Ammatillinen jatkokoulutus
Ammatillinen jatkokoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä uralla ja syventää omaa ammattitaitoa. Helsingin yliopisto tarjoaa ammatillista jatkokoulutusta esimerkiksi lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla. Hakumenettelyt ja -ajankohdat koulutuksiin vaihtelevat tiedekunnittain. Löydä oman alasi jatkokoulutusmahdollisuudet alla olevista vaihtoehdoista.
Lääkäreille ja hammaslääkäreille

Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa seuraavia ammatillisia jatkokoulutusmahdollisuuksia lääkäreille ja hammaslääkäreille:

 • erikoislääkärikoulutusta  (50 erikoislääkärikoulutusohjelmaa)
   
 • erikoishammaslääkärikoulutusta (10 erikoishammaslääkäriohjelmaa)
   
 • yleislääketieteen erityiskoulutusta. Koulutus antaa mahdollisuuden toimia lääkärinä muissa EU-maissa. 
   
 • erikoislääkärien lisäkoulutusta. Lisäkoulutuksen voi aloittaa erikoislääkärikoulutuksen suorittamisen jälkeen. Lisäkoulutuksen tavoitteena on turvata terveyspalvelu-järjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalojen erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityisosaamisesta.

 

Psykologeille

Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa psykologeille ammatillisen osaamisen kehittämiseen psykoterapeuttikoulutusta sekä erikoispsykologikoulutusta (kliinisen mielenterveyspsykologian erikoistumiskoulutus ja neuropsykologian erikoistumiskoulutus). 

 

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus

Erikoispsykologikoulutus on maisterin tutkinnon jälkeistä yliopistollista erikoistumiskoulutusta. Psykologian erikoistumiskoulutukset järjestetään yliopistojen Psykonet –verkoston kanssa yhteistyönä. Psykonet -yliopistoverkoston muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineryhmät. 

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu erikoissairaanhoidossa tai perustasolla psykiatrian tai mielenterveystyön kentällä työskenteleville psykologeille. Koulutusohjelman päätavoite on päivittää ja syventää tietoja ja taitoja kliinisen mielenterveyspsykologian ydinalueilla kuten mielenterveyden häiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyvässä arviointi-, konsultointi- ja interventio-osaamisessa. Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus. 

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2022 ja hakutiedot siihen julkaistaan loppuvuodesta 2021. Haku on tammikuussa 2022.

 

 

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Erikoispsykologikoulutus on maisterin tutkinnon jälkeistä yliopistollista erikoistumiskoulutusta. Psykologian erikoistumiskoulutukset järjestetään yliopistojen Psykonet –verkoston kanssa yhteistyönä. Psykonet -yliopistoverkoston muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineryhmät. 

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia neuropsykologin työtehtävissä niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä. Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus.

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2022 ja hakutiedot siihen julkaistaan loppuvuodesta 2021. Haku on tammikuussa 2022.

 

Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeuttikoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta ja edellyttää hakijalta mielenterveys- tai sitä vastaavan alan työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti saa opiskelija Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Psykoterapeuttikoulutuksen laajuus on vähintään 60 opintopistettä, ja se on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Vuonna 2021 psykoterapeuttikoulutuksen haussa on yhdeksän koulutusohjelmaa, jotka edustavat monipuolisesti eri viitekehyksiä ja kohderyhmiä:

 • In­te­gra­tii­vi­nen ai­kuis­ten yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 66 op
 • Kog­ni­tii­vi­nen ai­kuis­ten yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 70 op
 • Kog­ni­tii­vi­nen las­ten ja nuor­ten yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 70 op
 • Kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­nen ai­kuis­ten ja nuor­ten yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 65 op
 • Psy­koa­na­lyyt­ti­nen ai­kuis­ten yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 76 op
 • Psy­ko­dy­naa­mi­nen las­ten yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 80 op
 • Psy­ko­dy­naa­mi­nen nuor­ten yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 72 op
 • Ryh­mä­ana­lyyt­ti­sen psy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 70 op
 • Var­hai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen psy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 70 op

 

 

Eläinlääkäreille

Eläinlääketieteellinen tiedekunta tarjoaa eläinlääkäreille useita ammatillisia jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia:

 

 

 • Täydennyskoulutusta valmistuneille eläinlääkäreille

  Tiedekunta tarjoaa myös lyhyempikestoisia täydennyskoulutuksia esimerkiksi elintarvike- ja ympäristöhygienian kuulustelu, säteilysuojelukoulutusta, tarkastuseläinlääkärikuulustelu, ympäristöterveydenhuollon johtamisen diplomiohjelma sekä muita kursseja ja seminaareja.