Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i språkforskning? Bra val! Vi antar nya doktorander två gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander två gånger om året: en gång på våren och en gång på hösten.

På våren 2024 ansökningsperioden är från 3.4.2024 kl. 9.00 EEST till 16.4.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 6 juni 2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 19 juni 2024.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 augusti 2024.

I höst 2024 är ansökningsperioden från 4.9.2024 kl. 9.00 EEST till 17.9.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 21 november 2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 5 december 2024.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 januari 2025.

På våren 2025 ansökningsperioden är från 2.4.2025 kl. 9.00 EEST till 15.4.2025 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 19 juni 2025.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 3 juli 2025.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 augusti 2025.

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande krav:

 • Ansökningarna måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Handledarna som nämns i ansökan måste preliminärt ha tackat ja till uppdraget.
 • Din tidigare examen måste vara lämplig för det planerade forskningsämnet och vetenskapsområdet. En examen anses lämplig om den inbegriper tillräckligt omfattande studier inom ett område som, med tanke på det föreslagna ämnet för doktorsavhandlingen, kan anses utgöra en lämplig grund för doktorandstudier.
 • Alla studier som krävs för den examen som ligger som grund för ansökan måste vara slutförda, bedömda och registrerade inom ansökningstiden. Det görs inga undantag från den här regeln. Sökande som beviljas studierätt måste kunna visa upp en bestyrkt kopia av deras officiella examensbevis innan de kan ta emot den erbjudna studieplatsen.

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

Programmet har följande målexamina:

 • Filosofie doktorsexamen (Humanistiska fakulteten)
 • Politices doktorsexamen (Statsvetenskapliga fakulteten)

De flesta doktoranderna avlägger filosofie doktorsexamen (Humanistiska fakulteten). Men om din bakgrund och ämnet är i sosiologi, kan du välja att avlägga politices doktorsexamen.

Observera att dina handledningsarrangemang måste vara lämpliga för din målexamen och hemfakultet. Åtminstone en av dina handledare måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten du söker till.

Doktorandprogrammets antagningskriterier

Tillgången till handledning av hög kvalitet är en central del av antagningskriterierna. Programmet förutsätter att de handledningsarrangemang som presenteras i ansökan uppfyller följande krav:

 • Du måste ha minst två handledare som har avlagt doktorsexamen.
 • Åtminstone en av dina handledare måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten du söker till.
 • Åtminstone en av dina handledare måste ha titeln docent eller motsvarande akademiska meriter.
 • Handledarna som nämns i ansökan måste preliminärt ha tackat ja till uppdraget.

Undantag kan göras om du inte har hunnit hitta en andra handledare inom ansökningstiden: Du kan lämna in en ansökan och bli antagen även om du har bara en handledare, förutsatt att den handledaren är ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten du söker till och du fortsätter leta efter en andra handledare. Notera dock att avsaknaden av en andra handledare kan påverka bedömningen av din ansökan.

Man måste alltid ha minst en handledare – om ingen har tackat ja till att handleda dig är du tyvärr inte behörig att ansöka.

Notera att doktorandprogrammets beslut inte är bundet till de potentiella handledarnas preliminära samtycke att handleda dig. Bedömningen av ansökningarna baserar sig på deras kvalitet i sin helhet, och tillgängliga handledningsresurser räcker inte allena till för att garantera att du blir antagen.

Utöver handledarna utses för varje antagen doktorand också en ansvarig person. Det är inte den sökandes uppgift att hitta en lämplig ansvarig person – det sköter handledarna om i samband med bedömningsprocessen.

Följande faktorer betonas vid bedömningen av forskningsplanens kvalitet:

 • Hur realistisk planen är
 • Den vetenskapliga betydelsen
 • Hur väl planen passar in i programmets forskningsprofil

Vid bedömningen av de preliminära tidsplanerna i ansökan fäster man särskild vikt vid att doktorander som studerar på heltid borde sikta på att skriva avhandlingen och genomföra studierna på cirka 4 år. Handledarna förväntas stödja detta mål.

Följande faktorer betonas vid bedömningen av de tidigare studiernas kvalitet och lämplighet:

 • Hur väl den tidigare examen lämpar sig som grund för den planerade avhandlingen
 • Tidigare studieframgång

Vid bedömningen av den studieplan som presenteras i ansökan beaktas följande:

 • Hur realistisk planen är
 • Hur lämplig planen är för den planerade avhandlingen

Innan du gör upp din preliminära studieplan, bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar. Studieplanen som bifogas till ansökan är preliminär och behöver inte innehålla specifika kurser. Det viktigaste är att du har tänkt på hurudana studier som bäst stöder arbetet med din avhandling och att du har gjort upp ett preliminärt tidsschema för dessa studier.

Utöver de allmänna språkkunskapskraven för sökande till doktorandprogram vid Helsingfors universitet, måste du ha tillräckliga kunskaper i eventuella andra språk som du behöver i arbetet med din doktorsavhandling. Om du till exempel tänker skriva din doktorsavhandling på spanska, eller merparten av ditt planerade källmaterial är på tyska, måste du visa att du har tillräckliga kunskaper i dessa språk.

Dessa språkkunskaper bedöms utgående från preliminära handledningssamtal, andra eventuella kontakter och ansökningsdokumenten. Handledarna bedömer som en del av bedömningsprocessen dessa språkkunskaper. Den slutliga bedömningen görs av doktorandprogrammets ledningsgrupp.

I din forskningsplan måste du uppge på vilket språk du planerar skriva doktorsavhandlingen. Vid bedömningen av forskningsplanen beaktas huruvida handledningen, förhandsgranskningen, godkännandet och bedömningen av doktorsavhandlingen kan genomföras på det språk den sökande uppger.

Det är bra att notera att konkurrensen om studieplatser vid programmet är hård, och det är viktigt att omsorgsfullt förbereda sin ansökan. Antalet sökande varierar, men i en typisk ansökningsomgång kan cirka hälften av de sökande antas.

År 2024 kan antas 25 nya studenter till programmet.

Högst hälften av den årliga kvoten kan antas i ansökningsomgången på våren.

Hur man ansöker

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.