Käsityötieteen erilliset opinnot

Käsityötieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen käsityöoppiaineessa.

Käsityönopettajan koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia myös erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen. Erillisten opintojen suoritusoikeus ei anna oikeutta suorittaa tutkintoa, eikä tällaisen oikeuden saaneella henkilöllä ole tutkinto-opiskelijan etuja ja oikeuksia. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin se on myönnetty.

Haku erillisiin opintoihin

Voit hakea perus- ja aineopintojen kokonaisuuteen (25 op + 35 op = 60 op). Käsityötieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen käsityöoppiaineessa. Opinnot on ajoitettu kahdelle vuodelle.

Kevään 2024 hakuaika on 2.4.2024 klo 9.00 - 16.4.2024 klo 15.00.

Lisätietoja käsityötieteen erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Siltavuoren opiskelijapalveluissa: siltavuori-student@helsinki.fi.

Valintaperusteet – käsityötiede valinnaisina tai erillisinä opintoina

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen tutkinto-opiskelijat sekä JOO-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa valinnaisina opintoina käsityötieteen perusopinnot 25 op ja/tai aineopinnot 35 op.

Lisäksi ne henkilöt, jotka haluavat suorittaa käsityötieteen perusopinnot 25 op ja/tai aineopinnot 35 op erillisinä opintoina.

Haku käsityötieteen valinnaisiin ja erillisiin opintoihin (perus- ja aineopinnot 60 op) alkaa 2.4.2024 klo 9.00 ja päättyy 16.4.2024 klo 15.00. Hakemukset liitteineen lähetetään hakuajan päättymiseen mennessä e-lomakkeella (lomake aukeaa hakuajan alkaessa).

Käsityötieteen perus- ja aineopintoihin valitaan yhteensä 16 opiskelijaa seuraavasti:

 1. 8 Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijaa (valinnaiset opinnot)
 2. 2 Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun perustutkinto-opiskelijaa (valinnaiset opinnot, opiskelijavaihtoon perustuvat paikat)
 3. 2 JOO-opiskelijaa (valinnaiset opinnot)
 4. 4 erillisopiskelijaa

Mikäli tietty opiskelijakiintiö ei tule täyteen, voidaan kiintiöstä varatut paikat täyttää muiden kiintiöiden hakijoilla.

Valinnat tehdään motivaatiokirjeen perusteella, josta annetaan pisteitä 0-15. Jokaisesta kysymyksestä voi saada enintään 3 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan tulee saada motivaatiokirjeestä vähintään 8 pistettä. Tekstin pituus on enintään 5000 merkkiä (1000 merkkiä kysymystä kohti, merkkimäärä sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa. Motivaatiokirjeen kieli on suomi tai ruotsi.

Motivaatiokirjeessä arvioidaan hakijan osoittamaa sitoutuneisuutta, motivaatiota ja koulutettavuutta. Motivaatiokirjeessä tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miksi haluat suorittaa käsityötieteen perus- ja aineopinnot?
 2. Minkälaisia käsityöalan tietoja ja taitoja aiempi opiskelu- ja koulutustaustasi antaa käsityötieteen perus- ja aineopintojen suorittamiseen?
 3. Mitä uusia valmiuksia sekä työllistymis- ja asiantuntijuuden kehittymismahdollisuuksia uskot käsityötieteen perus- ja aineopintojen suorittamisen sinulle tarjoavan?
 4. Millaisiin kysymyksiin käsityötiede vastaa? Millaisena näet käsityötieteen merkityksen tulevaisuudessa?
 5. Opetus järjestetään Helsingissä pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16 (opetusta voi olla klo 20 asti). Miten olet aikonut sovittaa yhteen opiskelun ja muun elämän, jotta pystyt suorittamaan käsityötieteen opinnot kahdessa lukuvuodessa?

Tasapistetilanteet

Hakijat laitetaan järjestykseen motivaatiokirjeestä saadun pistemäärän perusteella. Saman kokonaispistemäärän saaneiden keskinäinen hyväksymisjärjestys ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella:

Valinnaiset opinnot (Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat/JOO-opiskelijat):

Samassa hakukiintiössä saman pistemäärän saaneet hakijat laitetaan järjestykseen oman opintosuunnan perusopintokokonaisuuden kokonaisarvosanan perusteella. Oman opintosuunnan perusopintokokonaisuus tulee olla suoritettu ja koostettu hakuajan päättymiseen (16.4.2024 klo 15.00) mennessä.

Valinnaiset opinnot (Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen tutkinto-opiskelijat):

Saman pistemäärän saaneet hakijat laitetaan järjestykseen siten, että etusijalle asetetaan hakija, jolla on enemmän suoritettuja opintopisteitä kuvataidekasvatuksen pääaineessa hakuajan päättymiseen (16.4.2024 klo 15.00) mennessä.

Erilliset opinnot:

Saman pistemäärän saaneet hakijat laitetaan järjestykseen siten, että etusijalle asetetaan hakija, jolla on eniten soveltuvaa työkokemusta. Huomioon otetaan vain työkokemus, joka on kertynyt hakuajan päättymiseen mennessä ja josta on toimitettu todistus hakemuksen liitteenä viimeistään 16.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Soveltuvaksi työkokemukseksi katsotaan päätoiminen opettajan työkokemus perus- ja lukio-opetuksessa. Opinto-ohjaajan työ muualla kuin perus- tai lukio-opetuksessa, kouluttajan, ohjaajan tai opintoneuvojan työtä ei huomioida laskettaessa työkokemusta.

Työkokemusta laskettaessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Päätoimisuus tarkoittaa vähintään 16 opetustuntia viikossa. Työskentely useammalle työnantajalle samanaikaisesti yhdistetään laskettaessa päätoimisuutta.
 • Työkokemus lasketaan kokonaisina kuukausina. Laskettaessa hakijan eri työjaksojen pituuksia yhteen, lasketaan vajaiden kalenterikuukausien työpäivät yhteen siten, että vähintään 16 päivää kestänyt jakso pyöristetään kokonaiseksi kuukaudeksi.
 • Yhden lukuvuoden ajalta (1.8. - 31.7.) lasketaan työkokemusta enintään 9 kuukautta.
 • Työsopimus tai virkamääräys ei riitä työkokemuksen osoittamiseen, vaan hakijan on työkokemuksen osoittamiseksi toimitettava työ- tai palvelussuhdetodistus.

Valinnaiset opinnot

Valinnaisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot hakuajan päättymiseen mennessä:

 • Hakija on:
 1. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija ja on suorittanut omassa opintosuunnassaan/koulutusohjelmassaan oman tieteenalansa perusopinnot ja koostanut ne kokonaisuudeksi hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä tai  
 2. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen perustutkinto-opiskelija ja on suorittanut omassa opintosuunnassaan/koulutusohjelmassaan oman tieteenalansa perusopinnot hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä tai  
 3. perustutkinto-opiskelija muussa suomalaisessa yliopistossa (muualla kuin Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa) ja hakee JOO-opiskeluoikeutta käsityötieteen perus- 25 op ja/tai aineopintoihin 35 op ja on suorittanut omassa opintosuunnassaan/koulutusohjelmassaan oman tieteenalansa perusopinnot ja koostanut ne kokonaisuudeksi hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä.

Mikäli opiskeluoikeutta haetaan vain käsityötieteen aineopintoihin (35 op), käsityötieteen perusopinnot (25 op) tulee olla suoritettuna ja koottuna hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä.  

Erilliset opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä:

 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon tai ammattitutkinnon
 • Hakija ei ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavana opiskelijana

Mikäli opiskeluoikeutta haetaan vain käsityötieteen aineopintoihin (35 op), käsityötieteen perusopinnot (25 op) tulee olla suoritettuna ja koottuna hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä.

Koulutus järjestetään suomeksi. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto ja opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa molempia kotimaisia kieliä eli suomea ja ruotsia.

Erillisiin opintoihin hakevan hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito suomen tai ruotsin kielessä. Tyypillistä on, että hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomeksi tai ruotsiksi, jolloin vaaditun kielitaidon voi osoittaa tutkintotodistuksella. Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, voi kielitaidon osoittaa myös kaikilla niillä tavoilla, joita käytetään muissa opettajankoulutuksen opintojen hauissa.

Ohjeet: Suomen kielen taidon osoittaminen. (Noudatathan vain näissä valintaperusteissa annettuja ohjeita liitteiden toimittamisesta.)

Ohjeet: Ruotsin kielen taidon osoittaminen. (Noudatathan vain näissä valintaperusteissa annettuja ohjeita liitteiden toimittamisesta.)

Hakemuksen liitteet toimitetaan pdf- tai jpg-muodossa hakulomakkeen (e-lomake) sähköisenä liitteenä. Mikäli pyydetty todistus on suorituksesta, joka on suoritettu Helsingin yliopistossa ja opintosuoritukset löytyvät sähköisestä opintorekisteristä, todistusta ei tarvitse toimittaa. Alla on eriteltynä vaaditut liitteet hakuryhmän mukaan.

 

Valinnaiset opinnot (Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat)

 • Motivaatiokirje
 • Mikäli haet opiskeluoikeutta vain käsityötieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää lisäksi opintosuoritusote käsityötieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.

Valinnaiset opinnot (Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen tutkinto-opiskelijat)

 • Motivaatiokirje 
 • Opintosuoritusote, jossa näkyy hakuperusteena olevan koulutusohjelman suoritetut opinnot. 
 • Tuloste Sisun opintosuunnitelmasta 
 • Mikäli haet opiskeluoikeutta vain käsityötieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää lisäksi opintosuoritusote käsityötieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.

Valinnaiset opinnot (JOO-opiskelijat)

 • Motivaatiokirje 
 • Opintosuoritusote, jossa näkyy hakuperusteena olevan koulutusohjelman perusopintokokonaisuus suoritettuna ja opintokokonaisuudeksi koostettuna. 
 • Mikäli haet opiskeluoikeutta vain käsityötieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää lisäksi opintosuoritusote käsityötieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi. 
 • JOO-opiskelijat täyttävät e-lomakkeen lisäksi myös joustavan opiskeluoikeuden (JOO)-hakemuksen. 

Erilliset opinnot

 • Motivaatiokirje 
 • Tutkintotodistus suorittamastasi korkeakoulu- tai ammattitutkinnosta 
 • Soveltuvan työkokemuksen osoittavat työtodistukset (ks. Valintamenettely). Työkokemus huomioidaan vain mahdollisissa tasapistetilanteissa. Todistuksissa tulee näkyä selvästi opettajatoimen tai -viran tarkka nimike, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä tieto työn päätoimisuudesta. Työsopimus tai virkamääräys ei riitä todistukseksi. 
 • Mahdollinen todistus kielitaidon osoittamiseksi (mikäli tutkinto on suoritettu muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi) 
 • Mikäli haet opiskeluoikeutta vain käsityötieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää lisäksi opintosuoritusote käsityötieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.  

Valinnaiset opinnot (Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat)

Opiskeluoikeus valinnaisiin käsityötieteen opintoihin on voimassa yhtä kauan kuin opiskelijan tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa.

Valinnaiset opinnot (Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen tutkinto-opiskelijat, JOO-opiskelijat)

Opintokokonaisuuden suoritusoikeus on määräaikainen ja voimassa kaksi lukuvuotta, 1.8.2024–31.7.2026.  

Valinnaisten opintojen suoritusoikeuden saaneella (Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinto-opiskelijat, JOO-opiskelijat) ei ole tällä perusteella oikeutta suorittaa korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston opiskelijaluetteloon kuuluvalla opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty. 

Erilliset opinnot

Opintokokonaisuuden suoritusoikeus on määräaikainen ja voimassa kaksi lukuvuotta, 1.8.2024–31.7.2026. 

Erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneella ei ole tällä perusteella oikeutta suorittaa korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston opiskelijaluetteloon kuuluvalla opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty. 

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 31.5.2024. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta sähköpostilla ja opintoihin hyväksytyille toimitetaan lisäksi ohjeet opiskelupaikan vastaanottamista ja opintojen aloitusta varten. 

Opintoihin hyväksytyn on ilmoitettava opiskeluoikeuden käyttämisestä viimeistään 14.6.2024 klo 15.00 mennessä, muussa tapauksessa hän menettää opiskeluoikeutensa.  

Vastaanottamatta jääneille tai peruutetuille paikoille kutsutaan hakijoita varasijoilta 14.6.2024 jälkeen. Varasijoille otetaan kussakin valintaryhmässä enintään 3 hakijaa. Varasijoilta valitseminen päättyy, kun hakukohteessa ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja tai kun ei ole jäljellä hakijoita, joille vapaita opiskelupaikkoja voitaisiin tarjota. Varasijoilta valitseminen päättyy kuitenkin viimeistään 28.6.2024. 

Syyslukukauden 2024 opetus alkaa elo-syyskuun vaihteessa uusien opiskelijoiden aloitusinfolla (tarkka aika ilmoitetaan kesällä opintoihin hyväksymisen yhteydessä). 

Käsityötieteen opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Opinnot edellyttävät läsnäoloa. Opetus perustuu pääasiassa luentoihin, suurryhmiin ja pienryhmäharjoituksiin. Ryhmäopetus on luonteeltaan sellaista opetusta, jossa läsnäololla on suuri merkitys oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi ryhmäopetuksessa on läsnäolopakko (85 % opetuksesta) ja poissaoloista voidaan edellyttää korvaavaa suoritusta. Opetus ajoittuu pääsääntöisesti klo 8–16 välille, mutta opetusta voi olla klo 20 asti. 

Mikäli sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ja sinulla on tarve suorittaa opinnot nopeammin kuin kahdessa lukuvuodessa, voit kysyä tarkempia ohjeita Siltavuoren opiskelijapalveluista, siltavuori-student@helsinki.fi.  

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijapalvelut: siltavuori-student@helsinki.fi.

Yliopistonlehtori Päivi Fernström (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Sivulta löydät tilaston Helsingin yliopiston käsityötieteen erillisten ja valinnaisten opintojen valinnoista vuodesta 2021 lähtien. Tilastossa kerrotaan hakukohteittain kuinka monta hakijaa ja aloituspaikkaa opinnoissa oli sekä kuinka moni hakijoista sai opiskeluoikeuden käsityötieteen erillisiin tai valinnaisiin opintoihin.

Käsityötieteen erillisiin ja valinnaisiin opintoihin hakeneet ja hyväksytyt 15.6.2023 (pdf)