Behörighetsvillkor för undervisnings- och forskningsbefattningar

Allmänna behörighetsvillkor för universitetets befattningar och de särskilda behörighetsvillkoren för ledarskapsbefattningar och undervisnings- och forskningsbefattningar, fastställs i instruktionen för Helsingfors universitet. Av dem som anställs vid universitetet krävs i regel sådan utbildning och erfarenhet samt sådana språkkunskaper som fordras för en framgångsrik skötsel av uppgiften. Kriterierna fastställs separat för varje anställning innan rekryteringen inleds.

Se också: Karriär vid Helsingfors universitet | Lediga anställningar | Universitetsportföljen

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för lärdomsprov samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Av den som anställs som forskningsledare eller förste intendent krävs motsvarande meriter som av den som anställs som professor, dock så att vid bedömningen av meriterna beaktas i synnerhet vetenskapligt arbete och resultatrik verksamhet som ledare av en forskningsgrupp, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering och bevis på internationellt samarbete inom forskningen.

Av en biträdande professor som hör till karriärsystemet tenure track krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och den undervisningsförmåga som anställningen förutsätter. Vidare förutsätts med publikationer och på annat sätt visad förmåga till och motivation för en universitetskarriär.Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas utöver forskning och undervisningsmeriter framgång i anskaffningen av extern forskningsfinansiering samt vetenskapligt arbete utomlands och annan internationell erfarenhet.

Av den som anställs som universitetslektor eller klinisk lärare krävs lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för examensarbeten. Som klinisk lärare kan dock anställas den som avlagt en lämplig licentiatexamen och är synnerligen väl förtrogen med området för anställningen.

Av den som anställs som universitetsforskare, äldre forskare, forskningskoordinator eller intendent krävs doktorsexamen och bevis på vetenskapligt forskningsarbete samt den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. Anställningen som universitetsforskare och äldre forskare kräver förmåga att leda en forskningsgrupp och skaffa extern forskningsfinansiering. Den som anställs som forskningskoordinator behöver i synnerhet förmåga att administrera forskningsprojekt och deras ekonomi. När dessa anställningar tillsätts värdesätts vetenskapligt arbete utomlands och bevis på internationellt samarbete.

Av den som anställs som forskardoktor krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. Befattningen är en post doc-anställning och man arbetar vanligen 3–5 år som forskardoktor.

Av den som anställs som universitetslärare krävs lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet av undervisning. I synnerhet värdesätts pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel och mångsidig undervisningsförmåga. Befattningsbenämningen används endast begränsat för praktiskt inriktade anställningar.

Av den som anställs som doktorand krävs högre högskoleexamen och en godkänd forskningsplan. Dessutom krävs att doktoranden i samband med avläggandet av examen och på andra sätt har visat förmåga till och motivation för forskarstudier och avläggande av doktorsexamen enligt studie- och forskningsplanen. Som doktorand kan även anställas en studerande som vid sidan av sina studier för grundexamen genomför forskarstudier, om dessa grundar sig på ett system för forskarstudier som fastställts av fakulteten.

Målet är specialisering i en medicinsk, odontologisk eller veterinärmedicinsk specialitet. En del av arbetstiden används till specialiseringsstudier.

Endast en grundexamensstuderande kan anställas som forskningsassistent eller undervisningsassistent. Avsikten är att arbetet ska anknyta till den studerandes egna studier. Om uppgifterna inte anknyter till studierna, hör den anställda till övrig personal och är t.ex. teknisk assistent.

Krav på språkkunskaper i svenskspråkiga anställningar

När anställningens undervisningsspråk är svenska motsvaras de rekommenderade kunskaperna i svenska av nivå C2 enligt den europeiska referensramen. Nivå C1 kan enligt fakultetens övervägande godkännas som lägsta godtagbara färdighetsnivå i svenska.

Språkkunskaperna visas under ansökningsprocessen genom dokument, intervju och undervisningsprov och vid behov kan sökande ombes lämna in en kompletterande utredning.

Sätt att visa språkkunskaperna

För att visa kunskaper i svenska kan man stöda sig på ett intyg över språkexamen för statsförvaltningen, allmän språkexamen eller kunskaper i svenska som visats i samband med studier, enligt följande:

  • språkexamen för statsförvaltningen: utmärkta kunskaper i tal och skrift (C2), goda kunskaper i tal och skrift (C1)
  • allmän språkexamen: färdighetsnivå 6 (C2), färdighetsnivå 5 (C1)
  • studier:
  • skolbildning på svenska och mognadsprov på svenska vid högskola/studentexamen med minst vitsordet magna cum laude approbatur i svenska som modersmål/studentexamen med minst vitsordet eximia cum laude approbatur i svenska som andraspråk (C2)
  • skolbildning på svenska/mognadsprov på svenska vid högskola/studentexamen med godkänt vitsord i svenska som modersmål/studentexamen med minst vitsordet magna cum laude approbatur i svenska som andraspråk (C1).

Kunskaperna i svenska kan i stället för eller utöver med betyg också visas på annat sätt. När de sökande bedöms beaktas språkkunskaperna både när man bedömer de sökandes förutsättningar att bli valda och när de sökande rangordnas.