Joustava opinto-oikeus (JOO)
Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana JOO sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Opiskelijalle JOO-oikeus tarjoaa mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta sekä hyödyntää opinnoissaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.
Helsingin yliopisto kohdeyliopistona

JOO-ohjeet HY:n omille opiskelijoille

Helsingin yliopistossa ei ole erillisiä JOO-opiskelijoiden opinto-oppaita. Tietoa Helsingin yliopiston opetustarjonnasta löydät nettisivuiltamme: opetustarjonta ja valinnaiset opinnot.

Huom! Hakiessasi JOO-opinto-oikeutta Helsingin yliopiston kahden eri tiedekunnan kursseille, täytä erilliset hakemukset kumpaankin tiedekuntaan. Et voi siis yhdistää esimerkiksi humanistisen tiedekunnan ja Kielikeskuksen kursseja samalle hakemukselle.

Seuraaviin opintoihin ei myönnetä JOO-opinto-oikeuksia:

 • Biologian perus- ja aineopinnot
 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Logopedian kandiohjelma
 • Logopedian maisteriohjelma
 • Lääketieteen koulutusohjelma 
 • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opinnot
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan opintojakson korvaavat englannin ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeet
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojakson korvaava koe: arabia, portugali, viro, tanska
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat opintojaksot korvaavat äidinkielen (suomi, ruotsi) kokeet
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat vieraan kielen (englanti) ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kurssit
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat äidinkielen (suomi, ruotsi) viestintäopinnot
 • Kotitaloustieteen syventävät opinnot
 • Maantieteen aineopinnot
 • Oikeustieteellisen tiedekunnan kursseille voidaan myöntää JOO-opinto-oikeus vain opiskelijoille, joilla on jo oikeustieteellinen tausta.
 • Opettajien kelpoisuusopinnot Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa
 • Psykologian perus- ja aineopinnot
 • So­si­aa­li- ja ter­veys­tut­ki­muk­sen ja -joh­ta­mi­sen mais­te­rioh­jel­man opinnot
 • VIExpert - Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot

Vain Helsingin yliopiston opetustarjonnassa oleviin ja kotiyliopiston puoltamiin opintoihin voidaan myöntää JOO-opinto-oikeuksia.

JOO-opinto-oikeuden myönnöt tehdään seuraavien kriteerien perusteella:

 • Hakijalla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa.
 • JOO-opinto-oikeus myönnetään toisessa korkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon liitettävien opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen suorittamiseksi.
 • Kotiyliopiston antamat puollot opinnoista ja suoritusajasta.
 • Hakijan aiempien opintojen määrä / sisältö, opintomenestys ja esittämät perustelut opinto-oikeuden tarpeellisuudesta. 
 • Vastaanottavan koulutusohjelman opetusmahdollisuudet suhteessa määräaikaista opinto-oikeutta hakeneiden opiskelijoiden määrään.

HUOM! Myönnetty JOO-opinto-oikeus ei vielä takaa kurssille pääsyä esim. mikäli kurssilla on karsiva alkutentti, tasokoe, etusijajärjestys tai osallistujakiintiö eli osallistujat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Jotta JOO-opinto-oikeus voidaan myöntää, opiskelijalla tulee olla riittävät pohjatiedot kurssin suorittamiseen. Mikäli kurssille ei ole erillistä kiintiötä, opinto-oikeutta myönnettäessä arvioidaan mm. antavatko korkeakoulun tila- ja laiteresurssit mahdollisuuden JOO-opiskelijoiden hyväksymiseen ja onko kurssilla tilaa.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opinnot eivät kuulu JOO-sopimuksen piiriin.

Hakuajat

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille järjestetään kaksi hakua vuodessa (kiinteät hakuajat):

 • 1.4–30.4. (klo 15.45 mennessä): haku seuraavan lukuvuoden (syksy ja kevät) opintoihin
 • 1.10.–31.10. (klo 15.45 mennessä): haku seuraavan lukukauden (kevät) opintoihin

Mikäli hakuajan päättymispäivä ei ole arkipäivä, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä klo 15.45. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Huom! Hakijan tulee itse tarkistaa puoltojen käsittelyaikataulut omasta kotiyliopistostaan ja hänen tulee huomioida kotiyliopiston hakemuksen käsittelyyn kuluva aika (sekä sähköisen että paperisen hakemuksen osalta). Hakemuksen (sähköisen ja paperisen) tulee olla siirtynyt kotiyliopistosta Helsingin yliopistoon hakuajan päättymiseen mennessä.

Tohtorikoulutettaville hakuaika on jatkuva, mutta muista hakea JOO-oikeutta ennen kurssin alkua. Hakemusten käsittelyaika on neljä viikkoa.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

JOO-opinto-oikeudet myönnetään aina määräaikaisena (enintään kahden vuoden määräajaksi) ja opiskelijalla on oikeus suorittaa vain niitä opintoja, joita varten opinto-oikeus on myönnetty. Jos opiskelijan kotiyliopisto on puoltanut JOO-hakemusta lyhemmäksi ajaksi kuin kaksi vuotta, niin tällöin noudatetaan kotiyliopiston päätöstä. JOO-opinto-oikeus päättyy, jos opiskelija valmistuu kotiyliopistostaan.

Käsittelyaika

Helsingin yliopistoon JOO-opintoihin hakeneet saavat tiedon opinto-oikeuspäätöksestä kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä/ hakemuksen jättämisestä (tohtorikoulutettavat). Opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta ja kursseille ilmoittautumisesta.

Suoritusten siirtäminen (hyväksilukeminen) kotiyliopiston rekisteriin tapahtuu kotiyliopiston ohjeistamalla tavalla. Hyväksiluku on opiskelijan omalla vastuulla. 

Helsingin yliopistossa suoritetuista JOO-opinnoista voit tilata suoritusotteen

Jos tarvitset lisätietoja, ota ensisijaisesti yhteyttä kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin osoitteessa joo@helsinki.fi