Studier

I dina studier får du koncentrera dig på ditt eget vetenskapsområde och övriga naturvetenskaper.
Varför kandidatprogrammet i kemi?

Då du fullbordar kandidatprogrammet i kemi:

  • har du en bred uppfattning om kemi som en naturvetenskap och en bransch inom näringslivet, samt som en viktig faktor för förståelse av de stora frågorna i världen, som miljöproblem, energiframställning, och för lösningar till problem relaterade till rent vatten och hälsovård
  • har du en god uppfattning om strukturen, egenskaperna, och den kemiska reaktiviteten hos materia
  • kan du söka efter information ur olika källor, kan du utvärdera pålitligheten hos informationskällor, samt kan du följa med utvecklingen inom branschen
  • kan du arbeta säkert i laboratoriet med hjälp av de vanligaste laboratorieredskapen och utrustningar
  • kan du presentera resultat skriftligt och muntligt enligt naturvetenskaplig praxis
  • kan du utföra uppgifter och leka efter lösningar självständigt och i grupp förstår du betydelsen av god planering och schemaläggning.
  • förstår du betydelsen av god planering och schemaläggning.
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

I dina studier får du koncentrera dig på ditt eget vetenskapsområde och övriga naturvetenskaper. Kvaliteten på undervisningen garanteras av expertisen inom den högklassiga internationella forskningen vid avdelningen. Omkring hälften av studierna i kandidatexamen består av kemistudier. En tredjedel består av andra vetenskaper, som man kan välja ur en stor mängd alternativ enligt eget intresse. Oftast består dessa studier av naturvetenskaper, men man kan också inbegripa andra ämnen som kan komma till ens nytta i en karriär som kemist. Studierna tar många former. Särskilt laboratoriearbetet är tongivande för studierna i kemi. Det täcker omkring en tredjedel av kandidatstudierna i kemi. En stor del av teoristudierna sker via gruppövningar med stöd från traditionell föreläsningsundervisning. I enlighet med den experimentella karaktären hos det här ämnet är kandidatavhandlingen bunden till något forskningsprojekt.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet är finska, men en stor del av kurserna undervisas också på svenska. Studieprestationer kan utföras på finska eller svenska. Eftersom det allmänna språket inom branschen är engelska, är en stor del av studiematerialet engelskspråkigt. Man kan utföra en tvåspråkig examen (finska/svenska), vilken förutsätter att minst 60 studiepoäng slutföras på det andra inhemska språket.

Un­der­vis­ning­en

Ungefär hälften av kandidatexamen består av studier i kemi. Cirka en tredjedel består av studier i andra vetenskapsområden som du kan välja bland ett brett urval enligt eget intresse. Vanligen väljer studenterna ämnen bland naturvetenskaperna, men du kan i din examen också inkludera andra ämnen som är nyttiga med tanke på din framtida karriär som kemist. En stor del av teoristudierna sker i form av övningar i små grupper, med stöd av traditionell föreläsningsundervisning. Kännetecknande för studierna i kemi är laboratoriearbete. Cirka en tredjedel av studierna i kemi vid kandidatprogrammet består av laboratoriearbete. I examen ingår också, i enlighet med vetenskapsområdets experimentella karaktär, forskningspraktik på 1–2 månader.

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

Slutarbetet för kandidatexamen är en kandidatavhandling som omfattar sex studiepoäng. Vid sidan av avhandlingen genomför studenterna forskningspraktik till en omfattning av 10 sp. Du kan genomföra forskningsarbetet i en forskningsgrupp vid Avdelningen för kemi, utanför universitetet vid ett forskningsinstitut eller företag, eller under studentutbyte vid ett utländskt universitet. Du skriver kandidatavhandlingen självständigt.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering

En internationell studiemiljö: Ett antal utländska utbytesstudenter kommer varje år till avdelningen för kemi. Personalen inbegriper också flera utländska lärare och forskare. Kandidatprogrammet i kemi undervisas på finska och svenska, men inom magisterprogrammen i kemi ges föreläsningarna på engelska. Det kommer också utländska studenter till magisterprogrammen via en internationell ansökan. Forskning inom kemi är internationell och forskningsgrupperna har många utländska samarbetspartners.

Studentutbyte: Helsingfors universitet har utbyteskontrakt med många utländska universitet, så du kan också utföra en del av dina studier utomlands. Du kan åka i utbyte både under kandidat- och magisterstudierna.  Du kan också ansöka till ett utländskt universitet för att utföra hela magister- eller doktorsexamen. Kandidatexamen i kemi vid Helsingfors universitet har kvalitetsstämpeln Chemistry Eurobachelor®, vilket är till stor hjälp om man vill övergå till ett europeiskt magisterprogram.

Språkstudier: Helsingfors universitet erbjuder sina studenter utmärkta möjligheter att förkovra och utvidga sina språkkunskaper.

Samarbete med andra aktörer

Som studerande vid Helsingfors universitet får du en omfattande rätt att studera vid olika fakulteter. Du kan också genomföra studier vid andra universitet i Finland.

Genom forskarna vid Avdelningen för kemi och deras samarbetsnätverk får studenterna kontakt med aktörer och arbetsgivare inom kemi och närliggande områden.

Inom den kemiska branschen verkar flera organisationer, till vilka Avdelningen för kemi har täta kontakter och genom vilka studenterna kan bekanta sig med kemister ute i yrkeslivet och arbetsmarknaden inom området. Viktiga samarbetspartner är t.ex. Suomalaisten Kemistien Seura, Kemiindustrin rf, fackorganisationer inom branschen och MAOL.