Flerformsutbildning till lärare inom småbarnspedagogik
Studerande som blir antagna till flerformsutbildningen avlägger pedagogie kandidatexamen (PeK) 180 sp som flerformsutbildning. Utbildningen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.
Beskrivning av flerformsutbildningen

Flerformsutbildningen riktar sig till dig som arbetar på det småbarnspedagogiska fältet och önskar avlägga studier parallellt med ditt arbete inom småbarnspedagogik. Du som söker till flerformsutbildningen är intresserad av barns lärande, utvecklig och fostran. I studierna ingår övningsuppgifter och reflektioner som utförs på daghem. Ifall den som antas till utbildningen inte har ett arbetsförhållande vid ett daghem eller förskola, ordnar den studerande själv en plats inom småbarnspedagogiken (daghem och/ eller förskola) där hen kan utföra de arbetsplatsrelaterade studieuppgifterna.

Målet med flerformsutbildningen är att möjliggöra studier även för de som studerar vid sidan av sitt arbete inom småbarnspedagogik samt för de som bor utanför universitetsstäderna. Undervisningsformerna innefattar närundervisning, distansundervisning och arbetslivsanpassade uppgifter inom det småbarnspedagogiska fältet. Dessutom ingår i utbildningen även handledd praktik (inlärning i arbetet). Utbildningen består av olika studieavsnitt med schemalagd närundervisning ungefär en gång i månaden, 1–3 dagar (torsdagar, fredagar och lördagar) per tillfälle i Helsingfors. Dessutom kan kvällsundervisning på distans förekomma enstaka vardagar. De schemalagda studiedagarna är obligatoriska.

De till flerformsutbildningen valda studerandena avlägger obligatoriska studier i flerformsgrupp enligt en särskild studiestig som är planerad enbart för flerformsutbildningen. Den målsatta studietiden är 2,5 år och det är inte möjligt att påskynda flerformsstudierna, trots att du förutom grundstudierna i pedagogik kan ha möjlighet till tillgodoräknande på basen av tidigare universitetsstudier.

Bekanta dig med målen i utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll

Kandidatprogrammets omfattning är 180 sp, och i examen tillgodoräknas redan av dig genomförda grundstudier i pedagogik (25 sp). I stu­di­er­na in­går

  • Grundstudier i pedagogik 25 sp
  • Ämnesstudier i pedagogik inklusive kandidatavhandlingen och undervisningspraktik 45 sp
  • Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (såsom musik, bild och slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap med flera ämnen) 65 sp
  • Valfria studier 25 sp 
  • Övriga studier (som språk- och kommunikationsstudier) 20 sp 

Studiestig 2021–23 tabell (pdf):

Studiestig för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

 

Ny ansökningsomgång i mars 2023

Information om 2023 års ansökan och antagning

Nästa ansökningsomgång till den svenskspråkiga flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet (med start hösten 2023) kommer att hållas våren 2023. Mer detaljerad information om våren 2023 års ansökan publiceras på denna sida under senhösten 2022. Urvalskriterier publiceras i Min Studieinfo/ Opintopolu under senhösten 2022.

Information om 2022- års ansökningsomgång (avslutad)

Till den svenskspråkiga flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet antas 24 nya studerande vid våren 2022 års antagning. Till den finskspråkiga flerformsutbildningen antas 120 nya studerande. Informationen om den finskspråkiga flerformsutbildningen.

Antagningsrunderna är publicerade på Studiestigens (Opintopolku) informationstjänst i antagningsgrunderna

Den som söker till flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet med start hösten 2022 bör ha:

  • examen som ger behörighet att arbeta som barnskötare
  • avlagda grundstudier i pedagogik (25 sp)
  • minst 9 månader enhetlig arbetserfarenhet från området för småbarnspedagogik (daghem eller förskola).

Information (pdf) och inspelning (video) från infotillfället som hölls 4.11 om 2022 års antagning till flerformsutbildningen. Materialet är tvåspråkigt.

Notera att alla som planerar söka in till flerformsutbildningen, under våren 2022 bör ha avlagt grundstudier i pedagogik. Denna helhet kan som bäst avläggas på de Öppna universiteten. Du kan till exempel avlägga grundstudier i pedagogik (25 sp), grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) eller grundstudier i allmän pedagogik (25 sp) på de öppna universiteten. Att du har avlagt 25 sp grundstudier är ett kriterium vid kommande antagning och påskyndar även dina kommande studier. Det lönar sig att hålla koll på anmälningsdatum till kurser och kurshelheter på de öppna universitetens webbsidor. Mer information ges från de öppna universiteten.

Vanliga frågor:

Varför är avlagd barnskötarexamen ett antagningskrav vid 2022 års ansökan?

Flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik som startar hösen 2022 finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. I urvalskriterierna för denna specifika ansökan 2022 är ett av ansökningskriterierna examen som barnskötare. Detta har främst att göra med att personalstrukturen inom småbarnspedagogiken 2030 kommer att förändras så att:

  • 2/3 är högskoleutbildade (socionomer inom småbarnspedagogik eller lärare inom småbarnspedagogik) och
  • 1/3 innehar barnskötarkompetens, se mer information på UKM-sidorna.

Den nuvarande situationen inom småbarnspedagogiken är att majoriteten av personalen är barnskötare och en mindre andel är högskoleutbildade. Av den anledningen är syftet vid skapandet av denna specifika utbildning att fokusera på barnskötare för att möta utmaningarna inom det småbarnspedagogiska fältet. Flerformsutbildningen genomförs med projektfinansiering från undervisnings- och kulturministeriet, och fokuserar alltså på att anordna utbildning för de som innehar barnskötarkompetens.

Ifall du saknar barnskötarexamen och/ eller saknar arbetslivserfarenhet kan du söka till Helsingfors universitets heltidsutbildning till lärare inom småbarnspedagogik. Du kan hitta all utbildning till lärare inom småbarnspedagogik i Finland med sökorden "lärare inom småbarnspedagogik".

Avsnittet med vanliga frågor kommer att kompletteras under 2022

Mera info

Har du frågor om 2023 års ansökan eller övriga frågor om flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet kan du ställa dom till edu-vo-monimuoto@helsinki.fi.

Om du har frågor specifikt om den svenskspråkiga flerformsutbildningen kan du kontakta Margita Sundstedt, universitetslektor och koordinator vid flerformsutbildningen
tel. 050 5702866
margita.sundstedt@helsinki.fi