Studier

I kandidatprogrammet i miljövetenskaper studerar du hur ekosystem fungerar och hur människan påverkar dem med sin verksamhet.

Du lär dig om olika ämnens och energins kretslopp i land- och vattenekosystem och i luften och du kan berätta hur dessa samverkar. Du får en uppfattning om organismernas och människans funktion i miljön och ekosystemen och vet hur naturresurserna kan utnyttjas på ett hållbart sätt. Du kan definiera vad miljöförändring är och du vet hur samhället försöker förebygga och förmildra skadliga miljöförändringar eller anpassa sig till dem. Programmet är mångvetenskapligt: du lär dig granska miljön både ur ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Varför kandidatprogrammet i miljövetenskaper?

Du lär dig svaren på t.ex. följande frågor:

 • Kan man bromsa upp klimatförändringen? Hur kan klimatförändringen och andra miljöproblem reduceras, förhindras och lösas med politiska och ekonomiska metoder?

 • Hur kan man bevara naturens mångfald i städerna?

 • Varför är den arktiska naturen särskilt känslig för klimatförändring och luftföroreningar?

 • Vilken roll spelar gäddan i sjöarna? Hur påverkar främmande arter Östersjöns känsliga ekosystem?

 • Hur kan man restaurera vattenekosystem eller förorenade markområden?

 • Hur cirkulerar mikroberna grundämnen, binder kol och kväve och förädlar avfall?

 • Hur upprätthåller man en livskraftig jordmån? Vad är hållbart jordbruk?

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatexamen i naturvetenskaper (NaK) i miljövetenskap (180 studiepoäng, sp). I början av kandidatstudierna genomför du grundstudier som är gemensamma för alla och bl.a. studier i kemi, biologi och matematik. Efter det kan du fördjupa dig i ämnesstudierna och den ämnesstudiemodul som du väljer. 

Beskrivningar av ämnesstudiemodulerna:

 • Inom agroekologi studerar du grundläggande frågor om människans livsmedelsekologi och livsmedelssystemens hållbarhet. Det är frågor som blir allt viktigare, eftersom människan får sin föda genom att odla närings- och foderväxter i lantbruksekosystem som redan i dag täcker cirka 40 procent av jordens landyta.
 • I akvatiska vetenskaper studerar du haven, sjöarna och strömmande vatten, samt organismerna i vattnet, deras livsmiljöer och inbördes interaktioner. Du får omfattande kunskap om hur människan påverkar vattenekosystemen (t.ex. övergödning, överfiske, oljeolyckor) samt om restaurering och skydd av vattendrag.
 • Studiemodulen sosio-ekologiska urbana systen ger ett mångsidigt och -vetenskapligt perspektiv på stadsmiljön och för de olika teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt genom vilka man kan granska dess olika dimensioner. Genom att förena olika vetenskapsområden fokuserar vi vår granskning på urban mångfald, dess utmaningar, hållbarhet, urban natur och potentialen för beslutsfattande och politik.
 • I mark- och miljövetenskap studerar du jordmånen som en naturresurs och en livsstödjande del av naturen samt dess interaktion med vattnen och atmosfären. Forskningen fokuserar på fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska processer i produktionen av rena livsmedel och markens ekosystemtjänster, utnyttjande av avfall, hantering av miljöbelastningen och restaurering av skadade miljöer.
 • I miljömikrobiologi blir du bekant med mikrobernas verksamhet och dess artrikedom i olika miljöer. Du sätter dig in i hurdana organismer bakterierna, arkéerna, svamparna , protozoerna, algerna och virusen är. Du får omfattande kunskap om mikrobernas liv som samhällen och om hur de medverkar i kretsloppet av viktiga näringsämnen, producerar energi, binder kol och kväve, bryter ned vårt avfall och upprätthåller vår hälsa.
 • I lantbrukets miljöteknologi sätter du dig in i hur man utvecklar ekologiskt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara metoder för livsmedelsproduktion. Forskningsteman är interaktionen mellan lantbruksproduktionen och miljön, produktionsmetoder som minskar miljöbelastningen och främjar återvinningen av näringsämnen, samt bioenergi och förnybara råmaterial.
 • I Hållbar Utveckling, en svenskspråkig modul, lägger du grunden till en förståelse av de stora hållbarhetsutmaningarna och hur man systematiskt kopplar samman dessa för att kunna diskutera samhällsövergripande strategier för att tackla dem. Modulen kombinerar ämnesföreläsningar med träning i att använda olika metoder och analytiska verktyg. Modulen är tvärvetenskaplig och ger en grundkompetens i samarbetsförmåga.

De studenter som antas till ämneslärarutbildningen avlägger 60 sp i sitt andra undervisningsämne. För ämneslärare i biologi/miljövetenskaper är det andra ämnet ofta geografi, men det kan också vara kemi, fysik, matematik eller hälsokunskap.  Ämneslärarbehörighet får man först när magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) är slutförda.

Undervisningsspråk

I kandidatskedet ges undervisningen främst på finska, men vissa kurser kan man också läsa på svenska. Mängden undervisning på svenska och finska varierar, men som studerande har du möjlighet att lära dig de centrala studieinnehållen på bägge inhemska språken. Du kan avlägga dina studieprestationer samt skriftliga och muntliga uppgifter i programmet på valfritt språk, finska eller svenska. En väsentlig del av studiematerialet och en del kurser erbjudas på engelska.

Inom programmet erbjuder vi dig en möjlighet att utbilda dig till en språkkunnig expert genom att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) med svenska och finska som examensspråk. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig närmare med Tvex och anmäla dig efter att du har inlett dina studier. En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. Tvex innebär i praktiken att du avlägger minst 60 av 180 studiepoäng i kandidatexamen på svenska och minst 60 studiepoäng på finska så att undervisningsspråket är det samma som prestationsspråket. Tvex-studenter erbjuds ett intensifierat språkstöd för att främja språkutvecklingen under studierna. Om du avlägger Tvex får du ett omnämnande om detta i ditt examensbetyg. Dessutom får du ett intyg på den språkliga kompetensen på basis av ett språkprov (CEFR/C1). Att avlägga en Tvex förlänger inte studietiden.

Un­der­vis­ning­en

Kandidatexamen i naturvetenskaper (NaK) i miljövetenskap (180 studiepoäng, sp)

 • Grundstudier i miljövetenskap som är gemensamma för alla (25 sp)
 • Ämnesstudier i miljövetenskap som är gemensamma för alla (27 sp). I ämnesstudierna ingår kandidatavhandlingen (6 sp)
 • Valfria ämnesstudier (35 sp) som styr din kompetens i en viss riktning. Du väljer en valfri studiehelhet eller modul som intresserar dig bland sju studiehelheter/moduler
 • Alternativa studieperioder i ämnesstudier (15 sp)
 • En valfri studiehelhet (15 sp)  vid ditt utbildningsprogram (du kan genomföra en andra modul ämnesstudier), vid något annat utbildningsprogram vid Helsingfors universitet eller vid en annan högskola. Den valfria studiehelheten kan också genomföras via internationellt studentutbyte
 • Övriga studier som stöder studierna i naturvetenskap inkluderar bl.a. kemi, matematik och statistik
 • Kommunikations- och språkstudier (minst 10 sp)
 • Grunderna i informations- och kommunikationsteknik och informationshantering (3 sp)
 • Studier som utvecklar kompetensen och arbetslivsorientering eller praktik (minst 10 sp)
 • Valfria studier

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

I arbetet med kandidatavhandlingen lär du dig skriva en vetenskaplig framställning på ditt modersmål, du använder källmaterial kritiskt och fördjupar dig i ett ämne inom miljövetenskaperna som du själv väljer och som intresserar dig.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.