Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on Helsingin yliopiston maksullinen koulutusmuoto, joka edistää työelämässä jo toimivien ammatillista kehittymistä.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen muilla tavoin hankkineille. Erikoistumiskoulutukset tarjoavat joustavan mahdollisuuden kehittää osaamista sellaisilla asiantuntijuuden alueilla, jotka ovat ajankohtaisia ja merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän kannalta. Tavoite on, että erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutukset suunnitellaan tarkasti työelämän tarpeita ja siinä tapahtuvia ja ennakoitavia muutoksia kuunnellen.

Koulutus ei johda tutkintoon, vaan erikoistumiskoulutuksen suorittanut saa siitä erillisen todistuksen. Koulutuksen laajuus vaihtelee 30 ja 120 opintopisteen välillä ja se toteutetaan yleensä siten, että sen voi suorittaa työn ohessa.

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus farmaseuteille

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu farmaseuteille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koulutuksessa pystyt kehittämään omaa asiantuntemustasi, työtäsi ja uramahdollisuuksiasi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden myös koko työyhteisön uudistumiseen mm. antamalla työkaluja laadun kehittämiseen, lääkehoitopalveluiden tarjoamiseen ja yhteistyön virittämiseen muun terveydenhuollon kanssa.

Voit valita apteekki- ja sairaalafarmasian yleisen opintopolun tai residenssiopintopolun. Yleinen opintopolku keskittyy laaja-alaisesti apteekki- ja sairaalafarmasiaan. Residenssiopintopolku syventyy kunkin opiskelijan erikoisalaan.

Opiskelu on työelämälähtöistä ja tapahtuu työn ohessa. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat opintosi, työurasi, tämänhetkiset työtehtäväsi ja kehittymistarpeesi sekä tulevaisuuden suunnitelmasi. Voit suunnata eri opintojaksojen oppimistehtäviä niin, että ne hyödyttävät sinua ja työympäristöäsi.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

  • Koulutuksen laajuus: 40 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohella
Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu proviisoreille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koulutuksessa pystyt kehittämään omaa asiantuntemustasi, työtäsi ja uramahdollisuuksiasi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden myös koko työyhteisön uudistumiseen mm. antamalla työkaluja laadun kehittämiseen, lääkehoitopalveluiden tarjoamiseen ja yhteistyön virittämiseen muun terveydenhuollon kanssa.

Voit valita apteekki- ja sairaalafarmasian yleisen opintopolun tai residenssiopintopolun. Yleinen opintopolku keskittyy laaja-alaisesti apteekki- ja sairaalafarmasiaan. Residenssiopintopolku syventyy kunkin opiskelijan erikoisalaan.

Opiskelu on työelämälähtöistä ja tapahtuu työn ohessa. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat opintosi, työurasi, tämänhetkiset työtehtäväsi ja kehittymistarpeesi sekä tulevaisuuden suunnitelmasi. Voit suunnata eri opintojaksojen oppimistehtäviä niin, että ne hyödyttävät sinua ja työympäristöäsi.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

  • Koulutuksen laajuus: 60 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 4 vuodessa työn ohella
Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus farmaseuteille

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu lääketeollisuudessa toimiville farmaseuteille (B.Sc) Suomessa ja ulkomailla. Koulutuksen avulla voit syventää osaamistasi esimerkiksi tuotekehityksessä, taloudessa ja markkinoinnissa, lääketutkimuksissa, myyntilupa-asioissa, lääketurvatoiminnassa ja laadunhallinnassa/GxP -toiminnoissa. Koulutukseen liittyvän kehittämisprojektin aiheen voit valita kiinnostuksesi mukaan syventämään osaamistasi nykyisessä työssäsi tai tukemaan tulevaisuuden uratavoitteitasi. Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus antaa sinulle myös valmiudet Qualified Person -pätevyyden hakemiseen. Koulutus on kansainvälinen, joten opetus- ja suorituskieli on englanti.

  • Koulutuksen laajuus: 40 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohella
Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu lääketeollisuudessa toimiville proviisoreille (M.Sc) Suomessa ja ulkomailla. Koulutuksen avulla voit syventää osaamistasi esimerkiksi tuotekehityksessä, taloudessa ja markkinoinnissa, lääketutkimuksissa, myyntilupa-asioissa, lääketurvatoiminnassa ja laadunhallinnassa/GxP -toiminnoissa. Koulutukseen liittyvän kehittämisprojektin aiheen voit valita kiinnostuksesi mukaan syventämään osaamistasi nykyisessä työssäsi tai tukemaan tulevaisuuden uratavoitteitasi. Koulutus on kansainvälinen, joten opetus- ja suorituskieli on englanti.

  • Koulutuksen laajuus: 60 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 4 vuodessa työn ohella
Eri­koisp­sy­ko­lo­gin eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus, neu­rop­sy­ko­lo­gia

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia neuropsykologin työtehtävissä niin lasten kuin aikuistenkin parissa. Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä. Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus.

 

  • Koulutuksen laajuus: 70 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohella.
Eri­koisp­sy­ko­lo­gin eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus, klii­ni­nen mie­len­ter­veysp­sy­ko­lo­gia

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu erikoissairaanhoidossa tai perustasolla psykiatrian tai mielenterveystyön kentällä työskenteleville psykologeille. Koulutusohjelman päätavoite on päivittää ja syventää tietoja ja taitoja kliinisen mielenterveyspsykologian ydinalueilla kuten mielenterveyden häiriöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyvässä arviointi-, konsultointi- ja interventio-osaamisessa.

  • Koulutuksen laajuus: 70 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohella.
Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus hyvinvointipalvelujen erikoisalalla on tarkoitettu sosiaalityön ammattilaisille, jotka tarvitsevat valmiudet sosiaalityön sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavaan järjestämiseen. Erikoisalan painopisteitä ovat palvelujen johtaminen ja uudistaminen, välineet asiakaslähtöiseen palvelujärjestelmään, monialainen verkostoyhteistyö sekä palvelujen tutkiva kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi.

Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä valtakunnallisen yliopistoverkosto Sosnetin kanssa. Koulutus toteutetaan Helsingissä ja Kuopiossa sekä verkko-opintoina. 
 

  • Koulutuksen laajuus: 70 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 2 vuodessa työn ohella
Lap­si-, nuo­ri­so- ja per­he­so­si­aa­li­työn eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus: lastensuojelun opintosuunta

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus  (lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön -erikoisalan lastensuojelun opintosuunta / Lanupe 3) on tarkoitettu työelämässä oleville sosiaalityöntekijöille. Koulutukseen osallistuvien mahdollisia työskentelypaikkoja ovat  esimerkiksi kunnallisen lastensuojelun ohella lastensuojelulaitokset, yksityiset lastensuojelun palveluntuottajat, sosiaalipäivystys, perheoikeudelliset palvelut, lasten- ja nuortenpsykiatriset palvelut, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset, pienen kunnan yhdennettyä työtä tekevät sosiaalityöntekijät sekä muissa sellaisissa paikoissa, joissa kohdataan lapsia, nuoria ja perheitä kuormittavissa tai haavoittuvissa tilanteissa.

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala antaa teoreettisia ja tutkittuun tietoon perustuvia käytännöllisiä valmiuksia lastensuojelun kehittämiseen ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Koulutuksessa paneudut lasten, nuorten ja perheiden asemaan yhteiskunnassa ja lastensuojelussa. Koulutuksessa syvennät osaamistasi tiedonmuodostuksessa, lastensuojelutarpeen arvioinnissa, muissa tilannearvioinneissa ja dokumentoinnissa sekä lastensuojeluun liittyvien ilmiöiden tunnistamisessa.

Koulutus kestää 2,5 vuotta. Se koostuu lähiopetusjaksoista Helsingissä ja Tampereella sekä verkko-opinnoista. Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen järjestävät Helsingin yliopisto (Valtiotieteellinen tiedekunta ja  Svenska social- och kommunalhögskolan) ja Tampereen yliopisto yhteistyössä valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston kanssa (Sosnet). Koulutuksen toteutukseen osallistuvat myös Turun ja Itä-Suomen yliopistot.

  • Koulutuksen laajuus: 70 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 2,5 vuodessa työn ohella.
Op­pi­mi­nen ja opet­ta­mi­nen di­gi­taa­li­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä -eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Opettajille suunnattu erikoistumiskoulutus tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Koulutus kehittää sinut digitaalisen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi. Koulutuksen jälkeen ymmärrät digitalisoituvan yhteiskunnan koulun toimintaan mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet ja osaat soveltaa tätä tietoa oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien kehittämisessä, arvioinnissa, koulun toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen toiminnassa.

Koulutuksessa perehdyt tutkimus- ja kehittämistietoon pohjautuviin opetuskäytänteisiin ja kehittämismalleihin, digitaalisiin sovelluksiin, oppimisympäristöihin ja materiaaleihin. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa, ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

  • Koulutuksen laajuus: 60 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 1,5 vuodessa työn ohella.
Kokemuksia erikoistumiskoulutuksista