Studieinriktningar

Ansökningen till kandidat- och magisterprogrammen som startar hösten 2024 pågår i regel 13.3.2024- 27.3.2024. Kolla detaljerad information och anvisningar om utbildningarna på Studieinfo.fi. Notera också att utbildningar som inte leder till examen har sina egna ansökningstider.

Vad du specialiserar dig på inom kandidatprogrammet och magisterprogrammet i pedagogik beror på din studieinriktning.

Gemensamt för alla studieinriktningar vid programmen är följande temaområden:

 • människans utveckling
 • lärande och interaktion
 • undervisning och handledning
 • utveckling av arbetsliv och organisationer
 • ledarskapskompetens samt
 • pedagogisk forskning.

  Studieinriktningen inom kandidat- och magisterprogrammen påverkar delvis vilka teman du kan specialisera dig på.

Inom kandidatprogrammet i pedagogik finns det tre svenskspråkiga och sju finskspråkiga studieinriktningar. De olika studieinriktningarna leder till olika behörigheter och kompetenser för arbetslivet.

De svenskspråkiga studieinriktningarna är

 1. allmän pedagogik och vuxenpedagogik,
 2. klasslärare samt
 3. lärare inom småbarnspedagogik.

De finskspråkiga studieinriktningarna är lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, slöjdlärare, lärare i huslig ekonomi, specialpedagogik samt allmän och vuxenpedagogik.

Inom magisterprogrammet finns det utöver de sju finskspråkiga studieinriktningarna två svenskspråkiga studieinriktningar,

 1. allmän pedagogik och vuxenpedagogik och
 2. klasslärare,

  Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik ger inte automatisk studierätt till magisterprogrammet. Efter avlagd kandidatexamen kan lärare inom småbarnspedagogik söka till magisterprogrammet i Allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Den här rekommenderade studiestigen för lärare inom småbarnspedagogik inom magisterprogrammet innehåller 10 sp studier i pedagogiskt ledarskap. Lärare i småbarnspedagogik kan också söka till magisterstudier vid klasslärarutbildningen. 

Du väljer studieinriktning redan i ansökningsskedet. När du får studierätt vid kandidatprogrammet i allmän pedagogik och vuxenpedagogik eller på utbildningen för klasslärare, får du också rätt att fortsätta dina studier vid magisterprogrammet. Undantaget till detta är studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik (både den svensk- och finskspråkiga), där du får studierätt till kandidatprogrammet och därmed behörighet som lärare i småbarnspedagogik.

 

Du kan också ansöka direkt till magisterprogrammen om du har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet eller vid ett annat finländskt universitet eller en annan finländsk högskola.

Studieinriktningar på finska

Det finns fyra studieinriktingar som är bara finskspråkiga inom kandidat- och magisterprogram i pedagogik.

Småbarnspedagogik (magister, på finska)

Studieinriktningen i förskolepedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik siktar på att fördjupa din expertis i barndomen, barnets utveckling och inlärning. Du kan söka till studieinriktningen efter att ha fått examen till exempel från studieinriktningen för barnträdgårdslärare vid kandidatprogrammet i pedagogik.

Under studierna förstärker du din expertis i etiska och samhälleliga frågor som berör småbarnspedagogik. Du uppnår en stark vetenskaplig expertis i branschen och får förutsättningar för att självständigt producera och tillämpa vetenskaplig forskning. Vid studieinriktningen väljer du fokus på antingen pedagogik eller administration och forskning. Om du väljer fokus på pedagogik ingår pedagogiska studier för lärare i din examen. Om din tidigare examen är barnträdgårdslärare och du har avlagt grundstudier i specialpedagogik, kan du ansöka om studierätt som specialbarnträdgårdslärare.

När du har avlagt examen har du goda förutsättningar att arbeta med mångsidiga uppgifter inom småbarnspedagogik, till exempel forskning, utbildning, utveckling, ledarskap och administrativa uppgifter. Du kan analysera och bedöma fenomen som anknyter till småbarnspedagogik samt utveckla och bedöma ditt eget arbete från en forskningsbaserad synvinkel. Dessutom har du goda förutsättningar för att aktivt delta i nationellt och internationellt samarbete och bli en opinionsbildare inom småbarnspedagogiken.

Undervisningsspråket är finska men studier kan också erbjudas på svenska och engelska.

Lä­ra­re i hus­lig eko­no­mi (på finska)

Du som väljer studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi utbildar dig till expert i vardagens mångfald. Frågorna som du sätter dig in i behandlar bland annat boende, konsumtion, familj, mat och kost samt teknik. Pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen vid studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi ger tillsammans behörighet att arbeta som ämneslärare i huslig ekonomi i den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Utbildningen ger också förutsättningar för undervisning inom vuxenutbildningen.

Studierna vid kandidatprogrammet ger dig en bild av hushållet som helhet. Du får grundläggande färdigheter i huslig ekonomi och förutsättningar att använda ett forskande grepp i sitt arbete. Viktiga teman är familj, konsumtion, mat, kost, boende och miljö. Genom dessa ämnen bekantar du dig med en vardag i förändring och hur man hanterar den. Efter att du har avlagt kandidatexamen kan du fortsätta dina studier direkt vid magisterprogrammet i pedagogik.

De mångsidiga prestationssätten stöder utvecklingen och tillämpningen av kritiskt tänkande, argumentering och problemlösningsförmåga. I undervisningspraktiken som du avlägger vid en av universitetets övnings- eller partnerskolor fokuserar du på att utveckla dina pedagogiska färdigheter inom huslig ekonomi.

När du utexamineras är du en ämneslärare eller expert i huslig ekonomi med förutsättningar att använda ett forskande grepp i ditt arbete. Du har förmågan att utveckla, planera och genomföra verksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling samtidigt som du kan stödja hushållens verksamhet i ett pluralistiskt samhälle. Ditt arbetssätt leder till kreativa och uppfinningsrika lösningar som främjar hållbarhet i vardagen med utgångspunkt i forskning.

Undervisningsspråket är finska men studier kan också erbjudas på svenska och engelska.

 

Slöjd­lä­ra­re (på finska)

Vid studieinriktningen för slöjdlärare utbildar du dig till expert i fostran, undervisning, inlärning och handarbete. Efter att du har avlagt kandidatexamen kan du fortsätta dina studier direkt vid magisterprogrammet i pedagogik.

Med en examen från studieinriktningen för slöjdlärare har du förutsättningar såväl för forskning, expertuppgifter och utveckling i handarbetsbranschen som för undervisning. Kandidat- och magisterexamen vid studieinriktningen ger tillsammans behörighet att arbeta som ämneslärare i slöjd inom den allmänbildande utbildningen (grundskolan och gymnasiet) och inom det fria bildningsarbetet.

Utbildningen är mångsidig, mångvetenskaplig och forskningsinriktad. Ett viktigt mål för studieinriktningen för slöjdlärare är att värna om handarbete och handarbetsfärdigheter som en del av allmänbildningen och livslångt lärande. Ämnesområden i studierna är bland annat växelverkan mellan vetenskapligt tänkande och kunskapsbildningen i anknytning till planerings- och tillverkningsprocesserna, mångmateriell problemlösning, organisering och utvärdering av arbetet, hållbar och etisk konsumtion och en mångdimensionell handarbetskultur.

Vid studieinriktningen för slöjdlärare fördjupar du dig i något mer specifikt område inom handarbete. Dina studier innefattar föreläsningar, studier i grupp och olika projekt. Undervisningspraktiken som du avlägger vid en av universitetets övnings- eller partnerskolor ger dig praktisk erfarenhet och stärker din yrkesidentitet.

Undervisningsspråket är finska men studier kan också erbjudas på svenska och engelska.

 

Spe­ci­al­pe­da­go­gik (på finska)

Vid studieinriktningen i specialpedagogik utbildar du dig till en mångsidig och flexibel expert med god interaktionsförmåga som förstår specialpedagogikens natur i en bred kontext. I studierna sätter du dig in i människans utveckling, lärande och mottaglighet för undervisning, och i faktorer som stöder och eventuellt utgör en risk för dessa.

Efter att du har avlagt kandidatexamen vid studieinriktningen kan du direkt fortsätta dina studier i specialpedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik. När du utexamineras förstår du hur olika förutsättningar och utmaningar påverkar inlärning. Du kan stödja elever med olika inlärningsstilar med hjälp av olika pedagogiska metoder och har färdigheter för att undersöka individuella utvecklingsvägar för lärande, inlärningssvårigheter och hur man förebygger dem. Du har en djup förståelse för hur viktig specialpedagogiken är för att skapa jämlika utbildningsmöjligheter och kan främja planering och genomförande av undervisning med utgångspunkt i olika elevers förutsättningar för lärande.

Vid studieinriktningen i specialpedagogik kan du välja att antingen bli speciallärare eller expert i specialpedagogik. I det första fallet är du behörig att arbeta som speciallärare vid olika läroverk. Om du däremot väljer att bli expert i specialpedagogik, får du färdigheter för olika slags expertuppgifter som kräver gedigna insikter i specialpedagogik.

Studierna fokuserar på att identifiera och stödja elevernas förutsättningar för lärande i alla stadier av deras utveckling. Studierna omfattar såväl biologiska som sociala och samhälleliga dimensioner av människans utveckling. Att lära sig samarbeta med olika yrkesgrupper och familjer med olika bakgrund är en viktig del av studierna. I studierna ingår också planering av undervisning och pedagogiska interventioner samt konsulterande verksamhet inom hela det pedagogiska området.