Erilliset rinnastamispäätöksen mukaiset opettajan kelpoisuusopinnot

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää keväällä 2023 haun erillisiin rinnastamispäätöksen mukaisiin opettajan kelpoisuusopintoihin.

Opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet opettajan tutkinnon muualla kuin Suomessa, ja jotka ovat saaneet tutkinnostaan Opetushallituksen rinnastamispäätöksen.

Kevään 2023 haussa voi hakea suorittamaan rinnastamispäätöksen edellyttämiä suomenkielisiä kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiä varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja aineenopettajan opintoja. Tässä haussa ei voi hakea suorittamaan opetettavan aineen täydentäviä opintoja. 

Hausta järjestettiin infotilaisuus 9.11.2022, jossa kerrottiin opintoihin hakemisesta ja opinnoista. 

Hakuaika lukuvuonna 2023-2024 alkaviin opintoihin on päättynyt (hakuaika 6.2.2023-24.2.2023 klo 15.00)

Opintojen sisältö ja toteutus

Opintoihin valitut opiskelijat saavat erillisoikeuden kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiin rinnastamispäätöksen mukaisiin pedagogisiin ja kasvatustieteellisiin kelpoisuusopintoihin.

Pedagogiset ja kasvatustieteelliset kelpoisuusopinnot toteutetaan yhdessä Kasvatustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden kanssa opintosuuntien lukujärjestysten mukaisesti. Opetus on suomen kielellä. Opetusta on klo 8–20 välillä, opinnot vaativat läsnäoloa. Opinnot alkavat opintosuunnasta ja suoritettavista opintojaksoista riippuen joko syksyllä 2023 tai keväällä 2024.

Rinnastamispäätöksen edellyttämät kelpoisuusopinnot ovat maksuttomia. Matka- ja muista mahdollisista kustannuksista opiskelija vastaa itse. Opiskelijaetuja, kuten ateriaetua tai opiskelijakorttia ei ole mahdollista saada opintojen aikana.

Opintoihin valituilla opiskelijoilla on rinnastamispäätöksen edellyttämien pedagogisten ja kasvatustieteellisten opintojen lisäksi mahdollisuus osallistua maksutta 1–2:lle Humanistisen tiedekunnan tarjoamille oman kielitason mukaisille suomen kielen kursseille.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma rinnastamispäätökseen ja suomen kielen taitotasoon perustuen, jossa määritellään rinnastamispäätöksen mukaiset suoritettavat opintojaksot sekä kartoitetaan mahdolliset suoritettavat suomen kielen kurssit. Opiskelijoille on tarjolla kohdennettua tukea ja ohjausta opintojen aikana.

Hakukelpoisuus

 1. Hakijalla tulee olla muualla kuin Suomessa suoritettu opettajan tutkinto sekä tästä tutkinnosta Opetushallituksen rinnastamispäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista.
 • Luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisopettajan täydentäviin opintoihin hakeutuvalla tulee olla rinnastus ylempään korkeakoulututkintoon.
 • Varhaiskasvatuksen opettajan täydentäviin opintoihin hakeutuvalla tulee olla rinnastus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon tai rinnastus kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja Suomessa suoritetut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot.
 • Täydennettävää pedagogisissa opinnoissa saa olla enintään 30 op ja muissa kasvatustieteellisissä kelpoisuusopinnoissa enintään 30 opintopistettä.
 • Täydentäviin peruskoulun ja lukion pedagogisiin opintoihin hakeutuvilla (aineenopettajat) tulee lisäksi olla rinnastamispäätös opetettavasta aineesta. Mikäli henkilöllä on täydennettävää opetettavassa aineessa:
 • Täydentäviin aikuisopetuksen aineenopettajan opintoihin hakutuvilla tulee olla suoritettuna opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot (aikuisopetukseen suuntatuvilta ei edellytetä opetettavasta aineesta vastaavuustodistusta).
 1. Pedagogiset ja kasvatustieteelliset opinnot toteutetaan suomen kielellä. Suomen kielen taidon tulee olla vähintään yleisen kielitutkinnon tasoa 4 (B2) vastaavalla tasolla testin kaikissa osa-alueissa. Tavat osoittaa suomen kielen taso:
 • Yleinen kielitutkinto (YKI) taso 4 (tai ylempi) testin kaikissa osa-alueissa
 • Suomen kielellä suoritettu alempi ja/tai ylempi korkeakoulututkinto
 • Suomen kielellä suoritettu toisen asteen tutkinto
 • Suomen kielellä suoritettu peruskoulun päättötodistus
 • Valtionhallinnon kielitutkinto (VKT) taso hyvä tai erinomainen suullisessa ja kirjallisessa osakokeessa.

Valintaperusteet

Opintoihin voidaan kevään 2023 haussa valita yliopiston valintaperusteiden mukaisesti enintään 20 uutta opiskelijaa suorittamaan rinnastamispäätöksen mukaisia pedagogisia ja kasvatustieteellisiä kelpoisuusopintoja.

Erillishaussa on neljä valintaryhmää. Valintaryhmä, johon haetaan, määräytyy rinnastamispäätöksen perusteella. Suluissa on mainittu kussakin valintaryhmässä valittavien erillisten opiskelijoiden enimmäismäärät:

 • Varhaiskasvatuksen opettajat (4)
 • Luokanopettajat (4)
 • Erityisopettajat (4)
 • Peruskoulu- ja lukio-opetukseen suuntautuvat (5) ja aikuisopetukseen suuntautuvat (3*) aineenopettajat (yht. 8).

*Mikäli aikuisopetukseen suuntautuvien aineenopettajien valintakiintiö ei täyty ja peruskoulu- ja lukio-opetukseen suuntautuvien valintakiintiössä on tilaa, voidaan peruskoulu- ja lukio-opetukseen suuntautuvien valintakiintiöön harkinnan mukaan valita enemmän kuin 5 opiskelijaa (kuitenkin niin, ettei aineenopettajien valintaryhmän yhteiskiintiö 8 opiskelijaa ylity).

Samalla hakukierroksella voi hakea vain yhdessä valintaryhmässä.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

 • osoitat hakukelpoisuutesi annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät hakemuksen hakuajan (6.2.2023–24.2.2023) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet 3.3.2023 klo 15.00 mennessä (todistuksen yleisestä kielitutkinnosta voi toimittaa 6.4.2023 klo 15.00 mennessä)
 • sinut kutsutaan soveltuvuuskokeeseen ja suoritat kokeen hyväksytysti

Kielitaitovaatimukset

Opiskelijan tulee osoittaa suomen kielen taito jollakin yllä mainituista tavoista.

Suomenkielisissä kouluissa ja päiväkodeissa työskentelyyn vaaditaan erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Työnantaja voi työpaikkaa haettaessa vaatia todistuksen kielitaidosta.

Valintamenettely

Opiskelijoiden valinta perustuu valintamenettelyyn, joka on yksivaiheinen. Kaikki hakukelpoisuuden ehdot täyttävät hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.  Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskoe toteutetaan ryhmähaastatteluna valintaryhmittäin.

Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–30. Arviointikohteita on kolme. Jokainen arviointikohde pisteytetään asteikolla 0–10. Kokeessa arvioidaan:

 1. hakijan motivaatiota
 2. hakijan koulutettavuutta opetus- ja kasvatusalan tehtäviin
 3. hakijan sitoutuneisuutta

Jotta hakija voi tulla valituksi, hänen on saatava kustakin osa-alueesta vähintään 2 pistettä. Valintakokeessa hakijoita verrataan toisiin saman kiintiön hakijoihin, eivätkä hylkäysrajan ylittävät pistemäärät ole absoluuttisia arvioita henkilön soveltuvuudesta opettajaksi.

Tasapistetilanteiden ratkaisu lopullisessa valinnassa

Mikäli lopullisessa valinnassa saman pistemäärän saaneita hakijoita on enemmän kuin opintoihin voidaan valita, heidät sijoitetaan valintajonoon seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Ensimmäisenä etusijalle asetetaan hakija, joka on saanut soveltuvuuskokeen motivaatio-osuudesta korkeamman pistemäärän.
 2. Toisena etusijalle asetetaan hakija, joka on saanut soveltuvuuskokeen koulutettavuusosuudesta korkeamman pistemäärän.
 3. Kolmantena etusijalle asetetaan hakija, joka on saanut soveltuvuuskokeen sitoutuneisuusosuudesta korkeamman pistemäärän.

Jos hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasatilanteessa olevat.

Hakeminen ja tarvittavat liitteet

Hakuaika: 6.2.2023 klo 8.00 – 24.2.2023 klo 15.00. Haku lukuvuonna 2023-2024 alkaviin opintoihin on päättynyt.

Hakulomakkeelle tulee lisätä jäljennökset seuraavista todistuksista:

 • Todistus ulkomailla suoritetusta opettajan tutkinnosta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi käännettynä.
 • Opetushallituksen rinnastamispäätös ulkomailla suoritetusta opettajan tutkinnosta.
 • Todistus vähintään yleisen kielitutkinnon tasoa 4 vastaavasta suomen kielen taidosta

Liitteitä voi täydentää 3.3.2023 klo 15.00 mennessä (todistuksen yleisestä kielitutkinnosta voi toimittaa 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. Täydentävät liitteet lähetetään salatulla sähköpostilla. Salatun sähköpostin lähettämiseen käytetään Securemail-suojausta. Mene osoitteeseen https://securemail.helsinki.fi

Kirjoita sähköpostiosoitteesi sekä varmenne niille varattuihin kenttiin ja valitse “continue”, jonka jälkeen pääset kirjoittamaan viestin ja lisäämään liitteet. Kirjoita viestin otsikoksi: “Haku erillisiin rinnastamispäätöksen mukaisiin opintoihin/liitteet/oma nimesi”. Kirjoita viestin vastaanottajaksi kati.e.jarvinen@helsinki.fi

Soveltuvuuskokeet järjestetään Helsingissä 25.-26.4.2023. Soveltuvuuskokeisiin kutsuttaville lähetetään tiedot sähköpostitse viimeistään 14.4.2023. 

Lopullisen valinnan tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse viimeistään 10.5.2023.

Terveydelliset vaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Tiedustelut

siltavuori-student@helsinki.fi

Usein kysytyt kysymykset erillisiin rinnastamispäätöksen mukaisiin opettajan kelpoisuusopintoihin hakemisesta sekä opinnoista

Voinko hakea tässä haussa täydentäviin opetettavan aineen opintoihin?

Tämän haun kautta ei voi hakea opetettavan aineen täydentäviin opintoihin. Opetettavasta aineesta ja suoritettavista opinnoista riippuen opetettavan aineen opintoihin voi olla mahdollista hakeutua tiedekuntien erillishakujen kautta. 

Voinko hakea näihin opintoihin, jos tutkintoni on rinnastettu alempaan korkeakoulututkintoon?

Millä tahansa alemmalla korkeakoulututkinnolla ei voi hakea näihin opintoihin. Voit hakea alemmalla korkeakoulututkinnolla tässä haussa ainoastaan varhaiskasvatuksen opettajan täydentäviin opintoihin, mutta tällöin tutkintosi tulee olla rinnastettu kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ja päätöksessä tulee olla lisävaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen vaadittavia täydentäviä opintoja. 

Voinko opiskella näissä opinnoissa muita, kuin saamassani rinnastamispäätöksessä edellytettyjä opintoja?

Näissä opinnoissa voi suorittaa ainoastaan rinnastamispäätöksessä määrätyt pedagogiset ja/tai kasvatustieteelliset kelpoisuusopinnot. Muista opettajan ammattipätevyyksiä tuottavista erillisopinnoista löytyy tietoa kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Minulta puuttuu kokonaan opettajan pedagogiset opinnot /erityisopettajan opinnot / perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Voinko hakea suorittamaan kyseisiä opintoja tässä haussa?

Katso vastaus edelliseen kysymykseen.

Minulla ei ole vielä todistusta suomen kielen taidosta. Voinko toimittaa todistuksen suomen kielen taidosta hakuajan jälkeen?

Kyllä voit. Mikäli sinulla ei vielä hakuaikana 6.-24.2.2023 ole YKI-testitodistusta, voit lähettää sen viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 mennessä salatulla sähköpostilla osoitteeseen kati.e.jarvinen@helsinki.fi Katso ohjeet salatun sähköpostiviestin lähettämiseen sivun kohdasta hakeminen ja liitteet.

Tietoa YKI-testistä, testipäivistä sekä testiin ilmoittautumisesta löytyy Opetushallituksen sivuilta. Huomaathan, että todistuksen saamisessa kestää testipäivän jälkeen noin 2 kuukautta. Jotta todistus ehtii kevään 2023 hakuun, tulee sinun osallistua tammikuun 2023 testipäivään.

En osaa tulkita saamaani rinnastamispäätöstä, enkä tiedä voinko hakea opintoihin tässä haussa. Mistä voisin saada neuvontaa?

Voit olla yhteydessä kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijapalveluihin osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi tai maahanmuuttajille suunnattuun korkeakouluneuvontaan osoitteeseen simhe@helsinki.fi.

Onko opintojen aikana mahdollista työskennellä samanaikaisesti?

Opetus opintojaksoilla toteutuu lähiopetuksena, etäopetuksena, hybridiopetuksena tai näiden yhdistelmänä. Opiskelu vaatii läsnäoloa Helsingissä ja esimerkiksi opetusharjoittelun aikana ei ole mahdollista työskennellä samaan aikaan kokopäiväisesti.

Opiskelijan saamasta rinnastamispäätöksestä riippuu se, kuinka paljon opintoja on suoritettavana ja kuinka tiiviisti ne aikataulullisesti sijoittuvat.