Profil och verksamhet

Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning erbjuder utbildning av hög kvalitet och en utmärkt miljö för forskning i alla områden inom teologi och religionsvetenskap.
Centrala forskningsområden

Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning behandlar Teologiska fakultetens traditionella forskningsområden på ett heltäckande sätt. Fakulteten har en starkt internationell vetenskaplig profil som utvecklas på ett dynamiskt sätt.

Programmets studenter kan specialisera sig i till exempel exegetik, som omfattar den hebreiska Bibeln och Nya Testamentet samt forskning om kristendomens tidiga skeden. I programmet kan man studera internationell eller nordeuropeisk och finländsk kyrkohistoria eller koncentrera sig på att forska i religioner och religiositet även utanför de kristna traditionerna. Inom området systematisk teologi kan studenterna också undersöka historiska eller aktuella frågor inom socialetik, ekumenisk teologi, dogmatik och religionsfilosofi, och inom området praktisk teologi kan de forska i samhälleligt betydelsefulla ämnen inom kyrkosociologi, religionspedagogik och pastoralteologi.

Doktorandprogrammets professorer och övriga lärare och handledare bedriver också forskning inom flera framväxande tvärvetenskapliga områden, såsom global kristendom, islamisk teologi, stadsteologi och religion i den digitala världen. Doktoranderna som deltar i doktorandprogrammet kan följa de etablerade traditionerna inom vetenskapsområdet eller forska i ämnen som överskrider akademiska gränser (t.ex. välfärd, värderingar och hållbarhet eller religiösa förändringar och samhälleliga strukturer).

Doktorandprogrammets vetenskapsområden

Ytterligare information om de olika vetenskapsområdena finns på deras egna webbplatser:

Studieavsnitt och studier

Doktorsexamen består av doktorsavhandlingen samt av övriga studier, som ska omfatta 40 studiepoäng. Studierna delas in i studier som stöder forskningsarbetet och är specifika för vetenskapsområdet, och i studier som utvecklar överförbara färdigheter.

Majoriteten av studierna kan utföras flexibelt och på sätt som skiljer sig från traditionella prestationssätt, till exempel i form av konferenspresentationer, essäer, vetenskapliga artiklar, artiklar som populariserar vetenskap eller redaktörsuppdrag. Blev du intresserad? Det finns mer information i instruktionerna för studerande där det samlats information för nuvarande doktorander om att planera sina studier.

I vårt doktorandprogram ordnas regelbundet disciplinspecifika forskningsseminarier där du kan visa upp ditt arbete, få respons och uppmuntra andra doktorander.

Forskarskolan vid Helsingfors universitet erbjuder kurser i forskningsetik samt kurser i överförbara färdigheter under hela läsåret.

Evenemang och tillställningar

Doktorandprogrammets årliga symposium

Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning ordnar varje år ett symposium med varierande tema.

Doktorskurs

Varje vår ordnar doktorandprogrammet en doktorskurs med fokus på ett visst tema för programmets alla doktorander.

Kollegial verksamhet för doktorander

Doktoranderna vid Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning ordnar aktivt verksamhet och evenemang för samverkan. Doktorandprogrammet stöder och uppskattar sådan här innovativ verksamhet som framskrider nerifrån upp.

Ett exempel på kollegial verksamhet är forskarnas kaffemöten. Man kan få ytterligare information om den kollegiala verksamheten genom att gå med i Facebook-gruppen Teologian Tutkijat (TT).

Årliga skrivretreater

Doktorandprogrammet ordnar också årliga skrivretreater. Under de två eller tre dagar långa retreaterna reserveras gott om tid för ostört, oavbrutet skrivande. Dessutom har deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter av skrivandets glädje och utmaningar under korta verkstäder och fri diskussion.

Internationalisering och mobilitet

Ett av de viktigaste målen för Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning är att främja sina studenters verksamhet i det internationella vetenskapssamfundet så att alla studenter finner sin plats i detta samfund oberoende av forskningstema. Programmet främjar detta mål genom att kartlägga existerande internationella nätverk och relationer samt genom att aktivt skapa nya kontakter till utländska högskolor och forskarsamfund samt finländska forskningsinstitut utomlands.

Målet är att alla doktorander ska tillbringa minst några månader utomlands under sina doktorandstudier. Dessa studier kan bestå av självständigt forskningsarbete, eller så kan doktoranden genomföra vissa kurser eller skaffa någon särskild kompetens.

Internationella och finländska nätverk

Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning samarbetar med det doktorandprogram som erbjuds av filosofiska fakulteten vid Östra Finlands universitet och doktorandprogrammet som erbjuds av fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.