Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål våren 2021:

 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices kandidat (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet samhällsvetenskaper, politices kandidat (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet socialt arbete, politices kandidat (3 år + 2 år)
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices kandidat (3 år + 2 år)

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt godkänt prov i svenska som modersmål som en del av svenskspråkig studentexamen, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som modersmål med minst vitsordet cum laude approbatur (C) som en del av finskspråkig studentexamen, ELLER
 • du har avlagt provet i lång lärokurs i svenska som andra inhemska språk (A-språk) med vitsordet magna cum laude approbatur (M), ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andra språk (istället för modersmålsprovet) med minst vitsordet approbatur (A).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2021. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

OBS! Ifall du söker till ett ansökningsobjekt i huvudantagningen och visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avläggs ansökningsvåren 2021 måste din examen vara registrerad i studentexamensregistret senast 18.5.2021 för att kunna beaktas i betygsantagningen. Se närmare information på sidan Bilagorna i huvudansökan.

 • svenska som A1-språk i International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller Career-related Programme) med minst vitsordet 4, ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk i International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller Career-related Programme) med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature/language and literature/language and performance) i International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller Career-related Programme) med minst vitsordet 4

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2021 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. I det fallet ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte ger IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt

 • svenska som L1-språk med minst vitsordet 6, ELLER 
 • svenska som L2-språk med minst vitsordet 7.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2021 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Deutches Internationales Abitur (DIA) -examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med minst vitsordet 7, ELLER
 • det muntliga provet i svenska med minst vitsordet 8.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife och ett motsvarighetsintyg på finska. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du är språkligt behörig om du genomfört en grundskole- eller gymnasieutbildning på norska eller danska. 

Lämna in en kopia på avgångsbetyget till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Om du har avlagt examen 2017 eller senare behöver du inte lämna in en kopia av examensbeviset, eftersom universitetet får uppgifterna direkt från registret. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan. Om din examen blir klar våren 2021 efter ansökningstidens slut, måste du i ansökningsskedet senast lämna in en officiell förhandsbedömning av ditt examensresultat från läroanstalten. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Om du har avlagt examen före år 2017, lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

 

 

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i så fall avse ett annat språk. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen om du har avlagt examen på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört minst 40 studiepoäng (ECTS) på svenska eller i svenska. Som högskolestudier räknas studier vid ett universitet eller en yrkeshögskola.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 6 i alla delområden. Lämna in en kopia av examensbeviset till ansökningsservicen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar utmärkt färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Lämna in en kopia av examensbeviset till ansökningsservicen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska om du har blivit godkänd i språkprovet i svenska inför antagning till Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Åbo Akademi eller Svenska Handelshögskolan detta år eller de två föregående åren.

Lämna in ett intyg på avlagt språkprov till ansökningsservicen. Om du har blivit godkänd i språkprovet vid Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in ett intyg över provet. Ansökningsservicen kontrollerar då uppgifterna direkt från Svenska social- och kommunalhögskolan.