Bilagorna i magisteransökan
Dessa anvisningar gäller dig om du i den andra gemensamma ansökan till högskolorna våren 2021 söker till finsk- eller svenskspråkiga magisterprogram.

På denna sida hittar du information om vilka bilagor alla sökande ska lämna in och hur du ska lämna in dem. Läs anvisningarna noga så dina bilagor uppfyller kraven och lämnas in på rätt sätt.
Inlämnande av bilagor

Vänligen lämna in de bilagor som efterfrågas till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid, senast 7.4.2021 kl. 15.00.

Undantag är magisterprogrammet i logopedi, magisterprogrammet i pedagogik studieinriktningen för småbarnspedagogik, magisterprogrammet i psykologi och Pf-utbildningen, för vilka bilagorna ska lämnas in senast 1.6.2021 kl. 15.00.

 • När du har lämnat in dina bilagor till Ansökningsservicen kontrollerar vi om de uppfyller kraven. Vi behandlar bilagorna i ankomstordning.
 • Du får ett e-postmeddelande när dina bilagor har behandlats.
 • Om vi upptäcker brister i dina bilagor kontaktar vi dig och ber dig komplettera din ansökan.

Alla meddelanden som gäller bilagorna kommer att skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten. Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot. 

Bilagor som ska lämnas in

Du ska lämna in ett officiellt studieutdrag och vid behov ett examensbevis för alla de högskolestudier du vill att ska beaktas i din ansökan.

Lämna dessutom in en officiell översättning av studieutdraget, om det inte är utfärdat på finska, svenska eller engelska.

Ett studieutdrag är ett dokument som visar vilka kurser/studieavsnitt du har genomfört vid läroanstalten. Studieutdraget måste innehålla följande uppgifter för alla de kurser du har genomfört:

 • namn
 • prestationsdatum
 • vitsord
 • omfattning.

Läroanstaltens bedömningsskala vid tidpunkten för dina studier måste också anges på studieutdraget.

Tillgodoräknade studieprestationer och prestationer som genomförts vid andra läroanstalter

Om ditt studieutdrag innehåller tillgodoräknade studier så måste samma information anges för deras del som för dina övriga kurser. Om informationen för de tillgodoräknade studierna är bristfällig måste du lämna in ett separat studieutdrag för de tillgodoräknade studiernas del, av vilket ska framgå alla uppgifter som efterfrågas.

Helhetsanteckningar

I vissa ansökningsmål måste de studier som ligger som grund för ansökan registreras i en studiehelhet. Det kan till exempel finnas ett krav på helhetsanteckning för grund- och ämnesstudierna.

 • En helhetsanteckning betyder att du kan begära om att få en skild anteckning på ditt studieutdrag som visar att du genomfört alla de studieavsnitt som hör till studiehelheten.
 • Du måste själv begära om att få dina studier registrerade som en helhet. Begär om att få en helhetsanteckning från den plats där studierna har genomförts.
 • När du har samlat dina studier till en helhet får du på ditt studieutdrag en skild anteckning om studiehelheten, helhetens omfång (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsord och information om vilka studieavsnitt som hör till studiehelheten.
 • Om ansökningsmålet kräver att studierna ska vara registrerade som en helhet räcker det inte att du har genomfört alla de enskilda studieavsnitt (dvs. kurser) som hör till studiehelheten.

Observera att om du har genomfört en studiehelhet vid ett öppet universitet, registreras helheten i vissa läroanstalter inte på ditt studieutdrag. Istället beviljar öppna universitetet ett skilt intyg över den genomförda studiehelheten.

Top-up-ex­a­mi­na, di­rek­tan­tag­ning m.m.

Om din examen innehåller studier som genomförts vid flera olika högskolor, om den exempelvis är en s.k. top-up-examen där du har tidigare studier från en eller flera högskolor som du kompletterat till en examen vid en annan högskola, ska du lämna in officiellt styrkta kopior av dina utbildningsdokument för alla de studier som ingår i din examen.

Om du har blivit direkt antagen till en högre examensnivå i din tidigare examen, ska du lämna in dokument också över de tidigare studier som låg till grund för antagningen.

Observera att om du genomfört studierna i olika länder kan det finnas vissa specialkrav som du måste följa.

Ett examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger en studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och som har utexaminerats.

Examensbeviset måste innehålla

 • namnet på läroanstalten som beviljade examen
 • examensdatum
 • den utexaminerades namn
 • namnet på den beviljade examen.

Du kan lämna in ett tillfälligt examensbevis om du har utexaminerats men ditt slutliga examensbevis inte har kunnat utfärdas i samband med examen t.ex. på grund av tekniska eller administrativa orsaker. Också det tillfälliga examensbeviset måste innehålla samma uppgifter som det slutliga examensbeviset, se ovan.

Vänligen observera att ett dokument som endast anger att alla kurser har slutförts inte godkänns som tillfälligt examensbevis.

Lämna dessutom in en officiell översättning av examensbeviset till finska, svenska eller engelska, om ditt examensbevis inte är utfärdat på något av dessa språk.

Om du ännu inte har slutfört din examen:

Du kan söka även om du inte hinner slutföra din examen inom ansökningstiden. I så fall behöver du inte lämna in ditt examensbevis under ansökningstiden. Om du blir antagen till ett utbildningsprogram är antagningsbeslutet villkorligt och du måste utexamineras och lämna in ditt examensbevis före utgången av augusti.

Diploma supplement är ett dokument som ger ytterligare information om den examen som du har avlagt. Om du har lämnat in ett studieutdrag är diploma supplement en frivillig bilaga.

Observera dock att om du vill lämna in ett diploma supplement i stället för ett studieutdrag, måste det lämnas in på samma sätt som ett studieutdrag. I det fallet ska du följa anvisningarna om inlämning av studieutdrag.

Vissa program kräver att alla sökande lämnar in vissa andra bilagor utöver de obligatoriska bilagorna.

Kontrollera i magisterprogrammets antagningsgrunder i Studieinfo.fi om du behöver lämna in ytterligare bilagor i samband med ansökan.

Du måste lämna in bevis på dina språkkunskaper. Godtagbara sätt att visa dina språkkunskaper och anvisningar om hur du ska göra finns på denna sida:

Vänligen observera att Helsingfors universitet har fastställt särskilda godtagbara sätt att visa sina språkkunskaper. Du kan inte visa dina språkkunskaper på andra sätt.

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av dokumenten (skannade eller kopierade).

Hur man läm­nar in bi­la­gor i an­sök­nings­ske­det

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av dokumenten (skannade eller kopierade).

Vi rekommenderar i första hand att du bifogar dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo.

Så här laddar du upp bilagor på den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo.fi:

 • Skanna bilagorna eller ta högkvalitativa bilder på dem. Se till att bilderna är tydliga.
 • Ladda upp bilagorna i PDF-, JPG- eller PNG-format.
 • Sidor som hör till samma helhet ska sammanställas i en enda fil. T.ex. studieutdraget ska vara en fil som innehåller flera sidor.
 • Namnge filen så att det framgår ditt eget namn och vilket dokument filen gäller, t.ex. så här: Ditt efternamn-Ditt förnamn-studieutdrag.  
 • Spara bilagorna på ansökningsblanketten senast 7.4.2021 kl. 15.00.

Om du söker till magisterprogrammet i logopedi, studieinriktningen för småbarnspedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik, magisterprogrammet i psykologi eller Pf-utbildningen ska du spara bilagorna på ansökningsblanketten senast 1.6.2021 kl. 15.00.

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av dokumenten (skannade eller kopierade).

Om du vill kan du också skicka bilagorna per post eller lämna in dem personligen till Ansökningsservicens postlåda. 

Om du skickar bilagorna per post eller personligen lämnar in dem i Ansökningsservicens postlåda, skriv namnet på det magisterprogram du söker till på kuvertet, t.ex. ”Magisterprogrammet i filosofi” och lämna in bilagorna inom den utsatta tiden. Observera att om du skickar dina bilagor per post är det inte tillräckligt att brevet är poststämplat inom den utsatta tiden. Närmare post- och leveransadresser finns på sidan inlämnande av dokument till ansökningsservicen.

Hur du läm­nar in bi­la­gor om du blir vill­kor­ligt an­ta­gen

Om du blir antagen till ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och du i ansökningsskedet har lämnat in vanliga kopior av bilagorna och dina uppgifter inte kan kontrolleras i det elektroniska studieregistret är din antagning villkorlig. I så fall måste du lämna in officiellt styrkta kopior av bilagorna senast 31.8.2021 kl. 15.00. I antagningsbrevet får du närmare anvisningar för hur du ska lämna in officiellt styrkta kopior av bilagorna.

Observera att för examina som avlagts i vissa länder gäller specialkrav. Det kan vara en långsam process att lämna in utbildningsdokument enligt specialkraven för olika länder, så påbörja processen i god tid.

Om du inte lämnar in officiellt styrkta kopior av dina bilagor inom den utsatta tiden förlorar du din studieplats.

Hur man läm­nar in of­fi­ci­ellt styrk­ta ko­pi­or

Officiellt styrkta kopior ska i regel lämnas in i pappersform per post. Närmare post- och leveransadresser finns på sidan inlämnande av dokument till Ansökningsservicen.

Du kan också personligen visa upp originaldokumenten enligt de anvisningar du får när du blir antagen. Observera att, specialkraven ska iakttas i första hand, och de kan begränsa vad du kan förevisa på visningsservicen.

Det nationella studieregistret

Om du har avlagt examen eller genomfört studier vid en finländsk högskola får vi i regel uppgifterna om dina prestationer från studieregistret. I så fall behöver du inte separat lämna in styrkta kopior på de dokument som krävs. Om vi av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare högskolestudier från registret, är antagningsbeslutet villkorligt och du får i antagningsbrevet anvisningar för hur du ska lämna in officiellt styrkta kopior på de dokument som krävs.

Internationella verifieringstjänster

Helsingfors universitets ansökningsservice godkänner elektroniska studieutdrag som levereras via vissa internationella tjänster. När du skickar ditt studieutdrag via en sådan tjänst, rikta dokumentet till Helsingfors universitet genom att ange magisterbilagor@helsinki.fi som adress. Kom ihåg att följa de detaljerade anvisningarna i respektive tjänst.

Godkända tjänster:

Originaldokumentets hela innehåll måste kunna verifieras med hjälp av verifieringstjänsten. Tjänster som endast verifierar en del av dokumentets innehåll godkänns inte.

Den utfärdande läroanstaltens verifieringstjänst

 • Vi godkänner elektroniska utbildningsdokument bara om verifieringstjänsten finns på läroanstaltens webbsida eller om det finns en länk från läroanstaltens sida till en extern verifieringstjänst.
 • Läroanstaltens e-postadress godkänns inte som en elektronisk verifieringstjänst.
 • Vanliga skannade utbildningsdokument som skickas in av läroanstalten men som inte kan verifieras med hjälp av en elektronisk verifieringstjänst godkänns inte.
 • Verifieringstjänster som förutsätter att mottagaren betalar för verifieringen godkänns inte.

Originaldokumentets hela innehåll måste kunna verifieras med hjälp av verifieringstjänsten. Tjänster som endast verifierar en del av dokumentets innehåll godkänns inte.