Kvalitetsledning

Vide Helsingfors universitet innebär kvalitet ändamålsenlig verksamhet som vi konstant utvärderar och utvecklar för att kunna uppnå allt bättre resultat. Kvalitet menar att vi gör rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt för att uppnå högklassiga resultat.

Kvalitetskultur menar att vid universitetet råder en stämning som stöder högklassig verksamhet. Universitetets kvalitetskultur framgår av personalens och studenternas engagemang i sitt arbete och sina studier. Tillsammans arbetar de enligt universitetets värderingar och målsättningar, och iakttar gemensamma förfaranden. Goda rutiner sprids och utvärderingen är kontinuerlig.

Kvalitetsledning innebär ändamålsenliga tillvägagångssätt. Universitetets verksamhetsformer är motiverade och under kontroll. Kvalitetsledning hjälper oss att veta om vi håller på att uppnå våra mål eller om vi behöver ta till korrigerande åtgärder. Kvalitetsledning säkrar att samhället kan lita på universitetet och dess verksamhet.

Kvalitetssystemet är ett verksamhetssystem som hjälper oss att upprätthålla kvaliteten på universitetets verksamhet och att utveckla den. Systemet är en helhet av åtgärder och metoder som vi använder för att garantera att vi närmar oss våra mål och uppnår dem. Genom att beskriva och mäta verksamheten med hjälp av kvalitetssystemet upptäcker vi om något inte fungerar och kan reagera på utvecklingsbehov. Universitetets eget kvalitetssystem skapar strukturerna och definierar ansvarsområdena och förfarandena i en välfungerande kvalitetsledning.

Bilden av kvalitetssystemet:

Berätter hur universitets kvalitetssystemet fungerar.

Vad betyder kvalitet vid Helsingfors universitet? Vad betyder kvalitet av utbildning eller forskning och samhällelig växelverkan som baserar sig på dem. Videon beskriver de centrala begrepp av kvalitet vid universitetet som en del av universitets och dess gemenskaps vardagliga liv.

 

Kvalitetspolicy betyder universitetets riktlinjer för målsättningar, principer och ansvarsfördelning för en högklassig verksamhet:

Kvalitetsarbetet stöder Helsingfors universitet att uppnå sin vision. Alla vid universitetet arbetar för att nå målen och ansvarar för kvaliteten på verksamheten och resultaten i sin egen uppgift. Universitetets kvalitetssystem ska hjälpa universitetssamfundet och dess medlemmar att utveckla kvaliteten i verksamheten på ett övergripande sätt.

Kvalitetssystemet är ett verksamhetssystem som hjälper oss att upprätthålla kvaliteten på universitetets verksamhet och att utveckla den. Systemet är en helhet av åtgärder och metoder som vi använder för att garantera att vi närmar oss våra mål och uppnår dem. Genom att beskriva och mäta verksamheten med hjälp av kvalitetssystemet upptäcker vi om något inte fungerar och kan reagera på utvecklingsbehov. I helheten ingår parametrar för verksamhetsutvärdering.

Kvalitetssystemet skapar strukturerna och definierar ansvarsområdena och förfarandena i en välfungerande kvalitetsledning.

Bilden av kvalitetssystemet (observera den mer omfattande bilden ovanför):

Berätter hur universitets kvalitetssystemet fungerar.

 

Syftet med kvalitetssystemet är att

 • göra det möjligt att uppnå de mål som ställts i strategin genom att systemet fungerar som stöd för ledningen
 • stödja en kontinuerlig utvärdering och förbättring av verksamheten genom att erbjuda verktyg till det och upptäcka utvecklingsobjekt
 • ta fram tillförlitliga uppföljnings- och utvärderingsdata för verksamhetsstyrningen
 • förtydliga och förenhetliga förfarandena och säkra felfriheten
 • sprida och etablera goda rutiner

Hörnstenarna i kvalitetssystemet är ändamålsenlighet i organisationen, ledningen och beslutsfattandet. Kvalitetssystemet bygger på strategin, på universitetets strategibaserade målprogram och på enheternas (fakulteter och fristående institutioner) målprogram och verksamhetsplaner. Kvalitetssystemet stöder de strategiska målen och hjälper universitetet och dess enheter att uppnå sina mål.

Helsingfors universitets kvalitetssystem (verksamhetssystem) har bland annat dokumenterats i

Beskrivningen av kvalitetssystemet

Beskrivningen av kvalitetssystemet visar hur universitetets verksamhet planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas.

Intranäten och de gemensamma webbplatserna

Flamma, Instruktioner för studerande och Instruktioner för undervisning fungerar som universitetets verksamhetshandbok och där finns all information om verksamheten vid universitetet. Vi gör i inte längre upp traditionella verksamhetsmanualer för hela universitetet eller enskilda enheter. Anvisningarna för universitetets verksamhet i sin helhet beskrivs på universitets- och enhetsnivå med hjälp av kvalitetscirklar (Plan - Do - Check - Act). Fakulteternas och de fristående institutionernas kvalitetscirklar finns på Flamma på enhetens sida med rubriken Så här arbetar vi.

Instruktioner för studerande

Instruktioner för studerande innehåller alla anvisningar du behöver, både allmänna anvisningar och de olika utbildningsprogrammens anvisningar.

Instruktioner för undervisning

På webbplatsen finns både universitetets och utbildningsprogrammens instruktioner för undervisning, exempelvis gällande planering av undervisningen, handledning av avhandlingar, och specialarrangemang, dvs. individuella stödåtgärder i samband med undervisningen.

Processbeskrivningar

Helsingfors universitets processer beskrivs med programmet QPR Enterprise Architect/Process Designer som en del av beskrivningarna av universitetets helhetsarkitektur. Processbeskrivningarna gör det lättare att förtydliga ledarskap, hitta problem i processen, lätta arbetsbördan som behövs för processen, jämföra olika enheters verksamhet, förenhetliga verksamheten och dela god praxis.

Verksamhetsanvisningar

Anvisningarna för Helsingfors universitets verksamhet har samlats i olika instruktioner och bestämmelser samt i verksamhetsanvisningarna. De är en del av universitetets kvalitetsdokumentation.

Offenttliga beslut och protokoll

Universitetets styrelse ansvarar för hela universitetets kvalitetsprinciper och riktlinjerna för kvalitetsarbetet. Universitetets ledning ansvarar för den övergripande kvaliteten på verksamheten och resultaten. Fakulteternas dekaner, de fristående institutionernas direktörer och Universitetsservicens sektordirektörer ansvarar för kvaliteten på verksamheten och resultaten vid sina enheter. Var och en vid universitetet ansvarar för kvaliteten på och utvecklingen av sitt eget arbete och arbetets resultat som

 • lärare
 • forskare
 • studerande
 • förvaltnings- och stödpersonal.

Universitetets kvalitetsledning samordnas av styrgruppen för kvalitetsledning. Prorektor med ansvar för kvalitetsledningen är gruppens ordförande och kvalitetschefen sekreterare. Kvalitetschefen koordinerar tillämpningen av principerna och tillvägagångssätten för kvalitetsledningen.

Ansvarsfördelningen inom kvalitetssystemet följer ansvarsfördelningen för universitetets ledning och integreras på ett naturligt sätt i de ordinarie ledningsförfarandena. Till exempel ansvarar dekanus för kvalitetssystemet vid sin egen fakultet och vid de fristående institutionerna ansvarar direktören för kvalitetssystemet. Fakultetsrådet och utbildningsprogrammens ledningsgrupper är viktiga organ när det gäller kvalitetssäkringen.

Styrgruppen för kvalitetsledning

En styrgrupp för kvalitetsledning har tillsatts med uppgift att styra och samordna universitetets kvalitetsledning och utvärdering. Prorektor Sari Lindblom verkar som gruppens ordförande. Till gruppens uppgifter hör att utveckla och stärka kvalitetskulturen vid universitetet tillsammans med dess enheter, att skapa riktlinjer för universitetets kvalitetsledning som stöd för undervisningen och forskningen, att styra utvecklingen av kvaliteten på universitetets verksamhet och utvärdera kvaliteten samt övergripande koordinering av kvalitetssystemet. Gruppens mandatperiod går ut 31.12.2020.

Universiteten har enligt universitetslagen en skyldighet att utvärdera sin utbildning, sin forskning och sin konstnärliga verksamhet och bedöma hur verkningsfulla de är. Enligt universitetslagen ska universiteten också regelbundet delta i extern utvärdering av verksamheten och kvalitetssystemen. Utvärderingarnas resultat ska vara offentliga.

Till utvärderingarna hör vanligen en självvärdering av universitetet. Självvärderingen är ett bra tillfälle att granska den egna verksamheten, dess styrkor och utvecklingsområden. I själva utvärderingen deltar också externa aktörer. Konstruktiv respons från dem är en bra kontrollpunkt och sporre att utveckla universitetets verksamhet att bli allt mer högklassig. Utvärderingen av kvalitetssystemet tar inte ställning till verksamhetens målsättningar eller resultat i sig, utan utvärderar de funktioner som används för att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet.

Auditering av kvalitetssystemet

Genom kvalitetssystemets auditering säkerställs att universitetet verkar i enlighet med sina målsättningar och att verksamheten även internationellt är pålitlig och trovärdig. Auditeringen tar inte ställning till verksamhetens målsättningar eller resultat, utan utvärderingen omfattar de funktioner som upprätthåller och utvecklar verksamhetens kvalitet.

Förberedelse inför utvärdering av kvalitetssystemet hösten 2021

Följande utvärdering av kvalitetssystemet sker 2021. Utvärderingen genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) som en internationell utvärdering.

Föregående utvärdering av kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet utvärderades senast 2014–2015. Den internationella utvärderingen genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Universitetets kvalitetssystem utvärderades och godkändes den 27 februari 2015, och kvalitetsstämpeln som universitetet då tilldelades är i kraft sex år framåt, till den 27 februari 2021. På basis av utvärderingen och utvärderingsgruppens besök publicerade den internationella utvärderingsgruppen en utvärderingsrapport (på engelska) om universitetet.

Forskningsutvärderingen

Universitetet utvärderar sin verksamhet också i fråga om forskning, undervisning och stödtjänster. År 2018–2019 gjordes en internationell utvärdering av forskningen, och resultaten står att läsa i utvärderingens slutrapport. Syftet med utvärderingen var att ta fram en övergripande bild av forskningens kvalitet och genomslag, hjälpa identifiera framtida forskningsmöjligheter och främja förnyelse av forskningen.

Utvärdering av forskningen vid Helsingfors universitetet 2018-19 (RAUH) (pdf)

Din röst hörs – låt oss tillsammans göra universitetet bättre!

Som medlem av universitetet ansvarar också du för att universitetets verksamhet håller så hög kvalitet som möjligt. Viktigast är att du sköter dina egna uppgifter efter din bästa förmåga. Genom att delta i handledning, responsenkäter och utvecklingssamtal gör du en viktig insats för kvalitetsledningen vid universitetet.

Universitetet strävar efter kvalitet i sin verksamhet i syfte att frigöra tid och resurser för de viktigaste uppgifterna: studier, undervisning och forskning. Universitetets kvalitetspolicy ligger som grund för utvecklingen av verksamheten.

Som medlem av universitetet kan också du bidra till resultatet. Studerandena har tillgång till många kanaler för att göra sina röster hörda:

 • ISP-samtal
 • Kursutvärdering
 • HU:s egen enkät HowULearn
 • Kandidatrespons och andra riksomfattande enkäter
 • Studentbarometern (på svenska)
 • Studentorganisationerna och deras verksamhet
 • Studentrepresentanterna i universitetets nämnder och beslutsorgan
 • Studentkåren och dess verksamhet
 • Studenternas hälsovårdsstiftelses enkäter
 • Aarresaari-nätverkets karriäruppföljning av utexaminerade
 • Responsenkäter som riktar sig till utbytesstudenter från HU och inresande utbytesstudenter
 • Den internationella studentenkäten International Student Barometer