Bilagorna i magisteransökan
Dessa anvisningar gäller dig om du i den andra gemensamma ansökan till högskolorna våren 2022 söker till finsk- eller svenskspråkiga magisterprogram.

På denna sida hittar du information om vilka bilagor alla sökande ska lämna in och hur du ska lämna in dem. Läs anvisningarna noga så dina bilagor uppfyller kraven och lämnas in på rätt sätt.
Inlämnande av bilagor

Vänligen lämna in de bilagor som efterfrågas till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid, senast 6.4.2022 kl. 15.00.

Undantag är program, för vilka bilagorna ska lämnas in senast 1.6.2022 kl. 15.00:

 • magisterprogrammet i logopedi 
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för småbarnspedagogik
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för klasslärare (undervisning på finska)
 • magisterprogrammet i pedagogik, studieinriktningen för klasslärare (undervisning på svenska)
 • magisterprogrammet i psykologi
 • Pf-utbildningen

Behandling av bilagor

 • När du har lämnat in dina bilagor till Ansökningsservicen kontrollerar vi om de uppfyller kraven. Vi behandlar bilagorna i ankomstordning.
 • Du får ett e-postmeddelande när dina bilagor har behandlats.
 • Om vi upptäcker brister i dina bilagor kontaktar vi dig och ber dig komplettera din ansökan.

Alla meddelanden som gäller bilagorna kommer att skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten. Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot. 

Bilagor som ska lämnas in

Ett examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger en studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och som har utexaminerats.

Examensbeviset måste innehålla

 • namnet på läroanstalten som beviljade examen
 • examensdatum
 • den utexaminerades namn
 • namnet på den beviljade examen

Du kan lämna in ett tillfälligt examensbevis om du har utexaminerats men ditt slutliga examensbevis inte har kunnat utfärdas i samband med examen t.ex. på grund av tekniska eller administrativa orsaker. Också det tillfälliga examensbeviset måste innehålla samma uppgifter som det slutliga examensbeviset, se ovan.

Vänligen observera att ett dokument som endast anger att alla kurser har slutförts inte godkänns som tillfälligt examensbevis.

Om du ännu inte har utexaminerats

Du kan ansöka även om du inte har utexaminerats före ansökningstiden. I det fallet behöver du inte lämna in ditt examensbevis under ansökningstiden. Om du blir antagen till magisterprogrammet är antagningsbeslutet villkorligt och du måste slutföra din examen och lämna in ditt examensbevis före slutet av augusti.

Du ska lämna in ett officiellt studieutdrag och vid behov ett examensbevis för alla de högskolestudier du vill att ska beaktas i din ansökan.

Ett studieutdrag är ett dokument som visar vilka kurser/studieavsnitt du har genomfört vid läroanstalten. Studieutdraget måste innehålla följande uppgifter för alla de kurser du har genomfört:

 • namn
 • prestationsdatum
 • vitsord
 • omfattning

Läroanstaltens bedömningsskala vid tidpunkten för dina studier måste också anges på studieutdraget.

Om ditt studieutdrag inte innehåller alla uppgifter som listas ovan, godkänns dokumentet inte.

Ett Diploma Supplement (bilaga till examensbeviset) kan användas i stället för ett studieutdrag, om det innehåller samma uppgifter som krävs av studieutdraget. Observera att ett diploma supplement endast är giltigt när det lämnas in tillsammans med ett examensbevis.

Studieutdraget om du ansöker men ännu inte har utexaminerats

Av studieutdraget måste framgå namnet på den examen som du avlägger. Om examens namn inte framgår av studieutdraget måste du lämna in ett officiellt utlåtande från din läroanstalt där namnet på den examen du kommer att avlägga framgår.

Tillgodoräknade studieprestationer och prestationer som genomförts vid andra läroanstalter

Om ditt studieutdrag innehåller tillgodoräknade studier så måste samma information anges för deras del som för dina övriga kurser. Om informationen för de tillgodoräknade studierna är bristfällig måste du lämna in ett separat studieutdrag för de tillgodoräknade studiernas del, av vilket ska framgå alla uppgifter som efterfrågas.

Helhetsanteckningar

I vissa ansökningsmål måste de studier som ligger som grund för ansökan registreras i en studiehelhet. Det kan till exempel finnas ett krav på helhetsanteckning för grund- och ämnesstudierna.

 • En helhetsanteckning betyder att du kan begära om att få en skild anteckning på ditt studieutdrag som visar att du genomfört alla de studieavsnitt som hör till studiehelheten.
 • Du måste själv begära om att få dina studier registrerade som en helhet. Begär om att få en helhetsanteckning från den plats där studierna har genomförts.
 • När du har samlat dina studier till en helhet får du på ditt studieutdrag en skild anteckning om studiehelheten, helhetens omfång (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsord och information om vilka studieavsnitt som hör till studiehelheten.
 • Om ansökningsmålet kräver att studierna ska vara registrerade som en helhet räcker det inte att du har genomfört alla de enskilda studieavsnitt (dvs. kurser) som hör till studiehelheten.

Observera att om du har genomfört en studiehelhet vid ett öppet universitet, registreras helheten i vissa läroanstalter inte på ditt studieutdrag. Istället beviljar öppna universitetet ett skilt intyg över den genomförda studiehelheten.

Top-up-ex­a­mi­na, di­rek­tan­tag­ning m.m.

Om din examen innehåller studier som genomförts vid flera olika högskolor, om den exempelvis är en s.k. top-up-examen där du har tidigare studier från en eller flera högskolor som du kompletterat till en examen vid en annan högskola, ska du lämna in officiellt styrkta kopior av dina utbildningsdokument för alla de studier som ingår i din examen.

Om du har blivit direkt antagen till en högre examensnivå i din tidigare examen, ska du lämna in dokument också över de tidigare studier som låg till grund för antagningen.

Observera att om du genomfört studierna i olika länder kan det finnas vissa specialkrav som du måste följa.

Om dina utbildningsdokument inte är på finska, svenska eller engelska måste du också lämna in officiella översättningar till något av dessa språk. Observera att du förutom översättningar också måste tillhandahålla kopior av originalspråksdokumenten.

Endast en översättning som har gjorts av en auktoriserad translator eller av den läroanstalt som har utfärdat dokumentet godtas som en auktoriserad översättning.

En auktoriserad översättning bör vara försedd med translatorns stämpel och underskrift. Dessutom bör varje sida av en flersidig översättning vara försedd med translatorns stämpel eller underskrift.

En översättning gjord av en auktoriserad translator

En auktoriserad översättning av vilket dokument som helst kan erhållas från en auktoriserad translator. I Finland är auktoriserade translatorer personer som enligt lagen 1231/2007 har rätt att vara verksamma som auktoriserade translatorer. I Utbildningsstyrelsens register kan du kontrollera vem som är auktoriserad translator i Finland. Om du inte befinner dig i Finland kan du beställa en auktoriserad översättning av en auktoriserad translator i ditt vistelseland.

En översättning gjord av den läroanstalt som har utfärdat dokumentet

Vi godtar översättningar som har gjorts av den läroanstalt som har utfärdat dokumentet. Om läroanstalten utfärdar dokumentet direkt på finska, svenska eller engelska, behövs ingen översättning.

Du måste lämna in bevis på dina språkkunskaper. Godtagbara sätt att visa dina språkkunskaper och anvisningar om hur du ska göra finns på denna sida:

Vänligen observera att Helsingfors universitet har fastställt särskilda godtagbara sätt att visa sina språkkunskaper. Du kan inte visa dina språkkunskaper på andra sätt.

Di­plo­ma sup­ple­ment (bi­la­ga till ex­a­mens­be­vi­set)

Diploma supplement är ett dokument som ger ytterligare information om den examen som du har avlagt. Om du har lämnat in ett studieutdrag, är diploma supplement en frivillig bilaga.

Observera dock att om du vill lämna in ett diploma supplement i stället för ett studieutdrag, måste dokumentet vara officiellt bestyrkt och det måste lämnas in på samma sätt som ett studieutdrag. I det fallet ska du följa anvisningarna om inlämning av studieutdrag.

Pro­gram­spe­ci­fi­ka bi­la­gor

Utöver de bilagor som krävs av alla sökande har vissa utbildningsprogramkrav på programspecifika bilagor. Läs mer om programspecifika bilagor i programbeskrivningarna på Studieinfo.

Hur man läm­nar in bi­la­gor i an­sök­nings­ske­det

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av dokumenten (skannade eller kopierade). Var dock beredd att lämna in officiellt bestyrkta kopior om du blir antagen.

Vi rekommenderar i första hand att du bifogar dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo.

Så här laddar du upp bilagor på den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo.fi:

 • Skanna bilagorna eller ta högkvalitativa bilder på dem. Se till att bilderna är tydliga.
 • Ladda upp bilagorna i PDF-, JPG- eller PNG-format.
 • Sidor som hör till samma helhet ska sammanställas i en enda fil. T.ex. studieutdraget ska vara en fil som innehåller flera sidor.
 • Namnge filen så att det framgår ditt eget namn och vilket dokument filen gäller, t.ex. så här: Ditt efternamn-Ditt förnamn-studieutdrag.  
 • Spara bilagorna på ansökningsblanketten senast 6.4.2022 kl. 15.00.

Om du söker till magisterprogrammet i logopedi, studieinriktningen för småbarnspedagogik eller klasslärare vid magisterprogrammet i pedagogik, magisterprogrammet i psykologi eller Pf-utbildningen ska du spara bilagorna på ansökningsblanketten senast 1.6.2022 kl. 15.00.

Om du vill kan du också skicka bilagorna per post eller lämna in dem personligen till Ansökningsservicens postlåda. 

Om du skickar bilagorna per post eller personligen lämnar in dem i Ansökningsservicens postlåda, skriv namnet på det magisterprogram du söker till på kuvertet, t.ex. ”Magisterprogrammet i filosofi” och lämna in bilagorna inom den utsatta tiden. Observera att om du skickar dina bilagor per post är det inte tillräckligt att brevet är poststämplat inom den utsatta tiden. Närmare post- och leveransadresser finns på sidan inlämnande av dokument till ansökningsservicen.

Hur du lämnar in bilagor om du blir villkorligt antagen

Om du blir antagen till ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och du i ansökningsskedet har lämnat in vanliga kopior av bilagorna och dina uppgifter inte kan kontrolleras i det elektroniska studieregistret är din antagning villkorlig. I så fall måste du lämna in officiellt styrkta kopior av bilagorna senast 31.8.2022 kl. 15.00.

Du kan lämna in officiellt bestyrkta kopior:

 1. per post eller lämna bilagorna i ansökningsservices postlådan
 2. via den elektroniska tjänsten för studieutdrag

I antagningsbrevet får du närmare anvisningar för hur du ska lämna in officiellt styrkta kopior av bilagorna.

Observera att för examina som avlagts i vissa länder gäller specialkrav. Det kan vara en långsam process att lämna in utbildningsdokument enligt specialkraven för olika länder, så påbörja processen i god tid.

Om du inte lämnar in officiellt styrkta kopior av dina bilagor inom den utsatta tiden förlorar du din studieplats.