Urvalsprov
På basis av framgång i urvalsprov antas studenter i huvudsak till kandidatprogrammen och till utbildningsprogrammen inom det medicinska området. Detta förfarande kallas för provpoängsantagning. Även till vissa magisterprogram antas studenter på basis av ett urvalsprov. På denna sida finns information om hur du förbereder dig inför Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov.
Allmänt om ansökan

Ansökan till utbildningsprogram ska du göra i Studieinfo. I Studieinfo hittar du också ansökningsanvisningar för det utbildningsprogram du har valt. I ansökningsanvisningarna kan du läsa mer om olika sätt att bli antagen till utbildningsprogrammet.

Observera att alla ansökningsmål inte använder sig av provpoängsantagning. Vissa ansökningsmål begränsar också provpoängsantagningen till en viss grupp av sökande, till exempel sökande som inte har avlagt studentexamen.

Helsingfors universitet ordnar en del av urvalsproven som digitala urvalsprov. Urvalsprovet ska skrivas på egen bärbar dator i universitetets utrymmen.

Förhandsmaterial för urvalsprov

I vissa urvalsprov används förhandsmaterial. Urvalsproven kan också baseras på en viss lärokurs i gymnasiet. I Studieinfo hittar du information om hur du ska förbereda dig inför urvalsprovet för varje ansökningsmål.

Bekanta dig med förhandsmaterialet för urvalsproven

Det material som ska läsas på förhand inför ett urvalsprov publiceras ibland på webben. Det kan också hända att materialet säljs i bokhandlar och nätbutiker. Du kan också kontrollera om materialet finns tillgängligt i biblioteken, men förbered dig på att utbudet av böcker är begränsat.

Helsingfors universitet ordnar inte preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurser eller de som är lärare på kurserna har någon annan information om urvalsprovet än de uppgifter som publiceras på Studieinfo och på universitetets webbplats.

Tider och platser för urvalsproven

Till den största delen av urvalsproven skickar vi inte någon separat kallelse, alla sökande kan vanligen delta i provet. I vissa prov får dock inte alla sökande delta. I sådana fall skickar vi de sökande som är berättigade att delta en kallelse att delta i provet. Du kan kontrollera vilken grupp ditt ansökningsmål hör till på Studieinfo.fi. Informationen finns i varje utbildningsprograms antagningsgrunder under rubriken Urvalsprov.

I Min Studieinfo kan du kontrollera vilka ansökningsmål du har sökt till. Namnen på vissa ansökningsmål liknar varandra väldigt mycket, så försäkra dig om att du deltar i rätt urvalsprov.