Lärarakademins nyheter år 2016

Utvärderingsrapport visar att Lärarakademin har en självklar plats vid universitetet.

Lärarakademin vid Helsingfors universitet grundades för fyra år sedan med målsättningen att stärka undervisningens status och ställning i universitetssamfundet och främja kvaliteten på lärandet och resultaten. Akademins verksamhet har nu utvärderats av en grupp med medlemmar från universitetet som lämnade in sin rapport i slutet av året.

Enligt utvärderingsgruppen har Lärarakademin uppfyllt sitt ändamål väl, även om verkningarna av alla målsättningar ännu inte kan skönjas.

– Till exempel kommer effekterna när det gäller studenternas inlärningsresultat inte att synas förrän efter flera år, konstaterar utvärderingsgruppens ordförande Sari Lindblom-Ylänne, professor och direktör för universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten.

Ansökningar tas emot

”Akademiledamöternas” pedagogiska kompetens och expertis har utnyttjats i många frågor på universitets-, fakultets- och institutionsnivå. Enligt prorektor Keijo Hämäläinen har Lärarakademin funnit sin plats i universitetssamfundet i och med medlemmarnas aktiva insatser och deltagande.

– Det genuina engagemang och den entusiasm som jag ser varje gång jag möter akademins medlemmar tillsammans eller en och en, är precis vad universitetssamfundet behöver när man vill utveckla undervisningen och undervisningens status. Och kommer att behöva också i fortsättningen.

För närvarande förbereder man en ny ansökningsrunda som kommer att öppnas hösten 2016.

Medlem på egen ansökan

Lärare vid universitetet ansöker själv om medlemskap i akademin, ett förfarande som utvärderingsgruppen fortsättningsvis anser att är det bästa alternativet. Ansökan anses redan i sig vara ett tecken på lärarens engagemang och intresse för kompetensutveckling. Men under akademins första tid kunde man se hur ”eget beröm” var något nytt och ibland svårt i universitetssamfundet – ett typiskt drag hos oss finländare.

De flesta medlemmarna upplever att utnämningen till medlem i akademin har gett deras ord och verksamhet ny genomslagskraft och skapat en ny arbetskultur med mera samarbete. Medlemmarna har bland annat kallats till medlemmar i olika arbetsgrupper på universitets-, fakultets- och institutionsnivå.

– Det har varit positivt att se hur intresserade lärarna har varit av att utveckla kvaliteten på undervisning och lärande vid vårt universitet, konstaterar Lindblom-Ylänne.

Genomslagskraften syns

Enligt rapporten har Lärarakademin gett lärarna en plattform på universitetsnivå där man kan gå igenom olika frågor och diskutera med en bredare krets än inom sitt eget vetenskaps- eller utbildningsområde. Lärarakademin har på ett nytt sätt engagerat och bundit de bästa lärarna till universitetet.

Akademin har också främjat identifieringen av undervisningsmeriter och undervisningsmeriternas status. Dessutom har akademin hjälpt sina medlemmar att upptäcka, analysera och synliggöra det långsiktiga arbete som utvecklingen av undervisningskompetensen, undervisningen och lärandet förutsätter.

Lärarakademin har trots sin ringa ålder väckt en hel del intresse också internationellt, och företrädare för europeiska universitet och högskoleorganisationer har bekantat sig med verksamheten. Hösten 2015 presenterade prorektor Hämäläinen Lärarakademin på danska undervisningsministeriets seminarium som behandlade undervisningens status vid forskningsuniversiteten. Besöken och konsultationerna har bland annat bidragit till att liknande belöningssystem har införts vid Tartu universitet och Köpenhamns universitet.

Blicken mot framtiden

Det stora intresset och den positiva utveckling som ”akademiledamöterna” har fått ta del av visar enligt Sari Lindblom-Ylänne att Lärarakademin behövs också i fortsättningen.     

– Dessutom har akademin hjälpt alla vid universitetet att förstå att man också vid ett forskningsintensivt universitet måste satsa på undervisningens kvalitet så att man på bästa möjliga sätt kan utbilda framtidens toppforskare.

Utvärderingsrapport av Lärarakademin (pdf, på finska)

Lärarakademin

Text: Mari Peltonen
Foto: Minna Frimodig