Erilliset rinnastamispäätöksen mukaiset opettajan kelpoisuusopinnot

Opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet opettajan tutkinnon muualla kuin Suomessa, ja jotka ovat saaneet tutkinnostaan Opetushallituksen rinnastamispäätöksen.

Tämän haun kautta voi hakea suorittamaan rinnastamispäätöksen edellyttämiä suomenkielisiä kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiä varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja aineenopettajan opintoja.

Tässä haussa ei voi hakea suorittamaan opetettavan aineen täydentäviä opintoja.

Hakulomake on avoinna 6.11.2023 klo 8.00 - 19.11.2024 klo 23.59. Hakulomake löytyy alempaa sivun kohdasta Hakeminen ja liitteet.

Tietoa rinnastamispäätöksen hakemisesta löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta.

Lisätietoja erillisistä rinnastamispäätöksen mukaisista opettajan kelpoisuusopinnoista ja opintoihin hakemisesta annetaan Siltavuoren opiskelijapalveluissa: siltavuori-student@helsinki.fi

Opintoihin valitut opiskelijat saavat erillisoikeuden kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiin rinnastamispäätöksen mukaisiin pedagogisiin ja kasvatustieteellisiin kelpoisuusopintoihin. Opintojen laajuus määräytyy  rinnastamispäätöksen perusteella, opiskeluoikeus on voimassa kaksi vuotta.

Opinnot toteutetaan yhdessä kasvatustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden kanssa opintosuuntien lukujärjestysten mukaisesti. Opetus on suomen kielellä. Opetusta on klo 8–20 välillä, opinnot vaativat läsnäoloa.

Opinnot alkavat opintosuunnasta ja suoritettavista opintojaksoista riippuen kevätlukukauden 2024 tai lukuvuosien 2024–2025 ja 2025–2026 aikana. Opintojen tarkka alkamisaika riippuu hakemuksen ja liitteiden lähettämisajankohdan ohella rinnastamispäätöksen perusteella suoritettavaksi määriteltävistä opintojaksoista sekä siitä, milloin kyseiset opintojaksot ovat opintosuuntien lukujärjestysten mukaisesti seuraavan kerran tarjolla.

Opiskeluoikeus alkaa sen lukukauden alusta, jossa ensimmäinen suoritettava opintojakso alkaa. Opinnot tehdään pääsääntöisesti vuoden kuluessa opiskeluoikeuden alkamisesta.

Rinnastamispäätöksen edellyttämät kelpoisuusopinnot ovat maksuttomia. Matka- ja muista mahdollisista kustannuksista opiskelija vastaa itse. Opiskelijaetuja, kuten matkaetua tai opiskelijakorttia ei ole mahdollista saada opintojen aikana.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään ennen opintojen alkamista henkilökohtainen opintosuunnitelma rinnastamispäätökseen perustuen, jossa määritellään suoritettavat opintojaksot ja niiden ajankohdat. Tässä yhteydessä katsotaan myös mahdolliset vapaaehtoisesti suoritettavat oman kielitaitotason mukaiset suomen kielen kurssit. 

 1. Hakijalla tulee olla muualla kuin Suomessa suoritettu opettajan tutkinto sekä tästä tutkinnosta Opetushallituksen rinnastamispäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista.
 • Luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisopettajan täydentäviin opintoihin hakeutuvalla tulee olla rinnastus ylempään korkeakoulututkintoon.
 • Varhaiskasvatuksen opettajan täydentäviin opintoihin hakeutuvalla tulee olla rinnastus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon tai rinnastus kasvatustieteen maisterin tutkintoon. Mikäli tutkinto on rinnastettu kasvatustieteen maisterin tutkintoon, hakijalla tulee olla lisäksi Suomessa hyväksytysti suoritetut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot.
 • Täydennettävää pedagogisissa opinnoissa saa olla enintään 30 op ja muissa kasvatustieteellisissä kelpoisuusopinnoissa enintään 30 opintopistettä.
 • Täydentäviin peruskoulun ja lukion aineenopettajan pedagogisiin opintoihin hakeutuvilla tulee lisäksi olla rinnastamispäätös opetettavasta aineesta. Mikäli henkilöllä on täydennettävää opetettavassa aineessa:
 • Täydentäviin aikuisopetuksen aineenopettajan pedagogisiin opintoihin hakutuvilla tulee olla suoritettuna opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot (aikuisopetukseen suuntatuvilta ei edellytetä opetettavasta aineesta vastaavuustodistusta).
 1. Pedagogiset ja kasvatustieteelliset opinnot toteutetaan suomen kielellä. Suomen kielen taidon tulee olla vähintään yleisen kielitutkinnon tasoa 4 (B2) vastaavalla tasolla testin kaikissa osa-alueissa. Tavat osoittaa suomen kielen taso:
 • Yleinen kielitutkinto (YKI) taso 4 (tai ylempi) testin kaikissa osa-alueissa. Tutkintokertoja voi yhdistellä. 
 • Suomen kielellä suoritettu alempi ja/tai ylempi korkeakoulututkinto
 • Suomen kielellä suoritettu toisen asteen tutkinto
 • Suomen kielellä suoritettu peruskoulun päättötodistus
 • Valtionhallinnon kielitutkinto (VKT) taso hyvä tai erinomainen suullisessa ja kirjallisessa osakokeessa.

Opettajan kelpoisuusopintojen erillishaussa on neljä hakuryhmää. Ryhmä, johon haetaan, määräytyy rinnastamispäätöksen perusteella.

 • Varhaiskasvatuksen opettajat
 • Luokanopettajat
 • Erityisopettajat
 • Aineenopettajat

Opintoihin voi hakea vain yhdessä hakuryhmässä.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

 • hakija täyttää ja lähettää hakulomakkeen liitteineen hakuaikana
 • hakijan kohdalla täyttyvät valintaperusteissa määritellyt hakukelpoisuuden ehdot

Kielitaitovaatimukset

Hakijan tulee osoittaa suomen kielen taito jollakin hakukelpoisuuden ehdoissa mainituista tavoista.

Suomenkielisissä kouluissa ja päiväkodeissa työskentelyyn vaaditaan erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito.

Huomaathan, että hyväksytysti suoritetut rinnastamispäätöksen edellyttämät opinnot eivät toimi todistuksena riittävästä suomen kielen taidosta. Työnantaja voi työpaikkaa haettaessa pyytää todistuksen kielitaidosta.

Valintamenettely

Opiskelijoiden valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten ja liitteiden perusteella sitä mukaa kun valintaperusteissa määritellyt hakukelpoisuuden ehdot täyttäviä hakijoita tulee ja opintojaksoilla on tilaa.

Mikäli hakukelpoisuuden ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin opintojaksoille voidaan ottaa, hyväksytään opiskelijat hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Hakulomake on avoinna 6.11.2023 klo 8.00 - 19.11.2024 klo 23.59.

Saapuneita hakemuksia käsitellään viisi kertaa haun aikana. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä seuraavia päivämääriä noudattaen:

 • 22.11.2023
 • 1.2.2024
 • 22.5.2024
 • 5.9.2024
 • 20.11.2024

Hakupäivinä käsitellään kutakin hakupäivää edeltävänä päivänä klo 23.59 mennessä saapuneet, vaaditut liitteet sisältävät hakemukset.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 22.11.2023 käsitellään 21.11.2023 klo 23.59 mennessä saapuneet hakemukset, 1.2.2024 käsitellään 31.1.2024 klo 23.59 mennessä saapuneet hakemukset ja niin edelleen.

Opintoihin haetaan täyttämällä hakulomake, jolle liitetään myös kaikki vaaditut liitteet.

Täytäthän hakulomakkeen vasta siinä vaiheessa, kun sinulla on kaikki vaaditut liitteet. Ilman liitteitä lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakulomakkeelle tulee liittää jäljennökset seuraavista todistuksista:

 • Todistus ulkomailla suoritetusta opettajan tutkinnosta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi käännettynä.
 • Opetushallituksen rinnastamispäätös ulkomailla suoritetusta opettajan tutkinnosta.
 • Todistus vähintään yleisen kielitutkinnon tasoa 4 vastaavasta suomen kielen taidosta. Muut tavat osoittaa kielitaito löytyvät ylempää hakukelpoisuuden kohdasta 2.

Liitteet tulee nimetä huolellisesti ennen niiden lisäämistä hakulomakkeelle (esimerkiksi: ”Rinnastamispäätös_sukunimi”).

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa hakupäivämäärästä sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että valinnan tulokset 22.11.2023 käsiteltävien hakemusten osalta ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.12.2023, 1.2.2024 käsiteltävien hakemusten osalta viimeistään 15.2.2024 ja niin edelleen. Opintoihin hyväksytyille toimitetaan lisäksi ohjeet paikan vastaanottoa ja opintojen aloitusta varten.

Erillisiin rinnastamispäätöksen mukaisiin opettajan kelpoisuusopintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa myönnetyn opiskelupaikan käyttämisestä 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opintoihin hyväksytty hakija ei ilmoita hänelle myönnetyn opiskeluoikeuden käyttämisestä, hän menettää opiskeluoikeutensa.

Opiskeluoikeus on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta.

Opintoihin valitut opiskelijat saavat erillisoikeuden ainoastaan kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiin rinnastamispäätöksen mukaisiin pedagogisiin ja kasvatustieteellisiin kelpoisuusopintoihin.

Opiskeluoikeus alkaa sen lukukauden alusta, jossa ensimmäinen suoritettava opintojakso alkaa.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Minulla ei ole vielä rinnastamispäätöstä tai todistusta suomen kielen taidosta. Voinko toimittaa todistukset myöhemmin?

Hakemus tulee täyttää vasta siinä vaiheessa, kun sinulla on kaikki vaaditut liitteet. Liitteitä ei ole mahdollista toimittaa hakemuksen lähettämisen jälkeen. Ilman kaikkia vaadittuja liitteitä lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Tietoa rinnastamispäätöksen hakemisesta löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta.

Tietoa YKI-testistä, testipäivistä sekä testiin ilmoittautumisesta löytyy Opetushallituksen sivuilta

Voinko hakea tässä haussa täydentäviin opetettavan aineen opintoihin?

Tämän haun kautta ei voi hakea opetettavan aineen täydentäviin opintoihin. Opetettavasta aineesta ja suoritettavista opinnoista riippuen opetettavan aineen opintoihin voi olla mahdollista hakeutua tiedekuntien erillishakujen kautta. 

Voinko hakea näihin opintoihin, jos tutkintoni on rinnastettu alempaan korkeakoulututkintoon?

Millä tahansa alemmalla korkeakoulututkinnolla ei voi hakea näihin opintoihin. Voit hakea alemmalla korkeakoulututkinnolla tässä haussa ainoastaan varhaiskasvatuksen opettajan täydentäviin opintoihin, mutta tällöin tutkintosi tulee olla rinnastettu kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ja päätöksessä tulee olla lisävaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen vaadittavia täydentäviä opintoja. 

Voinko opiskella näissä opinnoissa muita, kuin saamassani rinnastamispäätöksessä edellytettyjä opintoja?

Näissä opinnoissa voi suorittaa ainoastaan rinnastamispäätöksessä määrätyt pedagogiset ja/tai kasvatustieteelliset kelpoisuusopinnot. Muista opettajan ammattipätevyyksiä tuottavista erillisopinnoista löytyy tietoa kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Minulta puuttuu kokonaan opettajan pedagogiset opinnot /erityisopettajan opinnot / perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Voinko hakea suorittamaan kyseisiä opintoja tässä haussa?

Katso vastaus edelliseen kysymykseen.

Onko opintojen aikana mahdollista työskennellä samanaikaisesti?

Opetus opintojaksoilla toteutuu lähiopetuksena, etäopetuksena, hybridiopetuksena tai näiden yhdistelmänä. Opiskelu vaatii läsnäoloa Helsingissä ja esimerkiksi opetusharjoittelun aikana ei ole mahdollista työskennellä samaan aikaan kokopäiväisesti.

Opiskelijan saamasta rinnastamispäätöksestä riippuu se, kuinka paljon opintoja on suoritettavana ja kuinka tiiviisti ne aikataulullisesti sijoittuvat.

Minulla on Opetushallituksen päätös, jossa edellytetään kelpoisuuskokeen suorittamista. Miten voin suorittaa opettajan kelpoisuuskokeen?

Lisätietoa kelpoisuuskokeen suorittamisesta kasvatustieteellisessä tiedekunnassa löytyy kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

En osaa tulkita saamaani rinnastamispäätöstä, enkä tiedä voinko hakea opintoihin tässä haussa. Mistä voisin saada neuvontaa?

Voit olla yhteydessä kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijapalveluihin osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi tai maahanmuuttajille suunnattuun korkeakouluneuvontaan osoitteeseen simhe@helsinki.fi.