot voivat olla millä tahansa kasvatustieteen suuntauksella (esim. varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta tai yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta) suoritetut, mutta kaikki kokonaisuuteen (25 op) kuuluvat opinnot pitää olla saman opintosuunnan sisältä eli kokonaisuutta ei voi muodostaa vaan suorittamalla yksittäisiä kasvatustieteen opintojaksoja eri suuntauksista.  Huomioithan, että erityispedagogiikan perusopinnot 25op eivät käy kasvatustieteen perusopinnoiksi.

Helsingin yliopiston avoimen yliopiston nettisivuilta löydät lisätietoa kasvatustieteen perusopintojen suorittamisesta monimuotokoulutuksen hakua varten. 

Voiko kasvatustieteen perusopinnot olla opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat kasvatustieteen perusopinnot?

Voi olla. Opintojen alkaessa voit hakea suoritetulla opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuudella hyväksilukuja kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvistä opettajan pedagogista opinnoista tai vaihtoehtoisesti sillä voidaan hyväksilukea kasvatustieteen perusopinnot 25 op kokonaisuudessaan.

Mitä tarkoittaa opintokokonaisuuden koostaminen?

Opintokokonaisuuden koostaminen tarkoittaa, että suorittamasi yksittäiset opintojaksot sidotaan opintokokonaisuuteen johon opintojaksot kuuluvat (kasvatustieteen perusopinnot 25 op). Kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot pitää olla sen yliopiston/koulutuksen/opintosuunnan opetussuunnitelman mukaisia eli kyseiseen kokonaisuuteen kuuluvia opintoja. Ohjeet opintokokonaisuuden koostamiseen löydät sen tahon sivuilta jossa olet opinnot tehnyt. 

Miksi valintaperusteissa vaaditut kasvatustieteen perusopinnot eivät täydy olla alle 7 vuotta sitten suoritetut, kuten vuoden 2021 haussa?

Helsingin yliopiston sekä kasvatustieteellisen tiedekunnan linjaukset koskien osaamisen tunnistamista ja tunnustamista hyväksilukemalla ovat muuttuneet 1.8.2021 alkaen. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon osana suoritettavat aineopinnot katkaisevat kasvatustieteen perusopintojen vanhenemisen. 

Onko mahdollista hakea useampaan yliopistoon yhtä aikaa?

Kyllä on. Katso tarkemmat ohjeet Opintopolusta
Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen

Riittääkö, jos 9 kuukauden yhtäjaksoinen työkokemus tulee täyteen vasta ennen kesää 2023?

Ei riitä. Valintaperusteissa sanotaan, että haussa huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä kertynyt työkokemus.

Useim­min ky­sy­tyt ky­sy­myk­set opiskelusta mo­ni­muo­to­kou­lu­tuk­ses­sa

Voinko hyväksilukea aiemmin yliopistossa (esim. avoimessa yliopistossa) suoritettuja opintoja tutkintoon?

Varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksen opiskelijoiden on mahdollista hyväksilukea tutkintoon Helsingin yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteiden mukaisesti aiemmin suoritettuja opintoja. Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) hyväksiluetaan tutkintoon. Muut mahdolliset hyväksiluettavat opinnot tarkastellaan opintojen alkaessa, ei etukäteen. On myös hyvä huomioida, että muiden opintojen kuin kasvatustieteen perusopintojen kokonaisuuden osalta hyväksiluettavien opintojen tulee olla alle 10 vuotta vanhat valmistumishetkellä. 

Miten varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen sisältyvät harjoittelut toteutetaan monimuotokoulutuksessa?

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen sisältyy kaksi harjoittelua: eheyttävä harjoittelu ja syventävä harjoittelu (yhteensä 15 op). Molemmat harjoittelut toteutetaan niin, että osa harjoittelusta tehdään omalla työpaikalla päiväkodissa harjoittelutehtäviä tehden ja osa harjoittelusta suoritetaan Helsingin yliopiston kenttäpäiväkodissa. Harjoitteluja ei voi suorittaa kokonaan omalla työpaikalla (omassa päiväkodissa). 

Voinko opiskella itsenäisesti kursseja oman aikatauluni mukaisesti?

Et voi. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa opinnot ovat monimuotoisesti toteutettuja ja perustuvat opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Opinnoissa hyödynnetään sähköisiä oppimisalustoja, mutta opinnot on aikataulutettu lukujärjestykseen ja kaikki monimuotokoulutukseen valitut opiskelijat etenevät saman opintopolun mukaan. Valinnaisia opintoja on mahdollista opiskella omassa aikataulussa, mutta suosittelemme valinnaisten opintojen suorittamista avoimen yliopiston kesäopetuksessa 2023 ja 2024.

Onko tietokone välttämätön opinnoissa?

Kyllä on. Opintotehtäviä tehdään osittain verkkoalustoilla. Tarvitset lisäksi toimivan mikrofonin, kuulokkeet ja web-kameran.