Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring? Bra val! Vi antar nya doktorander två gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander två gånger om året: en gång på våren och en gång på hösten.

 

Ansökningsperioden på våren 2024 är från 3.4.2024 kl. 9.00 EEST till 16.4.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i april publiceras senast 6.6.2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 19.6.2024.
 • De beviljade studierätterna börjar 1.8.2024.

Ansökningsperioden på hösten 2024 är från 4.9.2024 kl. 9.00 EEST till 17.9.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden publiceras senast 21.11.2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast 5.12.2024.
 • De beviljade studierätterna börjar 1.1.2025.

Den följande ansökningsperioden är 2.-15.4.2025.

 

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander, förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande krav:

 • Den sökandes tidigare examen måste vara lämplig för det planerade forskningsämnet och vetenskapsområdet. En examen anses lämplig om den inbegriper tillräckligt omfattande studier inom ett område som, med tanke på det föreslagna ämnet för doktorsavhandlingen, kan anses utgöra en lämplig grund för doktorandstudier.
 • Du måste ha slutfört dina magisterstudier (eller motsvarande studier). Alla studier som krävs för den examen som ligger som grund för ansökan måste vara slutförda, bedömda och registrerade inom ansökningstiden. Det görs inga undantag från den här regeln. Sökande som beviljas studierätt måste kunna visa upp en bestyrkt kopia av deras officiella examensbevis innan de kan ta emot den erbjudna studieplatsen.
 • Det rekommenderas också att sökande som redan har en doktorsexamen inom ett annat vetenskapsområde beskriver de akademiska grunderna för en ny ansökan till doktorandstudier.

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

 

 

Studenter som antas till doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring kan avlägga följande examina:

 • Politices doktorsexamen (Statsvetenskapliga fakulteten)
 • Filosofie doktorsexamen (Humanistiska fakulteten, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
 • Agronomie- och forstdoktorsexamen (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)

Alla antagna sökande antas för att avlägga doktorsexamen, men de kan välja att först avlägga licentiatexamen.

Kontrollera vilken examen dina tidigare studier ger dig rätt att avlägga vid fakulteten du valt. Observera också att dina handläggningsarrangemang måste vara lämpliga med tanke på din målexamen och hemfakultet. Åtminstone en av dina handledare måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten du söker till.

Om det i ansökningsformuläret inte finns ett lämpligt menyalternativ för avhandlingens vetenskapsområde ska du uppge ditt forskningsområde under punkten ”Ett kort sammandrag av forskningsplanen”.

 

Doctorandprogrammetss antagninskriterier
 • De sökande ska i god tid innan de lämnar in ansökan kontakta det vetenskapsområde som är relevant med tanke på deras forskningsintressen och målexamen, och diskutera en preliminär studie- och forskningsplan samt arrangemangen kring handledningen med en handledare som är tillsvidareanställd vid relevant fakulteten. Varje sökande ansvarar själv för att hitta en potentiell handledare att kontakta i ansökningsskedet. De sökande ska bifoga en preliminär forskningsplan (högst 5 sidor) till de e-postmeddelanden som de skickar till lärarna.
 • Handledarens e-postmeddelande där hen meddelar att hen förordar ansökan fogas till ansökningsformuläret under punkten ”Handledarens bifall”.
 • Detta doktorandprogram begär inte i det här stadiet av ansökan namnen på uppföljningsgruppens medlemmar.

Detta doktorandprogram har flera medverkande fakulteter och flera vetenskapsområden, så det är av avgörande betydelse för den vetenskapliga bedömningen av ansökan att ansökan riktas till rätt vetenskapsområde och fakultet. Den sökande ska noggrant överväga hur ansökan ska riktas.

 • Till vilken fakultet hör den föreslagna doktorsavhandlingen?
 • Till vilket vetenskapsområde eller ämne vid detta doktorandprogram hör ansökan i första hand?
 • Vilken potentiell handledare inom vetenskapsområdet i fråga ska den sökande kontakta?

Det vetenskapsområde som den sökande har valt på ansökningsformuläret går inte längre att ändra i doktorandprogrammets vetenskapliga bedömning.

Doktorandprogrammets möjligheter att erbjuda högklassig handledning och stöd för den planerade forskningen är av central betydelse för avhandlingen. Därför får den som samtycker till att vara handledare för avhandlingen i regel inte vara handledare för fler än sex doktorander som studerar aktivt för doktorsexamen.

Handledarens preliminära bifall är inte en förbindelse om handledning, utan endast en bekräftelse att ansökan hör till vetenskapsområdet i fråga.  Doktorandprogrammet och Statsvetenskapliga fakulteten beslutar om handledare och handledningsarrangemang inom ramen för sina bestämmelser (se punkten ”Beslutsfattande” i slutet av dessa anvisningar).

List över programmets potentialla handledare

 

 

Bedömningen av forskningsplanen utgår från dessa allmänna kriterier:

 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet
 • kopplingen mellan den planerade avhandlingen och den forskning som bedrivs inom doktorandprogrammets vetenskapsområden
 • forskningsplanen måste följa det format och den omfattning som specificeras på ansökningsblanketten.

 

Följande faktorer betonas vid bedömningen av de tidigare studiernas kvalitet och lämplighet:

 • Tillräckligt god framgång i tidigare studier: i regel måste avhandlingen för den tidigare examen ha minst vitsordet 4/5, magna cum laude eller motsvarande
 • de tidigare studiernas lämplighet för programmet och dess vetenskapsområden
 • de tidigare studiernas lämplighet som grund för den planerade doktorsexamen.

Innan du gör upp din preliminära studieplan, bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar. Studieplanen som bifogas till ansökan är preliminär och behöver inte innehålla specifika kurser. Det viktigaste är att du har tänkt på hurudana studier som bäst stöder arbetet med din avhandling och att du har gjort upp ett preliminärt tidsschema för dessa studier.

Kurser och studier vid doktoransprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring

 

Det är bra att notera att konkurrensen om studieplatser vid programmet är hård, och det är viktigt att omsorgsfullt förbereda sin ansökan. År 2021-2024 antas bara 24 nya studenter varje år till programmet.

 

Hur man söker

Innan du lämnar in ansökan, ge akt på följande saker:

1) val av fakulteten;

2) val av primärt vetenskapsområde inom doktorandprogrammet; och

3) sista, val av potentialla handledare inom vetenskapsområde.

Ansökan ska inte circuleras mellan olika vetenskapsområden när doktorandprogrammet evaluerar forskningsplanens vetenskapliga kvalitet.

 

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida. Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Varje ny doktorand ska utses målexamen, dooktorandprogrammet  och minst två handledare som har avlagt doktorsexamen. Åtminstone en av handledare måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid den fakulteten doktorsexamen avläggas. Förutom handledare ska det också utses en ansvarig person för varje ny doktorand. Vid Statsvetenskapliga fakulteten kan den ansvariga vara en professor eller docent som är tillsvidareanställd på det 3:e eller 4:e karriärsteget vid Statsvetenskapliga fakulteten och som har erfarenhet av att handleda slutförandet av doktorsavhandlingar. Den ansvariga kan också vara en av handledare. 

Observera att de handledare du har uppgett i din ansökan inte nödvändigtvis utses till dina handledare i det slutliga beslutsfattandet, om deras handledningskvot till exempel redan är fylld eller om fakulteten kan erbjuda handledare som är lämpligare i fråga om akademisk kompetens, forskningsintressen och/eller anställningsförhållande. 

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.