Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i juridik? Bra val! Vi antar nya doktorander två gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander två gånger om året: en gång på våren och en gång på hösten.

På våren 2024 ansökningsperioden är från 3.4.2024 kl. 9.00 EEST till 16.4.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 6 juni 2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 19 juni 2024.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 augusti 2024.

I höst 2024 är ansökningsperioden från 4.9.2024 kl. 9.00 EEST till 17.9.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 21 november 2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 5 december 2024.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 januari 2025.

På våren 2025 ansökningsperioden är från 2.4.2025 kl. 9.00 EEST till 15.4.2025 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 19 juni 2025.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 3 juli 2025. 
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 augusti 2025.

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

 

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander, förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande krav:

 • Ansökningarna måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Handledarna som nämns i ansökan måste preliminärt ha tackat ja till uppdraget.
 • Din tidigare examen måste vara lämplig för det planerade forskningsämnet och vetenskapsområdet. En examen anses lämplig om den inbegriper tillräckligt omfattande studier inom ett område som, med tanke på det föreslagna ämnet för doktorsavhandlingen, kan anses utgöra en lämplig grund för doktorandstudier.
 • Alla studier som krävs för den examen som ligger som grund för ansökan måste vara slutförda, bedömda och registrerade inom ansökningstiden. Det görs inga undantag från den här regeln. Sökande som beviljas studierätt måste kunna visa upp en bestyrkt kopia av deras officiella examensbevis innan de kan ta emot den erbjudna studieplatsen.

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

Rätt att avlägga juris doktorsexamen kan beviljas sökande som har avlagt en juris magister- eller licentiatexamen i Finland eller utomlands, som bedöms ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att avlägga doktorsexamen och som lämnar in en forskningsplan av hög kvalitet och en godtagbar individuell studieplan (ISP). Av grundad anledning kan studierätt också beviljas på basis av en magisterexamen inom ett annat vetenskapsområde eller en lämplig högre yrkeshögskoleexamen, förutsatt att den sökande bedöms ha de kunskaper och färdigheter som behövs för doktorandstudier i juridik. 

Sökande som är doktorander vid ett annat universitet ska gärna ange en vetenskaplig motivering till varför de också vill bedriva doktorandstudier vid Helsingfors universitet. Vi rekommenderar också att sökande som redan har en doktorsexamen inom ett annat område presenterar en vetenskaplig motivering till varför de ska beviljas en ytterligare studierätt för doktorsexamen.

Doktorandprogrammets antagningskriterier

Doktorandprogrammets möjligheter att erbjuda högklassig handledning och stöd för den planerade forskningen är ett centralt kriterium för antagning. Doktorandprogrammet förutsätter att handledningsarrangemangen som anges i ansökan uppfyller följande krav:

Den sökande ska vid tidpunkten för ansökan ha minst en disputerad handledare som står i ett ordinarie eller längre anställningsförhållande till Juridiska fakulteten i Helsingfors universitet och som i ett skriftligt utlåtande har gett sitt preliminära samtycke till att vara handledare. Det rekommenderas att doktoranden har två disputerade handledare. Den sökande måste själv hitta handledare för sin avhandling.

Den sökande ska i god tid innan hen lämnar in ansökan kontakta det ämne som är relevant för hens forskningsintressen och diskutera sin preliminära studieplan och forskningsplan (det rekommenderas att planerna lämnas in som bilagor så att de kan utgöra grunden för diskussionen) samt arrangemangen kring handledningen. För att ansökan ska kunna gå vidare till akademisk bedömning krävs det att den sökande vid ansökningstidens utgång har hittat minst en disputerad handledare som står i ett ordinarie eller längre anställningsförhållande till Juridiska fakulteten och som har förordat ansökan och samtyckt till att vara handledare.

Link bara till en lärare, som har gett sitt samtycke till att vara handledare (finska/engelska form) - vänligen skicka utlåtandet också till doktoranden!

Forskningsplanen är den viktigaste delen av ansökan. Följande faktorer betonas vid bedömningen av forskningsplanens kvalitet:

 • Hur realistisk planen är
 • Koppling till annan forskning vid fakulteten
 • Den vetenskapliga betydelsen
 • Hur väl planen passar in i programmets forskningsprofil

Eventuella publikationer, erfarenhet som stöder din planerade forskning och erhållen finansiering beaktas också i bedömningen av ansökan.

Tidigare akademisk framgång och studieplanens kvalitet beaktas i bedömningen av ansökan. Vid bedömningen av den tidigare studieframgången fäster man särskild vikt vid magisteravhandlingens (eller motsvarande) kvalitet och vitsord samt eventuella priser. Vid bedömningen av studieplanen fäster man särskild vikt vid huruvida den är realistisk.

Om en sökande har avlagt examen inom något annat vetenskapsområde än juridik, beaktar man vid bedömningen av hens förutsättningar att avlägga doktorsexamen utöver de ovannämnda faktorerna även eventuella studier i juridik (inklusive svårighetsgrad och studieframgång), praktisk erfarenhet av arbetsuppgifter som kräver juridiska kunskaper, och hur den sökandes tidigare studier, forskning och annan verksamhet samt forskningsämnet som presenteras i forskningsplanen anknyter till den forskning som bedrivs vid fakulteten.

 

År 2024 antas 23 nya studenter till doktorandprogrammet.

Hur man söker?

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.