Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i kognition, inlärning, undervisning och kommunikation? Bra val! Vi antar nya doktorander två gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander två gånger om året: en gång på våren och en gång på hösten.

I höst 2024 är ansökningsperioden från 4.9.2024 kl. 9.00 EEST till 17.9.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 21 november 2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 5 december 2024.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 januari 2025.

På våren 2025 ansökningsperioden är från 2.4.2025 kl. 9.00 EEST till 15.4.2025 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 19 juni 2025.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 3 juli 2025.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 augusti 2025.

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander, förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande krav:

 • Ansökningarna måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Ansökan måste inkludera ett handledningsavtal som är undertecknat av den sökande, den ansvariga personen och handledarna. Om det är svårt att samla in underteckningarna, kan handledarna bekräfta sitt samtycke genom att meddela det till adressen edu-research@helsinki.fi.
 • Om du ännu inte har utexaminerats måste alla de studier (inkl. avhandlingen) som krävs för den examen som ligger som grund för ansökan vara slutförda, bedömda och registrerade inom ansökningstiden. Detta måste bekräftas med ett fritt formulerat intyg av en officiell representant (t.ex. studentservicen) för det universitet som utfärdar examen. Det görs inga undantag från den här regeln. Sökande som beviljas studierätt måste kunna visa upp en bestyrkt kopia av deras officiella examensbevis innan de kan ta emot den erbjudna studieplatsen.

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

Programmet har följande målexamina:

 • Filosofie doktorsexamen (medicin)
 • Filosofie doktorsexamen (humanistiska fakulteten)
 • Pedagogie doktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen (pedagogik)

Pedagogie doktorsexamen kan endast avläggas av doktorander som har genomfört de fördjupade studierna i pedagogik.

Observera att dina handledningsarrangemang måste vara lämpliga för din målexamen och hemfakultet. Åtminstone en av dina handledare måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten du söker till.

Doktorandsprogrammets antagningskriterier

En doktorand måste ha minst två handledare som har avlagt doktorsexamen. Åtminstone en av handledarna måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten som beviljar doktorsexamen och åtminstone en av handledarna måste ha titeln docent eller motsvarande akademiska meriter.

Den sökande måste ha ett handledningsavtal när hen söker. Handledarnas samtycken är inte bindande i ansökningsskedet. De blir bindande först om den sökande beviljas rätt att avlägga examen.

Professorerna vid doktorandprogrammen kan samtidigt vara handledare för upp till tolv (12) doktorander som studerar på heltid. Universitetslektorer, docenter, biträdande professorer och personer med liknande anställningar kan samtidigt vara handledare för upp till sex (6) doktorander som studerar på heltid. Kvoterna är inte ovillkorliga. De beror på hur många heltids- och deltidsstuderande handledaren ansvarar för, handledarens tidigare prestationer i rollen och huruvida handledaren bedriver forskning och sköter andra uppgifter vid universitetet.

Utöver handledare ska varje doktorand också ha en ansvarig person, som också kan vara doktorandens handledare. Den ansvariga personen kan vara en person som är professor eller docent, bekant med doktorandutbildningen och avhandlingsprocessen vid Helsingfors universitet och ordinarie anställd vid fakulteten. En biträdande professor som är på nivå två av tenure track kan också fungera som ansvarig person.

Vid bedömningen av forskningsplanens kvalitet beaktas

 • hur realistisk planen är
 • den vetenskapliga betydelsen
 • hur väl planen passar in i doktorandprogrammets profil
 • etiska aspekter och
 • rörlighet

Dessutom bedöms forskningsplanen på grundval av dess realism och fördel.

Antagningskriterierna inkluderar tidigare studieframgång, de tidigare studiernas lämplighet för doktorandprogrammet, studieplanen och forskningsplanen (Allmänna riktlinjer för antagning till doktorsutbildning, rektors beslut HY/588/2020).

Studieplanerna bedöms utgående från hur realistiska och lämpliga de är.

Innan du gör upp din preliminära studieplan, bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar. Studieplanen som bifogas till ansökan är preliminär och behöver inte innehålla specifika kurser. Det viktigaste är att du har tänkt på hurudana studier som bäst stöder arbetet med din avhandling och att du har gjort upp ett preliminärt tidsschema för dessa studier.

Det är bra att notera att konkurrensen om studieplatser vid programmet är hård, och det är viktigt att omsorgsfullt förbereda sin ansökan. Antalet sökande varierar, men i en typisk ansökningsomgång kan cirka hälften av de sökande antas.

År 2023 antas 20 nya studenter till programmet.

Hur man söker

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.