Millaista opetuksemme on?

Opetus on monipuolista ja käytännönläheistä. Erilaisia opetusmenetelmiä hyödynnetään tarkoituksenmukaisella tavalla osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Luentojen lisäksi koulutukseen sisältyy paljon käytännön opetusta, ryhmätöitä sekä itsenäistä opiskelua.

Valtaosa opetuksesta järjestetään Viikin kampuksella ja sen läheisyydessä sijaitsevassa Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Osa opetuksesta on Mäntsälässä, jossa sijaitsee Yliopistollisen eläinsairaalan tuotantoeläimiin painottuva Saaren eläinklinikka. Tutkintoon kuuluu myös pakollisia työelämäharjoitteluja, joista osa suoritetaan lukuvuosien ulkopuolella ja eri paikkakunnilla. Opinnot sisältävät myös ilta- ja yöpäivystyksiä, etenkin 5. lukuvuonna.

Koulutusohjelmien pääasiallinen opetuskieli on suomi, mutta yksittäisiä opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opetuksesta on englanniksi. Opintosuoritukset kuten tentit, esitelmät ja kirjalliset tehtävät voit tehdä valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit opintojen aikana kehittää valmiuksiasi kommunikoida ruotsiksi osallistumalla valinnaisiin ruotsin kielellä pidettäviin kursseihin.

Monta tapaa opettaa ja oppia

Eläinlääkäri tarvitsee laajan tietopohjan. Sitä rakennetaan usein luennoilla, joilla myös keskustellaan ja ratkotaan yhdessä oppimistehtäviä. Uusimman tutkimustiedon hankintaa ja tieteellistä kirjoittamista opitaan erityisesti kandidaatin- ja lisensiaatintutkielmia tehdessä, ohjaajien tuella. 

Käytännön taitoja harjoitellaan heti opintojen ensimmäisestä viikosta alkaen laboratorioissa, leikkelysalissa, klinikoilla, maatiloilla ja muissa harjoittelupaikoissa. Valtaosa käytännön harjoituksista on pakollisia ja räätälöity eläinlääkärikoulutuksen tarpeisiin.

Harjoitustöissä käytetään sekä perinteisiä menetelmiä että uusinta teknologiaa, sen mukaan mikä parhaiten edistää tärkeiden taitojen oppimista. Esimerkiksi kliinisten taitojen opettelussa hyödynnetään luonnollisen kokoisia emakko- ja hevosmalleja, joiden avulla voidaan sekä kerrata anatomiaa että harjoitella kliinisiä toimenpiteitä kuten verinäytteenottoa tai vatsaontelon elinten tunnustelua peräsuolen kautta.

Käytössä on useita erilaisia arviointimenetelmiä, joilla varmistetaan, että opiskelija on saavuttanut kurssin osaamistavoitteet.

Eläinlääketieteen opintojen aikana tutustutaan useisiin tulevaisuuden työuran kannalta tärkeisiin toimijoihin. Eri alojen asiantuntijaluentojen lisäksi opintoihin sisältyy tutustumiskäyntejä eläinlääkärin työn kannalta tärkeisiin kohteisiin. Lisäksi työelämäharjoittelut muun muassa tuotantoeläintiloilla, teurastamoissa sekä ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä ovat kiinteä osa opintoja. Opiskelijan on lisäksi mahdollista suorittaa valinnaisia harjoitteluita joko kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelut ovat palkattomia.

Viidentenä opiskeluvuotena opiskelijat harjoittelevat käytännön eläinlääkäritaitoja osallistumalla potilaiden hoitoon Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläin-, hevos- ja tuotantoeläinsairaaloissa. Potilastyössä opiskelijat oppivat ohjatusti muun muassa asiakaspalvelutaitoja, potilastietojen dokumentointia, työturvallisuutta sekä tartuntariskien hallintaa. Opiskelijat osallistuvat myös Yliopistollisen eläinsairaalan päivystystoimintaan.

Eläinlääkäriksi ei voi opiskella pelkästään verkkokursseilla, sillä vuorovaikutus sekä käytännön taitojen oppiminen edellyttävät usein läsnäoloa. Opintoja sujuvoitetaan tarjoamalla etäopiskelumahdollisuuksia silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Opintojaksoihin sisältyy usein itseopiskelumateriaaleja verkossa. Tiedekunta kehittää aktiivisesti verkko-opetusta sekä uusia digitaalisia oppimateriaaleja.

Opiskelijavaihtoon lähteminen on eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa haastavampaa kuin monissa muissa tiedekunnissa, koska eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot sisältävät vain vähän valinnaisia opintoja ja koska opinnot pitää suorittaa pitkälti ennalta määritellyssä järjestyksessä. Vaihto-opiskelun ajankohtaa ja vaihtokohteen valintaa on hyvä alkaa miettiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja. Tutustu eläinlääketieteen opiskelijoiden vaihtokohteisiin.

Opettajina asiantuntijat

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opettajilla on vahva ammattitaito. Opetushenkilökunnan biotieteellinen ja eläinlääketieteellinen osaaminen yhdistyvät koulutuksessa saumattomasti. Opettajat tekevät myös tieteellistä tutkimusta ja ohjaavat opinnäytetöitä tutkimusryhmissä.

Suurin osa opettajista ja kliiniseen opetukseen osallistuvista sairaalaeläinlääkäreistä on suorittanut yliopistopedagogisia opintoja ja/tai kehittänyt osaamistaan suorittamalla oman alansa kansallisen tai kansainvälisen erikoistumiskoulutuksen. Tiedekunnan opettajat välittävät opiskelijoista ja heidän oppimisestaan. Kansainvälisissä koulutuksen arvioinneissa tiedekunta on saanut erityistä kiitosta motivoituneista ja sitoutuneista opettajistaan.

Tiedekunta järjestää opettajilleen säännöllisesti koulutusta yhteistyössä Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Opettajat osallistuvat tiedekunnan omiin, Helsingin yliopiston yhteisiin sekä kansainvälisiin koulutuksen kehittämishankkeisiin.

Tutustu eläinlääkiksen ensimmäisen opiskeluvuoden ohjelmaan ja opettajiin yliopistolehtori Mikael Nikun videolla.

Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) yliopistopedagogit tukevat sekä tiedekunnan koulutusohjelmia että yksittäisiä opettajia opetuksen kehittämisessä. Yliopistopedagogit ovat yhdessä koulutusohjelmien kanssa järjestäneet mm. useita tiedekunnan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia henkilöstölle. Tiedekunta tekee yliopistopedagogien kanssa myös tutkimusyhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa oppimisen ja opetuksen laatua.

Esimerkki tiedekunnan ja yliopistopedagogien välisestä yhteistyöstä ovat HowULearn-kyselyt. HowULearn-kyselyt antavat opiskelijoille palautetta heidän opiskelustaan ja ohjeita opiskelun kehittämiseen sekä koulutusohjelmille tärkeää tietoa opetuksen kehittämisen tueksi.     

 

Tiedekunta seuraa aktiivisesti eläinlääketieteen alan kehittymistä ja kehittää opetustaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita. Kehitystyössä huomioidaan myös uusin oppimista ja opettamista koskeva tutkimustieto sekä opiskelijoilta ja sidosryhmiltä saatu palaute. Kehityshankkeet liittyvät mm. opiskelijoiden hyvinvointiin ja asiantuntijataitojen kehittymiseen opintojen aikana, verkko-opetusmateriaalien tuottamiseen sekä oppimisen arviointimenetelmien kehittämiseen. Tiedekunta osallistuu myös kansainväliseen eläinlääkärikoulutuksen kehittämiseen mm. Erasmus+ koulutusyhteistyöhankkeiden puitteissa.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opettajista useat kuuluvat Opettajien Akatemiaan, joka on Helsingin yliopiston ansioituneiden opettajien verkosto. Akatemian jäsenet jakavat hyviä opetuskäytäntöjä, järjestävät pedagogisia koulutustapahtumia, tekevät pedagogista tutkimusta ja johtavat opetuksenkehittämishankkeita.