Skräddarsydd karriärväg på tenure track

I universitetets tenure track-karriärsystem leder en första visstidsanställning som biträdande professor på 3–5 år (assistant professor) till en ytterligare anställning som biträdande professor på 3–5 år (associate professor). Därefter kan den biträdande professorn utnämnas till ordinarie professor om hen uppfyller kriterierna. Karriärsystemets syfte är att göra den akademiska karriären mer förutsägbar, konkurrenskraftig och lockande.

Vår karriärmodell gör det möjligt att välja kandidaterna med omsorg. När en kandidat har valts till en anställning som biträdande professor fastställs individuella kriterier för framgång i arbetet under tenure track-perioden.

Bedömningen görs som en helhet. Vid rekrytering av en biträdande professor/professor samt under en biträdande professors avancemang i karriärsystemet (tenure track) bedöms personen med avseende på följande delområden:

 • forskningsmeriter
 • undervisnings- och handledningsmeriter
 • samverkan med samhället och inom universitetssamfundet.

 

 

 

Careers: career parh overview

Bedömningen görs som en helhet.

Biträdande professor (assistant professor)

Under den första arbetsperioden förutsätts den biträdande professorn ha akademisk potential och förmåga att utvecklas i sin akademiska karriär. Vid rekryteringar till en första arbetsperiod som biträdande professor är avsikten att identifiera framtida förmågor.

Vid rekrytering av biträdande professorer (assistant professor) beaktas följande meriter:

 • forskningsmeriter av hög kvalitet i förhållande till den akademiska erfarenheten samt dokumenterat självständig, originell och högkvalitativ forskningsverksamhet
 • antalet referentgranskade publikationer och/eller monografier samt deras kvalitet
 • verksamhet i nationella och internationella forskningsgrupper och/eller nätverk påbyggnadsstudier, postdoc-anställningar och/eller utlandsarbete
 • personen betraktas som ett framtidslöfte av andra inom vetenskapsområdet
 • visad motivation att utveckla undervisningen, eventuell undervisningserfarenhet och andra meriter inom undervisning
 • verksamhet i akademiska forskarsamhällen
 • dokumenterad aktivitet i anskaffning av konkurrensutsatt forskningsfinansiering.

Biträdande professor (associate professor)

Under den andra arbetsperioden förutsätts en biträdande professor förutom framtidspotential också ha betydande vetenskapliga meriter. Personen ska visa tydlig potential för en anställning som professor.

Vid rekrytering av biträdande professorer (associate professor) beaktas följande meriter:

prov på kontinuerlig och uppåtgående vetenskaplig forskning av hög kvalitet

självständigt producerade referentgranskade publikationer i framstående publikationsserier/publikationskanaler på området och/eller monografier utgivna av ansedda förlag

 • verksamhet i internationella forskningsgrupper och/eller nätverk samt utlandsarbete
 • personen betraktas som en ansedd forskare av andra inom vetenskapsområdet
 • prov på undervisnings- och handledningserfarenhet, undervisningsutveckling och andra undervisningsmeriter
 • verksamhet (inkl. ledarskapserfarenhet) i akademiska forskarsamhällen
 • dokumenterad anskaffning av konkurrensutsatt forskningsfinansiering
 • deltagande i samverkan med samhället och inom universitetssamfundet.

Professor

Den som rekryteras till professor ska ha gedigna akademiska meriter och vara en erkänt framstående person inom sitt vetenskapsområde.

Vid rekrytering av professorer beaktas följande meriter:

 • högklassig vetenskaplig kompetens och betydande publikationsmeriter
 • prov på ledning av vetenskaplig forskning
 • prov på handledning av doktorsavhandlingar och annan handledningserfarenhet 
 • förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av hög kvalitet
 • gedigen undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning, undervisningsprovet betygsatt med minst vitsordet god
 • förmåga att producera och utveckla undervisningsmaterial
 • erfarenhet av, förmåga till och prov på akademiskt ledarskap, gedigen ledarskaps- och interaktionsförmåga
 • aktiv verksamhet i forskarsamhället
 • prov på anskaffning av betydande konkurrensutsatt forskningsfinansiering
 • vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag
 • prov på samverkan med samhället.

Till stöd för dig på vägen mot en ordinarie professur hjälper vi dig att skräddarsy din karriärväg med hjälp av individuellt anpassade kriterier för framgång i arbetet. Kriterierna säkerställer att du bygger upp din kompetens stegvis så du kan gå vidare i karriärsystemet. När du hanterar utmaningarna med framgång visar det att du är motiverad att göra karriär som professor vid Helsingfors universitet. 

Kriterierna för framgång i arbetet är individuella och de definieras efter att du har rekryterats till en anställning. I kriterierna kan ingå följande:

 • forskningsmeriter
 • undervisnings- och handledningsmeriter
 • samverkan med samhället och inom universitetssamfundet.

Vi ser till att du kan fokusera på att forska. Biträdande professorer i Helsingfors universitets karriärsystem både undervisar och forskar.

All undervisning vid universitetet är förankrad i forskning. Som biträdande professor har du en viktig roll både när det gäller att planera undervisningen och undervisa inom ditt forskningsområde. Din undervisningsbörda är relativt liten med internationella mått.

Undervisnings- och forskningspersonalens årliga arbetstid är 1 600 timmar. Det innebär att arbetstiden är mycket flexibel: det finns ingen fast arbetstid per dag, och du kan själv bestämma hur du fördelar dina timmar över året.

Helsingfors universitet och det finländska samhället erbjuder attraktiva förmåner för den som bor här.

Lönesättningen baserar sig på de finländska universitetens lönesystem. För varje befattning fastställs en kravnivå. I lönen ingår även en individuell prestationsbaserad lönedel.

Helsingfors universitet erbjuder tenure track-forskare tjänster för att stödja forskarens dagliga arbete.

Det går att balansera arbete och familj, eftersom det finländska samhället erbjuder barnfamiljer goda förmåner.