Universitetets ledning

Universitetet leds av rektor, tre prorektorer och enheternas direktörer. Rektorn leder universitetets verksamhet och ansvarar för att universitetets uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Prorektorerna bistår rektorn i ledningen av universitetet.

Enligt universitetslagen har universitets kansler till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet.

Sari Lindblom är Helsingfors universitets rektor under Jari Niemeläs sjukledighet fram till 31.10.2020.

Rektor Sari Lindbloms ansvarsområden är undervisning, studieärenden och studentantagning samt kvalitetsarbete.

Ett av de centrala projekten under Lindbloms mandatperiod som prorektor är att överse följande skede av utbildningsprogramsreformen. Det är dags att granska hur väl de program som körde igång hösten 2017 fungerar, och vid behov görs justeringar utgående från erfarenheter och resultat. 

– Vi har ständigt samlat in data om studenternas framsteg och erfarenheter. Erfarenheterna har varit positiva och studierna har framskridit väl under det första året. Vi följer noga hur studenterna framskrider i sina studier och hur övergången från kandidatprogrammen till magisterprogrammen sker.

Även införandet av betygsantagning 2020 hör till Lindholms ansvar. Vid sidan av betygsantagningen utvecklar universitetet också andra antagningsvägar, t.ex. öppna universitetsleden och MOOC-webbkurser. Urvalsproven reformeras så att de kräver mindre förberedelser.

FD Sari Lindblom är psykolog och professor i universitetspedagogik. Hon var prorektor vid Helsingfors universitet också under det förra rektoratets mandatperiod 2017–2018, och direktör för Centret för universitetspedagogik (HYPE) 2004–2017.

Curriculum Vitae

Kontakt information

Rektor
Sari Lindblom
president@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Maija Roitto
tfn 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

Rektor Jari Niemelä är sjukskriven till 31.10.2020.

***

Rektor Jari Niemelä vill framhäva universitets grundläggande uppgifter. 

– Mitt viktigaste mål är att höja universitetets forskning, undervisning och samhälleliga genomslagskraft till en ännu högre nivå, säger Niemelä.

Förutsättningen för detta är en välmående arbets- och studiemiljö och verksamhet med vi-anda.

– Vår mångfald är en resurs. Potentialen för att göra Helsingfors universitet till en ännu högklassigare miljö för lärande och toppforskning finns hos vår personal och våra studenter. Jag vill se till att vi har nycklarna till framgång. Jag vill alltså säkerställa arbetsro för alla vid universitetet och främja gemenskap och arbetshälsa, konstaterar Niemelä.

Ur universitets nuvarande strategi vill Niemelä lyfta fram rubriken, för den sammanfattar det mest centrala.

– ”Globalt inflytande genom samverkan” är den grundläggande idén bakom vår verksamhet, och den vill jag leva efter. För att uppnå detta mål måste universitet i enlighet med strategin vara en kreativ och internationell miljö för lärande och toppforskning. Det här betyder också att vi måste sätta studenten i fokus, säger Niemelä.

Niemelä siar om en ljus framtid för universitet.

– Universitetet har goda framtidsutsikter. Det är fint att omvärldsanalysen för den nya strategin har tillkommit genom ett aktivt samarbete inom hela universitetet. Hösten 2019 används omvärldsanalysen som utgångspunkt för arbetet med universitetets strategi för 2021–2030.

FD Jari Niemelä är professor i stadsekologi och har arbetat som direktör för Helsingfors institut för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) sedan början av 2018. År 2004–2017 var han dekanus för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Jari Niemelä är Helsingfors universitets 138:e rektor.

Cur­ricu­lum Vi­tae

Rek­tors be­slut

Rektors beslut 2017- (på finska)

Rektors beslut 2010-2016 (på finska)

Kon­takt­upp­gif­ter

Jari Niemelä
tfn 02941 22211
president@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Maija Roitto
tfn 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

 

Prorektor Paula Eerola ansvarar för forskning, forskningsinfrastrukturer och forskarutbildning. Till hennes uppgiftsområde hör också innovationsverksamhet och företagssamarbete samt universitetets egen IT-service. Paula Eerola är också rektorns ställföreträdare och ansvarar för frågor gällande digitalisering fram till 31.10.2020.

– Forskning är grunden för universitetets verksamhet och all övrig verksamhet tar avstamp i den. Min vision är ett universitet som är internationellt lockande både som forskarsamhälle och som forskningspartner samt verkar som en fyr för kunskap och bildning när det finländska samhället genomgår snabba förändringar.

I höst 2018 ligger Eerolas fokus på utvärdering av universitetets forskning.

– Utvärderingen är redan igång och bygger på tanken om utveckling genom utvärdering. Forskningsområdena jämförs inte sinsemellan utan nu går vi in på djupet i enheternas verksamhet och utvecklar den.

Att utvärdera forskningen är ett viktigt bakgrundsarbete med tanke på att det snart igen är dags att lägga upp en ny strategi för universitetet. Arbetet med den nya strategin påbörjas nästa år. Det ligger också på prorektorns bord att utveckla doktorsutbildningen och integrera innovations- och företagssamarbete allt bättre i universitets verksamhet.

Eerola påpekar att det är annorlunda att leda ett universitet än andra organisationer som bedriver forskning. Det har fastställts vissa resultatkrav på universitet, bl.a. i fråga om antalet examina, men universitetets uppgiftsfält är mycket bredare än så.

– Våra mångsidiga grundläggande uppgifter, dvs. forskning, undervisning och genomslagskraft i samhället, fastställs redan i universitetslagen. Universitetsgemenskapen präglas av kollegialitet, och akademiskt ledarskap är kollegialt ledarskap. Gemenskapen är mångstämmig och mångvetenskaplig.

FD Paula Eerola är professor i experimentell partikelfysik vid Helsingfors universitet sedan 2008. Hon har också varit dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet år 2018 och direktör för Helsinki Institute of Physics (HIP) 2016–2017.

Cur­ricu­lum Vi­tae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Paula Eerola
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Tiina Hartikainen
tfn 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Till prorektor Hanna Snellmans ansvarsområde hör internationalitet, partnerskap, samverkan med samhället, alumnsamarbete, medelsanskaffning (i synnerhet internationell sådan) och kulturarvet. Fram till 31.10.2020 ansvarar hon också för Öppna universitetet och biblioteksfrågor.

– Mitt arbete styrs av ett starkt etos av gemenskap. Jag vill utveckla universitetets internationalitet och samverkan med samhället tillsammans med andra.

Läsåret 2018–2019 främjade universitetet under Snellmans ledning utvecklingen av sina strategiska partnerskap i enlighet med universitetets partnerskapsmodell.

– Vårt mål är att ingå högst sju strategiska partnerskap. Stockholms universitet och Pekinguniversitetet är våra strategiska partner sedan tidigare, och från och med augusti 2019 är också University of Edinburgh vår samarbetspartner.

Strategiska partnerskap erbjuder goda samarbetsmöjligheter för både forskarna och universitetet.

– Tillsammans med Stockholms universitet driver vi initiativet Arctic Avenue som lanserades i Helsingfors hösten 2018. Med Pekings universitet driver vi en sommarskola för doktorander, och den lanserades i Peking i december 2018. Den första sommarskolan hölls i Helsingfors i augusti 2019 och riktade sig till doktorander i livsvetenskap. I fråga om doktorsutbildning samarbetar vi också med University of Edinburgh.

Helsingfors universitet gick med i alliansen UNA Europa hösten 2019. Medlemmar i UNA Europa är förutom Helsingfors universitet Freie Universität Berlin, Università di Bologna, University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid och Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En av de ledande tankarna för samarbetsnätverket är att erbjuda universitetens personal och studerande nya möjligheter till studier, mobilitet och arbete.

─ Tillsammans med våra samarbetspartner skapar vi framtidens europeiska universitet. UNA Europas fyra fokusområden, data science och artificiell intelligens, Europaforskning, kulturarv och hållbarhet, stärker även tyngdpunkterna för vår verksamhet inom dessa områden. Ett femte tema är det nya konceptet One Health som koordineras av Helsingfors universitet, säger Snellman.

Snellman vill fortsätta utveckla universitetssamarbetet på några nivåer och med många olika partner.

– Samarbete med intressentgrupper och partner är viktigt och måste utvecklas. Vi måste arbeta för att vi och våra partner ska ha en gemensam uppfattning om värderingar, mål och önskvärd praxis. Jag anser att det är viktigt att universitetet är lyhört både för sina samarbetspartner och för signaler från det omgivande samhället. Helsingfors universitet är det enda universitetet med riksomfattande verksamhet. Vi har verksamhetsställen (t.ex. forskningsstationer och universitetscentrum) runt om i landet. Universitetet ska bidra till det omgivande samhället men också lyssna på och föra en genuin dialog med det.

Under det kommande läsåret vill Snellman lyfta fram vidareutvecklingen av samarbetet med beslutsfattare, påverkansarbetet vid fakulteterna samt utvecklingen av samarbetet med internationella stiftelser som ett led i medelsanskaffningen.

– Vi har också engagerat oss i samarbete med Finlands olika vetenskapsinstitut.

För Snellman är det en hjärtesak att få universitetets internationella personal att ta aktivare del i samverkan med samhället.

FD Hanna Snellman har varit professor i etnologi vid Helsingfors universitet sedan 2012. Dekanus för Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet har hon varit 2017–2018 och prodekanus 2014–2016.

Curriculum Vitae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Hanna Snellman
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Tiina Hartikainen
tfn 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Till prorektor Tom Böhlings uppgiftsområde hör tvåspråkighetsfrågor, utveckling av campus, samhälleligt ansvar och en välmående universitetsgemenskap. Han koordinerar även samarbetet med en av universitetets betydande partner, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Fram till 31.10.2020 ansvarar Tom Böhling också för hållbarhets- och ansvarsfrågor.

I fråga om likabehandling och arbetarskydd fortsätter Böhling arbeta för att stärka jämlikhetens och jämställdhetens status som interna värdegrunder vid universitetet. Bland annat deltog universitetet i den nationella Jobbet diskriminerar inte-kampanjen i augusti 2018. 

– Mitt mål är att förbättra välmåendet vid universitetet. I denna breda helhet ingår bland annat arbetshälsa, studenthälsa och jämlikhetsfrågor. Välmåendet är vårt gemensamma ansvar och jag hoppas att hela universitetet antar utmaningen att förbättra det. Ju mer uppmuntrande och positiv atmosfären är, desto trevligare är det att vara verksam här. Då brukar också resultaten bli bättre.

I fråga om tvåspråkighet vill Böhling främja dess roll som en naturlig del av vardagen vid universitetet.

– Helsingfors universitet är det enda tvåspråkiga universitetet i Finland och det är ett trumfkort för oss.

Böhling planerar att gå igenom universitetets lokaler och fundera på hur alla vid universitetet kan göras delaktiga i utvecklingsarbetet.

– Att ständigt förbättra universitetets lokaler och säkerhet är en viktig del av campusutvecklingen. Det viktigt att veta vad arbetet förutsätter och hur lokalerna främjar kreativt och tryggt arbete. Jag kommer att fortsätta modernisera laboratorie-, studie- och kontorslokalerna så att de motsvarar nutida behov. Ett av universitetets viktiga strategiska mål är att stödja hållbar utveckling. För lokalernas del främjar vi målet genom att använda lokalerna så effektivt som möjligt.

Böhling vill själv vara en inspirerande och sparrande chef som sporrar personalen.

– Prorektorns uppgift är att förse personalen och studenterna med en sådan omgivning där det är så lätt som möjligt att arbeta och studera, beskriver han.

MD Tom Böhling har varit professor i patologi vid Helsingfors universitet sedan 2012. Enhetschef för Medicum vid Helsingfors universitets medicinska fakultet har han varit 2015–2018.

Curriculum Vitae

Kontaktuppgifter

Prorektor
Tom Böhling
vicepresident@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Ledningens assistent
Säde Stenbacka
tfn 02941 23365
sade.stenbacka@helsinki.fi

Förvaltningsdirektören biträder rektorn i ledningen av den allmänna förvaltningen vid universitetet och ansvarar för att förvaltningen vid universitetet sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt, följer de ärenden som gäller universitetet och tar initiativ för att utveckla förvaltningen vid universitetet samt sköter andra uppgifter som rektorn anvisar direktören. Förvaltningsdirektören är också generalsekreterare för universitetets styrelse

Förvaltningsdirektören har helhetsansvar för personalärenden och ekonomin samt egendomen vid den enhet som de leder.

Som förvaltningsdirektör vid Helsingfors universitet verkar politices magister Esa Hämäläinen.

Me­rit­för­teck­ning

Kontaktuppgifter

Esa Hämäläinen
tel. 02941 22212
admindirector@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Förvaltningsdirektörens sekreterare
Mari Lehtonen
tel. 02941 22396
mari.h.lehtonen@helsinki.fi
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Dekanus Ritva Toivonen.

Prodekanus Laura Alakukku, forskningsinfrastrukturer.

Prodekanus Kari Hyytiäinen, samhällelig växelverkan och internationella ärenden.

Prodekanus Janna Pietikäinen, undervisning och tvåspråkighet.

Prodekanus Maija Tenkanen, dekanus ställföreträdare, forskning och jämställdhet.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Dekanus Jaakko Kangasjärvi.

Prodekanus Atte Korhola, samhällelig växelverkan.

Prodekanus Minna Nyström, forskning.

Prodekanus Helena Åström, undervisning och tvåspråkighet.

Farmaceutiska fakulteten

Dekanus Jouni Hirvonen.

Prodekanus Yvonne Holm, samhällelig växelverkan och tvåspråkighet.

Prodekanus Outi Salminen, undervisning.

Prodekanus Jari Yli-Kauhaluoma, dekanus ställföreträdare, forskning.

Humanistiska fakulteten

Dekanus Pirjo Hiidenmaa.

Prodekanus Jussi Pakkasvirta, samhällelig växelverkan, tvåspråkighet och jämställdhet.

Prodekanus Paavo Pylkkänen, forskning, internationella ärenden och kvalitet.

Prodekanus Ulla Tuomarla, dekanus ställföreträdare, undervisning.

Juridiska fakulteten

Dekanus Pia Letto-Vanamo.

Prodekanus Leena Halila, samhällelig växelverkan.

Prodekanus Sakari Melander, undervisning.

Prodekanus Taina Pihlajarinne, forskning.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Dekanus Kai Nordlund.

Prodekanus Marja-Liisa Riekkola, forskning och forskningsinfrastrukturer.

Prodekanus Samuli Siltanen, samhällelig växelverkan, kommunikation och jämställdhet.

Prodekanus Hannu Toivonen, undervisning och internationella ärenden.

Medicinska fakulteten

Dekanus Risto Renkonen.

Prodekanus Marjukka Myllärniemi, forskning.

Prodekanus Tiina Paunio, undervisning och tvåspråkighet.

Prodekanus Kari Reijula, samhällelig växelverkan och medelsanskaffning.

Pedagogiska fakulteten

Dekanus Johanna Mäkelä.

Prodekanus Arto Kallioniemi, samhällelig växelverkan och tvåspråkighet.

Prodekanus Mirjam Kalland, forskning.

Prodekanus Anu Laine, undervisning.

Statsvetenskapliga fakulteten

Dekanus Marjaana Seppänen.

Prodekanus Juhana Aunesluoma, samhällelig växelverkan.

Prodekanus Juri Mykkänen, ledare för vetenskapsområden.

Prodekanus Ullamaija Seppälä, undervisning.

Prodekanus Petri Ylikoski, ledare för fakultetens forskningscenter.

Teologiska fakulteten

Dekanus Antti Räsänen.

Prodekanus Petri Luomanen, forskning.

Prodekanus Tuula Sakaranaho, undervisning.

Prodekanus Elina Vuola, samhällelig växelverkan och internationella ärenden.

Veterinärmedicinska fakulteten

Dekanus Antti Sukura.

Prodekanus Olli Peltoniemi, forskning och tvåspråkighet.

Prodekanus Mirja Ruohoniemi, forskning.

Prodekanus Maria Fredriksson-Ahomaa, två­språ­kig­het och in­ter­na­tio­nel­la af­fä­rer.

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

Rektor Johan Bärlund.

Prorektor Helena Blomberg-Kroll, forskning.

Prorektor Anna Henning-Lindblom, undervisning.

 

Centret för atmosfärvetenskaper INAR

Direktör Markku Kulmala.

Centret för hållbarhetsvetenskap HELSUS

Direktör Anne Toppinen.

Institutet för livsvetenskap HiLIFE

HiLIFE-direktör Olli Silvennoinen.

Direktör för Institutet för molekylärmedicin i Finland FIMM, Mark Daly.

Direktör för Centrum för neurovetenskap, Jari Koistinaho.

Direktör för Institutet för bioteknik, Marja Mikkola.

 

Enheternas nätsidor

Du hittar länkar till samtliga enheters nätsidor på sidan Fakulteter och enheter.