Flerformsutbildning till lärare inom småbarnspedagogik

Studerande som blir antagna till flerformsutbildningen avlägger pedagogie kandidatexamen (PeK) 180 sp som flerformsutbildning. Utbildningen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Flerformsutbildningen riktar sig till dig som arbetar på det småbarnspedagogiska fältet och önskar avlägga studier till lärare inom småbarnspedagogik parallellt med ditt arbete. De studerande avlägger pedagogie kandidatexamen 180 sp under 2, 5 år som flerformsstudier, parallellt med sitt arbete inom småbarnspedagogiken. Med en pedagogie kandidatexamen är du behörig lärare inom småbarnspedagogik.

Du som söker till flerformsutbildningen är intresserad av barns lärande, utvecklig och fostran. I studierna ingår övningsuppgifter och reflektioner som utförs i anslutning till arbetet. Ifall den som antas till utbildningen inte har ett arbetsförhållande vid ett daghem eller förskola, ordnar den studerande själv en plats inom småbarnspedagogiken (daghem och/eller förskola) där hen kan utföra de arbetsplatsrelaterade studieuppgifterna.

Målet med flerformsutbildningen är att möjliggöra studier även för de som studerar vid sidan av sitt arbete inom småbarnspedagogik samt för de som bor utanför universitetsstäderna. Undervisningsformerna innefattar närundervisning, distansundervisning och arbetslivsanpassade uppgifter inom det småbarnspedagogiska fältet. Dessutom ingår i utbildningen även handledd praktik (inlärning i arbetet). Utbildningen består av olika studieavsnitt med schemalagd närundervisning ungefär en gång i månaden, 1–3 dagar (torsdagar, fredagar och lördagar) per tillfälle i Helsingfors. Dessutom kan kvällsundervisning på distans förekomma enstaka vardagar. De schemalagda studiedagarna är obligatoriska.

De till flerformsutbildningen valda studerandena avlägger obligatoriska studier i flerformsgrupp enligt en särskild studiestig som är planerad enbart för flerformsutbildningen. Den målsatta studietiden är 2,5 år och det är inte möjligt att påskynda flerformsstudierna, trots att du förutom grundstudierna i pedagogik kan ha möjlighet till tillgodoräknande på basen av tidigare universitetsstudier.

Bekanta dig med målen i utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik.

Introduktionsvideo: Studera till pedagogie kandidat lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll

Kandidatprogrammets omfattning är 180 sp, och i examen tillgodoräknas redan av dig genomförda grundstudier i pedagogik (25 sp). I stu­di­er­na in­går

  • Grundstudier i pedagogik 25 sp
  • Ämnesstudier i pedagogik inklusive kandidatavhandlingen och undervisningspraktik 45 sp
  • Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (såsom musik, bild och slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap med flera ämnen) 65 sp
  • Valfria studier 25 sp 
  • Övriga studier (som språk- och kommunikationsstudier) 20 sp 

Studiestig 2023–26 tabell (pdf):

Studiestig för flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik

Ny ansökningsomgång i mars 2024

Information om 2024 års ansökan och antagning

Nästa ansökningsomgång till den svenskspråkiga flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet (med start hösten 2024) är i mars 2024. Ansökan börjar 13.3.2024 kl. 08:00 och utgår 27.3.2024 kl. 15:00. Urvalskriterier hittas i Min studieinfo.

Den svenskspråkiga flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet hösten 2024 har 20 nybörjarplatser. Den finskspråkiga flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet har 100 nybörjarplatser hösten 2024. Mer info om den finskspråkiga flerformsutbildningen.

Den som söker till flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet med start hösten 2024 bör ha:

  • avlagda grundstudier i pedagogik (25 sp) som bevisas med ett intyg över sammanställd helhet (sammanställningsintyg).
  • minst 9 månader enhetlig arbetserfarenhet från området för småbarnspedagogik (daghem eller förskola).

Mer information om ansökan till flerformsutbildningen hittas i Min Studieinfo/ Opintopolku.

Överflyttningsansökan:

Mer information om överflyttningssökan publiceras på denna sida och i Min studieinfo tjänsten under hösten.

Möjlighet att ansöka om överflyttning från annat universitet inleds den 2 maj 2024 och avslutas den 16 maj 2024 kl 15:00.

Allmän information om överflyttningsansökan till Helsingfors universitet finns på Helsingfors universitets webbplats

Ett tvåspråkigt informationstillfälle om 2024 års ansökan ordnades den 14.11.2023. Du kan bekanta dig med materialet och inbandningen från informationstillfället om ansökan 2024 härunder:
Informationstillfällets material
Informationstillfällets inbandning

Om du har frågor

De vanligaste frågorna om flerformsutbildningen hittar du tills vidare på den finskspråkiga sidan under rubrikerna "Useim­min ky­sy­tyt ky­sy­myk­set mo­ni­muo­to­kou­lu­tuk­seen hakemisesta" och "Useim­min ky­sy­tyt ky­sy­myk­set opiskelusta mo­ni­muo­to­kou­lu­tuk­ses­sa". Samma svar gäller för den svenskspråkiga flerformsutbildningen som för den finskspråkiga. De vanligaste frågorna uppdateras här på svenska så småningom.

Har du frågor om 2024 års ansökan eller övriga frågor om flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet kan du ställa dom till edu-vo-monimuoto@helsinki.fi.

Om du har frågor specifikt om den svenskspråkiga flerformsutbildningen kan du kontakta Margita Sundstedt, universitetslärrae och koordinator vid flerformsutbildningen
tel. 050 5702866
margita.sundstedt@helsinki.fi