Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

I huvudansökan kan den som har avlagt någon av följande examina ansöka om att få avlägga lägre och högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet:

 • finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate (IB)
 • European Baccalaureate (EB) vid Europaskolan
 • Reifeprüfung (RP)
 • Deutsches Internationales Abitur (DIA)
 • en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (Helsingfors universitet godkänner också examina som jämställs med nuvarande examen, även om den avlagda examen är mindre omfattande än den nuvarande)
 • en högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan
 • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)
 • på annat sätt förvärvad högskolebehörighet.

Ansökningsbehörig är också den som redan tidigare har beviljats dispens av Helsingfors universitetets dekanus eller kanslern, eller rätt att avlägga en examen på samma eller högre nivå vid någon av Helsingfors universitets fakulteter eller vid ett annat universitet i Finland eller utlandet.

Ett avgångsbetyg från ett finländskt gymnasium utan studentexamen ger inte ansökningsbehörighet till universitetet.

Den som avlägger studentexamen, eller annan examen som ger ansökningsbehörighet våren 2019 kan söka i huvudansökan 2019.  Din examen måste vara färdig senast 12.7.2019 för att du ska vara behörig att ansöka. 

Om du redan har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet, beviljas du inte ny rätt att avlägga examen för samma utbildningsprogram. Kontrollera alla regler gällande den nya examensstudierätten för tidigare eller nuvarande studerande vid Helsingfors universitet på skild sida.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990, eller senare eller om din studentexamen blir färdig våren 2019, behöver du inte lämna in en kopia av examensbeviset, eftersom universitetet får uppgifterna direkt från registret.   

Om du har avlagt en sådan finländsk yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning 2018 eller senare behöver du inte lämna in en kopia av examensbeviset, eftersom universitetet får uppgifterna direkt från registret. Om din examen blir klar våren 2019 efter ansökningstidens slut (3.4.2019), måste du i ansökningsskedet senast 10.4.2019 före kl. 15.00 lämna in en officiell förhandsbedömning av ditt examensresultat från läroanstalten.

Om du har avlagt högskoleexamen år 1995 eller senare vid ett finländskt universitet, yrkeshögskola eller Försvarshögskolan, eller om du har beviljats rätt att avlägga en examen på samma nivå som den du ansöker om att få avlägga, eller en högre examen vid ett finländskt universitet år 1995 eller senare, behöver du inte lämna in en kopia av examensbeviset, eftersom universitetet får uppgifterna via Studieinfo från det elektroniska studieregistret.

I alla fallen gäller att du måste kontrollera om du måste visa dina språkkunskaper. Beakta att om du söker på grund av framgång i vetenskaptävling för gymnasister, måste du också lämna in en bilaga.

Kopian av det dokument som visar din högskolebehörighet måste lämnas in senast 10.4.2019 om grunden för din ansökan är någon av följande:

 • en finländsk studentexamen som avlagts före 1990
 • International Baccalaureate (IB)
 • European Baccalaureate (EB) vid Europaskolan
 • Reifeprüfung (RP)
 • Deutsches Internationales Abitur (DIA)
 • en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (Helsingfors universitet godkänner också examina som jämställs med nuvarande examen, även om den avlagda examen är mindre omfattande än den nuvarande)
 • en högskoleexamen vid ett finländskt universitet, yrkeshögskola eller Försvarshögskolan som avlagts före år 1995
 • en högskoleexamen som avlagts vid ett utländskt universitet
 • före år 1995 beviljad rätt att avlägga en examen på motsvarande eller högre nivå vid ett finländskt universitet
 • beviljad rätt att avlägga en examen på motsvarande eller högre nivå vid ett utländskt universitet
 • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)
 • på annat sätt förvärvad högskolebehörighet.

Om du har beviljats dispens av Helsingfors universitetets kanslern eller fakulteten för att kunna delta i urvalsprovet ska du lämna in en kopia av beslutet till ansökningsservicen.

Om du inte visar din högskolebehörighet på det sätt som förutsätts, och behörigheten inte kan konstateras i studentexamensnämndens register eller i det elektroniska studieregistret via Studieinfo, avslås din ansökan.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Bilagorna i huvudansökan ska lämnas in till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 10.4.2019 före kl. 15.00. I ansökningsskedet räcker det att du lämnar in kopior av originaldokumenten.

Om du i ansökningsskedet lämnar in endast vanliga kopior av dina bilagor och du blir antagen till ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet, är antagningen villkorlig och du måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av intyg som du visar din högskolebehörighet och dina språkkunskaper med samt eventuella intyg från vetenskapstävlingar inom den utsatta tiden för mottagande av studieplatsen (12.7.2019 kl. 15.00). Om du inte lämnar in officiellt bestyrkta kopior av dina bilagor inom den utsatta tiden förlorar du din studieplats. Läs mer om officiellt bestyrkta kopior. Officiellt bestyrkta kopior ska alltid lämnas in per post, eller så kan du komma och visa dina originaldokument i samband med mottagandet av studieplatsen i enlighet med de anvisningar du får. Observera att om du blir antagen och måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina dokument i samband med mottagandet av studieplatsen, måste du också beakta att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda landsspecifika krav.

Om ditt examensbevis (eller någon annan bilaga) består av flera sidor ska du lämna in kopior av alla sidor. Skicka inte in examensbevis i original till universitetet. Bilagorna skickas inte tillbaka till de sökande.

I ansökningsskedet kan du lämna in bilagorna i huvudansökan på flera olika sätt till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 10.4.2019 före kl. 15.00.

 1. Vi rekommenderar i första hand att du bifogar dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo.

Namnge bilagorna med ditt eget namn (efternamnet först) och bilagans innehåll, exempelvis "Efternamn Förnamn – examensbevis", "Efternamn Förnamn – språktest".

2.    Skicka krypterad e-post

Om du inte kan bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo rekommenderar vi att du skickar dem till oss i ett krypterat e-postmeddelande. Då mottar vi innehållet i krypterad form och det är inte så lätt för utomstående att komma åt innehållet.

Följ våra anvisningar för att skicka krypterad e-post: Hur man skickar krypterad e-post till ansökningsservicen.

Skriv i rubrikfältet ”Bilagor i huvudansökan” och i meddelandefältet vilket/vilka utbildningsprogram du söker till samt ditt namn, och skicka meddelandet till adressen ansokan-bilagor(at)helsinki.fi. Tillåtna filformat när man använder e-post är PDF, JPEG, GIF, TIFF och PNG. E-postbilagornas storlek är sammanlagt max 5 MB. Du kan namnge bilagorna med ditt eget namn (efternamnet först) och bilagans innehåll, exempelvis "Efternamn Förnamn – examensbevis", "Efternamn Förnamn – språktest".

 

Du ska helst skicka dina bilagor från den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten när du sökte till Helsingfors universitet.

3.    Skicka vanlig e-post

Om du inte vill skicka dina bilagor som krypterad e-post, kan du på eget ansvar skicka dem till ansökningsservicen i ett vanligt e-postmeddelande. Helsingfors universitet ansvarar inte för datasekretessen när bilagor har skickats som vanlig e-post.

Om du vill skicka dina bilagor som vanlig e-post, ska du skicka dem till adressen ansokan-bilagor(at)helsinki.fi.

Skriv i rubrikfältet ”Bilagor i huvudansökan” och i meddelandefältet vilket/vilka utbildningsprogram du söker till samt ditt namn, och skicka meddelandet till adressen ansokan-bilagor(at)helsinki.fi. Tillåtna filformat när man använder e-post är PDF, JPEG, GIF, TIFF och PNG. E-postbilagornas storlek är sammanlagt max 5 MB. Du kan namnge bilagorna med ditt eget namn (efternamnet först) och bilagans innehåll, exempelvis "Efternamn Förnamn – examensbevis", "Efternamn Förnamn – språktest".

 

Du ska helst skicka dina bilagor från den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten när du sökte till Helsingfors universitet.

4.    Om du vill kan du också skicka bilagorna per post eller lämna in dem personligen till Ansökningsservicens postlåda. Närmare information med adresser finns på sidan Inlämnande av dokument till ansöknigsservicen.

Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden före kl. 15.00. Vänligen observera att poststämpelns datum inte godkänns.
 

OBS! Följande utbildningar är med i universitetens antagningssamarbete. I fråga om dessa utbildningar kan det hända att bilagor som inte laddas upp i Studieinfo ska skickas till någon annan adress än Helsingfors universitet. Längst ner på sidan finns adresserna som gäller dessa utbildningar.

 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på finska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på finska)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på finska)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa), undervisning på finska

Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot. De behandlas i ankomstordning och du får ett e-postmeddelande först när dina bilagor har behandlats. Under de brådaste tiderna kan behandlingstiden för bilagor vara t.o.m. två veckor.

Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera din ansökan och de kompletterande uppgifterna måste lämnas inom en bestämd tid. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har angett på ansökningsblanketten.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Examensbevisen International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung / Deutsches Internationales Abitur behöver inte översättas.

Den som har avlagt IB-examen måste lämna in en kopia av sitt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, The Diploma of the International Baccalaureate fr.o.m. 2013). Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. I det fallet ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte ger IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia. Observera att om du blir antagen och ska lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis, kan det hända att du också måste beakta särskilda landsspecifika krav.

Den som har avlagt RP- eller DIA-examen måste lämna in en kopia av det fyra sidor långa examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Om du har avlagt ifrågavarande examen i Finland, måste du också lämna in en kopia av ett motsvarighetsintyg på finska. Motsvarighetsintyget på finska är inte tillräckligt, utan det ska lämnas in tillsammans med en kopia av examensbeviset.

Om du blir färdig våren/sommaren 2019, se också anvisningen som gäller dig.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Om du avlägger en finländsk studentexamen våren 2019, behöver du inte lämna in en bilaga som visar högskolebehörigheten. Studentexamen och gymnasiestudierna ska vara slutförda senast 6.6.2019. Om din studentexamen inte är färdig senast 6.6.2019 kan du inte söka i huvudansökan 2019 med studentexamen som ansökningsgrund och du kan inte heller få poäng för vitsorden i studentexamen.

Om du visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avläggs våren 2019, behöver du inte lämna in en separat kopia på ditt studentexamensbetyg. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register.

Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig, och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderas att du lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen (senast 10.4.2019 kl. 15.00). Om din studentexamen blir färdig före 6.6.2019, kommer de initialpoäng som studentexamen eventuellt ger att beaktas automatiskt.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Om ansökningsgrunden är någon annan examen som blir färdig först efter ansökningstidens slut, måste du i ansökningsskedet (senast 10.4.2019 före kl. 15.00) lämna in läroanstaltens officiella förhandsuppskattning över examen. Din examen måste vara färdig senast 12.7.2019 för att du ska vara behörig att ansöka.

Initialpoängen för IB- och EB-examen och en DIA-examen som har avlagts i Finland räknas ut på basis av förhandsuppskattningen, om den innehåller de vitsord som ger initialpoäng. Den som avlägger International Baccalaureate ska lämna in förhandsuppskattningen Candidate Predicted Grades som måste ha skolans stämpel. Den som avlägger Deutsches Internationales Abitur -examen ska lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som har utfärdats på förhand.

Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller annan examen som ger högskolebehörighet, ska du i ansökningsskedet lämna in ett studieutdrag eller annat intyg från läroanstalten som visar vilken examen du avlägger. Av intyget måste framgå examens omfattning och när den beräknas bli färdig. Intyget måste ha läroinrättningens officiella stämpel och det ska vara undertecknad av en företrädare för läroinrättningen och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänsteställning.

Om du avlägger examen utomlands, läs också anvisningarna under Utländsk examen.

När det gäller sökande vars examen, som inte är en finländsk studentexamen, blir färdig våren eller sommaren 2019, är antagningsbeskedet villkorligt. Om du blir antagen måste du senast 12.7.2019 före kl. 15.00 lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis, eller, om du har avlagt  IB-examen, de slutliga vitsorden (Diploma Programme (DP) Results).

Se anvisningarna om inlämnande av det slutliga examensbeviset under Hur och när bilagorna ska skickas in. De slutliga vitsorden i IB-examen kan lämnas in via IB-organisationen – se närmare anvisningar under IB-, EB- och RP-/DIA-examen.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Om du har beviljats rätt att avlägga examen vid finländskt universitet eller har avlagt examen vid en högskola i Finland, är det tillräckligt för att visa din högskolebehörighet. Om din studierätt har beviljats eller du har avlagt din examen år 1995 eller senare, behöver du inte lämna in kopior av studieutdraget eller examensbeviset. Helsingfors universitets ansökningsservice får uppgifterna om dina studier via Studieinfo från det elektroniska studieregistret. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om din högskoleexamen har avlagts i Finland före 1995 måste du lämna in en kopia på examensbeviset. Läs mer om inlämning av bilagor i avsnittet om hur och när bilagorna ska lämnas in.

Observera att du inte får några initialpoäng om du söker med en universitetsexamen som ansökningsgrund. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den (utöver högskoleexamen) på ansökningsblanketten för att få initialpoäng. För att få initialpoäng ska du lämna in en kopia av examensbeviset för en examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Om din högskolebehörighet grundar sig på en utländsk utbildning, ska du utöver den kopian av examensbeviset lämna in en officiell översättning till finska, svenska eller engelska om examensbeviset inte är skrivet på något av dessa språk. Den officiella översättningen kan antingen vara utfärdad av läroanstalten eller gjord av en auktoriserad translator. Se närmare anvisningar om översättningar på sidan officiell översättning.

Om du har avlagt AICE-examen (AICE diploma) eller A levels-examen, måste den ifrågavarande examensnämnden (Cambridge Assessment International Education eller Edexcel) skicka de officiella provresultaten direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice.

När det gäller utländska examina kan högskolebehörigheten också visas med en kopia av Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examen.

Observera att om du blir antagen och måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina dokument i samband med mottagandet av studieplatsen, måste du också beakta att det för examina som avlagts i vissa länder gäller specialkrav enligt land. Dessa krav ska alltid beaktas i första hand.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Om du har avlagt flera examina som ger högskolebehörighet, behöver du endast lämna in examensbevis för en examen. Om du har avlagt både studentexamen och någon annan examen, rekommenderas det att du lämnar in en kopia av intyget över studentexamen eller en motsvarande examen (IB, EB, finländsk RP- eller DIA-examen) eftersom du kan få initialpoäng dessa examina. Däremot får man inte initalpoäng för t.ex. en yrkesexamen.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Om du inte kan visa dina språkkunskaper med studentexamen och de inte kan visas med urvalsprovet, kan det krävas att du visar dem separat. Kontrollera vilka språkkrav i svenska eller finska som gäller för utbildningsprogrammen och hur språkkunskaperna kan visas på sidan Hur man visar sina språkkunskaper.

Inlämningssätten och tidsfristerna för bilagor som visar språkkunskaper är desamma som för bilagorna som visar högskolebehörigheten. Se närmare information under Hur och inom vilken tid bilagorna ska lämnas in.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

I vissa utbildningar är det möjligt att få en studieplats utan att delta i urvalsprovet, om man har klarat sig bra i en vetenskapstävling för gymnasister. Närmare information finns i ansökningsmålens antagningsgrunder.  För att få en studieplats förutsätts man har uppnått högskolebehörighet och lämnar in intyget från vetenskapstävlingen i samband med ansökan.

Inlämningssätten och tidsfristerna för dessa bilagor är desamma som för bilagorna som visar högskolebehörigheten. Ansökningsformuläret begär bilagor utgående från de uppgifter du har angett i din ansökan.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Bilagorna i huvudansökan ska i första hand bifogas till ansökningsblanketten i Studieinfo. Om du inte kan bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten utan vill lämna in dem på annat sätt, vänligen observera följande undantag gällande vart bilagorna ska skickas i fråga om utbildningsprogram som är med i universitetens antagningssamarbete.

Om du utöver dessa utbildningsprogram också ansöker till andra utbildningar vid Helsingfors universitet, ska du lämna in dina bilagor också till Helsingfors universitets ansökningsservice i enlighet med anvisningarna som finns under Hur och när bilagorna ska skickas in.

Gemensam antagning för barnträdgårdslärare och klasslärare

I den gemensamma antagningen till utbildningarna för barnträdgårdslärare och klasslärare ska bilagorna lämnas in till det universitet dit du söker i första hand. Bilagornas leveransadresser finns på VAKAVA-nätverkets webbplats.

I denna gemensamma antagning ingår följande utbildningsprogram vid Helsingfors universitet:

 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på finska)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på finska)

Gemensam antagning i medicin och odontologi

I den gemensamma antagningen till utbildningarna i medicin och odontologi ska bilagorna lämnas in till det universitet dit du söker i första hand. Bilagornas leveransadresser finns på det medicinska antagningssamarbetets webbplats.

I denna gemensamma antagning ingår följande utbildningsprogram vid Helsingfors universitet:

 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på finska)

Gemensam antagning för området juridik

I den gemensamma antagningen för området juridik kontrolleras bilagorna vid Östra Finlands universitet. Om du i huvudansökan ansöker till ett utbildningsprogram inom juridik och vill lämna in dina bilagor på något annat sätt än genom att bifoga dem till ansökningsblanketten, se närmare anvisningar på det juridiska antagningssamarbetets webbplats.

I den gemensamma antagningen inom juridik ingår följande utbildningsprogram vid Helsingfors universitet:

 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), undervisning på finska
 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), undervisning på finska

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Instruktionerna nedan gäller antagna sökande som skall lämna in officiellt bestyrkta kopior på sina utbildningsdokument.

Vi godkänner förutom officiellt bestyrkta kopior / bilagorna lämnat i enlighet med specialkrav enligt land elektroniska utbildningsdokument som levereras via vissa internationella tjänster. Du kan fråga din egen utbildningsanstalt ifall de använder sig av de tjänster som vi godkänner.

Då du skickar ditt utbildningsdokument via en sådan tjänst, rikta utbildningsdokumentet till Helsingfors universitet och ge vid behov som kontaktadress ansokan-bilagor@helsinki.fi (eller på engelska application-enclosures@helsinki.fi). Kom ihåg att följa de detaljerade anvisningarna i respektive tjänst.

Godkända tjänster

Om din utbildningsanstalt använder någon annan än de tjänster som listas ovan, kontakta då oss för att utreda ifall det är möjligt att godkänna ditt studieprestationsutdrag också via denna tjänst.

Ifall dina utbildningsdokument kan verifieras av den egna verifieringstjänsten i den utbildningsanstalt som har utfärdat dem kan du lämna in en pdf-kopia av dokumentet till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi (eng. application-enclosures@helsinki.fi). Namnge pdf-bilagorna med ditt eget namn (efternamnet först) och bilagans innehåll, exempelvis "Efternamn Förnamn – examensbevis". Spara inte skilda bilagor tillsammans i ett och samma pdf-dokument.

Verifieringstjänsten bör kunna granska hela originaldokumentets innehåll. Tjänster som verifierar endast en del av innehållet i det ursprungliga originaldokumentet godkänns inte. I sådana fall bör du lämna in en officiellt bestyrkt papperskopia på ditt dokument enligt instruktionerna ovan.

OBS! Utbildningsanstaltens e-postadress är inte en sådan elektronisk verifieringstjänst som avses i dessa instruktioner.

Observera också att vi i princip bara godkänner verifieringstjänster som fungerar på engelska, finska eller svenska. Vi bedömer tjänster som fungerar på andra språk från fall till fall. Om dokumentet som ska verifieras är på något annat språk än engelska, finska eller svenska, observera att du då dessutom måste skicka in en officiell översättning av dokumentet per post.

Vi förbehåller oss rätten att bedöma varje elektroniskt dokument och användandet av verifieringstjänster från fall till fall. Om verifieringstjänsten inte verifierar dokumentet på ett godtagbart sätt bör du lämna in en officiellt bestyrkt kopia på ditt utbildningsdokument enligt instruktionerna ovan.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Om du fortfarande har frågor gällande bilagorna i huvudansökan, vänligen läs också Vanliga frågor om inlämning av bilagor i huvudansökan.

Den här information gäller ansökningsomgången 2018 - 2019. Den här sidan uppdateras senast 31.1.2020.

Anvisningarna ovan inte gäller i ansökan i Bachelor’s Programme in Science, ansökan i öppna universitetsleden, ansökan om överflyttande och magisteransökan. Se närmare information om inlämnandet av bilagor på de olika ansökningarnas sidor.