Studier

I och med att laboratoriemetoderna och informationstekniken utvecklats har mängden biologisk kunskap ökat explosionsartat.

Utbildningen i molekylära biovetenskaper ger en stark grund för att tillämpa kunskapen inom bl.a. medicin, industrier som utnyttjar bioteknik, jord- och skogsbruk samt biovetenskap, livsmedelsvetenskap och näringslära.

Varför kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper?

Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper ger dig följande färdigheter:

 • du känner till de viktigaste genetiska, biokemiska och cellbiologiska mekanismer som styr organismernas funktioner och uppbyggnad
 • du känner till de viktigaste näringsämnenas effekter och hur kosten påverkar hälsan
 • du har goda förutsättningar att utnyttja laboratorie- och informationstekniska metoder inom biovetenskapen
 • du förstår sambandet mellan teoretisk kunskap och praktisk tillämpning inom bl.a. biotekniken och livsmedelsteknologin
 • du förstår den vetenskapliga kunskapens och forskningens karaktär och du har en bild av och kan beskriva biologiska fenomen med naturvetenskapliga begrepp och termer
 • du känner till fysikalisk-kemiska och kvantitativa observationers betydelse för biologin
 • du kan läsa och skriva vetenskaplig text och göra grupp- och projektarbeten
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatexamen i naturvetenskaper med inriktningen molekylära biovetenskaper består av följande studier:

 • grund- och ämnesstudier i molekylära biovetenskaper
  • obligatoriska studier (inklusive avhandling)
  • alternativa studier
 • molekylbiovetenskapliga stödämnen (kemi, fysik, matematik, statistik, sannolikhetslära)
 • övriga obligatoriska studier som ingår i examen (studier i språk och kommunikation, färdigheter i informations- och kommunikationsteknik, arbetslivsorienterande studier)
 • valfria studier

så att kandidatexamen innehåller minst 180 sp.

Studierna består av föreläsningar, praktiska laboratoriekurser, praktik, seminarier, projektarbeten och självständiga studier.

Obs! När det gäller inriktningsalternativen för ämneslärare skiljer sig examensfordringarna lite från de övriga examensfordringarna.

De studenter som antas till ämneslärarutbildningen avlägger 60 sp i sitt andra undervisningsämne. För ämneslärare i biologi är det andra ämnet ofta geografi, men det kan också vara kemi, fysik, matematik eller hälsokunskap.  Studierna i undervisningsämnena (biologi och ett annat undervisningsämne, t.ex. geografi) samt miljövetenskaper ingår i kandidatexamen. Ämneslärarbehörighet får man först när magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) är slutförda.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i kandidatexamen är i huvudsak finska och i viss mån engelska (föreläsningar, övningsarbeten, seminarier). Den största delen av studiematerialet är på engelska (tentlitteraturen, bredvidläsning). Många studieavsnitt ordnas också på svenska och alla kurser kan tenteras på finska och svenska.

Inom programmet erbjuder vi dig en möjlighet att utbilda dig till en språkkunnig expert genom att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) med svenska och finska som examensspråk. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig närmare med Tvex och anmäla dig efter att du har inlett dina studier. En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. Tvex innebär i praktiken att du avlägger minst 60 av 180 studiepoäng i kandidatexamen på svenska och minst 60 studiepoäng på finska så att undervisningsspråket är det samma som prestationsspråket. Tvex-studenter erbjuds ett intensifierat språkstöd för att främja språkutvecklingen under studierna. Om du avlägger Tvex får du ett omnämnande om detta i ditt examensbetyg. Dessutom får du ett intyg på den språkliga kompetensen på basis av ett språkprov (CEFR/C1). Att avlägga en Tvex förlänger inte studietiden.

Un­der­vis­ning­en
 • Första årets studier består i huvudsak av grunderna i molekylära biovetenskaper (biokemi, genetik, cellbiologi, mikrobiologi och växt- och djurfysiologi).
 • Under det andra och tredje året läser du ämnesstudier som består av bl.a. bioinformatik, biokemi, genetik, fysiologi och näringslära samt cell- och utvecklingsbiologi.
 • I studierna ingår också många laboratoriekurser som hjälper studenterna att koppla ihop teori och praktik. Till studierna hör också studier i kemi och metodvetenskap som stöder ämnesstudierna, studier i språk och kommunikation och arbetslivsorienterande studier.
 • Dessutom kan du fritt genomföra valfria studier efter eget intresse, t.ex. vid en annan fakultet, ett annat universitet eller utomlands och inkludera dem i examen.

Läs mer om kursutbudet.

Inom programmet erbjuder vi dig en möjlighet att utbilda dig till en språkkunnig expert genom att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) med svenska och finska som examensspråk. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig närmare med Tvex och anmäla dig efter att du har inlett dina studier. En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden.

Läs mer om tvåspråkig examen.

 

Lär­doms­prov

I slutskedet av kandidatstudierna skriver du en ca 20 sidor lång kandidatavhandling (6 studiepoäng) om ett ämne inom de molekylära biovetenskaperna. När du har skrivit kandidatavhandlingen kan du skriva en vetenskaplig framställning på ditt modersmål och använda källmaterial kritiskt. Du kan också presentera din avhandling muntligen och motivera dina synpunkter.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering

Du kan välja mellan många olika sätt att utveckla din internationella kompetens:

 • Du kan åka på utbyte utomlands. Fakulteten och universitetet har många utbytesplatser och utbytesprogram i Europa och på andra håll i världen.
 • Du kan göra din praktik i en internationell forskningsgrupp utomlands eller i Finland.
 • Du kan delta i Helsingfors universitets undervisning på engelska.
 • Du kan vara tutor för internationella studenter.
 • Du kan sköta internationella uppdrag vid en ämnesförening eller vid studentkåren.
 • Du kan också förbättra dina språk- och kulturkunskaper på Helsingfors universitets språkcentrums kurser.

Studentutbyte eller praktik utomlands är ett mycket populärt sätt att knyta internationella kontakter. Man får nya perspektiv på studierna, och färdigheter och kontakter som kan vara till stor nytta i studierna och även senare i arbetslivet eller i påbyggnadsstudierna.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningsprogrammet i molekylära biovetenskaper är gemensamt för hela Campus Vik, och många fakulteter och institutioner deltar i verksamheten. Programmet erbjuder mångsidiga och intressanta kurser och praktikmöjligheter över hela campus. I kandidatexamen kan man också inkludera valfria studier t.ex. i biologi, kemi, farmaci, miljövetenskap, livsmedelsvetenskap, företagsekonomi, statistik och datavetenskap.

Lärarna och forskarna i utbildningsprogrammet har goda kontakter med

Studenterna har alltså goda möjligheter att få praktikplatser och sommarjobb också utanför Campus Vik. Programmets samarbetspartner kan också vara framtida arbetsplatser för utexaminerade magistrar.

Campus Vik är Finlands största center för undervisning och toppforskning inom biobranschen och erbjuder utmärkta möjligheter till mångsidiga studier.

Mer information om forskningen på Campus Vik.