Van­li­ga frå­gor och svar om ansökan om överflyttning

På den här sidan svarar vi på allmänna frågor om antagningen av överflyttande studerande. Vänligen läs i första hand antagningsgrunderna för dina ansökningsmål i Studieinfo.


Du kan söka till följande utbildningsprogram via ansökan om överflyttning:

 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Kandidatprogrammet i biologi
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Kandidatprogrammet i ekonomi
 • Kandidatprogrammet i filosofi
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i historia
 • Kandidatprogrammet i kemi
 • Kandidatprogrammet i konstforskning
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i miljö och livsmedelsekonomi
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete
 • Kandidatprogrammet i språk
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi)
 • Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
 • Utbildningsprogrammet i medicin
 • Utbildningsprogrammet i odontologi

Vid universitetet studerar man och forskar i olika vetenskapsområden. Kandidatprogrammen fokuserar i regel på ett eller flera ämnen. För att du ska kunna bli antagen till ett visst kandidatprogram, måste dina tidigare studier motsvara programmets innehåll. Kandidatprogrammens innehåll fastställs i programmens undervisningsplaner.  Kandidatprogrammens undervisningsplaner finns i Instruktioner för studerande under Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad.

Valfria studier kan oftast vara vilka som helst studier. I ansökningsanvisningarna kan det t.ex. förutsättas att du har genomfört två studiehelheter. Av dessa studiehelheter ska oftast den ena anknyta till innehållet i det kandidatprogram som du söker till. Dessutom kan det förutsättas att du utöver dessa programspecifika studier också har genomfört en studiehelhet som lämpar sig som valfria studier. De valfria studierna kan oftast också vara studier inom ett annat vetenskapsområde.

Som exempel kan vi föreställa oss att du har genomfört två studiehelheter: grundstudier i politisk historia och grundstudier i pedagogik. Du söker till kandidatprogrammet för samhälle i förändring. På ansökningsblanketten anger du grundstudierna i politisk historia som studier som lämpar sig för utbildningsprogrammet, och grundstudierna i pedagogik som valfria studier som lämpar sig för examen.

En studiehelhet är en på förhand fastställd helhet som består av specifika studieavsnitt, dvs. kurser. Exempel på studiehelheter som Helsingfors universitet erbjuder är grundstudier i historia, som omfattar 30 studiepoäng, och grundstudier i datavetenskap, som omfattar 25 studiepoäng.

Du kan inte själv bestämma vilka studieavsnitt som bildar en studiehelhet. Vilka studieavsnitt som ingår i en studiehelhet bestäms i utbildningsprogrammets undervisningsplan. När du har genomfört alla de studieavsnitt som ingår i en viss studiehelhet, ska du be att studieavsnittet registreras som en studiehelhet, dvs. be om en helhetsanteckning.

För vissa ansökningsmål måste de studier som ligger till grund för ansökan registreras som studiehelheter. Det kan till exempel förutsättas att det finns en helhetsanteckning för grundstudierna.

 • Helhetsanteckning innebär att när du har genomfört de studieavsnitt som hör till en viss studiehelhet, kan du begära en separat anteckning på ditt studieutdrag över att du har genomfört studiehelheten.
 • När studierna har registrerats som en helhet, ser du att det på ditt studieutdrag finns en särskild anteckning om studiehelheten, dess omfattning (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsordet och vilka studieavsnitt som ingår i helheten.
 • Om ansökningsobjektet förutsätter att studierna registreras som en helhet, räcker det inte med enbart anteckningar om när de olika studieavsnitten (dvs. kurserna) som hör till helheten har genomförts.

Kontrollera i informationen om ditt ansökningsobjekt om studierna som ligger till grund för ansökan ska registreras som helheter. Observera också att studierna som ska ingå i studiehelheterna måste vara genomförda innan ansökningstiden går ut och registrerade som helheter innan tiden för inlämnande av bilagor går ut. Helhetsanteckningarna ska framgå av studieregistret eller studieutdraget som du lämnar in. Du ska själv begära att dina studier registreras som helheter. Begäran om registrering av en helhet riktas till den läroanstalt där studierna har genomförts.

Observera att vid vissa läroanstalter grupperas studieavsnitten som hör till en helhet inte automatiskt under en helhetsanteckning. Kontrollera ditt eget studieutdrag innan du lämnar in det till Helsingfors universitets ansökningsservice.

 • Om det av ditt studieutdrag inte framgår vilka studier som hör till en helhet ska du begära ett sådant studieutdrag av din läroanstalt eller bifoga en bilaga till din ansökan med en redogörelse över vilka studieavsnitt som ingår i helheten.

Rätt att avlägga examen betyder att du får studierätt för en examen vid en högskola.

Du kan ansöka i antagningen av överflyttande studerande om du redan har en studierätt för lägre eller lägre och högre högskoleexamen.

I antagningen av överflyttande studerande kan du flytta din nuvarande studierätt till Helsingfors universitet från någon annan finländsk högskola, eller så kan du flytta från ett utbildningsprogram till ett annat inom Helsingfors universitet.

Om du blir antagen och bestämmer dig för att ta emot den nya studierätten, upphör den studierätt som du uppgav som grund för din ansökan. Din nya studierätt träder i kraft den 1 augusti. Din tidigare studierätt upphör i slutet av föregående termin. Du fortsätter dina studier inom ramen för den nya studierätten i samma skede som de var när din tidigare studierätt upphörde.

Om din ursprungliga studierätt till exempel gällde för perioden 2022–2029, och du blir antagen i antagningen av överflyttande studerande, gäller din nya studierätt för perioden 2024–2029.

Om din nuvarande studierätt gäller för både kandidat- och magisterexamen, får du rätt att avlägga bägge examina också vid Helsingfors universitet.

Om du har en studierätt för yrkeshögskoleexamen vid en yrkeshögskola eller för enbart lägre högskoleexamen vid ett universitet (t.ex. farmaceut eller lärare inom småbarnspedagogik), och du blir antagen i antagningen av överflyttande studerande, beviljas du studierätt för endast kandidatexamen. Efter att du har avlagt kandidatexamen kan du via högskolans studentantagning (t.ex. magisterantagningen) ansöka om rätt att avlägga högre högskoleexamen.

Målet för överflyttande studerande är att de ska kunna genomföra examen/examina inom sitt nya utbildningsprogram utan att studietiden förlängs. Du ska alltså kunna slutföra dina studier inom den studietid som du har kvar, när den förväntade studietakten är 60 studiepoäng per år. Därför beaktas studietakten för dina tidigare studier.

Den tid som universitetslagen föreskriver för avläggande av kandidatexamen är 3 + 1 år och 5 + 2 år för kandidat- och magisterexamen. Studierna bör alltså framskrida med 60 sp/läsår. Om du har påbörjat dina studier före läsåret 2005–2006, gäller ovan nämnda regel i fråga om studietakten inte dig.

Om du till exempel har studerat två läsår vid en utbildning som leder till kandidat- och magisterexamen och du har genomfört 125 studiepoäng, kan du sannolikt avlägga examina utan extra tid. Då gäller din återstående studierätt för fem läsår, och under den tiden borde du genomföra 175 studiepoäng. Då är din beräkningsmässiga studietakt mindre än 60 studiepoäng per år.

Om du däremot har studierätt för exempelvis kandidat- och magisterexamen, och du har använt sex läsår för dina studier och genomfört 180 studiepoäng, kan du inte slutföra dina studier på ett läsår när den förväntade studietakten är 60 studiepoäng per år.

Observera att utbildningsprogrammet kan ta i beaktande även andra saker än den studietid du använt och antalet genomförda studiepoäng när man bedömer huruvida den återstående studietiden räcker till. Dina möjligheter att slutföra studierna kan till exempel påverkas av vilka kurser som erbjuds och när de ordnas, samt vilka av dina tidigare studier som kan tillgodoräknas.

Se även svaret på frågan ”Vilken studierätt får jag i antagningen av överflyttande studerande?”.

Bestämmelsen om en enda studieplats gäller inte antagning av överflyttande studerande. Du kan alltså t.ex. under samma år ta emot en studieplats som du har blivit erbjuden i den gemensamma ansökan och flytta över en tidigare studierätt till Helsingfors universitet eller byta utbildningsprogram inom universitetet. I vissa fall finns dock begränsningar i fråga om beviljande av studierätt.

Information om bilagor till ansökan och hur du lämnar in dem finns på webbsidan ”Bilagorna i ansökan om överflyttning”.

Om du blir villkorligt antagen kan din studieplats annulleras ifall du inte uppfyller de krav som anges i antagningsbrevet och i tjänsten Min Studieinfo.

Mer information om orsaker till villkorlig antagning och inlämning av dokument finns på webbsidan ”Anvisningar för villkorligt antagna sökande”.

Om det för att du ska bli antagen krävs att du lämnar in en officiellt styrkt kopia av en bilaga till Ansökningsservicen, kontrollerar vi din situation efter att du har lämnat in dokumentet till oss.

Du kan ta emot den erbjudna studieplatsen även om du har blivit villkorligt antagen. Om du inte uppfyller kraven för antagning inom den utsatta tiden annullerar vi den erbjudna studieplatsen.

Ju snabbare du agerar, desto tidigare kan du börja förbereda dig på att inleda dina studier. Dina uppgifter kan inte registreras i Helsingfors universitets studeranderegister förrän du har visat att du uppfyller kravet för den villkorliga antagningen, och förrän du har gjort läsårsanmälan.