Kotitaloustieteen erilliset opinnot

Kotitaloustieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen kotitalouden oppiaineessa.

Hakukelpoisuus ja suoritusoikeus

Henkilö, joka ei ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavana opiskelijana ja jolla on suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op), voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa kotitaloustieteen opintokokonaisuuksia. Erillisten opintojen suoritusoikeus ei anna oikeutta suorittaa tutkintoa eikä tällaisen oikeuden saaneella henkilöllä ole tutkinto-opiskelijan etuja ja oikeuksia. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin se on myönnetty.

Haku eril­li­siin opin­toi­hin

Erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää joko kotitaloustieteen perus- ja aineopintojen kokonaisuuteen (25 op + 35 op = 60 op) tai aineopintoihin (35 op). Jos haet erillistä opiskeluoikeutta kotitaloustieteen aineopintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna ja koottuna kotitaloustieteen perusopinnot hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisätietoja kotitaloustieteen erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Siltavuoren opiskelijapalveluissa: siltavuori-student@helsinki.fi.

Valintaperusteet koskevat kevään 2024 hakua.

Valintaperusteet – kotitaloustiede valinnaisina tai erillisinä opintoina

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa valinnaisina opintoina kotitaloustieteen perusopinnot 25 op ja/tai aineopinnot 35 op. Lisäksi ne henkilöt, jotka haluavat suorittaa kotitaloustieteen perusopinnot 25 op ja/tai aineopinnot 35 op erillisinä opintoina.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat

Valinnaisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot hakuajan päättymiseen mennessä:

 • Hakija on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelija
 • Hakija on suorittanut omassa opintosuunnassaan oman tieteenalansa perusopinnot ja koostanut ne kokonaisuudeksi hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä
 • Hakijan tutkinto tulee sisältämään opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opiskeluoikeus oltava hakuhetkellä)

Mikäli opiskeluoikeutta haetaan vain kotitaloustieteen aineopintoihin (35 op), kotitaloustieteen perusopinnot (25 op) tulee olla suoritettuna ja koostettuna hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä.

Erilliset opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä:

 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon tai ammattitutkinnon
 • Hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/1998) sekä tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (865/2005) mukaiset opinnot)
 • Hakija ei ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavana opiskelijana

Mikäli opiskeluoikeutta haetaan vain kotitaloustieteen aineopintoihin (35 op), kotitaloustieteen perusopinnot (25 op) tulee olla suoritettuna ja koostettuna hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä.

Kotitaloustieteen perus- ja aineopintoihin valitaan yhteensä 4 opiskelijaa seuraavasti:

 • 1 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelija (valinnaiset opinnot)
 • 3 erillisopiskelijaa

Mikäli tietty opiskelijakiintiö ei tule täyteen, voidaan kiintiöstä varatut paikat täyttää muiden kiintiöiden hakijoilla.

 

Valinnat tehdään motivaatiokirjeen perusteella, josta annetaan pisteitä 0-15. Jokaisesta kysymyksestä voi saada enintään 3 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan tulee saada motivaatiokirjeestä vähintään 8 pistettä. Tekstin pituus on enintään 5000 merkkiä (1000 merkkiä kysymystä kohti, merkkimäärä sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa. Motivaatiokirjeen kieli on suomi tai ruotsi.

Motivaatiokirjeessä arvioidaan hakijan osoittamaa sitoutuneisuutta, motivaatiota ja koulutettavuutta. Motivaatiokirjeessä tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miksi haluat suorittaa kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot?
 2. Minkälaisia kotitalousalan tietoja ja taitoja aiempi opiskelu- ja koulutustaustasi antaa kotitaloustieteen perus- ja aineopintojen suorittamiseen?
 3. Mitä uusia valmiuksia sekä työllistymis- ja asiantuntijuuden kehittymismahdollisuuksia uskot kotitaloustieteen perus- ja aineopintojen suorittamiseen sinulle tarjoavan?
 4. Millaisiin kysymyksiin kotitaloustiede vastaa? Millaisena näet kotitaloustieteen merkityksen tulevaisuudessa?
 5. Opetus järjestetään Helsingissä pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16. Miten olet aikonut sovittaa yhteen säännöllistä läsnäoloa vaativan opiskelun ja muun elämän, jotta pystyt suorittamaan kotitaloustieteen opinnot?

Tasapistetilanteet

Hakijat laitetaan järjestykseen motivaatiokirjeestä saadun pistemäärän perusteella. Saman kokonaispistemäärän saaneiden keskinäinen hyväksymisjärjestys ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella:

Valinnaiset opinnot (Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat):

Saman pistemäärän saaneet hakijat laitetaan järjestykseen oman opintosuunnan perusopintokokonaisuuden kokonaisarvosanan perusteella. Oman opintosuunnan perusopintokokonaisuus tulee olla suoritettu ja koostettu hakuajan päättymiseen (16.4.2024) mennessä.

Erilliset opinnot:

Saman pistemäärän saaneet hakijat laitetaan järjestykseen siten, että etusijalle asetetaan hakija, jolla on eniten soveltuvaa työkokemusta. Huomioon otetaan vain työkokemus, joka on kertynyt hakuajan päättymiseen mennessä ja josta on toimitettu todistus hakemuksen liitteenä viimeistään 16.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Soveltuvaksi työkokemukseksi katsotaan päätoiminen opettajan työkokemus perus- ja lukio-opetuksessa. Opinto-ohjaajan työ muualla kuin perus- tai lukio-opetuksessa, kouluttajan, ohjaajan tai opintoneuvojan työtä ei huomioida laskettaessa työkokemusta.

Työkokemusta laskettaessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Päätoimisuus tarkoittaa vähintään 16 opetustuntia viikossa. Työskentely useammalle työnantajalle samanaikaisesti yhdistetään laskettaessa päätoimisuutta.
 • Työkokemus lasketaan kokonaisina kuukausina. Laskettaessa hakijan eri työjaksojen pituuksia yhteen, lasketaan vajaiden kalenterikuukausien työpäivät yhteen siten, että vähintään 16 päivää kestänyt jakso pyöristetään kokonaiseksi kuukaudeksi.
 • Yhden lukuvuoden ajalta (1.8. - 31.7.) lasketaan työkokemusta enintään 9 kuukautta.
 • Työsopimus tai virkamääräys ei riitä työkokemuksen osoittamiseen, vaan hakijan on työkokemuksen osoittamiseksi toimitettava työ- tai palvelussuhdetodistus.

Haku kotitaloustieteen valinnaisiin ja erillisiin opintoihin (perus-ja aineopinnot 60 op) alkaa 2.4.2024 klo 9.00 ja päättyy 16.4.2024 klo 15.00.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat:
Hakemukset liitteineen lähetetään 16.4.2024 klo 15.00 mennessä e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/127981/lomakkeet.html lomake aukeaa hakuajan alkaessa.

Erilliset opinnot:
Hakemukset liitteineen lähetetään 16.4.2024 klo 15.00 mennessä e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/127981/lomakkeet.html lomake aukeaa hakuajan alkaessa.

Koulutus järjestetään suomeksi. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto ja opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa molempia kotimaisia kieliä eli suomea ja ruotsia.

Erillisiin opintoihin hakevan hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito suomen tai ruotsin kielessä. Tyypillistä on, että hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomeksi tai ruotsiksi, jolloin vaaditun kielitaidon voi osoittaa tutkintotodistuksella. Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, voi kielitaidon osoittaa myös kaikilla niillä tavoilla, joita käytetään muissa opettajankoulutuksen opintojen hauissa.

Ohjeet: Suomen kielen taidon osoittaminen. (Noudatathan vain näissä valintaperusteissa annettuja ohjeita liitteiden toimittamisesta.)

Ohjeet: Ruotsin kielen taidon osoittaminen. (Noudatathan vain näissä valintaperusteissa annettuja ohjeita liitteiden toimittamisesta.)

Hakemuksen liitteet toimitetaan pdf- tai jpg-muodossa hakulomakkeen (e-lomake) sähköisenä liitteenä. Mikäli pyydetty todistus on suorituksesta, jonka olet suorittanut Helsingin yliopistossa ja opintosuorituksesi löytyvät sähköisestä opintorekisteristä, todistusta ei tarvitse toimittaa. Alla on eriteltynä vaaditut liitteet hakuryhmän mukaan.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat

 • Motivaatiokirje
 • Mikäli haet opiskeluoikeutta vain kotitaloustieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää liitetiedostoksi opintosuoritusote kotitaloustieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.

Erilliset opinnot

 • Motivaatiokirje
 • Tutkintotodistus suorittamastasi korkeakoulu- tai ammattitutkinnosta
 • Todistus opettajan pedagogisista opinnoista
 • Soveltuvan päätoimisen opetuskokemuksen osoittavat työtodistukset (ks. Valintamenettely). Työkokemus huomioidaan vain mahdollisissa tasapistetilanteissa. Todistuksissa tulee näkyä selvästi opettajatoimen tai -viran tarkka nimike, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä tieto työn päätoimisuudesta. Työsopimus tai virkamääräys ei riitä todistukseksi.
 • Mahdollinen todistus kielitaidon osoittamiseksi (mikäli tutkinto on suoritettu muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi)
 • Mikäli haet opiskeluoikeutta vain kotitaloustieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää lisäksi opintosuoritusote kotitaloustieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.

Opintokokonaisuuden suoritusoikeus on määräaikainen ja voimassa kaksi lukuvuotta, 1.8.2024–31.7.2026.

Erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneella ei ole tällä perusteella oikeutta suorittaa korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa, eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston opiskelijaluetteloon kuuluvalla opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty.

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään perjantaina 31.5.2024. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta sähköpostilla ja opintoihin hyväksytyille toimitetaan lisäksi ohjeet opiskelupaikan vastaanottamista ja opintojen aloitusta varten.

Opintoihin hyväksytyn on ilmoitettava opiskeluoikeuden käyttämisestä viimeistään perjantaina 14.6.2024 klo 15.00 mennessä, muussa tapauksessa hän menettää opiskeluoikeutensa.

Vastaanottamatta jääneille tai peruutetuille paikoille kutsutaan hakijoita varasijoilta 14.6.2024 jälkeen. Varasijoille otetaan kussakin valintaryhmässä enintään 3 hakijaa. Varasijoilta valitseminen päättyy, kun hakukohteessa ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja tai kun ei ole jäljellä hakijoita, joille vapaita opiskelupaikkoja voitaisiin tarjota. Varasijoilta valitseminen päättyy kuitenkin viimeistään 28.6.2024.

Syyslukukauden 2024 opetus alkaa elo-syyskuun vaihteessa uusien opiskelijoiden aloitusinfolla (tarkka aika ilmoitetaan kesällä opintoihin hyväksymisen yhteydessä).

Kotitaloustieteen opinnot on mahdollista suorittaa joko yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena ja ne edellyttävät läsnäoloa. Opetus perustuu pääasiassa luentoihin tai suurryhmiin ja niihin liittyviin pienryhmäharjoituksiin. Pienryhmäopetus on luonteeltaan sellaista opetusta, jossa läsnäololla on suuri merkitys oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi ryhmäopetukseen tulee lähtökohtaisesti aina osallistua. Mikäli poissaoloa kertyy yli 15 % ryhmäopetuksesta (esim. sairastuminen), opiskelijan on neuvoteltava opettajan kanssa vaihtoehtoisista tavoista saavuttaa osaamistavoitteet. Ryhmäopetusta ei voi kokonaan korvata vaihtoehtoisin suoritustavoin.Opetus ajoittuu pääsääntöisesti maanantaista perjantaille klo 8-16 välille. Tarkemmat opetusaikataulut selviävät uusien opiskelijoiden aloitusinfossa elokuussa.

Opintojen sisältö: Yliopisto-opettaja Helena Soljanto tai yliopistonlehtori Sanna Sekki (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Opintoihin hakeminen ja opintojen suorittaminen: Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijapalvelut (siltavuori-student@helsinki.fi)

Sivulta löydät tilastoa Helsingin yliopiston kotitaloustieteen erillisten ja valinnaisten opintojen valinnoista. Tilastoissa kerrotaan hakukohteittain kuinka monta hakijaa ja aloituspaikkaa opinnoissa oli sekä kuinka moni hakijoista sai opiskeluoikeuden kotitaloustieteen erillisiin tai valinnaisiin opintoihin.

 

Kotitaloustieteen erillisiin ja valinnaisiin opintoihin hakeneet ja hyväksytyt 2023 (pdf).

 

Lopulliset tilastot hakeneista, hyväksytyistä ja opiskeluoikeuden vastaanottaneista julkaistaan syksyisin.