Bilagorna gällande ansökan till finsk- och svenskspråkiga magisterprogram

Dessa anvisningar gäller dig om du i den gemensamma ansökan till högskolorna ansöker till finsk- eller svenskspråkiga magisterprogram som börjar hösten 2019.

Närmare information om de bilagor som alla sökande ska lämna in hittar du nedan. För vissa magisterprogram krävs dessutom att du lämnar in andra separata bilagor. Kontrollera magisterprogrammets antagningsgrunder för att se om du behöver lämna in andra bilagor utöver de som nämns på denna sida. Information om eventuella programspecifika bilagor samt om hur du ska lämna in dem finns i magisterprogrammets antagningsgrunder under ”Bilagor”.

Vilka bilagor ska jag lämna in?

Jag har avlagt examen i Finland år 1995 eller senare

Bifoga följande dokument till din ansökan i enlighet med anvisningarna gällande inlämnande av bilagor:

  • ett officiellt studieutdrag
  • vid behov ett separat intyg över dina språkkunskaper.

Spara bilagorna i pdf-format och bifoga dem till den elektroniska ansökningsblanketten. Informationen om din examen och de studier du genomfört verifieras i högskolans elektroniska studieregister.

OBS! Endast studier som är genomförda och registrerade inom den utsatta tiden för ansökan kan beaktas i bedömningen av din ansökan. Det räcker alltså inte om du exempelvis har skrivit kurstentamen eller lämnat in kursens slutarbete, om studieprestationen registreras efter den utsatta tiden, eller om det inte finns en anteckning över studieprestationen på ditt studieutdrag/i studieregistret.

OBS! Om du har genomfört dina studier vid Försvarshögskolan, Yrkeshögskolan Novia eller Högskolan på Åland och du erbjuds en studieplats och tar emot platsen, ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det officiella studieutdraget senast 14.8.2019. Studier som genomförts vid dessa högskolor kan inte verifieras elektroniskt. Antagningsbeslutet är villkorligt tills dess och annulleras om du inte lämnar in en officiellt bestyrkt kopia av bilagan. Du kan också lämna in en officiellt bestyrkt kopia redan i samband med ansökan, och då behöver du inte lämna in bilagan i ett senare skede.

Jag har avlagt examen i Finland före 1995

Bifoga följande dokument till din ansökan i enlighet med anvisningarna gällande inlämnande av bilagor:

  • ditt examensbevis
  • ett officiellt studieutdrag
  • vid behov ett separat intyg över dina språkkunskaper.

Bifoga bilagorna i PDF-format till ansökningsblanketten.

OBS! Om du erbjuds en studieplats och du tar emot platsen, ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det officiella studieutdraget senast 14.8.2019. Antagningsbeslutet är villkorligt och annulleras om du inte lämnar in en officiellt bestyrkt kopia av studieutdraget. Du kan också lämna in en officiellt bestyrkt kopia redan i samband med ansökan, och då behöver du inte lämna in bilagan i ett senare skede. 

OBS! Om du har avlagt examen vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in officiellt bestyrkta kopior av examensbeviset och studieutdraget. Ansökningsservicen verifierar uppgifterna om genomförda studier i Helsingfors universitets studieregister.

Jag har genomfört mina studier utanför Finland

Bifoga följande dokument till din ansökan:

  • officiella översättningar, ifall dokumenten gällande dina tidigare studier inte är utfärdade på finska, svenska eller engelska
  • Diploma Supplement (om ett sådant finns)
  • vid behov ett separat intyg över dina språkkunskaper.

Lämna in de bilagor som efterfrågas till Helsingfors universitets ansökningsservice i enlighet med anvisningarna nedan.

Bilagor och krav gällande dokumenten

Examensbevis

Ett examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och har utexaminerats. Ett examensbevis måste innehålla namnet på läroanstalten som beviljade examen, datum när examen beviljades, den utexaminerades namn och namnet på den beviljade examen.

Tillfälligt examensbevis

Ett tillfälligt examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger en studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och som har utexaminerats. Ett tillfälligt examensbevis beviljas en utexaminerad studerande innan det slutliga examensbeviset utfärdas, om det inte kan utfärdas t.ex. på grund av tekniska eller administrativa orsaker. Också det tillfälliga examensbeviset måste innehålla följande uppgifter: namnet på läroanstalten som beviljade examen, datum när examen beviljades, och den utexaminerade studerandes namn och examensbenämning.

Om din examen inte blir färdig innan ansökningstiden går ut, behöver du inte lämna in examensbeviset i ansökningsskedet, men du ska ange ett uppskattat examensdatum på ansökningsformuläret. Om du blir antagen är antagningsbeslutet villkorligt och du får i antagningsbeskedet anvisningar om hur du lämnar in det slutliga examensbeviset.

Studieutdrag

Ett studieutdrag är ett dokument som utfärdas av läroanstalten och som visar vilka studier du har genomfört vid läroanstalten. På studieutdraget måste studieavsnittets namn, datum för genomförande, omfattning och vitsord framgå. Läroanstaltens bedömningsskala måste också anges på studieutdraget. Vidare måste det av studieutdraget framgå vilka studier som ingår i den examen som läroanstalten har beviljat. Om examen innehåller studier som har genomförts vid en annan läroanstalt, ska de ovannämnda uppgifterna också finnas på studieutdraget. Om uppgifterna inte framgår tillräckligt detaljerat på det studieutdrag du lämnar in, måste du lämna in ett separat studieutdrag från den läroanstalt där du genomförde de tillgodoräknade studierna.

Om du har genomfört studierna vid ett finländskt universitet, ska studiernas omfattning i studiepoäng anges i de dokument som du lämnar in. Innan du ansöker ska eventuella studieveckor omvandlas till studiepoäng vid det universitet där studierna har genomförts.

För vissa magisterprogram krävs att de studier som lämpar sig för magisterprogrammet i fråga är registrerade som studiehelheter. Du kan kontrollera i magisterprogrammets antagningsgrunder om studierna måste vara registrerade som helheter. För varje studiehelhet måste det finnas en helhetsanteckning (namn, omfattning, datum och vitsord). En lista över delprestationerna är inte tillräckligt. Studiehelheterna ska vara registrerade innan ansökningstiden går ut. Du ska be om en helhetsanteckning för studiehelheten av den högskola som du genomfört studierna vid.

Diploma supplement (bilaga till examensbeviset)

Det är frivilligt att lämna in bilagan Diploma supplement, och dokumentet behöver inte vara officiellt bestyrkt. Obs! Om du vill ersätta studieutdraget med Diploma supplement, ska du lämna in Diploma supplement på samma sätt som ett studieutdrag och följa alla anvisningar som gäller inlämnande av studieutdraget.

Bilaga som visar dina språkkunskaper

När du ansöker till magisterstudier måste du visa att du har tillräckliga språkkunskaper.

I ansökningsskedet räcker det att du lämnar in en vanlig fotokopia på det dokument som du visar dina språkkunskaper med. Om du erbjuds en studieplats och du tar emot platsen, ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av bilagan som visar dina språkkunskaper senast 14.8.2019. Antagningsbeslutet är villkorligt tills dess och annulleras om du inte lämnar in en officiellt bestyrkt kopia av bilagan. Du kan också lämna in en officiellt bestyrkt kopia redan i samband med ansökan, och då behöver du inte lämna in bilagan i ett senare skede. 

OBS! Om du visar dina språkkunskaper med allmän språkexamen (YKI), språkexamen för statsförvaltningen eller med språkprovet TISUS (Test i svenska för universitetsstudier), räcker det att du lämnar in en vanlig fotokopia, eftersom provresultatet verifieras elektroniskt. Om du visar dina språkkunskaper med en högskoleexamen avlagd i Finland efter 1995 eller högskolestudier genomförda i Finland, med en finländsk studentexamen avlagd 1990 eller senare, eller med Helsingfors universitets språkcentrums språktest i finska eller Helsingfors universitets språkkurs ”Suomi 6”, får ansökningsservicen uppgifterna ur ett elektroniskt register och du behöver inte lämna in en bilaga som visar dina språkkunskaper.

Magisterprogramspecifika bilagor

Observera att det för vissa magisterprogram kan krävas att du lämnar in programspecifika bilagor utöver de bilagor som nämns på denna sida. Information om eventuella programspecifika bilagor samt om hur du ska lämna in dem finns i magisterprogrammets antagningsgrunder under ”Bilagor”.

Tidsfrist och anvisningar för inlämnande av bilagor

Bilagor i elektronisk form

Bilagorna till ansökan ska bifogas till ansökningsblanketten inom ansökningstiden eller senast inom tiden för kompletterande av ansökan före 10.4.2019 kl. 15:00. Om du söker till Pf-utbildningsprogrammet eller magisterprogrammet i pedagogik/inriktningen i småbarnspedagogik ska du bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten senast 31.5.2019 kl. 15:00.

Bifoga bilagorna i PDF-format till den elektroniska ansökningsblanketten. Om du av någon anledning inte kan bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten, läs nedanstående anvisningar och lämna in bilagorna personligen eller skicka dem per post till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Se anvisningarna ovan för sådana specialfall då det inte räcker att du lämnar in bilagor i elektroniskt format. Förbered dig på att visa originaldokumenten eller lämna in officiellt bestyrkta kopior i ett senare skede, om du inte lämnar in sådana redan i samband med din ansökan!

Bilagor på papper

Bilagorna till ansökan ska lämnas in till Helsingfors universitets ansökningsservice inom ansökningstiden eller senast inom tiden för kompletterande av ansökan 10.4.2019 före kl. 15.00. Om du söker till Pf-utbildningsprogrammet eller magisterprogrammet i pedagogik/inriktningen i småbarnspedagogik ska du bifoga dina bilagor till ansökningsblanketten senast 31.5.2019 kl. 15:00. Märk kuvertet "Magisteransökan". OBS! Poststämpelns datum den sista inlämningsdagen godkänns inte.

Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot.  De behandlas i ankomstordning och du får ett e-postmeddelande först när dina bilagor har behandlats.  Under de brådaste tiderna kan behandlingstiden för bilagorna vara t.o.m. över 10 dagar.

Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera din ansökan och de kompletterande uppgifterna måste lämnas inom en bestämd tid. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har angett på ansökningsblanketten.

OBS! Bilagorna skickas inte tillbaka till de sökande. Skicka inte in examensbevis eller andra intyg i original till universitetet.