Lärarakademins medlemmar år 2014

autio-minna_1402-14.jpg

Universitetslektorn i konsumentekonomi Minna Autio har aktivt utvecklat sin pedagogiska kompetens och genomfört 60 studiepoäng i universitetspedagogik. Hon är medlem i flera kommittéer och deltar genom dem mångsidigt i utvecklingen av undervisningen. Hon har också aktivt deltagit i utvecklingen inom sitt ämne och fått bl.a. fakultetens pris för bra lärare 2011. Autio bedriver också universitetspedagogisk forskning, publicerar pedagogiska texter och föreläser. Hon använder mångsidiga undervisnings- och bedömningsmetoder och har publicerat olika typer av läromedel och artiklar, även tillsammans med studenterna. Hon uppmuntrar sina studenter att forska och interagerar aktivt med dem. Autio har också meriter inom utveckling av responsinsamlingsrutinerna. Hon samarbetar med olika ämnesenheter och Aalto-universitetet och bedriver internationellt undervisningssamarbete.

Minna Autios uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

bjorklund-martin_1402-14.jpg

Universitetsläraren i kommunal rätt och allmän juridik Martin Björklund utvecklar systematiskt sin kompetens genom att kritiskt reflektera över sitt arbete. Björklund samlar systematiskt in respons av studenterna och fäster samtidigt vikt vid deras inlärningsproblem. Han kan klart och kritiskt identifiera utvecklingsobjekt i sin undervisning och försöker aktivt ta fram pedagogiska lösningar som kan hjälpa studenterna att lära sig på ett djupgående sätt. Björklund följer aktivt den pedagogiska diskussionen och läser pedagogisk litteratur. Han har också satt sig in i forskningslitteraturen om pedagogisk användning av power point-presentationer. Björklund motiverar utgående från dessa studier varför han nästan helt har slutat använda power point i sin undervisning. Istället strävar Björklund efter att använda undervisningsmetoder som aktiverar studenternas tänkande och han använder informations- och kommunikationsteknik som stöder studenternas lärande. Istället för traditionella tenter använder han kamratutvärdering. Björklund samarbetar också aktivt med andra lärare.

Martin Björklunds uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

cantell-hannele_1402-14.jpg

Chefen för ämneslärarutbildningen, universitetslektor Hannele Cantell är en mycket lärandefokuserad och arbetslivsinriktad lärare och ledare. Hennes arbete visar att hon är en dynamisk lärare och utbildningsutvecklare som är med sin tid men med blicken riktad mot framtiden. Cantell samlar systematiskt in respons av sina studenter och kolleger och utnyttjar responsen för att förnya examensfordringarna och undervisningsmetoderna. Hon har flera viktiga förtroendeuppdrag och medverkar i centrala nätverk inom sitt område och är en internationellt ansedd pedagogisk expert. Hennes litterära produktion som till stor del består av läromedel har också prisbelönats. Cantell tillämpar på ett mångsidigt sätt olika undervisnings- och bedömningsmetoder och är aktiv i det gemensamma utvecklingsarbetet både nationellt och internationellt.

Hannele Cantells uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

flanagan-joseph_1402-14.jpg

Universitetslektorn i engelsk filologi Joseph Flanagan utvecklar sina färdigheter i undervisning och handledning genom att följa universitetspedagogisk litteratur, analysera studentresponsen och följa och analysera studenternas läranderesultat. Speciellt meriterande är hans intresse för att utveckla webbaserade lärmiljöer och aktivera långa föreläsningskurser. Han har genomgående fått utmärkt respons på sin webbaserade undervisning. Flanagans undervisningsmetoder är målinriktade, engagerande och stöder lärandet på ett mångsidigt sätt. Undervisningens forskningsbas kommer till synes bl.a. i studenternas projektarbeten. Flanagan deltar mycket aktivt i utvecklingen av sitt eget ämne. Han har också innehaft ansvarsuppdrag vid sin fakultet och i anknytning till undervisningen vid hela universitetet, bl.a. inom arbetet för att förebygga plagiering.

Joseph Flanagans uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

halttunen-nieminen-mervi_1402-14.jpg

Kliniska läraren Mervi Halttunen-Nieminen har lång erfarenhet av undervisning i klinisk medicin både som föreläsare och från undervisning i smågrupper. Hon har aktivt utbildat sig i universitetspedagogik och utnyttjat sina färdigheter i utvecklingen av undervisningsområdet klinisk medicin. Studenterna har upprepade gånger valt henne till årets utbildare. Enligt studentresponsen respekterar hon sina studenter och stöder deras individuella lärande. Hon är en förebild för studenterna när det gäller kliniskt arbete. Halttunen-Nieminens styrka är att hon kan använda olika undervisningsmetoder och utnyttja dem i utvecklingen av undervisningen. Dessutom har hon producerat mångsidiga läromedel. Halttunen-Nieminen är särskilt meriterad i den gemensamma utvecklingen av undervisningen. Hon är mångsidig och aktiv och har också bedrivit undervisningsverksamhet utanför universitetet, bl.a. genom att skapa multiprofessionella forum, där representanter för olika områden lär sig tillsammans.

Mervi Halttunen-Nieminens uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

korkka-niemi-kirsti_1402-14.jpg

Universitetslektor, docenten i hydrogeologi Kirsti Korkka-Niemi är en lärare som har intresse och tålamod att sätta in sig i studenternas situation. Hon utvecklar sin undervisning utgående från studenternas behov och anpassar undervisningen enligt studenternas situation och erfarenhet. Korkka-Niemi har gedigen undervisningserfarenhet och universitetspedagogisk utbildning. Hennes arbete ger prov på kontinuerlig kompetensutveckling och lång erfarenhet. Korkka-Niemi reflekterar djupgående och skickligt över sin undervisning (bl.a. med hjälp av kollegial respons) och studenternas lärande. Hon har ett genuint intresse för universitetspedagogik och analyserar systematiskt sin egen undervisning, också i publikationer. Korkka-Niemi har producerat undervisningsmaterial som används nationellt och delvis även internationellt. Hon utvecklar aktivt undervisningen och undervisningsmetoderna i sin undervisnings- och forskningsgemenskap, på institutionsnivå och fakultetsnivå.

Kirsti Korkka-Niemis uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

kurhila-jaakko_1402-14.jpg

Studiechefen vid Institutionen för datavetenskap, universitetslektor Jaakko Kurhilas arbete fokuserar för närvarande till stor del på ledning och utveckling av undervisningen. Han har lång undervisningserfarenhet som lärare i datavetenskap. Kurhilas arbete visar prov på en exceptionell framsynthet, innovativitet och nyskapande samt utmärkta pedagogiska insikter och långvarigt utvecklingsarbete. Han arbetar hårt för att främja studenternas lärande och utför systematiskt utvecklingsarbete. Kurhila betonar starkt undervisning som baserar sig på forskning i kombination med innovativa undervisningsmetoder och dynamisk och kontinuerlig kontakt med studenterna och kollegerna. Kurhila har omfattande och mångsidiga meriter inom undervisningssamarbete, där han har visat sig vara både innovativ och framgångsrik. Han har en central position såväl på institutions- och fakultetsnivå som på universitetsnivå, vilket har gett honom möjlighet att sprida god pedagogisk praxis.

Jaakko Kurhilas uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

laaksonen-raisa_4072.jpg

Universitetslektorn i sjukhus- och hälsocentralsfarmaci Raisa Laaksonen har internationell utbildning och arbetserfarenhet (London och Bath). Vid Helsingfors universitet har Laaksonen fokuserat på att utveckla specialiseringsutbildningen för farmaceuter och provisorer. Laaksonen har meriterat sig som utvecklare och användare av undervisnings- och handledningsmetoder som främjar studenternas lärande, bl.a. genom att skapa en kompetensram för specialiseringsutbildningen för farmaceuter, läromedel för OSCE-tentamen och patientfall för problemorienterad undervisning. Raisa Laaksonen har aktivt och mångsidigt utvecklat sina färdigheter i universitetspedagogik, bl.a. har hon ansökt om och beviljats stipendier för undervisningsutveckling och forskning i resultaten av utvecklingsarbetet. Hon utnyttjar sina samarbetsnätverk i sin undervisning. Nätverken består av sjukhus, hälsocentraler och andra intressentgrupper och inhemska och utländska universitet. Hon sitter också med i utbildningsnämnden och den pedagogiska nämnden vid sin fakultet.

Raisa Laaksonens uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

laine-anu_1402-14.jpg

Universitetslektorn i matematikens didaktik Anu Laine är en mångsidig och prisbelönt samarbetspartner som arbetar med att utveckla undervisningen på lång sikt. Hennes undervisning utmärks bl.a. av interaktion och hon engagerar studenterna i utvecklingen av undervisningen och identifierar och stöder studenter med annorlunda inlärningssätt. Hon visar omfattande prov på produktion och användning av innovativa läromedel i sin undervisning och exceptionellt omfattande prov på utveckling av forskningsbaserad undervisning. Laine använder mångsidiga responsmetoder, utvecklar systematiskt sin undervisning utgående från studentresponsen och utvecklar sin kompetens, bl.a. med hjälp av fortbildning. Hon är en aktiv undervisningsutvecklare i sin egen enhet och en central utvecklare inom sitt område.

Anu Laines uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

lokki-heikki_1402-14.jpg

Lektorn i datavetenskap Heikki Lokki visar prov på omfattande pedagogiska insikter som kommer till synes både i den egna kompetensutvecklingen och de undervisningsmetoder och material som han använder, och i den gemensamma utvecklingen av undervisningen. Lokki är en lärare som är genuint engagerad i undervisning och kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsarbete. Till Lokkis styrkor hör en undervisningsorienterad approach, en äkta kontakt med studenterna och också en stark kontakt med de krav som arbetslivet ställer på nyutexaminerade magistrar i datavetenskap. Han har producerat läromedel som används nationellt och är en aktiv debattör. Han har varit en viktig aktör på institutions-, fakultets- och universitetsnivå och på ett kreativt sätt skapat kontakter över ämnes- och läroinrättningsgränserna.

Heikki Lokkis uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

lombardini-chiara_1402-14.jpg

Universitetslektorn i ekonomi Chiara Lombardini har omfattande pedagogisk utbildning och erfarenhet som lärare. Hon har fått pris som årets lärare vid sin fakultet och aktivt medverkat i utvecklingen av undervisningen på institutionsnivå. Hon samlar in respons av sina studenter och kolleger och utnyttjar den för att utveckla sin undervisning. Hon reflekterar över den fortgående utvecklingen av sin undervisning och hon har också bedrivit forskning om vetenskapligt förhållningssätt till undervisning (scholarship of teaching). Hon använder flera olika aktiverande undervisnings- och handledningsmetoder, producerar läromedel och använder sig av webbaserade verktyg.

Chiara Lombardinis uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

louhiala-pekka_1402-14.jpg

Universitetslektor Pekka Louhiala är en framstående utvecklare av undervisningen i medicinsk etik, som han har förvärvat kunskaper i genom sin medverkan i internationella nätverk. Han har arbetat med undervisningsutveckling inom sitt eget område tillsammans med nationella och internationella aktörer. Hans samarbete över fakultetsgränserna kan anses speciellt meriterande. Hans undervisning fokuserar på handledning av studenternas lärandeprocess och ifrågasättande av egna uppfattningar. Louhiala är särskilt meriterad som läromedelsproducent. Han har också publicerat artiklar om pedagogik. Louhiala har fått bra respons av studenterna och han kan också lyfta fram kritisk studentrespons och berätta hur han har utvecklat sin undervisning utgående från den. Lääketieteen kandidaattiseura utsåg honom till årets föreläsare 2007. Förutom att han undervisar grundexamensstuderande och doktorander vid universitetet är han också en populär talare vid olika evenemang både i Finland och utomlands.

Pekka Louhialas uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

Universitetslektorn i etik, filosofins historia och tillämpad filosofi Olli Loukolas styrka är omfattande internationellt samarbete inom undervisning. Han är en djupt och pedagogiskt tänkande lärare. Han identifierar pedagogiska problempunkter inom undervisningen i sitt eget område och utvecklar systematiskt undervisningen inom sin vetenskapsgren. Loukola visar i och med detta utmärkt ämnesdidaktisk kompetens (pedagogical content knowledge), vilket är en nästintill ovillkorlig förutsättning för högklassig universitetsundervisning. Han uppmuntrar sina studenter till kritiskt tänkande. Loukola har utvecklat en hel del läromedel som också används internationellt. I utvecklingen har han utnyttjat den studentrespons som han har samlat in. Loukolas utvecklingsarbete när det gäller undervisningen har bl.a. gett upphov till ett internationellt magisterprogram.

Olli Loukolas uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

niemi-murola-leila_1402-14.jpg

Kliniska läraren Leila Niemi-Murola utvecklar undervisningen och sitt lärarskap bl.a. genom att utbilda sig, publicera aktivt också i samband med undervisningen och regelbundet delta i kongresser om undervisningsutveckling. Hon har en omfattande pedagogisk utbildning som hon utnyttjar i sin undervisning och i utvecklingen av undervisningen inom hela fakulteten. Niemi-Murola är aktiv både på nationell och på internationell nivå. Hennes meriter grundar sig främst på samordning av undervisning och mer omfattande arrangemang. Niemi-Murola undervisar också på svenska och publicerar pedagogiska texter. Enligt responsen från studenterna och kollegerna har hon gjort grundundervisningen mer varierande och utvecklat simulatorundervisningen. Niemi-Murola har utsetts till årets undervisningsperson 2013, vilket vittnar om hennes engagemang i utvecklingen av undervisningen och att hon har lyckats möta studenterna och deras behov.

Leila Niemi-Murolas uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

niku-mikael_1402-14.jpg

Universitetslektorn i anatomi och utvecklingsbiologi Mikael Niku är en omtyckt lärare som har undervisat vid flera fakulteter och belönats med fakultetens pris för god undervisning 2011 och universitetets pris för undervisningsteknologi 2002. Niku har utvecklat sin undervisning bl.a. genom att delta i universitetspedagogisk utbildning. Till Nikus styrkor hör att samla in respons och använda den. Han kombinerar undervisning och forskning på ett naturligt sätt. Nikus undervisnings- och bedömningsmetoder är mångsidiga och aktiverande. Han har utvecklat belysande och intressant föreläsnings- och studiematerial och elektroniska lärplattformer. Niku deltar också aktivt i utvecklingen av undervisningen vid sin fakultet.

Mikael Nikus uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

pakkala-weckstrom-mari_1402-14.jpg

Universitetslektorn i engelsk översättning Mari Pakkala-Weckström är en aktiv lärare som är genuint intresserad av att utveckla sin undervisningsförmåga och hjälpa studenterna lära sig det som behandlas på kursen så bra som möjligt. Pakkala-Weckströms undervisning stöder lärandet och återkopplar till forskningen på ett mycket bra sätt. Hennes läromedelsproduktion är mångsidig och pedagogiskt genomtänkt. Pakkala-Weckström samlar systematiskt in respons och använder den kreativt för att förnya undervisningen. Hon betonar vikten av diskussion i undervisningen.

Mari Pakkala-Weckströms uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

pihlajamaki-heikki_1402-14.jpg

Professorn i komparativ rättshistoria Heikki Pihlajamäki har omfattande undervisningserfarenhet, även internationellt, vilket har utvecklat honom som lärare. Han har systematiskt utvecklat sin kompetens genom att delta i universitetspedagogisk utbildning, själv undervisa på kurser i pedagogik och publicera artiklar om undervisning. Pihlajamäki använder sig av mångsidiga och innovativa undervisningsmetoder (bl.a. dramakurser, kursen LamminLaki) som stöder lärandet och betonar utforskande lärande och en aktiv roll från studenternas sida. Han deltog i arbetet med att utveckla den problemorienterade juridiska undervisningen i början av 2000-talet och var en pionjär inom området. Pihlajamäki har producerat rikligt med läromedel som är känt både nationellt och internationellt. Han har aktivt arbetat för att utveckla undervisningen vid fakulteten och på universitetsnivå tillsammans med sina kolleger.

Heikki Pihlajamäkis uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

salmesvuori-paivi_1402-14.jpg

Docenten i allmän kyrkohistoria och genusforskning, universitetsforskare Päivi Salmesvuori är en innovativ lärare som stöder djupinriktat lärande. Hennes forskning är internationellt orienterad och hon främjar kollegial undervisningsutveckling. Salmesvuori använder innovativa undervisnings- och bedömningsmetoder och samlar in, analyserar och utnyttjar regelbundet respons på sin undervisning. Hon ger också mycket respons åt sina studenter. Salmesvuori är en internationell aktör inom sitt område, både när det gäller forskning och produktion av läromedel. Hon både tar till sig och sprider god undervisningspraxis under sina internationella forskarbesök. Salmesvuori har visat mycket övertygande prov på kontinuerligt och systematiskt utvecklingsarbete, konsekvent utveckling av sina handledningsmetoder, produktion av kvalitativa läromedel och deltagande i den gemensamma utvecklingen av undervisningen.

Päivi Salmesvuoris uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

salminen-outi_1402-14.jpg

Universitetslektorn i farmakologi och toxikologi Outi Salminen har länge arbetat som lärare och hon har utvecklat sin kompetens bl.a. genom utbildning och genom att publicera pedagogiska artiklar och delta i kongresser för utveckling av undervisningen inom området. Särskilt meriterande är Salminens erfarenhet av att koordinera undervisning och använda mångsidiga undervisningsmetoder. Hennes undervisning är praktiskt inriktad och stöder studenternas lärande. Salminen har utvecklat innovativa läromedel för de undervisnings- och arbetsmetoder som hon använder, t.ex. rollarbete. Hon har en central roll i utvecklingen av undervisningen vid fakulteten. Hon deltar aktivt i samarbete över avdelnings- och ämnesgränserna och är enligt sina kolleger konstruktiv, noggrann och ansvarstagande.

Outi Salminens uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT

 

virtala-anna-maija_1402-14.jpg

Universitetslektorn i veterinärmedicinsk epidemiologi Anna-Maija Virtala är en aktiv pedagogisk aktör och den enda läraren inom sitt område i Finland. Hon har aktivt utvecklat sin pedagogiska skicklighet, bl.a. genom att genomföra 60 studiepoäng universitetspedagogiska studier. Virtala bedriver pedagogisk forskning och har hållit många pedagogiska föredrag och workshoppar. Hon använder aktiverande undervisnings- och handledningsmetoder som bygger på samarbete och har producerat mångsidiga läromedel. Hennes arbete genomsyras av ett personligt behov och en vilja att utveckla undervisningen. Virtala bedriver omfattande samarbete för att utveckla undervisningen på nationell och internationell nivå.

Anna-Maija Virtalas uppgifter i forskningsdatabasen TUHAT