Lärarakademins medlemmar år 2015

ainialaterhi_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Terhi Ainialas (universitetslektor i finska) undervisning och handledning präglas av en gedigen pedagogisk kompetens och medvetenhet. Hon har lyckats dra konkret nytta av sin pedagogiska utbildning och studentresponsen på sin undervisning. Ainiala har utvecklat handlednings- och undervisningsmetoder som främjar studenternas lärande, bl.a. genom att tillämpa det s.k. omvända klassrummet. Hon betonar arbete i grupp och sporrar studenterna till kollaborativt lärande bl.a. i form av grupptentamina. Ainiala integrerar studenterna i forskarsamhället genom att uppmuntra dem att publicera sin forskning och föreläsa för sina studiekamrater. Ainiala är författare till en viktig lärobok som används vid alla universitet i landet.

Ainialas styrkor gäller framför allt kollaborativt lärande och utveckling av lärande samt samarbete utanför språkämnena (bl.a. med alumnerna och Forskarförbundet). I sin arbetsmiljö tar Ainala aktivt ansvar för att främja studenternas och lärarnas samhörighet och samarbete. Utmärkta exempel på det är bl.a. gemensamma testunder och en gemensam facebooksida.

Terhi Ainiala uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

blomsterjaanika_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Jaanika Blomsters (lektor i algsystematik) styrka är den studentorienterade och forskningsbaserade undervisning som hon också har forskat i. Hon har en bred pedagogisk utbildning, har gett ut ett flertal pedagogiska publikationer och är medlem i olika nämnder och kommittéer. Blomster samlar systematiskt in respons, utvecklar sin undervisning på basis av den och diskuterar de pedagogiska lösningar som gäller kurserna med studenterna.

Blomster har aktivt utvecklat sina undervisningsmetoder och övergått till problembaserat lärande. Hon har ett starkt interaktivt och studentinriktat grepp i sin handledning av studenterna. Hon har producerat många slags undervisningsmaterial som delvis också används internationellt. Blomster delar aktivt med sig av sin pedagogiska kompetens i sin arbetsgemenskap och på nationella seminarier. Hon har erfarenhet av undervisning i internationella sammanhang och hon deltar i olika internationella forum för utveckling av undervisning.

Jaanika Blomster uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

erkkolamarjaliisa_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Maijaliisa Erkkola (universitetslektor i näringslära) är en omtyckt och prisbelönt lärare och en central aktör i planeringen och utvecklingen av undervisningen vid sitt ämne och sin institution. Till hennes styrkor hör ett studentorienterat och interaktivt grepp, kontinuerlig utvärdering och utveckling av sin undervisning på basis av systematiskt insamlad respons samt mångsidiga utvärderingsmetoder.

Erkkola strävar efter att möta studenterna som individer och att stödja utvecklingen av deras personlighet och inte bara deras kunskaper och färdigheter. Ett utmärkt exempel är bl.a. mentorverksamheten i samband med metodkursen i magisterstudierna. I Erkkolas undervisning framträder mångvetenskapligheten och olika innovativa undervisningsmetoder, t.ex. drama som verktyg i undervisningen. Hon har aktivt producerat undervisningsmaterial. Erkkola utvecklar ivrigt undervisningen vid fakulteten och har talrika nationella kontakter inom undervisningssamarbete och undervisningsutveckling.

Maijaliisa Erkkola uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

harjannepirjo_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Pirjo Harjanne (universitetslektor i de främmande språkens didaktik) är en starkt forskningsinriktad och mångsidig expert på sitt område. Hennes undervisning och forskning och utvecklingen av dem kan karakteriseras som en integrerad process som omfattar den didaktiska undervisnings-, studie- och lärandeprocessen på ett vidsträckt och djupgående sätt. I sin utveckling av undervisningen utgår hon systematiskt från forskning, egna reflektioner och en mycket mångsidig responspraxis.

Harjannes undervisning är mycket studentorienterad och interaktiv. Hennes undervisningsplanering styrs av lärandemålen och undervisningen är kollaborativ. Studenterna deltar aktivt i måluppställningen. Harjanne utnyttjar olika metoder för utvärdering av lärandet, bl. a. kollegial utvärdering, självutvärdering och handledande samtal. Hon har producerat rikligt med undervisningsmaterial och läro-böcker och utvecklat digitala läromedel och det virtuella universitetet för undervisningen i främmande språk. Harjanne är en aktiv och samarbetsinriktad aktör inom nationell och internationell utveckling av undervisningen inom sitt område.

Pirjo Harjanne uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

heinonenmari_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Mari Heinonen (professor i svinsjukdomar och hälsovård) är en forskare med gedigen kompetens på sitt område och hon har satsat mycket på att utvecklas som lärare och på att utveckla sin undervisning. Hon baserar sitt utvecklingsarbete på omfattande universitetspedagogisk utbildning, ledarskapsutbildning, erfarenheter av lärarutbyte och i synnerhet studentrespons.

Heinonen har utvecklat handlednings-, undervisnings- och utvärderingsmetoder som främjar studenternas lärande, t.ex. praktiska övningar och grupptentamina. Hon har insett betydelsen av lärande-målsstyrd undervisning och identifierar den roll som hennes undervisning har för examen som helhet. Heinonen har producerat rikligt med olika sorts undervisningsmaterial för olika undervisningssituat-ioner, vilka hon också delar med sig av till andra lärare. Hon utvecklar aktivt undervisningen vid sin fakultet och deltar också internationellt bl.a. i utvecklingen av specialiseringsexamina i veterinärmedicin.

Mari Heinonen uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

korsberghanna_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Hanna Korsberg (professor i teatervetenskap) är en inspirerande och närvarande lärare, som är synnerligen engagerad i utvecklingen av både sitt eget kunnande och undervisningen i ämnet i samarbete med kolleger och studenter. Korsberg har systematiskt och mångsidigt byggt upp sina undervisnings- och handledningsfärdigheter från och med sina första undervisningsuppdrag. Hon har en mycket om-fattande universitetspedagogisk utbildning och dessutom har hon utvecklat sina färdigheter genom internationell praktik och internationellt samarbete, kollegial utvärdering och systematisk insamling av studentrespons. Som sin senaste utmaning nämner hon ett iPad-experiment i teatervetenskap och utbildningen inför det.

Korsbergs internalisering av det pedagogiska tänkandet och tillämpningen av pedagogiska forsknings-rön visar sig i hennes undervisning i praktiken. Korsberg hjälper studenterna att aktivt lära sig och processa kunskap och att lita på sina egna åsikter och erfarenheter. Hon använder sig smidigt av olika uppgifter som utvecklar reflektions- och självutvärderingsförmågan, responssamtal, grupparbete och det omvända klassrummet. Korsberg har också utvecklat många olika slags undervisningsmaterial och hon har gett ut många publikationer som används som läromedel inom området.

Hanna Korsberg uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

kuusihanna_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Hanna Kuusi (universitetslektor i samhällshistoria) är en ivrig och innovativ lärare, vars undervisning är starkt förankrad i ny forskning. Hanna Kuusi har en omfattande universitetspedagogisk utbildning och hon har aktivt utnyttjat de färdigheter som hon förvärvat i utbildningen. Responsen intar en viktig plats i Kuusis utvecklingsarbete. Särskilt förtjänstfullt är att hon behandlar responsen med andra lärare och med studenterna.

Kuusi drar nytta av mångsidiga undervisnings- och handledningsmetoder och hennes undervisning är sporrande och interaktiv. I sin undervisning fäster hon vikt vid att studenterna aktiveras och vid deras kollaborativa lärande. Hennes metoder är bl.a. funktionellt och undersökande lärande. Med undervisningsformerna vill Kuusi stöda inte bara det innehållsliga lärandet utan också studenternas arbetslivs-färdigheter och generiska färdigheter. Hon använder sig effektivt av förhandsuppgifter och bedömningen och responsen är en integrerad del av undervisningen. Hon använder olika undervisnings-material mångsidigt och sammanställer och producerar undervisningsmaterial själv och tillsammans med studenterna. Hanna Kuusi deltar aktivt i utvecklingen av institutionens och fakultetens undervisning.

Hanna Kuusi uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

Katja Lauris (universitetslektor i atmosfärvetenskap) verksamhet framstår samhörigheten som ett starkt tema; kollaborativt lärande och lärande av andra framträder starkt och främjas av Lauri på ett övertygande sätt både i hennes egen arbetsmiljö och i internationella forum. Överlag utvecklar Katja Lauri sin kompetens och sin undervisning målinriktat. Hon har kontinuerligt utvecklat kollaborativa metoder för lärande. Hennes centrala undervisningsmetod är kollaborativt horisontellt lärande, där alla medverkande har en roll som både lärande och lärare. Hon använder synnerligen inspirerande under-visningsmetoder. Intressanta är också hennes kurser där man söker svar på verkliga forskningsproblem.

Lauri samlar in respons på varierande sätt, också under pågående kurser och hon har dessutom utvecklat ett system för att systematiskt följa responsen. Katja Lauris mångsidiga tentamenspraxis och under-visningsmaterial främjar obestridligen lärandet. Lauri är aktiv i sin arbetsmiljö vid sitt ämne och också internationellt.

Katja Lauri uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

lehtonentuula_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Tuula Lehtonen (universitetslektor) undervisar i engelska vid Språkcentrum. Hon är en mångsidig och samarbetsinriktad lärare som har engagerat sig i utvecklingen av undervisningen på alla nivåer. För henne är studentresponsen särskilt viktig och hon samlar in både preliminär respons och slutrespons som hon behandlar tillsammans med sina studenter och kolleger.

Lehtonens undervisnings- och handledningsmetoder stöder effektivt studenternas lärande. Studenterna kan t.ex. på Academic Writing-kurserna delta i planeringen av kursen och komma överens om kursmålen och tidtabellen. Hon låter studenterna ge kamratrespons till varandra och satsar på personliga responssamtal. Hon sammanställer undervisningsmaterialet utifrån studenternas behov och drar nytta av informations- och kommunikationsteknik. Lehtonen bedriver regelbundet grupparbete för att utveckla undervisningen, i nära samarbete med sin arbetsenhet men också med andra ämnen och institutioner vars undervisning hon medverkar i och i samarbete med språkcentra vid andra finländska universitet.

Tuula Lehtonen uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

peltonenliisa_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Liisa Peltonen (universitetslektor i fysiologi) har en omfattande formell pedagogisk utbildning som hon framgångsrikt har dragit nytta av i sitt arbete för att utveckla undervisningen i fysiologi. Hon har gett ut ett flertal publikationer om undervisning, skrivit examensarbeten med anknytning till universitetspedagogiska studier och samarbetar på bred front både nationellt och internationellt. Hon samlar in och använder respons systematiskt och ger också sina studenter svarsrespons.

Peltonen experimenterar fördomsfritt med aktiverande och nätpedagogiska metoder (t.ex. användning av iPad) och hon har gedigen erfarenhet av att använda problembaserat lärande i handledningen av grupper. Utveckling av undervisningsmaterial är en central del av Peltonens undervisningsutveckling. Peltonen har genom sin aktivitet märkbart påverkat utvecklingen av undervisningen vid sitt ämne och utvecklingssamarbetet mellan olika ämnen och internationellt tack vare sina omfattande nätverk.

Liisa Peltonen uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

pietikainenjanna_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Janna Pietikäinen (universitetslektor i miljöundervisning) är en synnerligen innovativ och samarbets-inriktad lärare, som främjar samarbete och interaktion mellan studenter och lärare inom hela universitetet. Till hennes styrkor hör utmärkta teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i universitetspe-dagogik som hon sprider i vida kretsar, kontinuerlig utvärdering av sin egen verksamhet, utveckling av undervisningen utifrån systematiskt insamlad respons och intensiv interaktion med studenterna. Sär-skilt meriterande är Pietikäinens färdigheter i att undervisa mångvetenskapligt och utveckla undervisningen.

Pietikäinen har infört nya arbetsmetoder i undervisningen, t.ex. workshop-kurser, och hon engagerar studentera skickligt bl.a. i att producera undervisningsmaterial och dra nytta av kamratrespons på kurserna. Hon utvecklar praxis för respons på lärandet och arbetslivskontakter med hjälp av externa aktörer och kommentarer. Hon utvecklar synnerligen aktivt undervisningen vid sin enhet och på examensnivå samt också på en bredare front nationellt och internationellt.

Janna Pietikäinen uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

pirttilabackmanannamaija_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Anna-Maija Pirttilä-Backman (professor i socialpsykologi) är en toppforskare på sitt område som också har en ovanligt omfattande erfarenhet av olika undervisnings- och handledningsuppdrag samt av ledarskap i undervisningsverksamheten. Hon är mycket engagerad i utvecklingen av undervisningen inte bara i fråga om sitt eget kunnande och enskilda kurser utan också i fråga om ämnet och hela fakul-teten. Pirttilä-Backman rapporterar också på ett förtjänstfullt sätt om utvecklingsprojekt och resultaten från dem till det inhemska och internationella forskarsamhället.

Pirttilä-Backmans undervisnings- och handledningsmetoder är mycket mångsidiga och studentorienterade. Hon handleder och utmanar studenterna så att de utvecklar kritiskt tänkande och akademisk kompetens. Pirttilä-Backman har också undersökt olika undervisningsmetoders inverkan på studenternas lärande och på så sätt utvärderat rutinerna för hur undervisningen genomförs. Hon producerar mångsidigt och omfattande undervisningsmaterial och hon har medverkat som författare till ett flertal läroböcker. Pirttilä-Backman bedriver internationellt undervisningssamarbete i stor skala, bl.a. i form av gästföreläsningar och sommarskolor.

Anna-Maija Prttilä-Backman uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

Pauli Puolakkainen (professor i kirurgi) har gedigen undervisningserfarenhet och universitetspedagogisk utbildning. Hans undervisning ger prov på pedagogisk kompetens och medvetenhet och att han drar nytta av pedagogiska forskningsrön. Han är en sällsynt aktiv lärare med en entusiastisk inställning till undervisning och lärande, som bryr sig om sina studenter och uppskattas av dem. Puolakkainens intresse för utveckling tar sig uttryck i hans aktiva medverkan i nationella och internationella konferen-ser och möten om undervisning inom hans område.

Puolakkainen har aktivt utvecklat respons- och svarsresponsrutiner och studentorienterade undervisningsmetoder. Han har medverkat i tre faser av examensreformen, för vilken målet har varit att i examensfordringarna införa undervisningsmetoder som aktiverar studenterna. Det undervisningsmaterial som Puolakkainen har utvecklat innehåller rikligt med kirurgiskt material, övningsverktyg och undervisningsvideor. Puolakkainen har arbetat och arbetar fortfarande långsiktigt och på bred front i nätverk för att utveckla undervisningen såväl vid sin fakultet som nationellt och internationellt och han delar aktivt med sig av sitt kunnande.

Pauli Puolakkainen uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

raitiojuha_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Juha Raitio (professor i europarätt) är en mångsidig och inflytelserik forskare inom sitt område, med lång och mångsidig undervisningserfarenhet. I utvecklingen av sig själv som lärare och sin undervisning stöder han sig på interaktion med studenterna, studentrespons som han har samlat in och på kollegialt samarbete. Han har bl.a. varit med om att grunda det nordiska nätverket för ansvariga lärare i europa-rätt som sprider god praxis och diskuterar olika teman om undervisning och handledning.

Undervisningen vid Juridiska fakulteten kännetecknas ofta av "massföreläsningar" och Raitio har bidragit med insiktsfulla lösningar som aktiverar studenterna. Utöver undervisning i mindre grupper har han förberett studenter för tävlingen European Law Moot Court. Raitio har också aktivt utvecklat undervisning på engelska. I all sin undervisning och handledning för han en dialog med studenterna på ett bra och beundransvärt sätt. Raitio har producerat många läroböcker som bygger på forskningen inom hans område. Raitio medverkar aktivt i utvecklingen av undervisningen vid sin fakultet. Han är bl.a. ordförande för den pedagogiska nämnden.

Juha Raitio uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

ratviorami_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Rami Ratvio (universitetslektor i kulturgeografi) har en relativt kort karriär bakom sig, men han har hunnit undervisa på de mest olika kurser och han har förnyat undervisningen i sitt ämne på ett betydande sätt. Han är en mångsidig och aktivt nätverkande lärare med en gedigen pedagogisk utbildning. Ratvio utvecklar kontinuerligt sin undervisnings- och handledningsförmåga genom att aktivt delta i olika forsknings- och undervisningsnätverk och genom att regelbundet samla in studentrespons. Han har också behandlat reformarbetet i olika publikationer och tagit initiativ i diskussionen om universi-tetsundervisningen.

Ratvio har ökat den problembaserade och undersökande undervisningen i sitt ämne och förnyat metodundervisningen inom området. Han betonar kollaborativt lärande och lärandemålsstyrd undervisning. Han har också ökat användningen av informationsteknologisk utrustning i undervisningen vid institutionen, t.ex. datorplattor och geografiska informationssystem. Utöver skriftligt undervisnings-material använder han diskussionsforum, lärplattformar, sociala medier och videor och inkluderar också studenterna i produktionen av läromedel. Ratvio har deltagit i utvecklingen av undervisningen inte bara vid sin egen institution utan också riksomfattande i olika förtroendeuppdrag.

Rami Ratvio uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

ruokoneninkeri_2_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Inkeri Ruokonen (universitetslektor i musikpedagogik) har mångsidig och gedigen kompetens inom sitt område och hon utvecklar undervisningen systematiskt. Hon har en lång karriär som lärarutbildare under vilken hon inte bara har utvecklat undervisningen inom sitt eget område utan också varit en banbrytare på bred front inom konstfostran. Hon har bl.a. ordnat tvärvetenskapliga evenemang där barn och stadens invånare har fått komma i kontakt med konstfostran (bl.a. evenemangen under jubileumsåret Word Design Center). Ruokonens undervisning baserar sig på en helhets-, upplevelse-och samarbetsinriktad uppfattning om lärande.

Ruokonen använder nya, kreativa lärmiljöer och hon har producerat rikligt med forskningspublikationer och undervisningsmaterial inom sitt område. Hon har främjat samhörigheten i sin egen och den internationella undervisnings- och forskningsmiljön, mellan universiteten och över universitetsgränserna på ett mångvetenskapligt sätt. Hon har dessutom aktivt arbetat med universitetslektorernas intressebevakningsfrågor och i universitetskollegiet samt i många styrelser för kulturella stiftelser och centrum.

Inkeri Ruokonen uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

ramojohanna_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Johanna Rämö (universitetslektor) är en viktig förnyare av undervisningen som främjar samhörigheten och samarbetet vid Institutionen för matematik och statistik. Hon har fördjupat och utvecklat sina färdigheter genom långsiktig pedagogisk utbildning och genom att målmedvetet använda studiedagböcker och student- och kollegial respons för att utveckla sitt kunnande.

Rämö ställer lärandet i centrum för undervisningen och betonar aktivitet i stället för passivt lyssnande. Hon tillämpar och forskar förtjänstfullt i s.k. effektiverat gesällärande, som går ut på att man lär sig genom att göra och på så sätt växer in i rollen som expert. Hon har också publicerat många vetenskapliga artiklar om ämnet. Rämö har utvecklat undervisningsmetoderna som hon använder på kurserna på ett mångsidigt sätt med beaktande av lärmiljön. Hon drar på ett insiktsfullt sätt direkt nytta av små och stora undervisningsinnovationer (t.ex. "bevisföringshatten"). Rämö har gjort intressanta experiment med alternativa undervisningsmaterial (t.ex. kortlek, Eschers konst, Rubiks kub). Rämö har aktivt arbetat för att utveckla sin undervisningsenhet bl.a. genom att grunda en studiecirkel i undervisning och en arbetsgrupp för undervisningsutveckling vid sin institution.

Johanna Rämö uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

saarikangaskirsi_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Kirsi Saarikangas (professor i konsthistoria) har en lång och mångvetenskaplig erfarenhet av undervisning och handledning vid universitetet. Hon har bedrivit nationellt och internationellt sett långsiktig och betydelsefull utveckling av undervisningen som överskrider ämnes- och institutionsgränserna. Hon är mycket enagerad både i sin egen undervisning och hela ämnets utveckling av undervisningen, för vilket ändamål hon drar nytta av systematiskt insamlad studentrespons.

Saarikangas är en inspirerande och närvarande lärare som betraktar studenternas lärande som sin "hjärtesak". Hon lyssnar lyhört till studenterna och deras önskemål, men förväntar sig också att de förbinder sig till studierna. Hon betraktar studenterna som en naturlig och aktiv del av det akademiska samfundet. De undervisningsmetoder och undervisningsmaterial som Saarikangas använder är synnerligen mångsidiga och pedagogiskt motiverade. En del av de många böcker och artiklar som hon har publicerat används som läroböcker. Hon har också producerat rikligt med undervisningsmaterial för tv och webben.

Kirsi Saarikangas uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

suomalainenkimmo_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Kimmo Suomalainen (universitetslektor i odontologi) har en mycket omfattande undervisningserfarenhet av olika slags undervisningssituationer på olika nivåer inom utbildningen. I hans verksamhet framträder hans kontinuerliga utveckling av sina egna färdigheter och att han undviker genvägar på sin lärarbana. Suomalainens fortlöpande intresse för undervisningen och utvecklingen av den visar sig i hans pedagogiska utbildning och hans många publikationer och konferenspresentationer.

Suomalainens undervisnings- och bedömningsmetoder är innovativa och de bidrar till studenternas lärande. I de mål som han ställer för lärandet beaktar han också områdets internationella kontext. I fråga om utveckling av undervisningsmaterial kan nämnas att han har skrivit kapitel bl.a. för läroböcker på området. Att han som undervisningsmaterial använder t.ex. studenternas videoinspelningar visar på hans innovativitet. Suomalainen har särskilt aktivt utvecklat kollaborativt lärande. Han har arbetat engagerat i många olika nämnder och kommittéer för utveckling av undervisningen.

Kimmo Suomalainen uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

astromhelena_kuva_linda-tammisto159x220.jpg

Helena Åström (universitetslektor i ekologi) har en omfattande pedagogisk utbildning som hon aktivt uppdaterar och sakkunnigt tillämpar i sin undervisning. Åström samlar systematiskt in respons på sin undervisning och hon är medveten om de kritiska faktorerna i fråga om lärande och studieframgång, t.ex. studenternas förmåga att disponera sin tid och motivationsproblem. Hon har tacklat dessa problem på olika sätt, bl.a. genom att införa fler aktiverande element i undervisningen, genom att beakta prestationer under kursen i bedömningen, genom att ingå i dialog med studenterna om kursmålen och bedömningsgrunderna och genom att inkludera studenterna i utarbetandet av tentamensfrågorna.

Åström tillämpar på ett mångsidigt sätt undervisnings- och bedömningsmetoder som betonar studenternas aktiva roll. Hon har infört förtjänstfulla metoder för att lösa problem under det första studieåret, t.ex. gemensamma responsdiskussioner för studenter och lärare. Åströms undervisningsmaterial är mångsidigt och innovativt; särskilt produktionen av material på svenska för den nätbaserade lärmiljön PINKKA är värd att nämnas. Hon är en aktiv medlem i sin undervisningsenhet och har på bred front deltagit i utvecklingen av kollaborativt lärande på institutions-, campus- och universitetsnivå.

Helena Åström uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT