Studier

Vid kandidatprogrammet i pedagogik får du en utbildning som förbereder dig för arbete inom undervisning, lärande och ledarskap samt olika uppgifter i samhället som kräver pedagogisk expertis.

Du får också redskap för att uppehålla och vidareutveckla din expertis eller fortsätta din studieväg som magister.

Vid största delen av studieinriktningarna uppnår du behörighet genom att avlägga både kandidat- och magisterexamen.

 

Varför kandidatprogrammet i pedagogik?

När du har avlagt pedagogie kandidatexamen har du baskunskaper och färdigheter i vetenskapsområdet och dess viktigaste teorier, begrepp och forskningsmetoder. Du förstår dig på förhållandet mellan teori och praktik och du kan tillämpa ett vetenskapligt förhållnings- och tillvägagångssätt i olika uppdrag. Du har goda förutsättningar att fortsätta dina studier och upprätthålla och utveckla de yrkeskunskaper och kompetenser som du har förvärvat.

Utbildningen betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa och verksamhetskulturen främjar jämlikhet, hållbar utveckling och innovativitet. I utbildningen förenas individens personliga utveckling och pedagogikens samhälleliga och kulturella betydelser och uppdrag i främjandet av livslångt lärande och expertis.

I internationella jämförelser mellan universitet har Pedagogiska fakulteten klarat sig utmärkt när det gäller bl.a. kvaliteten på undervisningen, forskningens omfattning och genomslag, och högskolans internationalitet. Programmets undervisning är starkt forskningsförankrad och bygger på ett spetskunnande i bland annat frågor om jämlikhet, mångfald, flerspråkighet och minoritetsgrupper i utbildning.

Videor – bekanta dig med studieprogrammen

Utöver denna introduktionsvideo Studera till klasslärare eller lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet kan du se fler videor på studieinriktningens sidorna.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatprogrammet i pedagogik innehåller flera olika studieinriktningar. Varje studieinriktning är ett eget sökmål och den studerande genomför pedagogie kandidatexamen inom den studieinriktning som hen antagits till. Bortsett från de studerande som antagits till de finsk- och svenskspråkiga studieinriktningarna för lärare inom småbarnspedagogik, får studerande som antas till kandidatprogrammet i pedagogik också rätt att avlägga examen inom motsvarande studieinriktning i magisterprogrammet i pedagogik.

De svenskspråkiga studieinriktningarna är:

De finskspråkiga studieinriktningarna är:

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Läs mera om studieinriktningarna i kandidatprogrammet och magisterprogrammet.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken i de finskspråkiga studieinriktningarna är huvudsakligen finska och i de svenskspråkiga studieinriktningarna svenska. Undervisning kan också ges på engelska. Man kan avlägga de valbara studierna på finska, svenska och engelska. Oavsett undervisningsspråk har du rätt att i dina studieprestationer använda finska eller svenska.

Un­der­vis­ning­en

Studierna innefattar beroende på den inriktning du väljer bl.a. föreläsningar, seminarier, studier i grupp, projekt och praktik. I studierna ingår dessutom valfria studier och språk- och kommunikationsstudier. Det är möjligt att genomföra valfria studier i det egna utbildningsprogrammet, i övriga utbildningsprogram vid universitetet och vid andra universitet i Finland eller utomlands.

 • Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik
  • I grundstudierna (25 sp) får du en generell inblick i allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Studierna behandlar fostran, utbildning, lärande och utvecklingsverksamhet under människans hela livscykel.
  • Ämnesstudierna (50 sp) består av obligatoriska studier inom pedagogikens olika verksamhetsområden, utbildningsplanering, arbetslivsorienterade studier, forskningsmetodik och kandidatavhandling samt kandidatseminarium.
  • I examen ingår också språk- och kommunikationsstudier (20 sp) och valbara studier (85 sp) från kandidatprogrammet i pedagogik eller från andra utbildningsprogram.
 • Studieinriktningen för klasslärare
  • Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik, 20 sp
  • Grund- och ämnesstudier i pedagogik inklusive kandidatavhandlingen samt undervisningspraktik, 25 sp + 40 sp
  • Ämnesdidaktiska studier (alla olika ämnen som undervisas i skolan), 70 sp
  • Valfria studier, 30 sp
 • Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik
  • Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik, 20 sp
  • Grund- och ämnesstudier i pedagogik inklusive kandidatavhandlingen och undervisningspraktik, 25 sp + 45 sp
  • Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (såsom musik, bild och slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap med flera ämnen), 60 sp
  • Valfria studier 30 sp
Lärdomsprov

Slutarbetet i kandidatexamen är en kandidatavhandling. Kandidatavhandlingen kan vara ett separat arbete eller ingå i ett forskningsprojekt. Studenten skriver en självständig forskningsrapport. Genom att skriva avhandlingen övar du dig i vetenskaplig problemlösning och vetenskapligt tänkande.

Studielivet

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentor! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen.

Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar.

Föreningarna erbjuder studenterna många slags evenemang, aktiviteter och studie- och arbetslivshandledning. Dessutom samlar samarbetsföreningen för pedagogiska fakultetens studerande Condus alla pedagogikstuderande och ordnar gemensamma evenemang samt bevakar studenternas rättigheter inom universitetet.

Stu­den­ter­na be­rät­tar.

 

Internationalisering

Kandidatprogrammets studerande uppmuntras att genomföra en del av studierna utomlands som utbytesstudier.

Förutom utbytesstudierna kan studenterna utveckla sina internationella färdigheter genom att delta i undervisning på engelska, vara tutor för internationella studenter och studera främmande språk vid Helsingfors universitets språkcentrum.