Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

All­män pedagogik och vux­en­pe­da­go­gik är en av de tre svenskspråkiga studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i pedagogik. När du söker till kandidatprogrammet inom allmän pedagogik och vuxenpedagogik får du samtidigt studierätt till motsvarande magisterprogram i pedagogik.

Studierna i allmän pedagogik och vuxenpedagogik (på svenska) fokuserar på människans utveckling och lärande samt pedagogiska processer som ansluter sig till utbildning, undervisning och livslångt lärande. Inom studieinriktningen behandlas frågeställningar som berör

  • individens lärande
  • pedagogikens samhälleliga och globala roll
  • förändrings- och utvecklingsprocesser i organisationer. 

Det är möjligt att fördjupa sig i pedagogiskt ledarskap och planering med fokus på alla olika utbildningsnivåer, både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

Det är också möjligt att inrikta sig på småbarnspedagogik i magisterstudierna ifall studenten är intresserad av att arbeta som daghemsföreståndare och är behörig lärare inom småbarnspedagogik från tidigare.

Karriärmöjligheter

Pedagoger inom allmän pedagogik och vuxenpedagogik kan arbeta med planering, forskning, administration, utveckling och utbildning inom den offentliga och den privata sektorn samt inom tredje sektorn. Efter examen kan pedagoger till exempel arbeta med utbildningsplanering och utveckling eller med personaladministration och -utveckling inom organisationer och företag.

En magisterexamen i pedagogik ger behörighet att arbeta som daghemsföreståndare, förutsatt att personen är behörig lärare inom småbarnspedagogik och har tillräcklig ledarskapsförmåga.