Söka forskarstudierätt
Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring? Bra val! Vi antar nya doktorander två gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander två gånger om året: en gång på våren och en gång på hösten.

 

Ansökningsperioden på våren 2023 är från 4.4.2023 kl. 9.00 EEST till 18.4.2023 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 8 juni 2023.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 22 juni 2023.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 augusti 2023.

 

Ansökningsperioden på hösten 2023 är från 1.9.2023 kl. 9.00 EEST till 14.9.2023 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 23 november 2023
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 8 december 2023
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 januari 2024

 

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander, förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande krav:

 • Doktorandprogrammet rekommenderar att sökande i god tid innan de lämnar in sin ansökan kontaktar en lärare inom vetenskapsområdet och rådfrågar hen om forskningsplanen lämpar sig för områdets handlednings- och forskningsprofil (annars kan ingen handledning erbjudas forskningsplanen). Sökande förväntas ta eget initiativ till att hitta en handledare (se antagningskriterierna, handledningsarrangemang). De sökande ska bifoga en preliminär forskningsplan (högst 5 sidor) till de e-postmeddelanden som de skickar till lärarna.
 • Ett förord av den potentiella handledaren krävs inte i ansökningsskedet.
 • Den sökandes tidigare examen måste vara lämplig för det planerade forskningsämnet och vetenskapsområdet. En examen anses lämplig om den inbegriper tillräckligt omfattande studier inom ett område som, med tanke på det föreslagna ämnet för doktorsavhandlingen, kan anses utgöra en lämplig grund för doktorandstudier.
 • Du måste ha slutfört dina magisterstudier (eller motsvarande studier). Alla studier som krävs för den examen som ligger som grund för ansökan måste vara slutförda, bedömda och registrerade inom ansökningstiden. Det görs inga undantag från den här regeln. Sökande som beviljas studierätt måste kunna visa upp en bestyrkt kopia av deras officiella examensbevis innan de kan ta emot den erbjudna studieplatsen.
 • Det rekommenderas också att sökande som redan har en doktorsexamen inom ett annat vetenskapsområde beskriver de akademiska grunderna för en ny ansökan till doktorandstudier.

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

 

Studenter som antas till doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring kan avlägga följande examina:

 • Politices doktorsexamen (Statsvetenskapliga fakulteten)
 • Filosofie doktorsexamen (Humanistiska fakulteten, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
 • Agronomie- och forstdoktorsexamen (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)

Alla antagna sökande antas för att avlägga doktorsexamen, men de kan välja att först avlägga licentiatexamen.

Kontrollera vilken examen dina tidigare studier ger dig rätt att avlägga vid fakulteten du valt. Observera också att dina handläggningsarrangemang måste vara lämpliga med tanke på din målexamen och hemfakultet. Åtminstone en av dina handledare måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten du söker till.

 

Doctorandprogrammetss antagninskriterier

Tillgången till handledning och relaterade resurser är väsentlig för doktorandstudierna: i regel kan den som samtycker till att handleda en doktorsavhandling inte samtidigt handleda fler än sex doktorander som studerar för doktorsexamen på ett sätt som motsvarar heltidsstudier.

De sökande ska i god tid innan de lämnar in ansökan kontakta det vetenskapsområde som är relevant med tanke på deras forskningsintressen och diskutera en preliminär studie- och forskningsplan samt arrangemangen kring handledningen. Varje sökande ansvarar själv för att hitta en potentiell handledare att kontakta i ansökningsskedet. De sökande ska bifoga en preliminär forskningsplan (högst 5 sidor) till de e-postmeddelanden som de skickar till lärarna.

List över programmets potentialla handledare

Handledarnas samtycke krävs inte i ansökningsskedet. Om det frågas efter handledarnas samtycke på ansökningsblanketten, lämna sidan tom eller lämna in e-postmeddelandena med dina potentiella handledare.

 

Bedömningen av forskningsplanen utgår från dessa allmänna kriterier:

 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet
 • kopplingen mellan den planerade avhandlingen och den forskning som bedrivs inom doktorandprogrammets vetenskapsområden
 • forskningsplanen måste följa det format och den omfattning som specificeras på ansökningsblanketten.

 

Följande faktorer betonas vid bedömningen av de tidigare studiernas kvalitet och lämplighet:

 • Tillräckligt god framgång i tidigare studier: i regel måste avhandlingen för den tidigare examen ha minst vitsordet 4/5, magna cum laude eller motsvarande
 • de tidigare studiernas lämplighet för programmet och dess vetenskapsområden
 • de tidigare studiernas lämplighet som grund för den planerade doktorsexamen.

Innan du gör upp din preliminära studieplan, bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar. Studieplanen som bifogas till ansökan är preliminär och behöver inte innehålla specifika kurser. Det viktigaste är att du har tänkt på hurudana studier som bäst stöder arbetet med din avhandling och att du har gjort upp ett preliminärt tidsschema för dessa studier.

Kurser och studier vid doktoransprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring

 

Det är bra att notera att konkurrensen om studieplatser vid programmet är hård, och det är viktigt att omsorgsfullt förbereda sin ansökan. År 2021-2024 antas bara 24 nya studenter varje år till programmet.

 

Hur man söker

Innan du lämnar in ansökan, ge akt på följande saker:

1) val av fakulteten;

2) val av primärt vetenskapsområde inom doktorandprogrammet; och

3) sista, val av potentialla handledare inom vetenskapsområde.

Ansökan ska inte circuleras mellan olika vetenskapsområden när doktorandprogrammet evaluerar forskningsplanens vetenskapliga kvalitet.

 

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.