Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i mikrobiologi och bioteknik? Bra val! Vi antar nya doktorander fem gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander fem gånger om året: två gånger på våren, två gånger på hösten och en gång på sommaren (endast för sökande som utexaminerats från Helsingfors universitet).

Ansökningstiderna for år 2024 finns på sidan Så söker du till doktorandprogram

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

VEM KAN ANSÖKA?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande behörighetskriterier:

Tidigare examen

Din tidigare examen måste vara lämplig för det planerade forskningsämnet och vetenskapsområdet. En examen anses lämplig om den inbegriper tillräckligt omfattande studier inom ett område som, med tanke på det föreslagna ämnet för doktorsavhandlingen, kan anses utgöra en lämplig grund för doktorandstudier.

Sökande till doktorandprogrammet i mikrobiologi och bioteknik måste ha

 • en lämplig högre högskoleexamen,
 • en lämplig yrkeshögskoleexamen, eller
 • en lämplig utbildning vid en läroanstalt utomlands som ger behörighet för motsvarande högskoleutbildning i landet i fråga.

Sökande som har antagits till studier som leder till licentiatexamen i medicin, odontologi eller veterinärmedicin vid ett finländskt universitet, ett universitet i ett EU-/EES-land eller Helsingfors universitet kan också antas till studier som leder till doktorsexamen.

Vidare kan personer som har beviljats rätt att utöva yrket som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården av Valvira och personer som har beviljats rätt att vara verksam som legitimerad veterinär av Livsmedelsverket, och som har genomfört en lämplig utbildning utomlands motsvarande en högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen antas till doktorandprogrammet.

Handledningsarrangemang

Ansökningarna måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Ansökningarna måste innehålla följande information:

 • handledarna (1–3)
 • den ansvariga personen
 • medlemmarna i uppföljningsgruppen.

Bifoga till din ansökan ett undertecknat förord/samtycke (pdf) där de planerade handledningsarrangemangen framgår.

Etiska tillstånd

Bekräfta i din ansökan att du har beviljats eller ansökt om alla etiska tillstånd du behöver: tillstånd av en etikprövningsnämnd och/eller nationella nämnden för projektgodkännanden, om din forskning kräver det. Dokumenten behöver inte bifogas till ansökan. 

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

Doktorandprogrammet i mikrobiologi och bioteknik har följande målexamina:

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

 • Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper
 • Agronomie- och forstdoktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

 • Filosofie doktorsexamen

Veterinärmedicinska fakulteten

 • Veterinärmedicine doktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen

Medicinska fakulteten

 • Medicine doktorsexamen
 • Odontologie doktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen

Kontrollera vilken examen dina tidigare studier ger dig rätt att avlägga vid fakulteten du valt. Veterinärmedicinska fakulteten och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har egna anvisningar gällande vissa examina.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan anta följande personer att avlägga

doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper

 • personer som har avlagt magisterexamen i livsmedelsvetenskaper vid Helsingfors universitet eller Östra Finlands universitet
 • personer som den ansvariga personen bedömer att har fått tillräckliga disciplinspecifika kunskaper i och med sin tidigare examen. Det krävs minst 100 studiepoäng disciplinspecifika studier i den tidigare examen. 

agronomie- och forstdoktorsexamen

 • personer som har avlagt agronomie- och forstmagisterexamen vid Helsingfors universitet
 • personer som den ansvariga personen bedömer att har fått tillräckliga disciplinspecifika kunskaper i och med sin tidigare examen. Det krävs minst 100 studiepoäng disciplinspecifika studier i den tidigare examen. 

Veterinärmedicinska fakulteten kan anta följande personer att avlägga veterinärmedicine doktorsexamen:

 • de som har avlagt licentiatexamen i veterinärmedicin vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet
 • de som har avlagt en motsvarande examen vid ett utländskt universitet
 • de som har antagits till studier som leder till licentiatexamen i veterinärmedicin vid ett finländskt universitet eller vid ett universitet i ett EU-/EES-land
 • personer som har beviljats rätt att vara verksam som legitimerad veterinär av Livsmedelsverket, och som har genomfört en lämplig utbildning utomlands motsvarande en högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen
 • personer som Veterinärmedicinska fakulteten på andra grunder anser vara kvalificerade att studera för doktorsexamen.
DOKTORANDPROGRAMMETS ANTAGNINGSKRITERIER

Handledningsarrangemangen och forskningsmiljön är en viktig del av antagningskriterierna. Doktorandprogrammet kräver att alla sökande har en/flera handledare när de lämnar in ansökan. Det ligger på den sökandes ansvar att hitta en handledare och diskutera och komma överens om forsknings- och studieplanerna med hen. Ett bra ställe att börja leta efter potentiella handledare är Helsingfors universitets forskningsportal.

 • En doktorand måste ha 1–3 handledare som har avlagt doktorsexamen (motivering krävs för en tredje handledare).
 • Åtminstone en handledare måste dessutom ha titeln docent eller motsvarande akademiska meriter.
 • Doktorandprogrammet i mikrobiologi och bioteknik förutsätter att du har minst en handledare när du lämnar in ansökan, men rekommenderar starkt att du har två handledare.
 • Mer information om potentiella handledare hittar du på denna sida.

Din ansvariga person måste vara anställd vid den fakultet du söker till. Den ansvariga personen känner till anvisningarna om doktorsutbildning och doktorsexamina vid Helsingfors universitet. Din handledaren kan också vara ansvarig person, förutsatt att hen uppfyller kriterierna.

Uppge den information som krävs om din ansvariga person på ansökningsblanketten och bifoga förordet även om din ansvariga handledare är den ansvariga personen. 

Den ansvariga personen har till uppgift att

 • säkerställa handledningsarrangemangens kontinuitet
 • hjälpa dig bekanta dig med reglerna gällande doktorsutbildningen och avhandlingens granskningsprocess
 • framföra det officiella förslaget till förhandsgranskare och opponent för fakulteten
 • godkänna de studier som ska ingå i din doktorsexamen. 

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan professorer och biträdande professorer vara en doktorands ansvariga person.

Vid Veterinärmedicinska fakulteten kan professorer, biträdande professorer och en person som ansvarar för ett vetenskapsområde vara en doktorands ansvariga person.

Vid Medicinska fakulteten kan professorer, biträdande professorer och docenter vara en doktorands ansvariga person.

Ansvariga personer vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Notera att du måste ha en uppföljningsgrupp när du ansöker om rätt att avlägga doktorsexamen.

 • Uppföljningsgruppen ska bestå av minst två experter som kan bedöma hur avhandlingen framskrider.
 • Åtminstone en av medlemmarna måste ha titeln docent eller motsvarande akademiska meriter.

En medlem av uppföljningsgruppen får inte vara släkt med, nära kollega till, vän till eller ha ett chef-anställd-förhållande med den sökande eller en handledare. En medlem får inte ha samförfattat publikationer eller delat finansiering med den sökande eller en handledare inom de senaste 5 åren. En medlem får inte heller ha varit handledare för eller fått handledning av någon av den sökandes handledare inom de senaste 3 åren, eller vara inblandad i arbetet med avhandlingen för närvarande.

När uppföljningsgruppen sammanställs ska man också beakta att medlemmarna i gruppen inte senare kan utses till förhandsgranskare eller opponenter för doktorsavhandlingen i fråga. Mer information om uppföljningsgruppens uppgifter hittar du i Instruktioner för studerande.

Din forskningsplan bedöms enligt följande kriterier:

 • visade tillräckliga kunskaper i de relevanta vetenskapsområdena och den sökandes potential att utvecklas till en självständig forskare
 • forskningsplanens vetenskapliga relevans och ambitionsnivå, användning av lämpliga metoder
 • forskningsplanens tematiska lämplighet för doktorandprogrammets profil
 • en realistisk finansieringsplan och sannolikheten att avhandlingen kan färdigställas inom den planerade tiden (4 år).

Din motivation och dina tidigare kunskaper (t.ex. cv eller motsvarande) är en viktig del av bedömningskriterierna.

Din forskningsplan måste ingå i din ansökan. Bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar i Instruktioner för studerande

Genom att välja ditt doktorandprogram från menyn ovan får du en länk till hela undervisningsplanen för ditt program.

 • Doktorandprogrammet i mikrobiologi och bioteknik (MBDP)
Hur man söker

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.