Hur man visar sina kunskaper i det svenska språket - Alternativ E
I dessa instruktioner förklaras hur du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska språket när du söker till vissa av Helsingfors universitets ansökningsmål våren 2023.
Mål­grupp för in­struk­tio­ner­na

Ansökan om överflyttning

 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Ansökan om överflyttning, lärare i huslig ekonomi, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Ansökan om överflyttning, lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat (3 år)
 • Ansökan om överflyttning, slöjdlärare, kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)                            

Kandidatprogram i gemensamma ansökan

 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Kandidatprogrammet i logopedi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, pedagogie kandidat (3 år)
 • Lärare i huslig ekonomi, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Slöjdlärare, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Specialpedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), flerformsutbildning för personer verksamma inom småbarnspedagogik, pedagogie kandidat (3 år)

Magisterprogram i gemensamma ansökan

 • Magisteransökan, småbarnspedagogik, magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, klasslärare (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, lärare i huslig ekonomi, magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, slöjdlärare, magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, specialpedagogik, magisterprogrammet i pedagogik, pedagogie magister (2 år)

Öppna universitetsleden 

 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

Så­här skic­kar du in bi­la­gan

På denna sida finns information om kraven för de bilagor med vilka man visar språkkunskaper. Du uppmanas lämna in en  officiellt bestyrkt kopia på ditt intyg eftersom vi kräver detta i alla våra ansökningar (såsom kandidatprogrammen i gemensam ansökan, magisterprogrammen i gemensam ansökan, öppna universitetsleden, ansökan om överflyttning) senast i det skedet om du blir antagen. Se instruktionerna för inlämnande av bilagor per ansökningsmål via länkarna.

Då du söker till utbildningsprogrammet ber ansökningssystemet dig komplettera din ansökan med nödvändiga bilagor.  Det är skillnad på kriterierna för olika bilagor samt på hur olika bilagor ska lämnas in. Bilagorna bör lämnas in enligt ansökningsspecifika tidsfrister. Bilagor som kommit in efter tidsfristens slut tas inte i beaktande.

Hur kan du bevisa kunskaper i svenska

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk* med minst vitsordet approbatur.

* Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Man kan inte visa kunskaper i svenska med provet i andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2023. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

OBS! Ifall du söker till ett ansökningsobjekt i ett kandidatprogram i den gemensamma ansökan och visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avläggs ansökningsvåren 2023 måste din examen vara registrerad i studentexamensregistret senast 16.5.2023 för att kunna beaktas i betygsantagningen. Se närmare information under Bilagor som krävs.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A, A1- eller A2-språk med godkänt vitsord (minst 2), ELLER
 • svenska som B-språk med minst vitsordet 5.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2023 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. Beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte kan ge IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate (EB) -examen med följande vitsord:

 • svenska som L1- eller L2-språk med minst vitsordet 4, om du har avlagt examen före 2021, ELLER
 • svenska som L1- eller L2-språk med minst vitsordet 5, om du har avlagt examen 2021 eller senare.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2023 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Deutches Internationales Abitur (DIA) -examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med godkänt vitsord (minst 4).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife och ett motsvarighetsintyg på finska. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Om du har avlagt examen 2017 eller senare behöver du inte lämna in en kopia av examensbeviset, eftersom universitetet får uppgifterna direkt från registret. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan. 

Om du har avlagt examen före år 2017, lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (714/2018) eller motsvarande studier.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i så fall avse ett annat språk.

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med godkänt avlagda studier som motsvarar grundläggande utbildning på svenska vid nätskolan Nomadskolan.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan), ELLER
 • du har skrivit mognadsprovet på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • ett språkprov eller språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket (förordning 481/2003 16 § 2 mom.), ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 60 studiepoäng studier eller vitsordet cum laude approbatur i svenska språket eller motsvarande studier i ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan (förordning 481/2003 16 § 3 mom.).

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Observera att Helsingfors universitets språkfärdighetsprov i svenska inte ordnas numera.

Om du har avlagt Helsingfors universitets språkfärdighetsprov (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper) tidigare, kan du använda det för att visa tillräckliga kunskaper i svenska om du i språktestet har uppnått i medeltal färdighetsnivå 5 på skalan 1-6.

Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: resultaten kontrolleras direkt hos Språktjänster.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 5 i alla delområden på skalan 1–6 eller färdighetsnivå 7 på skalan 1–9. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i examen som gäller förmåga att använda språket i tal och examen som gäller förmåga att använda språket i skrift.

Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies). Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.