En akademisk karriär vid Helsingfors universitet

En akademisk karriär vid Helsingfors universitet avancerar enligt ett karriärsystem i fyra nivåer.

Behörighetsvillkoren för de respektive nivåerna

Nivå 4

Professor

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och handleda examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som hen företräder.

Forskningsledare

Nivå 3

Biträdande professor (assistant professor eller associate professor, tenure track)

Helsingfors universitets karriärsystem (tenure track) lockar toppforskare från världens alla hörn. Universitetet är en attraktiv forsknings- och undervisningsmiljö med över 70 biträdande professorer.

Ytterligare information: Tenure track-karriärsystemet vid Helsingfors universitet

Universitetslektor och klinisk lärare

Vid Helsingfors universitet är universitetslektorn en äldre forskare som arbetar självständigt inom sitt vetenskapsområde. Anställningen kan vara forskningsinriktad eller undervisningsinriktad. Universitetslektorer uppmuntras att ansöka till tenure track-anställningar för att främja sin karriär.

Universitetsforskare och äldre forskare

Anställningen som universitetsforskare och äldre forskare kräver förmåga att leda en forskningsgrupp och skaffa extern forskningsfinansiering. Den som anställs som forskningskoordinator ska ha förmåga att administrera forskningsprojekt och deras ekonomi.

Forskningskoordinator

Nivå 2

Forskardoktor

Efattningen är en post doc-anställning och man arbetar vanligen 3–5 år.

Universitetslärare

Av den som anställs krävs pedagogisk utbildning och förmåga att producera läromedel.

Nivå 1

Doktorsutbildning och doktorandanställningar

Helsingfors universitet har fyra forskarskolor och 32 doktorandprogram. Alla vetenskapsområden vid universitetet finns företrädda bland programmen. Alla doktorander vid universitetet är knutna till ett doktorandprogram. Avlönade doktorandanställningar erbjuds på viss tid (1–4 års heltidsarbete).

Ytterligare information: Doktorsutbildning vid Helsingfors universitet

Andra karriärmöjligheter

Gästforskare

Helsingfors universitet tar gärna emot gästforskare och gästprofessorer.

Stipendiefinansierad forskning

Vid Helsingfors universitet går det att bedriva forskning med hjälp av ett personligt stipendium som forskaren har beviljats av en stiftelse eller annan organisation.

Praktikantplatser

Som praktikant får du tillfälle att visa din kompetens, men framför allt lär du dig mer om arbetslivet och ditt yrke.