Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i biomedicin? Bra val! Vi antar nya doktorander två gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander två gånger om året: en gång på våren (januari) och en gång på hösten (september).

Ansökningstiderna for år 2024 finns på sidan Så söker du till doktorandprogram

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander, förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande behörighetskriterier:

Tidigare examen

Sökande till doktorandprogrammet måste ha

 • en lämplig högre högskole-examen,
 • en lämplig yrkeshögskoleexamen, eller
 • en lämplig utbildning vid en läroanstalt utomlands som ger behörighet för motsvarande högskoleutbildning i landet i fråga.

För avläggande av vetenskaplig påbyggnadsexamen kan också antas en person som har blivit antagen för att avlägga medicine licentiatexamen, odontologie licentiatexamen, veterinärmedicine licentiatexamen i Finland eller i någon annan EU-/EES-stat och kandidat- och magisterexamen i psykologi och logopedi i Finland.

Vidare kan personer som har beviljats rätt att utöva yrket som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården av Valvira och personer som har beviljats rätt att vara verksam som legitimerad veterinär av Livsmedelsverket, och som har genomfört en lämplig utbildning utomlands motsvarande en högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen antas till doktorandprogrammet.

Handledningsarrangemang

Ansökningarna måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Ansökningarna måste innehålla följande information:

 • vilka handledare som kommer att utses (1–3)
 • vem som blir utsedd till ansvarig person
 • vilka som utses till bedömningsnämnden.

Bifoga till din ansökan ett undertecknat förord/samtycke (Word) där de planerade handledningsarrangemangen framgår. Dokumentet måste inte vara undertecknat av medlemmarna i bedömningsnämnden.

Etiska tillstånd

Bekräfta i din ansökan att du har beviljats eller ansökt om alla etiska tillstånd du behöver: tillstånd av en etikprövningsnämnd och/eller nationella nämnden för projektgodkännanden, om din forskning kräver det. Dokumenten behöver inte bifogas till ansökan.

Följande examina kan avläggas vid doktorandprogrammet:

Medicinska fakulteten

 • Filosofie doktorsexamen
 • Medicine doktorsexamen
 • Odontologie doktorsexamen
 • Psykologie doktorsexamen
 • Doktorsexamen i hälsovetenskaper

Farmaceutiska fakulteten

 • Farmacie doktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

 • Filosofie doktorsexamen

Fakulteten grundar beslut om att bevilja en ansökan om rätt att avlägga doktorsexamen på den sökandes tidigare studier och den planerade doktorsavhandlingens ämne.

Doktorandprogrammets antagningskriterier

Ansökan måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Ansökan måste innehålla information om

 • handledare (1–3 st.)
 • ansvarig person.

Till ansökan måste bifogas ett handledningsavtal som beskriver handledningsarrangemanget och som har undertecknats av den eller de handledare som har åtagit sig uppdraget att handleda avhandlingen. Obs! Handledningsavtalet fogas till det elektroniska ansökningsformuläret på det ställe där det hänvisas till ett undertecknat förord/samtycke.

Handledning

Arrangemangen som gäller handledning av den sökande och uppföljning av hens framsteg (detaljer finns i handledningsavtalet) är viktiga antagningskriterier. Doktorandprogrammet kräver att den sökande har en eller flera handledare när ansökan lämnas in. Det är på den sökandes ansvar att hitta en handledare och göra upp en forsknings- och studieplan tillsammans med handledaren. Ett bra ställe att börja leta efter potentiella handledare är Helsingfors universitets forskningsportal.

 • Du måste ha en till tre handledare som själva har avlagt doktorsexamen.
 • Åtminstone en av handledarna ska dessutom ha titeln docent eller motsvarande vetenskapliga meriter.
 • Om en doktorand ämnar skriva en mångvetenskaplig avhandling kan en tredje handledare utses om det finns goda grunder för det och de anges på ansökningsblanketten.
 • Doktorandprogrammets starka rekommendation är att den ansvariga handledaren inte är emeritus/emerita eller frånvarande.

För dig utses en ansvarig person som är anställd vid den fakultet du söker till. Den ansvariga personen känner till anvisningarna om doktorsutbildning och doktorsexamina vid Helsingfors universitet. Huvudhandledaren kan också utses till ansvarig person, förutsatt att hen uppfyller kriterierna ovan. Den ansvariga personen utses samtidigt som handledarna.

Uppge den information som krävs om din ansvariga person på ansökningsblanketten och bifoga förordet även om din huvudhandledare är den ansvariga personen. 

Vid Medicinska fakulteten kan professorer, biträdande professorer och docenter vara en doktorands ansvariga person. Du kan använda Helsingfors universitets personsökning för att leta efter en ansvarig person.

Ansvariga personer vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Vid Farmaceutiska fakulteten kan professorer och biträdande professorer vara en doktorands ansvariga person.

Den ansvariga personen har till uppgift att

 • säkerställa handledningsarrangemangens kontinuitet
 • hjälpa dig bekanta dig med reglerna gällande doktorsutbildningen och avhandlingens granskningsprocess
 • framföra det officiella förslaget till förhandsgranskare och opponent för fakulteten
 • godkänna de studier som ska ingå i din doktorsexamen. 

Du behöver inte ha en Uppföljningsgrupp under ansökningsfasen, men en grupp måste bildas och dess första möte ska hållas inom 6-12 månader efter antagningsbeslutet. De allmänna och programspecifika anvisningarna för uppföljningsgruppens uppgifter finns i Instruktioner för studerande.

 

Din forskningsplan bedöms enligt

 • forskningstemats lämplighet för doktorandprogrammets profil
 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet
 • forskningsmiljöns lämplighet och det stöd som den erbjuder
 • En betydande del av forskningen ska utföras i Finland och därför måste den sökande förbinda sig att flytta till Finland
 • forskningsmetodernas ändamålsenlighet
 • genomförbarheten inom ramen för den planerade tiden (HU:s målsatta nettotid 4 år).
 • finansieringsplanen för avhandlingsprojektet: I ansökningsstadiet ska det finnas bekräftad finansiering för det första året inklusive dina levnadskostnader och projektkostnader. Handledaren förbinder sig till att stå för dina levnadskostnader om ingen annan finansiering finns att tillgå. Specificera finansieringskällorna (eller studentens egen finansiering) i handledningsavtalet (detaljerna beskrivs i avtalet).
 • Din motivation och tidigare förvärvade kompetens (t.ex. cv eller motsvarande) samt framgången i de tidigare studierna (studieutdrag) är viktiga bedömningskriterier.
 • Din forskningsplan måste ingå i din ansökan. Bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar i Instruktioner för studerande: Doktorandprogrammet i biomedicin

 

Hur man söker

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.