Dra nytta av studenternas kunskaper
Om du vill rekrytera en praktikant, sommararbetare eller föreslå ett ämne för en pro gradu-avhandling, utnyttja våra arbetsgivartjänster. Våra studenter har mångsidiga kunskaper. Utöver specialkunskaper inom det egna området utvecklar universitetsstudier också allmänna färdigheter och kunskaper som behövs i arbetslivet och förmågan att hantera stora helheter.
Läs mer om våra tjänster

Varje år genomför uppskattningsvis tusen studenter vid Helsingfors universitet obligatorisk praktik som ingår i studierna eller frivillig praktik. Efterfrågan på praktikplatser är alltså stor!

Genom att anställa en student som praktikant får du utöver en värdefull arbetsinsats också färsk kunskap från universitetet. Många arbetsgivare hittar i sin praktikant en arbetstagare för en längre tid än planerat.

Eftersom universitetets utbildningsutbud är det bredaste i Finland kan man söka praktikanter för många olika typer av uppgifter. En praktikant kan till exempel sköta uppgifter inom marknadsföring och kommunikation, till exempel kommunikation på sociala medier, utveckling av webbsidor, innehållsproduktion eller evenemangskommunikation. En praktikant kan också göra utredningar, enkäter och andra undersökningar och projekt som är till nytta för din organisation.

Praktikantens arbetsuppgifter måste vara sådana att hen har nytta av de kunskaper och färdigheter som hen har förvärvat under studierna. Arbetsuppgifterna måste också ge praktikanten möjligheter att lära sig någonting nytt.

Du kan utannonsera praktikplatser i tjänsten JobTeaser. Läs mer om JobTeaser på webbplatsen Aarresaari.

Beakta följande när du annonserar en praktikplats

 • En praktikperiod är i genomsnitt 3 månader lång.
 • Vi publicerar inte annonser om praktikplatser som det inte betalas någon lön för. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera annonser om platser som inte passar våra studenter. Bekanta dig med våra publiceringsvillkor.
 • Satsa på att skriva en bra annons för din praktikplats. Praktikplatser kan också erbjudas till internationella studenter. Skriv i så fall annonsen på engelska. Här hittar du tips för hur man skriver en annons.
 • Praktikplatsen utser en handledare för praktikanten, som stöder praktikanten och hjälper hen att få en lyckad praktik. Här hittar du tips till stöd för handledningen.
 • Praktiklönen för heldagsarbete ska motsvara minst den minimilön som uppfyller FPA:s arbetsvillkor. Helsingfors universitet stöder sina studenters möjligheter till avlönad praktik med ett system för praktikstöd.

Läs mer:

Anvisningar för rekrytering och handledning av praktikanter
Från praktikant till fast anställd
En praktikant för med sig färskt kunnande till arbetsgemenskapen
Anvisningar för hur man publicerar en annons (Aarresaari)

Via arbetsplatsportalen JobTeaser når du studenter vid Helsingfors universitet och nyutexaminerade som söker jobb som motsvarar deras utbildning. Du kan erbjuda särskilt sommarjobb, deltidsarbete vid sidan av studierna eller korta vikariat. Bland de utexaminerade kan du också söka lämpliga personer för mer krävande jobb.

 • Med en annons kan du förmedla platsen som du annonserar om endast till Helsingfors universitet eller enligt ditt val till åtta andra finländska universitet.
 • Använd engelska om du vill nå Helsingfors universitets internationella experter. Det finns närmare 2 000 internationella studenter vid Helsingfors universitet.
 • En omsorgsfullt skriven annons lockar sökande! Läs mer om hur man lämnar in en annons på nätverket Aarresaaris webbplats.
 • Vi publicerar inte annonser om arbetsplatser som på grund av utbildningsområde eller andra orsaker inte är lämpliga för våra studenter. Bekanta dig med våra publiceringsvillkor.

Vikariat och samarbete med studentföreningar

Om du vill anställa en student vid Helsingfors universitet som vikarie är studentföreningarna bra kontakter.

Information om vikariat och studentföreningar hittar du till exempel här:

 

Olika undersökningar och kartläggningar som kan genomföras som projekt lämpar sig utmärkt som pro gradu-uppdrag. Pro gradu-avhandlingen är ett kunskapsprov som bildar en tydlig helhet och vars ämne, målsättning, omfattning och tidsschema fastställs på förhand.

Examensarbeten utförs inom alla utbildningsområden och möjliga samarbetspartner finns inom olika arbetsgivarsektorer.

Du kan meddela ett ämne för en pro gradu-avhandling i JobTeaser. Studenterna tar kontakt om ämnet intresserar och passar deras studier. Studenten sköter om att utbildningsprogrammet godkänner ämnet för examensarbetet och uppdraget.

Det finns olika finansieringsalternativ:

 • anställning
 • arvode
 • fakturering, om studenten är företagare eller yrkesutövare.

Helsingfors universitet har inga procedurer med donationsbrev eller någon stiftelse som man kan använda för finansiering av pro gradu-uppdrag.

Anvisningar för hur man publicerar en annons finns på Aarresaaris webbplats.

Bekanta dig med Helsingfors universitets unga, internationella förmågor via mentorskapprogrammet HelsinkiUNI International Talent (HITP) och hitta framtida praktikanter, sommararbetare eller diamanter till ditt team.

Vad är HelsinkiUNI International Talent?

 • Ett mentorskapsprogram på sex månader där företag och internationella studenter lär känna varandra. Med hjälp av programmet vill vi hjälpa studenterna att skapa kontakter till det finska arbetslivet och företagsvärlden.
 • Det är ett utmärkt sätt att bygga upp en positiv arbetsgivarimage bland studenterna eller pröva på internationalisering. En mångkulturell arbetsplats föder kreativitet!
 • Programmet kan i bästa fall leda till samarbete som fortsätter efter att programmet slutat. Företaget förbinder sig dock inte till någonting efter att programmet är över.

Samarbete med studenterna ger nya idéer och nya perspektiv på ditt företags verksamhet. Olika hackathons och utmaningar ger effektiva resultat.

MasterClass

Master Class är ett nytt tillvägagångssätt och sätt att lära sig: det grundar sig på utmaningar och är en kollektiv process för arbete och lärande. Under processens gång utarbetar studenter och forskare konkreta förslag för hur man kan svara på välfärdssamhällets framtida utmaningar tillsammans med sin samarbetspartner ur företagsvärlden.

Master Class är ett sätt för studenterna att skapa kontakter till arbetslivet och eventuellt också för företag att ingå djupare partnerskap med universitetet.

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company är universitetets företagarnätverk som stöder studenters, forskares och företagares kompetensutveckling och hjälper dem att utnyttja sina akademiska färdigheter i arbetslivet och samhället.

Helsinki Think Company sammanför studenter och företrädare för företagsvärlden i olika idétävlingar, utmaningar och hackathons, där man utvecklar konkreta lösningar och verksamhetsmodeller.

Våra studenter är framtidens toppexperter och påverkare. Du kan säkerställa ditt företags dragningskraft som arbetsgivare genom att marknadsföra vid universitetet.