Bilagorna i huvudansökan

Här finns information om vilka grundutbildningar som ger behörighet att söka i huvudansökan till Helsingfors universitet och studier som leder till lägre och högre högskoleexamen. Här berättas också hur man kan visa behörighet för utbildningarna i huvudansökan och vilka andra bilagor som ska lämnas in.

Anvisningarna nedan gäller året 2020.

Om du redan har avlagt eller senast 15.7.2020 avlägger någon av de examina som ger högskolebehörighet som nämns nedan kan du söka i huvudansökan våren 2020.  

Du kan söka till studier vid Helsingfors universitet som leder till lägre och högre högskoleexamen om du har något av följande:

 • finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate-examen (IB)
 • Europaskolornas European Baccalaureate-examen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA)
 • en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (Helsingfors universitet godkänner också examina som jämställs med nuvarande examen, även om den avlagda examen är mindre omfattande än den nuvarande)
 • en högskoleexamen vid ett universitet, vid en yrkeshögskola eller vid Försvarshögskolan
 • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)
 • på annat sätt förvärvad högskolebehörighet
 • tidigare beviljad dispens av en dekanus vid Helsingfors universitet eller universitetets kansler
 • beviljad rätt att avlägga en examen på motsvarande eller högre nivå vid någon av Helsingfors universitets fakulteter eller vid ett annat finländskt eller utländskt universitet.

Ett avgångsbetyg från ett finländskt gymnasium utan studentexamen ger inte ansökningsbehörighet till universitetet.

Om du redan har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet, beviljas du inte en ny rätt att avlägga examen i samma utbildningsprogram. Alla bestämmelser som gäller en tidigare eller nuvarande studerandes nya rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet finns på en annan sida.

Din behörighet för universitetsstudier kontrolleras med hjälp av dina examensbevis. Vissa examina kan universitetet kontrollera direkt i ett elektroniskt prestationsregister, men för andra måste du lämna in examensbeviset som bilaga. Kontrollera också alltid om du måste lämna in ett separat intyg över dina språkkunskaper. Om dina intyg är skrivna på något annat språk än finska, svenska eller engelska måste du lämna in en officiell översättning av dokumenten. Om ditt namn eller din personbeteckning har ändrats efter att ett intyg eller examensbevis har beviljats och dokumentet inte innehåller andra personuppgifter som kan kopplas till dig, lämna också in ett intyg över namn- eller personbeteckningsändringen.

Om du blir färdig våren/sommaren 2020, läs utöver anvisningarna nedan också de tilläggsanvisningar som gäller dig.

Du behöver INTE lämna in ett intyg över din högskolebehörighet om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare, eller din studentexamen blir färdig våren 2020. (Du behöver inte heller lämna in intyg över enskilda prov i studentexamen eller höjda vitsord om de är genomförda år 1990 eller senare eller du genomför dem våren 2020.)
 • Du har avlagt en finländsk yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare och du har utexaminerats innan ansökningstiden gått ut (1.4.2020).
 • Du har avlagt en finländsk  yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare och du har utexaminerats innan ansökningstiden gått ut (1.4.2020). (Uppdaterad 4.3.2020.)
 • Du har avlagt högskoleexamen år 1995 eller senare vid ett finländskt universitet, en finländsk yrkeshögskola eller Försvarshögskolan.
 • Du har år 1995 eller senare beviljats rätt att vid ett finländskt universitet avlägga en examen på samma eller högre nivå som den du ansöker om att få avlägga.

Om din behörighet baserar sig på någonting annat än det ovannämnda måste du bifoga en kopia av ditt examensbevis till din ansökan. Längre ner på sidan kan du läsa om vilka bilagor du ska lämna in.

Obs! Om du har avlagt flera examina som ger högskolebehörighet, behöver du endast lämna in examensbevis för en examen. Det lönar sig ändå alltid att lämna in en kopia av examensbeviset för en finländsk studentexamen (om den är avlagd före 1990), EB-examen, IB-examen och en i Finland avlagd RP- eller DIA-examen, eftersom man för dessa examina kan få betygspoäng och därmed bli antagen i betygsantagningen.

Om du inte inom tidsfristen visar din högskolebehörighet eller dina språkkunskaper på det sätt som krävs avslås din ansökan.

När bilagorna ska lämnas in

I ansökningsskedet ska bilagorna vara inlämnade senast 8.4.2020 kl. 15.00 (UTC+3). Då går tiden för inlämnande av bilagor ut.

Om du blir antagen ska du lämna in dina bilagor (som visar högskolebehörighet och språkkunskaper, samt eventuella intyg från vetenskapstävlingar) som officiellt bestyrkta kopior senast 22.7.2020 kl. 15.00 (UTC+3).

Hur man lämnar in bilagor i ansökningsskedet

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av examensbevisen och intygen (skannade eller kopierade). Läs också de preciserande anvisningarna längre ner på sidan.

I ansökningsskedet kan du lämna in bilagorna till Helsingfors universitets ansökningsservice (senast 8.4.2020 kl. 15.00) på flera olika sätt:

 1. Vi rekommenderar i första hand att du bifogar dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo.
 2. Skicka krypterad e-post
  Om du inte kan bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo rekommenderar vi att du skickar dem till oss i ett krypterat e-postmeddelande. Då mottar vi innehållet i krypterad form och det är inte så lätt för utomstående att komma åt innehållet. Följ våra anvisningar för att skicka krypterad e-post: Hur man skickar krypterad e-post till Ansökningsservicen.
 3. Skicka vanlig e-post
  Om du inte vill skicka dina bilagor som krypterad e-post, kan du på eget ansvar skicka dem till Ansökningsservicen i ett vanligt e-postmeddelande. Helsingfors universitet ansvarar inte för datasekretessen när bilagor har skickats som vanlig e-post.
 4. Om du vill kan du också skicka bilagorna per post eller lämna in dem personligen till Ansökningsservicens postlåda. Närmare information med adresser finns på sidan Inlämnande av dokument till Ansökningsservicen. Om du lämnar in bilagor i pappersform, skriv ”Huvudansökan” på kuvertet.

Obs! Om du söker i det medicinska eller juridiska områdets gemensamma antagning och lämnar in dina bilagor på något annat sätt än genom att ladda upp dem på ansökningsblanketten, läs mer nedan.

Om du måste lämna in dina bilagor per e-post:

 • Skicka e-postmeddelandet med bilagor till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi.
 • Skicka dina bilagor från den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten när du sökte till Helsingfors universitet.
 • Skriv i rubrikfältet ”Bilagor i huvudansökan” och i meddelandefältet vilket/vilka ansökningsobjekt du söker till och ditt namn.
 • Om ett dokument har flera sidor, lämna in alla sidor som en enda fil.
 • Du kan namnge de elektroniska bilagorna med ditt eget namn (efternamnet först) och bilagans innehåll, exempelvis "Efternamn Förnamn – examensbevis", "Efternamn Förnamn – språktest".
 • Tillåtna filformat när man använder e-post är PDF, JPEG, GIF, TIFF och PNG. E-postbilagornas högsta tillåtna storlek är 5 MB.

Hur du lämnar in bilagor om du blir antagen

Om du i ansökningsskedet lämnade in endast vanliga kopior av de bilagor som krävs och du blir antagen till ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet är antagningen villkorlig. I så fall ska du lämna in bilagorna (som visar din högskolebehörighet och dina språkkunskaper och eventuella intyg från vetenskapstävlingar) till oss också som officiellt styrkta kopior när du tar emot din studieplats (senast 22.7.2020 kl. 15.00).

Om du inte lämnar in officiellt bestyrkta kopior av dina bilagor inom den utsatta tiden förlorar du din studieplats.

Officiellt bestyrkta kopior ska i regel lämnas in i pappersform per post. Du kan också personligen visa upp originaldokumenten enligt de anvisningar du får när du blir antagen. Observera att om du blir antagen och måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina dokument i samband med mottagandet av studieplatsen, måste du också beakta att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda landspecifika krav. Det kan vara en långsam process att lämna in utbildningsdokumenten i enlighet med de landspecifika kraven, börja alltså i god tid – du behöver inte oroa dig för att lämna in bilagorna för tidigt! Du kan eventuellt också använda elektroniska certifikattjänster för att bestyrka dokumenten.

Preciserande anvisningar om hur man lämnar in bilagor

 • Om ditt examensbevis (eller någon annan bilaga) består av flera sidor ska du lämna in kopior av alla sidor.
 • Lämna inte in examensbevis i original till universitetet. Bilagorna skickas inte tillbaka till de sökande.
 • Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot. Du får en e-postbekräftelse först när dina bilagor har behandlats. Observera att under de brådaste tiderna i ansökningsskedet kan behandlingstiden för bilagor vara t.o.m. två veckor.
 • Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera din ansökan och de kompletterande uppgifterna måste lämnas in inom en bestämd tid. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten.
 • Bilagorna ska vara framme inom den utsatta tiden före kl. 15.00. Vänligen observera att poststämpelns datum inte godkänns.

Adresser för bilagor när man söker till program som har gemensam antagning

Utbildningarna som nämns nedan deltar i universitetens antagningssamarbete. Även för dessa ansökningsobjekt rekommenderas det i första hand att bilagorna lämnas in med ansökningsblanketten i Studieinfo. Om du ändå väljer att i ansökningsskedet lämna in bilagorna i pappersform per post, kan adressen du ska skicka dem till vara en annan än Helsingfors universitet.

I den gemensamma antagningen till utbildningarna i medicin och odontologi ska bilagor i pappersform i ansökningsskedet lämnas in till det universitet dit du söker i första hand. De andra universitetens anvisningar finns på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet. Följande av Helsingfors universitets ansökningsobjekt deltar i den gemensamma antagningen:

 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)
 • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

I den gemensamma antagningen för området juridik kontrolleras bilagorna vid Östra Finlands universitet. Närmare information finns på webbplatsen för den gemensamma antagningen för området juridik. Följande av Helsingfors universitets ansökningsobjekt deltar i den gemensamma antagningen:

 • Päähaku, oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki / Vaasa), suomenkielinen koulutus 

Examensbevisen för International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung/Deutsches Internationales Abitur behöver inte översättas.

Om du blir färdig våren/sommaren 2020, läs utöver anvisningarna nedan också de tilläggsanvisningar som gäller dig.

International Baccalaureate

Lämna in en kopia av ditt egentliga examensbevis (Diploma fram till 2012, The Diploma of the International Baccalaureate fr.o.m. 2013).

Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. I det fallet ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte ger IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia. Observera att om du blir antagen och ska lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis, kan det hända att du också måste beakta särskilda landspecifika krav.

Om du höjer vitsorden i din IB-examen våren 2020, lämna i ansökningsskedet in en kopia av ditt IB-examensbevis som normalt. Antagningen baserar sig på de examensbevis som lämnats in i ansökningsskedet. Om du inte blir antagen på basis av det examensbevis som du lämnat in, men du har höjt dina vitsord, meddela dina höjda vitsord per e-post till adressen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi och lämna in ett intyg över höjningen till Ansökningsservicen så fort du får resultatet. Du kan lämna in intyget över höjningen via IB-organisationens elektroniska tjänst eller som en officiellt bestyrkt kopia av det intyg som skolan beviljat. Du kan också boka tid och komma och visa intyget över de höjda vitsorden i original. Intyget ska vara försett med den utfärdande skolans stämpel. Resultatet ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 22.7.2020 kl. 15.00. Om det höjda vitsordet berättigar dig till en studieplats, beaktas höjningen och resultatet av antagningen korrigeras.

European Baccalaureate

Lämna in en kopia av ditt examensbevis.

Reifeprüfung/Deutsches Internationales Abitur

Lämna in en kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Om du har avlagt ifrågavarande examen i Finland, måste du också lämna in en kopia av ett motsvarighetsintyg på finska. Motsvarighetsintyget på finska är inte tillräckligt, utan det ska lämnas in tillsammans med en kopia av examensbeviset.

Om den examen som ger dig högskolebehörighet inte är en finländsk studentexamen och den blir färdig först efter ansökningstidens slut, ska du i ansökningsskedet (senast 8.4.2020 kl. 15.00) lämna in läroanstaltens officiella förhandsuppskattning över examen. Din examen måste ändå vara färdig senast 15.7.2020 för att du ska vara behörig att ansöka.

Om du avlägger en finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen eller DIA-examen i Finland, läs också de preciserande anvisningarna nedan.

Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller någon annan examen som ger högskolebehörighet än de som nämns ovan, ska du i ansökningsskedet lämna in ett studieutdrag eller annat intyg från läroanstalten, beviljat pågående läsår, som visar vilken examen du avlägger. Av intyget måste framgå examens omfattning och när den beräknas bli färdig. Intyget måste ha läroanstaltens officiella stämpel och det ska vara undertecknat av en företrädare för läroanstalten och försett med namnförtydligande och undertecknarens titel. 

När det gäller sökande vars examen, som inte är en finländsk studentexamen, blir färdig våren eller sommaren 2020, är antagningsbeskedet villkorligt. Om du blir antagen måste du senast 22.7.2020 kl. 15.00 lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis.

Anvisningar om hur man lämnar in det slutliga examensbeviset hittar du på den här sidan under Hur och när bilagorna ska lämnas in. Om du avlägger examen utomlands, läs också anvisningarna under Utländsk examen.

Finländsk studentexamen

Om du avlägger en finländsk studentexamen våren 2020, behöver du inte lämna in en bilaga som visar din högskolebehörighet.

För att du ska vara högskolebehörig måste din studentexamen och gymnasiestudierna vara slutförda senast 5.6.2020. Om din studentexamen inte blir klar senast 5.6.2020 kan du inte söka i huvudansökan 2020 på basis av studentexamen.

För att kunna beaktas i betygsantagningen, ska både dina studentvitsord och den slutförda studentexamen synas i studentexamensregistret senast 12.5.2020. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna. 

Om du visar dina språkkunskaper med en studentexamen som avläggs våren 2020 behöver du inte lämna in ett intyg över dina språkkunskaper. Universitetet får uppgifterna om avlagda studentexamina och vitsord från Studentexamensnämndens register.

Om du inte är säker på att din studentexamen blir färdig, och du har avlagt en annan examen som ger högskolebehörighet, rekommenderas det att du i ansökningsskedet lämnar in en bilaga med intyg över den andra examen (senast 8.4.2020 kl. 15.00). Om din studentexamen blir färdig före 12.5.2020, kommer de betygspoäng som studentexamen eventuellt ger att beaktas automatiskt i betygsantagningen.

International Baccalaureate

Du måste i ansökningsskedet (senast 8.4.2020 kl. 15.00) lämna in läroanstaltens förhandsbedömning Candidate Predicted Grades, försedd med skolans stämpel.

Betygspoängen för IB-examen räknas ut på basis av förhandsuppskattningen, om den innehåller de vitsord som ger betygspoäng.

När det gäller sökande vars IB-examen blir färdig våren eller sommaren 2020, är antagningsbeslutet villkorligt. Om du blir antagen måste du senast 22.7.2020 kl. 15.00 lämna in en officiellt bestyrkt kopia av de slutliga vitsorden (Diploma Programme (DP) Results).

Anvisningar om hur man lämnar in det slutliga examensbeviset hittar du på den här sidan under Hur och när bilagorna ska lämnas in. Om du avlägger examen utomlands, läs också anvisningarna under Utländsk examen. De slutliga vitsorden kan också lämnas in via IB-organisationen – se närmare anvisningar under IB-, EB- och RP-/DIA-examina.

Om du inte blir antagen på basis av det förhandsbedömning som du lämnat in, men dina slutliga vitsord är högre, meddela dina resultat per e-post till adressen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi och lämna in ett intyg över de slutliga vitsorden till Ansökningsservicen så fort du får resultatet. Du kan lämna in intyget via IB-organisationens elektroniska tjänst eller som en officiellt bestyrkt kopia av det intyg som skolan beviljat. Du kan också boka tid och komma och visa intyget över de slutliga vitsorden i original. Intyget ska vara försett med den utfärdande skolans stämpel. Resultatet ska vara Helsingfors universitets ansökningsservice tillhanda senast 22.7.2020 kl. 15.00. Om de slutliga vitsorden berättigar dig till en studieplats, beaktas höjningen och resultatet av antagningen korrigeras.

European Baccalaureate

Du måste i ansökningsskedet (senast 8.4.2020 kl. 15.00) lämna in läroanstaltens officiella förhandsbedömning av dina vitsord.

Betygspoängen för EB-examen räknas ut på basis av förhandsuppskattningen, om den innehåller de vitsord som ger betygspoäng.

När det gäller sökande vars EB-examen blir färdig våren eller sommaren 2020, är antagningsbeslutet villkorligt. Om du blir antagen måste du senast 22.7.2020 kl. 15.00 lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt slutliga examensbevis.

Anvisningar om hur man lämnar in det slutliga examensbeviset hittar du på den här sidan under Hur och när bilagorna ska lämnas in. Om du avlägger examen utomlands, läs också anvisningarna under Utländsk examen.

Deutsches Internationales Abitur avlagd i Finland

Du måste i ansökningsskedet (senast 8.4.2020 kl. 15.00) lämna in en kopia av examensbevisets vitsordssida som har utfärdats på förhand och en kopia av ett motsvarighetsintyg på finska. Endast ett motsvarighetsintyg räcker inte.

Betygspoängen för DIA-examen räknas ut på basis av förhandsuppskattningen, om den innehåller de vitsord som ger betygspoäng.

När det gäller sökande vars DIA-examen blir färdig våren 2020, är antagningsbeslutet villkorligt. Om du blir antagen måste du senast 22.7.2020 kl. 15.00 lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt slutliga examensbevis och motsvarighetsintyg.

Du är högskolebehörig om du har beviljats rätt att vid ett finländskt universitet avlägga en examen på samma eller högre nivå som den du ansöker om att få avlägga, eller du har avlagt examen vid en högskola i Finland. Om du har avlagt högskoleexamen i Finland före 1995 måste du lämna in en kopia av examensbeviset. Likaså om du har beviljats rätt att avlägga examen vid ett universitet före 1995, måste du lämna in ett närvarointyg, ett studieutdrag eller något annat intyg som visar din rätt att avlägga examen. Lär mer om hur man lämnar in bilagor under Hur och när bilagorna ska lämnas in.

Om din studierätt har beviljats eller du har avlagt din examen år 1995 eller senare, behöver du inte lämna in kopior av studieutdraget eller examensbeviset. Helsingfors universitets ansökningsservice får då uppgifterna om dina studier från ett elektroniskt prestationsregister. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Observera att du inte får några betygspoäng om du söker med en universitetsexamen eller annan högskoleexamen som ansökningsgrund. Om du har avlagt studentexamen eller en motsvarande examen är det viktigt att du anger den (utöver högskoleexamen) på ansökningsblanketten för att få betygspoäng. För att få betygspoäng ska du lämna in intyg över den examen som ger poäng i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Om din högskolebehörighet grundar sig på en utländsk utbildning, ska du lämna in en kopia av examensbeviset. Examensbeviset ska ha läroanstaltens (eller den organisation som har utfärdat examen) officiella stämpel och det ska vara undertecknat av en företrädare för läroanstalten och försett med namnförtydligande och undertecknarens titel.

Om du har beviljats rätt att vid ett utländskt universitet avlägga en examen på samma eller högre nivå som den du ansöker om att få avlägga, och du använder den examen för att visa din högskolebehörighet, måste du lämna in ett närvarointyg, ett studieutdrag eller något annat intyg som visar din rätt att avlägga examen. Dokumentet ska ha läroanstaltens officiella stämpel och det ska vara undertecknat av en företrädare för läroanstalten och försett med namnförtydligande och undertecknarens titel.

Observera att du måste lämna in en officiell översättning av intyget till finska, svenska eller engelska, om intyget inte är skrivet på något av dessa språk (med undantag av IB-, EB-, RP- och DIA-examen). Den officiella översättningen kan antingen vara utfärdad av läroanstalten eller gjord av en auktoriserad translator. Närmare anvisningar om översättningar finns på sidan Officiell översättning.

Om du har avlagt antingen AICE-examen (AICE diploma) eller A levels-examen ordnad av Cambridge Assessment, ska du lämna in endast ditt skannade betyg eller förhandsbedömningen under ansökningsskedet. Vi kontrollerar uppgifterna om din examen i arrangörens e-tjänst.

Om du tidigare har beviljats Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av nivån på din utländska högskoleexamen kan du lämna in en kopia av det också.  

Observera att om du blir antagen och måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina dokument i samband med mottagandet av studieplatsen, måste du också beakta att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda landspecifika krav. Dessa krav ska alltid beaktas i första hand. Du kan eventuellt också använda elektroniska certifikattjänster för att bestyrka dokumenten.

Om dina språkkunskaper inte kan kontrolleras utgående från en finländsk studentexamen eller en annan examen som ger högskolebehörighet, måste du eventuellt visa dem separat. Kontrollera vilka språkkrav i svenska eller finska som gäller för utbildningsprogrammen och hur språkkunskaperna kan visas på sidan Hur man visar sina språkkunskaper.

Inlämningssätten och tidsfristerna för bilagor som visar språkkunskaper är desamma som för bilagorna som visar högskolebehörigheten. Se närmare anvisningar under Hur och när bilagorna ska lämnas in.

Obs! Om du visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som blir klar våren för ansökan eller med ett prov i samma examen, måste resultaten synas i studentexamensregistret enligt följande:

 • i fråga om betygsantagningen senast 12.5.2020
 • i fråga om andra antagningssätt (t.ex. provpoängsantagning eller direktantagning) senast 5.6.2020.

Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna.

 

Uppdaterad 30.3.2020 och 2.4.2020:

Finlands universitet har gjort en gemensam linjedragning om att ge mer tid att påvisa tillräckliga språkkunskaper för de sökande som har anmält sig senast 18.3.2020 till en språkexamen ordnat av Utbildningsstyrelsen, eftersom de har inhiberat sina språkexamina våren 2020 på grund av situationen med coronaviruset.

Ifall du senast den 18.3.2020 anmält dig till den allmänna språkexaminan (YKI) eller språkexamina för statsförvaltningen, skall du till ansökningsblanketten bifoga en bekräftelse om anmälan för att påvisa dina språkkunskaper. Ifall du försökte anmäla dig till språkexamina för statsförvaltningen senast 18.3.2020, men ordnandet av examina redan avbrutits, bifoga också information om detta till ansökningsblanketten eller per e-post till adressen ansokan-bilagor@helsinki.fi. Universitetet kan bekräfta dina anmälningsuppgifter med den instans som ordnar examinan. Skicka intyget på din anmälan senast onsdagen den 8.4.2020 kl. 15.00.

Ditt eventuella antagningsbeslut kommer att vara villkorligt fram tills dess att du kan intyga dina språkkunskaper med en språkexamen. Du måste påvisa dina språkkunskaper genom att förse oss med en kopia av det slutliga examensbeviset senast den 15.7.2020 kl. 15.00.

I vissa utbildningar är det möjligt att få en studieplats utan att delta i urvalsprovet, om man har klarat sig bra i en vetenskapstävling för gymnasister. Närmare information finns i utbildningsprogrammens antagningsgrunder. För att få en studieplats måste man ha uppnått högskolebehörighet och lämnat in intyget från vetenskapstävlingen i samband med ansökan.

Inlämningssätten och tidsfristerna för dessa bilagor är desamma som för bilagorna som visar högskolebehörigheten. Ansökningsformuläret begär bilagor utgående från de uppgifter du har angett i din ansökan.