Lärare inom småbarnspedagogik

Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik är en av de tre svenskspråkiga studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i pedagogik.

Vid den svenskspråkiga studieinriktningen för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik vid kandidatprogrammet i pedagogik studerar du barns uppväxt, utveckling och lärande. Under studierna lär du dig se på småbarnspedagogik från barnets synvinkel och får en insikt i småbarnspedagogikens samhälleliga, kulturella, historiska och filosofiska kontexter. Du sätter dig in i småbarnspedagogikens och förskolepedagogikens målsättningar, innehåll och metoder.

Utöver pedagogiska studier innefattar din examen också studier som ger dig yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning, till exempel barnlitteratur, språkutveckling, matematik, rörelse och musik. Du får praktisk övning och tillämpar den teori du lärt dig under din arbetspraktikperiod vid ett av utbildningens partnerdaghem. I studierna betonas speciellt teman kring mångspråkighet, pluralism och social rättvisa.

Vid studieinriktningen för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik avlägger du lägre högskoleexamen i pedagogik, med särskild fokus på småbarnspedagogik. Examen ger behörighet att arbeta som lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. När du utexamineras som lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik är du en expert på barns uppväxt, utveckling och lärande, och på olika fenomen relaterade till barndomen. Du kan planera, genomföra och utvärdera fostran och undervisning som riktar sig till små barn. Till dina färdigheter som utexaminerad lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik hör också att observera, förstå, handleda, lära och bedöma barn och barngrupper både individuellt och som grupp.

Du kan fortsätta dina studier genom att söka in till studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik. Som lärare inom småbarnspedagogik med magisterexamen i pedagogik kan du få behörighet som daghemsföreståndare.