Smoltronets vinterblad

Smultronet (Fragaria vesca) är en vintergrön växt, som varje år utvecklar två uppsättningar av blad.

De blad som bildats under tillväxtperioden får höstfärger och vissnar i september. Vid samma tidpunkt utvecklas det hos smultronet 1-3 vinterblad, som bibehålls gröna fram till följande vår. Vi har undersökt vinterbladens fotosyntes och förändringar i fotosynteskapaciteten under vintern, och vi jämförde sommar- och vinterbladens yttre struktur och bladanatomi, och fäste uppmärksamhet på hur vinterbladen är anpassade till kyla och isbildning.

Sommar- och vinterbladen skiljer sig från varandra vad gäller den yttre strukturen: vinterbladen är mindre och tjockare än sommarbladen, och vinterbladen har rikligt av hår både på bladskaftet och bladskivan. Håren kan skydda bladet mot skador som uppkommer vid isbildning, och reducerar vattenavdunstningen från bladytan. Jämfört med sommarbladen har vinterbladen flera klyvöppningar, som är små till storleken. Klyvöppningarna möjliggör kontrollen av ett effektivt gasutbyte (vattenavdunstning, koldioxidupptagning). Det är ändamålsenligt för växten att kunna begränsa avdunstningen under vintern, eftersom rotsystemet inte kan ta upp vatten från den frusta marken, varvid bladen kan torka (s.k. frystorkning).

Vinterbladens anatomiska särdrag hjälper bladet att bibehållas funktionsdugligt under vintern. I jämförelse med sommarbladen har vinterbladen fler assimilerande, parenkymatiska cellager, och de enskilda cellerna är mindre till storlek. Det finns mera hålrum mellan cellerna i vinterbladen jämfört med sommarbladen. På grund av dessa egenskaper är vinterbladen stabilare, och då bladet fryser kan iskristaller bildas i cellmellanrummen.

Vi påvisade i vår undersökning att vinterbladen bibehåller sin fotosynteskapacitet under hela vintern, och bladens klorofyllmängd var hög ända fram till våren. Vinterbladen kan assimilera under milda perioder av vintern, och med hjälp av vinterbladen kan smultronet utföra fotosyntes tidigt på våren, då sommarbladen ännu inte har utvecklats.

LITTERATUR

Åström H., Metsovuori E., Saarinen T., Lundel, R. &Hänninen, H. 2015. Morphological characteristics and photosynthetic capacity of Fragaria vesca L. winter and summer leaves. –Flora 215:33-39.