Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i ekonomi? Bra val! Vi antar nya doktorander tre gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander tre gånger om året: en gång på vinter, en gång på hösten och en gång på sommaren (endast för sökande som utexaminerats från Helsingfors universitet).

Ansökningsperioden på sommarn 2024 är från 15.7.2024 kl. 9.00 EEST till 25.7.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Öppen bara för personer som har utexaminerat vid Helsingfors universitet 
 • Resultaten från ansökningsperioden i juli publiceras senast 23.8.2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 6.9.2024.
 • De beviljade studierätterna börjar 2.9.2024.

Ansökningsperioden på hösten 2024 är från 4.9.2024 kl. 9.00 EEST till 17.9.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Öppen för alla
 • Resultaten från ansökningsperioden publiceras senast 21.11.2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast 5.12.2024.
 • De beviljade studierätterna börjar 1.1.2025.

Den följande ansökningsperioden är Januari 8.-21.1.2025 (öppen för alla), de beviljade studierätterna börjar 1.5.2025.

 

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

 

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande krav:

 • De sökande ska i god tid innan de lämnar in ansökan kontakta det vetenskapsområde som är relevant med tanke på deras forskningsintressen och diskutera en preliminär studie- och forskningsplan samt arrangemangen kring handledningen. Varje sökande ansvarar själv för att hitta en potentiell handledare att kontakta i ansökningsskedet. De sökande ska uppge en potentiell handledare på ansökningsblanketten.
 • Detta doktorandprogram kräver ett utlåtande om den sökande av handledaren. Lämna in ett skannat dokument över e-postmeddelandena med den potentiella handledaren (se antagningskriterierna, handledningsarrangemang).
 • Den sökandes tidigare examen måste vara lämplig för det planerade forskningsämnet och vetenskapsområdet. En examen anses lämplig om den inbegriper tillräckligt omfattande studier inom ett vetenskapsområde som, med tanke på det föreslagna ämnet för doktorsavhandlingen, kan anses utgöra en lämplig grund för doktorandstudier.
 • För att säkerställa att den sökande har tillräckliga kunskaper för att avlägga doktorsexamen, bör den sökande ha genomfört en tillräcklig mängd studier i ekonomi motsvarande studieinriktningen ekonomisk forskning vid magisterprogrammet i ekonomi vid Helsingfors universitet, samt grundstudierna (25 sp) i matematik och statistik. I vissa fall kan sökande som inte uppfyller kriterierna ovan bli ombedda att komplettera sina tidigare studier.
 • Du måste ha slutfört dina magisterstudier (eller motsvarande studier). Alla studier som krävs för den examen som ligger som grund för ansökan måste vara slutförda, bedömda och registrerade inom ansökningstiden. Det görs inga undantag från den här regeln. Sökande som beviljas studierätt måste kunna visa upp en bestyrkt kopia av deras officiella examensbevis innan de kan ta emot den erbjudna studieplatsen.
 • Det rekommenderas att sökande som redan bedriver doktorandstudier någon annanstans beskriver de akademiska grunderna för överflyttningen till Helsingfors universitet i sin ansökan. Det rekommenderas också att sökande som redan har en doktorsexamen inom ett annat vetenskapsområde beskriver de akademiska grunderna för en ny ansökan till doktorandstudier.

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

Programmet har följande målexamina:

 • Politices doktorsexamen (Statsvetenskapliga fakulteten)
 • Filosofie doktorsexamen (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)
 • Filosofie doktorsexamen (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten)

Alla antagna sökande antas för att avlägga doktorsexamen, men de kan välja att först avlägga licentiatexamen.

Kontrollera vilken examen dina tidigare studier ger dig rätt att avlägga vid fakulteten du valt. Observera också att dina handläggningsarrangemang måste vara lämpliga med tanke på din målexamen och hemfakultet. Åtminstone en av dina handledare måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten du söker till.

 

Doctorandprogrammets antagningskriterier

Tillgången till handledning och relaterade resurser är väsentlig för doktorandstudierna: i regel kan den som samtycker till att handleda en doktorsavhandling inte samtidigt handleda fler än sex doktorander som studerar för doktorsexamen på ett sätt som motsvarar heltidsstudier.

Sökande måste i god tid innan de lämnar in sin ansökan kontakta en lärare inom vetenskapsområdet och rådfråga hen om forskningsplanen lämpar sig för områdets handlednings- och forskningsprofil (annars kan ingen handledning erbjudas forskningsplanen). De sökande ska bifoga en preliminär forskningsplan (högst 5 sidor) till de e-postmeddelanden som de skickar till lärarna. Varje sökande ansvarar själv för att hitta en handledare. Att man har en handledare är dock ingen garanti för att bli antagen till doktorandstudier.

Llist över potentialla handlefare

Detta doktorandprogram kräver ett utlåtande om den sökande av handledaren. Bifoga ett skannat dokument över e-postmeddelandena med den potentiella handledaren till ansökan.

 

Bedömningen av forskningsplanen utgår från tre kriterier:

 • forskningsplanen ska vara skriven på engelska
 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet
 • kopplingen mellan den planerade forskningen och den forskning som bedrivs vid doktorandprogrammet
 • forskningsplanen måste följa det format och den omfattning som specificeras på ansökningsblanketten.

Följande faktorer betonas vid bedömningen av de tidigare studiernas och studieplanens kvalitet och lämplighet för doktorandstudier:

 • Tillräckligt god framgång i tidigare studier, till exempel genomförda magisterstudier i ekonomi med minst vitsordet god (eller motsvarande). Vitsordet för avhandlingen i den tidigare examen måste i regel vara magna cum laude eller 3/5 (eller motsvarande). Vidare måste de tidigare studierna ge en lämplig grund för de tilltänkta doktorandstudierna, till exempel de kunskaper och färdigheter studieinriktningen ekonomisk forskning vid Helsingfors universitets magisterprogram i ekonomi ger.
 • Kunskaper som motsvarar grundstudierna (25 sp) i matematik och statistik.
 • En studieplan på engelska som uppger vilka kurser som ingår i den gemensamma utbildningen som ska genomföras, inklusive eventuella kompletterande studier och specialkurser samt tidsschema.

Innan du gör upp din preliminära studieplan, bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar. Studieplanen som bifogas till ansökan är preliminär. Det viktigaste är att du har tänkt på hurudana studier som bäst stöder arbetet med din avhandling och att du har gjort upp ett preliminärt tidsschema för dessa studier.

Kurser och studier vid doktorandprogrammet i ekonomi

 

Det är bra att notera att konkurrensen om studieplatser vid programmet är hård, och det är viktigt att omsorgsfullt förbereda sin ansökan. År 2021-2024 antas max 14 nya studenter varje år  till programmet.

 

Hur man söker

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.