Bilagorna i ansökan om överflyttning

På denna sida hittar du information om vilka bilagor alla sökande ska lämna in och hur du ska lämna in dem i antagningen av överflyttande studerande. Läs anvisningarna noga så dina bilagor uppfyller kraven och lämnas in på rätt sätt.
Måste jag lämna in bilagor?

Till din ansökan måste du bifoga

 • ett officiellt studieutdrag
 • i specialfall ett intyg över att du har genomfört studiehelheten
 • studieintyg
 • en bilaga som visar dina språkkunskaper, om bilagan inte är sådan att vi kan kontrollera den direkt i ett elektroniskt register.

Kontrollera i informationen om ditt ansökningsobjekt om studierna som ligger till grund för ansökan ska registreras som helheter. Du ska själv begära att dina studier registreras som helheter. Helhetsanteckningarna ska framgå av studieutdraget som du lämnar in.

Observera att vid vissa läroanstalter görs det ingen helhetsanteckning för öppna universitetsstudier på studieutdraget, utan läroanstalten utfärdar ett separat intyg över att studenten har genomfört studiehelheten.

I antagningen bedöms endast

 • de studieprestationer som framgår av det studieutdrag som du har lämnat in inom den utsatta tiden för inlämning av studieutdrag och
 • de studieprestationer som har registrerats i Helsingfors universitets studieregister inom den utsatta tiden.
Bi­la­gor som krävs

Ett studieutdrag är ett dokument som utfärdas av läroanstalten och som anger vilka studier du har genomfört vid läroanstalten.

 • På studieutdraget måste studieavsnittets namn, datum för genomförande, omfattning och vitsord finnas.
 • Av studieutdraget måste det också framgå vilka bedömningsskalor läroanstalten använder.
 • Studiernas omfattning i studiepoäng ska framgå av dokumentet.
 • Innan du ansöker ska studieveckor vid behov omvandlas till studiepoäng vid det universitet där studierna har genomförts.

För vissa ansökningsmål måste de studier som ligger till grund för ansökan registreras som studiehelheter. Det kan till exempel förutsättas att det finns en helhetsanteckning för grundstudierna.

 • Helhetsanteckning innebär att när du har genomfört de studieavsnitt som hör till en viss studiehelhet, kan du begära en separat anteckning på ditt studieutdrag över att du har genomfört studiehelheten.
 • När studierna har registrerats som en helhet, ser du att det på ditt studieutdrag finns en särskild anteckning om studiehelheten, dess omfattning (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsordet och vilka studieavsnitt som ingår i helheten.
 • Om ansökningsobjektet förutsätter att studierna registreras som en helhet, räcker det inte med enbart anteckningar om när de olika studieavsnitten (dvs. kurserna) som hör till helheten har genomförts.

Kontrollera i informationen om ditt ansökningsobjekt om studierna som ligger till grund för ansökan ska registreras som helheter. Observera också att studierna som ska ingå i studiehelheterna måste vara genomförda innan ansökningstiden går ut och registrerade som helheter innan tiden för inlämnande av bilagor går ut. Helhetsanteckningarna ska framgå av studieregistret eller studieutdraget som du lämnar in. Du ska själv begära att dina studier registreras som helheter. Begäran om registrering av en helhet riktas till den läroanstalt där studierna har genomförts.

Observera att vid vissa läroanstalter grupperas studieavsnitten som hör till en helhet inte automatiskt under en helhetsanteckning. Kontrollera ditt eget studieutdrag innan du lämnar in det till Helsingfors universitets ansökningsservice.

 • Om det av ditt studieutdrag inte framgår vilka studier som hör till en helhet ska du begära ett sådant studieutdrag av din läroanstalt eller bifoga en bilaga till din ansökan med en redogörelse över vilka studieavsnitt som ingår i helheten.

Av studieintyget ska framgå studiernas startdatum och dina närvaro- och frånvaroperioder. Du får studieintyget från din läroanstalt. Intyget kan också kallas närvarointyg eller studerandeintyg.

I regel behöver studieintyget inte vara officiellt bestyrkt, utan du kan ladda upp en skannad version av intyget direkt på ansökningsblanketten.

Du måste lämna in bevis på dina språkkunskaper i finska eller svenska. Kontrollera alltid anvisningarna på denna webbsida om hur man visar sina språkkunskaper. Kraven kan vara aningen olika för olika ansökningsmål.

Vänligen observera att Helsingfors universitet har fastställt särskilda godtagbara sätt att visa sina språkkunskaper. Du kan inte visa dina språkkunskaper på andra sätt.

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av dokumenten (skannade eller kopierade). Om du blir antagen, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av dokumenten.

Du behöver inte lämna in en bilaga som visar dina språkkunskaper i följande fall:

 • Om du visar dina språkkunskaper med en högskoleexamen eller högskolestudier som har genomförts i Finland efter år 1995.
 • Om du visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avlagts år 1990 eller senare.
 • Om du visar dina språkkunskaper med Helsingfors universitets språktjänsters språkfärdighetsprov i finska.

Då får vi informationen direkt ur ett elektroniskt register och du behöver inte lämna in några separata bilagor som visar dina språkkunskaper.

Hur man kan visa sina språkkunskaper

Ansökan

Utbildningsprogram

Språk

Hur man läm­nar in bi­la­gor

Vänligen lämna in de bilagor som efterfrågas till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid (före kompletteringstiden går ut), gärna före ansökningstidens utgång (16.5.2024). 

 • När du har lämnat in dina bilagor till Ansökningsservicen kontrollerar vi om de uppfyller kraven. Vi behandlar bilagorna i ankomstordning.
 • Det händer ofta att bilagorna behöver kompletteras. Då skickar vi dig en begäran om komplettering. Om du lämnar in bilagorna före ansökningstidens utgång har du mera tid att reagera på en eventuell begäran om komplettering.

Alla meddelanden som gäller bilagorna kommer att skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten. Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot. 

Under de brådaste tiderna kan behandlingstiden för bilagorna vara t.o.m. 7 dagar.

Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera din ansökan och de kompletterande uppgifterna måste lämnas in senast 23.5.2024 kl. 15.00Bilagor som lämnas in efter den utsatta tiden eller studieprestationer som registreras i efterhand kan inte beaktas i antagningen av överflyttande studerande.

Hur man läm­nar in bi­la­gor i an­sök­nings­ske­det

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av examensbevisen och intygen (skannade eller kopierade).

Vi rekommenderar i första hand att du bifogar dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo.

Sätt 1: Ladda du upp bilagor på den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo.fi

 • Skanna bilagorna eller ta högkvalitativa bilder på dem. Se till att bilderna är tydliga.
 • Ladda upp bilagorna i PDF-, JPG- eller PNG-format.
 • Sidor som hör till samma helhet ska sammanställas i en enda fil. T.ex. studieutdraget ska vara en fil som innehåller flera sidor.
 • Namnge filen så att det framgår ditt eget namn och vilket dokument filen gäller, t.ex. så här: Ditt efternamn-Ditt förnamn-studieutdrag.  
 • Spara bilagorna på ansökningsblanketten senast 23.5.2024 kl. 15.00.

Sätt 2: Dela dina pre­sta­tions­upp­gif­ter di­rekt från Min Stu­di­e­in­fo

Om du vill kan du meddela uppgifterna om dina studieprestationer och dina närvaro- och frånvaroperioder till Helsingfors universitets ansökningsservice med hjälp av en länk som sparas på ansökningsblanketten. Då behöver du inte lämna in ett separat studieutdrag och studieintyg som bilaga till din ansökan.

Så här skapar du en länk till dina prestationsuppgifter:

 1. Logga in i tjänsten Min Studieinfo.
 2. Välj ”Fortsätt till studierna”.
 3. Välj ”Dela dina prestationsuppgifter”.
 4. Välj de prestationsuppgifter du vill dela.
 5. Välj "Skapa ny".
 6. Välj ”Dela valda studier”.
 7. Välj ”Kopiera länk”.
 8. Klistra in länken i rätt fält på ansökningsblanketten.

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av examensbevisen och intygen (skannade eller kopierade).

Om du vill kan du också skicka bilagorna per post eller lämna in dem personligen till Ansökningsservicens postlåda.

Om du skickar dokumenten per post eller lämnar dem i ansökningsservicens postlåda, märk kuvertet ”Ansökan om överflyttning”. Observera att om du skickar dina bilagor per post är det inte tillräckligt att brevet är poststämplat inom den utsatta tiden. Närmare post- och leveransadresser finns på sidan Inlämnande av dokument till ansökningsservicen.

Hur du läm­nar in bi­la­gor om du blir villkorligt an­ta­gen

Du blir villkorligt antagen om

 • du i ansökningsskedet lämnade in bilagorna som vanliga kopior (skannade, fotografier eller vanliga fotokopior på papper)
 • och dina uppgifter inte kan kontrolleras i det elektroniska studieregistret 

I så fall ska du lämna in bilagorna (ditt studieutdrag och bilagan som visar dina språkkunskaper) till oss också som officiellt styrkta kopior när du tar emot din studieplats (senast 11.7.2024 kl. 15.00).

Om du inte lämnar in officiellt bestyrkta kopior av de dokument som krävs inom den utsatta tiden förlorar du din studieplats.

Officiellt styrkta kopior ska i regel lämnas in i pappersform per post. Närmare post- och leveransadresser finns på sidan Inlämnande av dokument till Ansökningsservicen.

Du kan också personligen visa upp originaldokumenten enligt de anvisningar du får när du blir antagen.

I antagningsbrevet får du närmare anvisningar för hur du ska lämna in officiellt styrkta kopior av bilagorna.