Joustava opinto-oikeus (JOO)

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana JOO sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Opiskelijalle JOO-oikeus tarjoaa mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta sekä hyödyntää opinnoissaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.
Helsingin yliopisto kohdeyliopistona

JOO-ohjeet HY:n omille opiskelijoille

Helsingin yliopistossa ei ole erillisiä JOO-opiskelijoiden opinto-oppaita. Tietoa Helsingin yliopiston opetustarjonnasta löydät nettisivuiltamme: opetustarjonta ja valinnaiset opinnot.

Huom! Hakiessasi JOO-opinto-oikeutta Helsingin yliopiston kahden eri tiedekunnan kursseille, täytä erilliset hakemukset kumpaankin tiedekuntaan. Et voi siis yhdistää esimerkiksi humanistisen tiedekunnan ja Kielikeskuksen kursseja samalle hakemukselle.

Seuraaviin opintoihin ei myönnetä JOO-opinto-oikeuksia:

 • Biologian perus- ja aineopinnot
 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Logopedian kandiohjelma
 • Logopedian maisteriohjelma
 • Lääketieteen koulutusohjelma 
 • Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset kokonaisuudet (Esi- ja alkuopetus, Kuvataidekasvatus, Liikuntapedagogiikka, Musiikkikasvatus)
 • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opinnot
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan opintojakson korvaavat englannin ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeet
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojakson korvaava koe: arabia, portugali, viro, tanska
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat opintojaksot korvaavat äidinkielen (suomi, ruotsi) kokeet
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat vieraan kielen (englanti) ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kurssit
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat äidinkielen (suomi, ruotsi) viestintäopinnot
 • Kotitaloustieteen syventävät opinnot
 • Maantieteen aineopinnot
 • Oikeustieteellisen tiedekunnan kursseille voidaan myöntää JOO-opinto-oikeus vain opiskelijoille, joilla on jo oikeustieteellinen tausta.
 • Opettajien kelpoisuusopinnot Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa
 • Psykologian kandiohjelma
 • Psykologian maisteriohjelma
 • So­si­aa­li- ja ter­veys­tut­ki­muk­sen ja -joh­ta­mi­sen mais­te­rioh­jel­man opinnot
 • VIExpert - Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot

Vain Helsingin yliopiston opetustarjonnassa oleviin ja kotiyliopiston puoltamiin opintoihin voidaan myöntää JOO-opinto-oikeuksia.

JOO-opinto-oikeuden myönnöt tehdään seuraavien kriteerien perusteella:

 • Hakijalla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa.
 • JOO-opinto-oikeus myönnetään toisessa korkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon liitettävien opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen suorittamiseksi.
 • Kotiyliopiston antamat puollot opinnoista ja suoritusajasta.
 • Hakijan aiempien opintojen määrä / sisältö, opintomenestys ja esittämät perustelut opinto-oikeuden tarpeellisuudesta. 
 • Vastaanottavan koulutusohjelman opetusmahdollisuudet suhteessa määräaikaista opinto-oikeutta hakeneiden opiskelijoiden määrään.

HUOM! Myönnetty JOO-opinto-oikeus ei vielä takaa kurssille pääsyä esim. mikäli kurssilla on karsiva alkutentti, tasokoe, etusijajärjestys tai osallistujakiintiö eli osallistujat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Jotta JOO-opinto-oikeus voidaan myöntää, opiskelijalla tulee olla riittävät pohjatiedot kurssin suorittamiseen. Mikäli kurssille ei ole erillistä kiintiötä, opinto-oikeutta myönnettäessä arvioidaan mm. antavatko korkeakoulun tila- ja laiteresurssit mahdollisuuden JOO-opiskelijoiden hyväksymiseen ja onko kurssilla tilaa.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opinnot eivät kuulu JOO-sopimuksen piiriin.

Hakuajat

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille järjestetään kaksi hakua vuodessa (kiinteät hakuajat):

 • 1.4. – 30.4. (klo 15.45 mennessä): seuraavalla syyslukukaudella alkaviin opinto-oikeuksiin
 • 1.10. – 31.10. (klo 15.45 mennessä): seuraavalla kevätlukukaudella alkaviin opinto-oikeuksiin

Mikäli hakuajan päättymispäivä ei ole arkipäivä, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä klo 15.45. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Huom! Haku JOO-opintoihin on kaksivaiheinen. Hakijan tulee ensin hakea puoltoa opintoihin oman kotiyliopiston JOO-hakumenettelyn mukaisesti ja huomioida kotiyliopiston hakemuksen käsittelyyn kuluva aika. Puolletun hakemuksen tulee saapua kotiyliopistosta Helsingin yliopistoon hakuajan päättymiseen mennessä.

Tohtorikoulutettaville hakuaika on jatkuva, mutta muista hakea JOO-oikeutta ennen kurssin alkua. Hakemusten käsittelyaika on neljä viikkoa.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

JOO-opinto-oikeudet myönnetään aina määräaikaisena (enintään kahden vuoden määräajaksi) ja opiskelijalla on oikeus suorittaa vain niitä opintoja, joita varten opinto-oikeus on myönnetty. Jos opiskelijan kotiyliopisto on puoltanut JOO-hakemusta lyhemmäksi ajaksi kuin kaksi vuotta, niin tällöin noudatetaan kotiyliopiston päätöstä. JOO-opinto-oikeus päättyy, jos opiskelija valmistuu kotiyliopistostaan.

Käsittelyaika

Helsingin yliopistoon JOO-opintoihin hakeneet saavat tiedon opinto-oikeuspäätöksestä kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä/ hakemuksen jättämisestä (tohtorikoulutettavat). Opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta ja kursseille ilmoittautumisesta.

Suoritusten siirtäminen (hyväksilukeminen) kotiyliopiston rekisteriin tapahtuu kotiyliopiston ohjeistamalla tavalla. Hyväksiluku on opiskelijan omalla vastuulla. 

Helsingin yliopistossa suoritetuista JOO-opinnoista voit tilata suoritusotteen

Jos tarvitset lisätietoja, ota ensisijaisesti yhteyttä kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin osoitteessa joo@helsinki.fi