Yhteistyön, opetuksen ja opiskelun käytännöt

Yhteistyö alkaa koulutustarpeiden pohdinnalla ja opintotarjonnan suunnittelulla. Yhteistyöstä solmitaan sopimus. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, millaisia ovat yhteistyön, opetuksen ja opiskelun käytännöt.
Yhteistyö
 • Yhteistyö alkaa pohtimalla sitä, millaisille yliopisto-opinnoille olisi kysyntää paikkakunnallanne: Tarvitsevatko opettajat erityispedagogiikan opintoja? Olisiko johtajilla ja asiantuntijoilla tarvetta viestintätaitojen kehittämiseen? Haluavatko paikkakunnan abiturientit tietää, millaista on vaikkapa oikeustieteen yliopisto-opiskelu? 

 • Opetus voidaan toteuttaa kokonaan oppilaitoksen omana tai integroituna opetuksena. 

 • Integroitu opetus tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen opiskelijat voivat osallistua Helsingin yliopiston avoimen yliopiston järjestämään opetukseen. Tällöin avoimen yliopiston kurssilta varataan tietty paikkamäärä oppilaitoksen opiskelijoille. 

Tutustukaa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaan ja ottakaa yhteyttä! Keskustellaan yhdessä siitä, miten opintojen järjestäminen parhaiten onnistuisi. Sähköposti: avoinyo-oppilaitokset@helsinki.fi

Helsingin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa kaikille avoimia MOOC-verkkokursseja sekä maksuttomia tutustumiskursseja, joiden avulla voi tutustua Helsingin yliopiston eri tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun. Yhteistyöoppilaitokset voivat markkinoida näitä opintoja eri kohderyhmille. Kursseille ilmoittaudutaan suoraan Helsingin yliopistoon. Yhteistyöoppilaitos ei veloita opiskelijalta kursseista erillistä opintomaksua.

Tutustu MOOC-kursseihin
Tutustu maksuttomiin tutustumiskursseihin

 • Kun päätös yhteistyöstä on tehty, solmivat Helsingin yliopisto ja oppilaitos opetuksen järjestämistä koskevan yhteistyösopimuksen. 

 • Yhteistyösopimuksessa määritellään kummankin osapuolen tehtävät avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä.  

 • Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi. Opintotarjonta ja opintojen hinnat vahvistetaan vuosittain erillisellä liitteellä. 

 • Avointen yliopisto-opintojen järjestämisestä koituvat kulut muodostuvat 1) opetukseen liittyvistä kuluista ja 2)  Helsingin yliopiston tuottamiin palveluihin liittyvistä kuluista (yliopistomaksusta).

 • Oppilaitos maksaa itse järjestämäänsä opetukseen liittyvät kustannukset. 

 • Yliopiston palveluita koskevan yliopistomaksu määräytyy mm. opintojen laajuuden ja opetusmuodon mukaan.   

 • Lue lisää: Opetuksen kustannukset

 • Yhteistyötä koordinoivat avoimen yliopisto-opetuksen koulutuspäällikkö ja koulutusasiantuntijat. Koordinaattoreihin saa yhteyden sähköpostitse osoitteella avoinyo-oppilaitokset@helsinki.fi.   

 • Yhteistyöoppilaitoksilta pyydetään toiveita tulevan kesän  ja lukuvuoden opintotarjonnasta lomakkeella

 • Opintojen aikana yhteyshenkilönä toimii opinnoista vastaava koulutusasiantuntija. 

Opetus
 • Opintojen suunnittelu alkaa opintotarjonnasta: Oppilaitos pohtii, mille tarjolla olevista opinnoista olisi tarvetta ja kiinnostusta sen toiminta-alueella ja asiakaskunnan keskuudessa. Tarvittaessa opintotarjontaa voidaan suunnitella myös yhdessä avoimen yliopiston ja alueen muiden oppilaitosten kanssa. Tutustu opintotarjontaan:

 • Tämän jälkeen oppilaitos kertoo toiveensa lomakkeella. Lisätietoa ja tukea valintaan saa palveluosoitteesta avoinyo-oppilaitokset@helsinki.fi.

 • Jos oppilaitoksella ja avoimella yliopistolla ei ole vielä toistaiseksi voimassa olevaa yhteistyösopimusta, solmitaan se tässä vaiheessa. (ks. yllä: Yhteistyöstä sopiminen)

 • Opintojen suunnittelu käynnistyy avoimen yliopiston koulutusasiantuntijan ja oppilaitoksen yhteyshenkilön välisenä yhteistyönä.  

 • Opintojen suunnittelussa avoimen yliopiston koulutusasiantuntija

  • neuvottelee tiedekunnan ja koulutusohjelman kanssa oppilaitoksen avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta

  • sopii opetuksen reunaehdoista ja suunnittelun työnjaosta oppilaitoksen yhteyshenkilön kanssa   

  • rekrytoi opettajan     

  • julkaisee yhteistyöoppilaitoksen järjestämän opetuksen opintotarjontapalvelussa.

 • Vastuu opintojen markkinoinnista on oppilaitoksella, joka tuntee parhaiten toiminta-alueensa ja omat kohderyhmänsä. 

 • Avoin yliopisto voi tukea opintojen markkinointia seuraavin tavoin:  

  • Avoin yliopisto julkaisee yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävistä opinnoista kurssisivut osana avointen yliopisto-opintojen opintotarjontaa 

  • Avoin yliopisto voi oppilaitoksen pyynnöstä jakaa omilla sosiaalisen median kanavillaan (Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn) yhteistyöoppilaitoksen julkaisuja, jotka koskevat Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opintoja. 

  • Yhteistyöoppilaitos voi käyttää Helsingin yliopiston logoa niissä yhteyksissä, joissa kerrotaan Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opinnoista. Logoa on kuitenkin käytettävä Helsingin yliopiston visuaalisen ohjeiston mukaisesti.  

  • Markkinointitoiveet, Helsingin yliopiston logo, lisätietoa ja ohjeita: avoinyo-markkinointi@helsinki.fi   

 • Avoin yliopisto vastaa siitä, että opinnot on vahvistettu Helsingin yliopiston tiedekuntien koulutusohjelmissa (opetuksen sisältö, taso, suoritustapa, opettajat ja kuulustelijat).   

 • Yhteistyöoppilaitos huolehtii, että avoin yliopisto-opetus on kaikille avointa ja että se noudattaa Helsingin yliopistossa vahvistettua opetussuunnitelmaa.

 • Yhteistyöoppilaitos järjestää opetuksen ja tentit yliopiston ohjeiden mukaisesti.

 • Yhteistyöoppilaitos huolehtii opetuksen käytännön toteutuksesta ja siitä aiheutuvista kuluista. Lue lisää: Opetuksen kustannukset

 • Yhteistyöoppilaitos rekrytoi halutessaan tuutorin.  

 • Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija rekrytoi kurssin opettajan. Oppilaitos voi halutessaan rekrytoida lisäksi tuutorin.

 • Kurssin opettaja   

  • vastaa kurssin sisällöstä, rakenteesta, suoritustavasta, pedagogisista ratkaisuista, aikataulusta ja arvioinnista.  

  • tukee omalta osaltaan opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta, oppimisprosessiin sitoutumista, opiskelijaryhmän vuorovaikutusta ja hyvää opiskeluilmapiiriä.   

  • on opiskelijoiden tavoitettavissa ja vastaa erityisesti kurssin sisällöllisiin kysymyksiin. Tarvittaessa hän ohjaa opiskelijoiden kysymykset opiston yhteyshenkilölle tai yliopiston opintoneuvonnalle (esimerkiksi yliopistoon hakeminen, opintojen korvaavuudet tai opintosuoritusten rekisteröinti).   

  • arvioi opiskelijoiden opintosuoritukset (ks. alla: Opintosuoritusten arviointi ja rekisteröinti)  

 • Yhteistyöoppilaitoksen tuutori  

  • auttaa opiskelijoita opiskelutaitoihin liittyvissä kysymyksissä ja tukee opiskelijoita opintoihin orientoitumisessa, suunnittelussa ja ohjeiden sisäistämisessä.   

  • tukee omalta osaltaan opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta, oppimisprosessiin sitoutumista, opiskelijaryhmän vuorovaikutusta ja hyvää opiskeluilmapiiriä.   

  • ohjaa kurssin tieteelliseen sisältöön liittyvät kysymykset kurssin vastuuopettajalle.  

 • Jos kurssin suoritustapa on tentti, voidaan se toteuttaa paikan päällä oppilaitoksessa tai verkkotenttinä. 

 • Tentteihin liittyvät käytännöt ja ohjeet: Tentit yhteistyöoppilaitoksissa 

 • Opettaja arvioi opiskelijoiden opintosuoritukset opetussuunnitelman mukaisella arviointiasteikolla, joko asteikolla 0–5 tai asteikolla hyväksytty / hylätty.

 • Opettaja kirjaa kurssiarvosanat opintohallintojärjestelmä Sisuun. Lisätietoja Opettajan ohjeissa Opintosuorituksen arvosanan tallentaminen

 • Opiskelijat voivat tarkastella omia suoritustietojaan Sisun tai Opetushallituksen Oma opintopolku -palvelun kautta.  

 • Lisätietoa tenttien arviointiprosessista ja käytännöistä: Tentit yhteistyöoppilaitoksissa 

 • Opiskelijan oikeusturva 

  • Tenttivastaukset ja kirjalliset oppimistehtävät ovat suorituksia, joihin sovelletaan Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä (pdf) olevaa oikeusturvamenettelyä. 

  • Johtosääntö sisältää säännöt mm. opintosuoritusten arvostelusta ja tulosten julkaisemisesta, arvostelun oikaisumenettelystä, tentin järjestämisestä ja opintosuoritusten rekisteröinnistä.  

  • Opiskelijalla on oikeus tiedustella opettajalta arvosteluperusteita ja niiden soveltamista omalla kohdallaan. Opiskelijan tulee tällöin ottaa yhteyttä suorituksen arvostelleeseen opettajaan mahdollisimman pian saatuaan arvostelun tietoonsa.  

 • Opiskelijoille suunnatut ohjeet Opiskelijan ohjeissa: 

 • Yksilöllisillä järjestelyillä edistetään yhdenvertaisuutta opintojen saavutettavuudessa ja opiskelussa. Yksilöllisiä järjestelyjä voi saada opiskelija, jolla on esimerkiksi liikunta- tai aistivamma tai lukivaikeus. Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta osaamisen arviointiin. 

 • Yksilöllisiä järjestelyjä voivat tilanteesta riippuen olla esimerkiksi lisäaika tai oma tila tentissä, apuvälineiden käyttö tai avustaja.  

 • Opiskelija voi suorittaa kurssin myös erikseen sovittavalla, vaihtoehtoisella suoritustavalla. Vaihtoehtoinen suoritustapa sovitaan aina erikseen avoimen yliopiston koulutusasiantuntijan, opettajan ja oppilaitoksen kanssa.  

 • Oppilaitos vastaa oman opetuksensa tai tenttiensä yksilöllisistä järjestelyistä sekä niiden mahdollisista kustannuksista Helsingin yliopiston suosituksia noudattaen. Avoin yliopisto auttaa ja neuvoo tarvittaessa yksilöllisiin järjestelyihin liittyvissä asioissa. 

Yksilöllisistä järjestelyistä sopiminen

 • Jos opiskelija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä eri opiskelutilanteissa tai tietoa käytettävissä olevista palveluista, hänen tulee ottaa yhteyttä oppilaitoksen henkilökuntaan hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua.

 • Yksilöllisten järjestelyjen tarve todennetaan lääkärinlausunnolla tai muulla asiantuntijalausunnolla. Lukivaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto.  

 • Opiskelijan terveydentilaan liittyviä asiakirjoja tai tähän liittyvää tietoa ei saa kopioida eikä säilyttää.

 • Opiskelijoille suunnatut ohjeet Opiskelijan ohjeissa: Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskeluun

Opiskelu
 • Opiskelija ilmoittautuu sekä oppilaitoksen että avoimen yliopiston opiskelijaksi.  

 • Ilmoittautuminen myös avoimeen yliopistoon on välttämätöntä. Vain tällöin opiskelija saa käyttöönsä Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen ja hänen opintosuorituksensa kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään.  

 • Ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon tapahtuu verkossa. Oppilaitos saa avoimesta yliopistosta ohjeet verkkoilmoittautumista varten.  

 • Ilmoittautumisen jälkeen opiskelijan tulee aktivoida Helsingin yliopiston käyttäjätunnus (ks. alla).  

 • Yhteistyöoppilaitos huolehtii, että opiskelijat ilmoittautuvat myös avoimen yliopiston opiskelijoiksi ja aktivoivat Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen.  

 • Opiskelijoille suunnattuja ohjeita: 

 • Opiskelija tarvitsee opinnoissaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, joka myönnetään hänelle automaattisesti avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.  

 • Tunnusta ei lähetetä opiskelijalle erikseen, vaan opiskelija saa tunnuksen käyttöönsä aktivoimalla sen hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistautumista.  

 • Käyttäjätunnuksella käytettäviä palveluita ovat muun muassa verkko-oppimisympäristö Moodle, Microsoft Office 365-palvelut sekä yliopiston kirjaston sähköiset aineistot.

 • Opiskelijoille suunnattuja ohjeita:  

 • Avoin yliopisto ja yhteistyöoppilaitos huolehtivat yhdessä opiskelijoiden neuvonnasta ja ohjauksesta.

 • Halutessaan yhteistyöoppilaitos voi rekrytoida tuutorin, joka ohjaa ja neuvoo opiskelijoita opintojen aikana. Tuutori tuntee hyvin myös yliopiston ja osaa tarvittaessa ohjata opiskelijan eteenpäin. 

 • Lue lisää:

 • Kurssi- ja lähdekirjallisuuden hankkiminen on käytännöllinen ja tärkeä osa opiskelua. Sähköiset aineistot lisääntyvät jatkuvasti, ja niiden etsiminen edellyttää uudenlaisia tiedonhankinnan taitoja.  

 • Opiskelijat voivat hankkia kurssikirjallisuutta mm. omasta kunnan- tai kaupunginkirjastosta, kaukolainapalvelun avulla, Helsingin yliopiston kirjastosta, muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kirjastoista tai Eduskunnan kirjastosta. Yleisimpien oppiaineiden peruskirjallisuutta löytyy yleensä melko hyvin kunnallisista kirjastoista. 

 • Opiskelijat pääsevät lukemaan Helsingin yliopiston kirjaston sähköisiä aineistoja yliopiston käyttäjätunnuksella. 

 • Opiskelijoille suunnattuja ohjeita:

 • Moodle on Helsingin yliopistossa sekä verkkokursseilla että lähiopetuksen tukena käytettävä verkko-oppimisympäristö. Moodle on käytössä lähes kaikilla avoimen yliopiston kursseilla.

 • Kurssin toteutus- ja suoritustavasta riippuen Moodlessa tehdään ja palautetaan tehtäviä, käydään verkkokeskustelua ja suoritetaan verkkotenttejä.

 • Moodlen kautta opiskelija voi myös olla yhteydessä kurssin opettajaan ja avoimen yliopiston henkilökuntaan ja nähdä omat osasuorituksensa sekä opettajan antaman palautteen. 

 • Opiskelija kirjautuu Moodleen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Joillain kursseilla hän tarvitsee ensimmäisellä kirjautumiskerralla lisäksi kurssiavaimen. Opiskelija saa kurssiavaimen ja pääsee kirjautumaan Moodleen (ainoastaan) kirjautumalla Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella kurssin kurssisivulle. Tätä ennen käyttäjätunnus tulee aktivoida (ks. yllä: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus). 

 • Opiskelijalle suunnattuja ohjeita Opiskelijan ohjeissa:

 • Opiskelijat saattavat tarvita opiskelua koskevia todistuksia muun muassa TE-palveluille, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen hakemiseen tai työnantajaa varten. 

 • Yhteistyöoppilaitoksella on oikeus omien läsnäolo- ja ilmoittautumislistojensa perusteella antaa opiskelijalle todistuksen ilmoittautumisesta opintoihin tai läsnäolotodistuksen osallistumisesta avoimen yliopisto-opetuksen luennoille. Muita mahdollisia todistuksia opiskelija voi pyytää avoimesta yliopistosta.  

 • Opintosuorituksista ei kirjoiteta erillisiä todistuksia. Oma opintopolku-palvelusta saatavat opintosuoritustiedot ovat virallinen osoitus suoritetuista opinnoista.  

 • Opiskelijoille suunnattuja ohjeita Opiskelijan ohjeissa:  

Avoimen yliopiston opiskelijoille suunnatut opiskelua ja sen käytäntöjä koskevat ohjeet löytyvät Helsingin yliopiston Opiskelijan ohjeista.

Opiskelija voi selata ohjeita teemoittain: