Betygsantagningen
I den gemensamma ansökan antas minst hälften av alla nya studerande till kandidatprogrammen på basis av studentexamensbetyget, dvs. genom betygsantagning. Studerande kan också bli antagna genom urvalsprov eller på något annat sätt. På denna sida har vi samlat vanliga frågor om betygsantagningen.
Vanliga frågor om betygsantagningen

2020–2022

Poängsättningen vid betygsantagningen och tröskelkriterierna för betygsantagningen har publicerats på denna webbsida och de gäller från 2020 till 2022 vid antagningen av studerande till ansökningsmålen vid Helsingfors universitet.

Poänggränserna som fastställts i antagningsgrunderna för ansökningsmålen har publicerats i Studieinfo och de kan ändras varje år. Se vad som avses med poänggräns i avsnittet ”Med vilka vitsord kan jag bli godkänd vid betygsantagningen? Vad betyder poänggränser och tröskelkriterier?”

2023–2024

Poängsättningen och tröskelkriterierna för betygsantagningen 2023–2024 är (med de undantag som nämns nedan) desamma som 2020–2022 i ansökningsmålen vid Helsingfors universitet.

Kandidatprogrammet i språk: ryska som främmande språk

Som modersmål beaktas endast finska, svenska eller samiska.

Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Om det första viktade ämnet är kemi, kan det andra viktade ämnet i stället för biologi också vara fysik.

2025

Poängsättningen och tröskelkriterierna för betygsantagningen 2025 desamma som 2020–2024 i ansökningsmålen vid Helsingfors universitet. Vid följande fakulteter görs beslutet senare:

  • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
  • Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

2026–

Poängsättningen av och tröskelkriterierna för betygsantagningen fastställs och publiceras alltid tre år i förväg. Publiceringen av dessa uppgifter hjälper elever att välja gymnasiekurser när de börjar i gymnasiet.

I betygsantagningen beaktas den finländska studentexamen, IB- och EB-examina samt RP- och DIA-examina som avlagts i Finland.

Om du har avlagt prov som hänför sig till flera av de ovannämnda examina räknas dina betygspoäng enligt de prov som ger flest poäng, även om de hör till olika examina. Det är inte möjligt att få poäng för det gamla realprovet i en finländsk studentexamen.

Dina poäng beräknas enligt den ämneskombination som ger de bästa poängen. Du behöver alltså inte ange vilka ämnen du vill att ska beaktas.

Poängtabellerna finns här. Poängtabellerna är olika för olika ämnesområden.

Betygsantagning med poängtabeller användes första gången vid antagningen av studerande våren 2020. Information om poänggränserna 2021 har publicerats på sidan Antagningsstatistik.

I antagningsgrunderna för varje ansökningsmål fastställs antalet poäng som du åtminstone måste få. Om du får färre poäng än så blir du underkänd. Att du överskrider poänggränsen innebär dock inte att du blir antagen. Det lägsta godkända poängtalet är i allmänhet högre än den poänggräns som anges i antagningsgrunderna, eftersom det i Studieinfo angivna antalet sökande som fått de bästa betygspoängen blir antagna.

I en del av ansökningsmålen har det dessutom fastställts minimivitsord (tröskelkriterier) för vissa studentprov.

Uppgifterna om det lägsta godkända poängtalet och tröskelkriterierna för varje ansökningsmål i Studieinfo.

Ja, i de flesta ansökningsmålen. Du behöver inte separat meddela om du ansöker i betygsantagningen eller på basis av urvalsprov. Din ansökan beaktas automatiskt i alla antagningssätt.

  • Endast sökande som inte har avlagt en finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen eller en RP- eller DIA-examen i Finland får delta i urvalsproven för ekonomi, kemi, fysikaliska vetenskaper och matematiska vetenskaper.
  • I kandidatprogrammet i sociala vetenskaper ordnas urvalsprov endast i studieinriktningen för socialt arbete. För de övriga studieinriktningarna används förutom betygsantagning också kursbaserad antagning.

I de flesta ansökningsmålen gäller betygsantagningen både för förstagångssökande och andra sökande. Ett undantag utgörs av det medicinska utbildningsområdet, psykologi och juridik, där endast förstagångssökande har möjlighet att bli antagna på basis av betyg.

Kvoten för förstagångssökande i betygsantagningen varierar i de olika ansökningsmålen. Uppgifter om ansökningsmålens kvoter för förstagångssökande finns i varje utbildningsprograms antagningsgrunder i Studieinfo.

Mer information om kvoten för förstagångssökande i Studieinfo

Avsikten är att resultaten av betygsantagningen publiceras före urvalsprovet för vart och ett av ansökningsmålen.

Resultaten publiceras dock senast den 30 maj 2022 i tjänsten Min Studieinfo. För att kunna genomföra betygsantagningen måste universitetet vänta på resultaten från studentskrivningarna våren 2022, som enligt Studentexamensnämnden blir klara den 17 maj 2022.

På sidan Publicering av resultaten för kandidatprogram hittar du aktuell information om vilka ansökningsmål resultaten har publicerats för.

Eftersom resultaten av betygsantagningen även i bästa fall blir klara först strax innan urvalsproven, lönar det sig att förbereda sig på att delta i urvalsprovet. Uppgifter om ansökningsmålens urvalsprov finns i varje utbildningsprograms antagningsgrunder i Studieinfo.

Ja. Efter att resultaten av betygsantagningen har publicerats kan studieplatser bli lediga bland annat om en sökande som antagits till utbildningen

  • inte tar emot sin studieplats
  • antas till ett ansökningsmål med högre prioritet till exempel i provpoängsantagningen.

En sökande på reservplats kan få studieplatsen som blir ledig.

Det går inte att på förhand bedöma i vilka ansökningsmål det är troligt att bli antagen från en reservplats. Det lönar sig alltså för en sökande som har en reservplats att delta i urvalsprovet.

Antagningen från reservplats avslutas den 2 augusti 2022.

I de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen finns utöver betygsantagningen ett eller flera andra sätt att bli antagen. Till de flesta kandidatprogrammen är det fortfarande möjligt att bli vald genom ett urvalsprov.

Till en del av kandidatprogrammen vid Statsvetenskapliga och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är det möjligt att bli antagen på basis av kurser eller genom framgång i en vetenskapstävling.

Till de flesta kandidatprogram kan man också ansöka via öppna universitetsleden och genom ansökan om överflyttning.

Antagningssätten för olika utbildningsprogram hittar du i Studieinfo under varje utbildningsprograms antagningsgrunder.