Kotitaloustieteen erilliset opinnot
Kotitaloustieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen kotitalouden oppiaineessa.

Hakukelpoisuus ja suoritusoikeus

Henkilö, joka ei ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavana opiskelijana ja jolla on suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op), voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa kotitaloustieteen opintokokonaisuuksia. Erillisten opintojen suoritusoikeus ei anna oikeutta suorittaa tutkintoa eikä tällaisen oikeuden saaneella henkilöllä ole tutkinto-opiskelijan etuja ja oikeuksia. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin se on myönnetty.

Haku eril­li­siin opin­toi­hin

Erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää joko kotitaloustieteen perus- ja aineopintojen kokonaisuuteen (25 op + 35 op = 60 op) tai aineopintoihin (35 op). Jos haet erillistä opinto-oikeutta kotitaloustieteen aineopintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna ja koottuna kotitaloustieteen perusopinnot hakuajan päättymiseen mennessä.

Seuraava erillisten opintojen haku järjestetään keväällä 2022.

Huom! Valintaperusteet koskevat kevään 2021 hakua. Kevään 2022 haun valintaperusteet julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Lisätietoja kotitaloustieteen erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Siltavuoren opiskelijapalveluissa: siltavuori-student@helsinki.fi.

Valintaperusteet – kotitaloustiede valinnaisina tai erillisinä opintoina

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa valinnaisina opintoina kotitaloustieteen perusopinnot 25 op ja/tai aineopinnot 35 op. Lisäksi ne henkilöt, jotka haluavat suorittaa kotitaloustieteen perusopinnot 25 op ja/tai aineopinnot35 op erillisinä opintoina.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet omassa opintosuunnassaan oman tieteenalan perusopinnot sekä joiden tutkinto tulee sisältämään opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opinto-oikeus oltava hakuhetkellä).

Mikäli opinto-oikeutta haetaan vain kotitaloustieteen aineopintoihin (35 op), kotitaloustieteen perusopinnot (25 op) tulee olla suoritettuna ja koottuna hakuajan päättymiseen (15.4.2021) mennessä.

Erilliset opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voi hakeahenkilö, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 • korkeakoulututkinnon tai ammattitutkinnon suorittanut henkilö, joka hakeutuu suorittamaan opinnottutkintonsa täydennykseksi tai pätevöitymiseksi
 • henkilö, joka on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/1998) sekä tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (865/2005) mukaiset opinnot) ja joka ei ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavana opiskelijana, vaan haluaa suorittaa kotitaloustieteen perusopinnot 25 op ja/tai aineopinnot 35 op ns. erillisinä opintoina.

Mikäli opinto-oikeutta haetaan vain kotitaloustieteen aineopintoihin (35 op), kotitaloustieteen perusopinnot (25 op) tulee olla suoritettuna ja koottuna hakuajan päättymiseen (15.4.2021) mennessä.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan erillisten opintojen hakulomakkeella. Huomattavaa on, että erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneella ei ole tällä perusteellaoikeutta suorittaa korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston opiskelijaluetteloon kuuluvalla opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty. Jos opiskelija myöhemmin hankkii kasvatustieteellisen tiedekunnan opinto-oikeuden, hän voi sisällyttää erillisinä opintoina suoritetut opintojaksot tutkintoonsa tiedekunnan määräysten mukaisesti.

Kotitaloustieteen perus-ja aineopintoihin valitaan yhteensä 3 opiskelijaa seuraavasti:

 • 1 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelija (valinnaiset opinnot)
 • 2 erillisopiskelijaa

Mikäli tietty opiskelijakiintiö ei tule täyteen, voidaan kiintiöstä varatut paikat täyttää muiden kiintiöiden hakijoilla.

Valinnat tehdään motivaatiokirjeen perusteella, josta annetaan pisteitä 0-15. Jokaisesta kysymyksestä voi saada enintään 3 pistettä. Tekstin pituus on enintään 5000 merkkiä (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa. Motivaatiokirjeen kieli on suomitai ruotsi.

Motivaatiokirjeessä arvioidaan hakijan osoittamaa sitoutuneisuutta, motivaatiota ja koulutettavuutta. Motivaatiokirjeessä tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

 1. Minkälaisia kotitalousalan tietoja ja taitoja aiempi opiskelu- ja koulutustaustasi antaa kotitaloustieteen perus- ja aineopintojen suorittamiseen?
 2. Mitä uusia valmiuksia sekä työllistymis- ja asiantuntijuuden kehittymismahdollisuuksia uskot kotitaloustieteen perus- ja aineopintojen suorittamiseen sinulle tarjoavan?
 3. Miten näet kotitaloustieteen tieteenalana? Millaisiin kysymyksiin kotitaloustiede vastaa?
 4. Kerro opiskelumotivaatiostasi ja miksi haluat suorittaa kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot.
 5. Opetus järjestetään Helsingissä pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16. Miten olet aikonut sovittaa yhteen opiskelun ja muun elämän, jotta pystyt suorittamaan kotitaloustieteen opinnot kahdessa lukuvuodessa?

Haku kotitaloustieteen valinnaisiin ja erillisiin opintoihin (perus-ja aineopinnot 60 op) alkaa x.4.202x klo 9.00 ja päättyy 15.4.202x klo 15.00.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat:
Hakemukset liitteineen lähetetään xx.4.202x klo 15.00 mennessä e-lomakkeella: lomake aukeaa hakuajan alkaessa.

Erilliset opinnot:
Hakemukset liitteineen lähetetään xx.4.202x klo 15.00 mennessä e-lomakkeella: lomake aukeaa hakuajan alkaessa.

Koulutus järjestetään suomeksi. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto ja opiskelijalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa molempia kotimaisia kieliä eli suomea ja ruotsia.

Erillisiin opintoihin hakevan hakijan tulee osoittaa riittävä kielitaito suomen tai ruotsin kielessä. Tyypillistä on, että hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomeksi tai ruotsiksi, jolloin vaaditun kielitaidon voi osoittaa tutkintotodistuksella. Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, voi kielitaidon osoittaa myös kaikilla niillä tavoilla, joita käytetään muissa opettajankoulutuksen opintojen hauissa.

Ohjeet: Suomen kielen taidon osoittaminen. (Noudatathan vain näissä valintaperusteissa annettuja ohjeita liitteiden toimittamisesta.)

Ohjeet: Ruotsin kielen taidon osoittaminen. (Noudatathan vain näissä valintaperusteissa annettuja ohjeita liitteiden toimittamisesta.)

Hakemuksen liitteet toimitetaan pdf- tai jpg-muodossa hakulomakkeen (e-lomake) sähköisenä liitteenä. Mikäli pyydetty todistus on suorituksesta, jonka olet suorittanut Helsingin yliopistossa ja opintosuorituksesi löytyvät sähköisestä opintorekisteristä, todistusta ei tarvitse toimittaa. Alla on eriteltynä vaaditut liitteet hakuryhmän mukaan.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat

 • Mikäli haet opinto-oikeutta vain kotitaloustieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää liitetiedostoksi opintosuoritusote kotitaloustieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.

Erilliset opinnot

 • Erillisten ja tutkintoa täydentävien opintojen suoritusoikeutta koskeva hakemus. Hakemuksen voit ladata täältä.
 • Todistus opettajan pedagogisista opinnoista.
 • Tutkintotodistus suorittamastasi korkeakoulu-tai ammattitutkinnosta.
 • Mahdollinen todistus kielitaidon osoittamiseksi (mikäli tutkinto on suoritettu muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi).
 • Mikäli haet opinto-oikeutta vain kotitaloustieteen aineopintoihin, hakulomakkeeseen tulee liittää liitetiedostoksi opintosuoritusote kotitaloustieteen perusopinnoista. Perusopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.

Opintokokonaisuuden suoritusoikeus on määräaikainen ja voimassa kaksi lukuvuotta, 1.8.202x–31.7.202x.

Syyslukukauden 202x opetus alkaa elo-syyskuun vaihteessa uusien opiskelijoiden aloitusinfolla (tarkka aika ilmoitetaan kesällä opintoihin hyväksymisen yhteydessä).

Kotitaloustieteen opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Opinnot edellyttävät läsnäoloa kotitalousopettajan opintosuunnassa. Opetus perustuu pääasiassa luentoihin tai suurryhmiin ja niihin liittyviin pienryhmäharjoituksiin. Pienryhmäopetus on luonteeltaan sellaista opetusta, jossa läsnäololla on suuri merkitys oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi pienryhmäopetuksessa on läsnäolopakko (noin 85 % opetuksesta) ja poissaoloista voidaan edellyttää korvaavaa suoritusta. Opetus ajoittuu pääsääntöisesti klo 8-16 välille.

Yliopistonlehtori Sari Kivilehto tai yliopistonlehtori Kaija Rautavirta (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijapalvelut (siltavuori-student@helsinki.fi).