Ansök om titeln docent

Titeln av en docent kan ansökas från Pedagogiska fakulteten två gånger per år inom ansökningsperioderna.
Ansökningstiderna är 1–31.3. och 1–30.9.
Do­cent

Universitetet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga.

En docent kan medverka i undervisningen i det ämne som han eller hon företräder, i handledningen av studenter och i granskningen av examensarbeten samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt.

Fakultetsrådet bedömer den sökandes förutsättningar att bli beviljad titeln docent. Helsingfors universitets kansler beviljar titeln docent på framställning av fakultetsrådet. Titeln docent är på engelska ”Title of Docent” och i vardagsspråk ”Docent”.

Ansökning

Titeln docent kan beviljas en person som har tillräckliga forskningsmeriter, god undervisningsförmåga och den erfarenhet av internationell verksamhet som förutsätts för handledning av doktorander.

Kriterierna är

 • Doktorsexamen.
 • Ingående kunskaper på området för docenturen. Utöver en godkänd doktorsavhandling ska den sökande också ha andra publikationer. Publikationerna inom området för docenturen ska vara av en omfattning och betydelse som motsvarar ytterligare en doktorsavhandling av god kvalitet. Både monografier och forskningsartiklar beaktas.
 • Förmåga till självständig forskning efter doktorsavhandlingen, visad genom referentgranskade publikationer och på annat sätt. Den sökande väljer högst tio publikationer ur sin produktion. Om det i urvalet ingår sampublikationer ska den sökande bifoga en redogörelse för sin självständiga andel av arbetet.
 • Aktiv medverkan i den internationella verksamheten på området. I regel avses här internationella publikationer, om inte området för docenturen motiverar publicering endast på de inhemska språken.
 • God undervisningsförmåga.

Anser fakultetsrådet att beviljandet av titeln docent är ändamålsenligt med tanke på verksamheten vid fakulteten, en institution eller en ämnesenhet, begär rådet ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens av två sakkunniga, om rådet inte av särskild anledning anser utlåtanden vara onödiga. Vid bedömningen av den sökandes kompetens beaktas i synnerhet de vetenskapliga publikationernas kvalitet och omfattning.

Efter att ha fått expertutlåtandena om den sökandes vetenskapliga kompetens och bedömningen av undervisningsförmågan bestämmer fakultetsrådet om det gör en framställning om beviljande av titeln docent till kanslern. Enligt 52 § i Helsingfors universitets instruktion beviljas titeln docent av kanslern på framställning av fakultetsrådet.

Av en docent krävs god undervisningsförmåga. Fakultetens pedagogiska nämnd bedömer den övergripande undervisningsförmågan hos den som ansöker om titeln docent. Bedömningen baserar sig på bedömningen av de pedagogiska meriter som har dokumenterats i ansökningshandlingarna och på bedömningen av undervisningsprovet. I regel måste den som ansöker om titeln docent ge ett offentligt undervisningsprov, om det inte av särskild anledning anses onödigt.

 • Fakultetens anvisningar och matris (pdf) för bedömningen av undervisningsförmågan samt kriterierna och matris för bedömningen av undervisningsprovet.

Docenten måste behärska det språk, finska eller svenska, som undervisningen ges på. Dessutom krävs minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift på finska och svenska (Statsrådets förordning om universiteten 770/2009). En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst kan beviljas dispens från kravet på kunskaper i finska och svenska (Instruktion för Helsingfors universitet, 52 §).

Innan man lämnar in en ansökan om titeln docent ska man diskutera med en professor i ämnet bl.a. om antalet publikationer och området för docenturen.

Enligt kanslerns anvisningar får docenturerna inte vara för begränsade, och man ska inte precisera området med ord som ”i synnerhet”. I de flesta fall är det bra att följa de etablerade ämnesgränserna.

Vid bedömningen av den sökandes kompetens beaktas i synnerhet de vetenskapliga publikationernas kvalitet och omfattning. Därför är det viktigt att den sökande har gjort upp sin publikationsförteckning enligt anvisningarna.

Ansökan behandlas först av Pedagogiska fakultetens docentnämnd. Om nämnden bifaller ansökan föredras ärendet i fakultetsrådet.

Docentnämnden kan också avstå från att bifalla en ansökan. Meddelande om detta och motiveringen till beslutet sänds till den sökande. Samtidigt ger nämnden anvisningar om hur ansökan kan kompletteras. Den sökande kan begära att ärendet ska föredras trots att docentnämnden inte bifaller ansökan. I så fall för föredraganden ärendet till fakultetsrådet för beslutsfattande. Om den sökande inte vill att ärendet ska föredras i fakultetsrådet, förfaller det tills den sökande har lämnat in en kompletterad ansökan till docentnämnden för behandling. 

Fakultetsrådet fattar beslut om de sakkunniga, varefter fakultetskansliet sänder ansökningsdokumenten och publikationerna till de sakkunniga.

Fakultetens pedagogiska nämnd bedömer den övergripande undervisningsförmågan hos den som ansöker om titeln docent. Bedömningen baserar sig på bedömningen av de pedagogiska meriter som har dokumenterats i ansökningshandlingarna och på bedömningen av undervisningsprovet. I regel måste den som ansöker om titeln docent ge ett offentligt undervisningsprov, om det inte av särskild anledning anses onödigt.

Efter att ha fått de sakkunnigas utlåtanden och utlåtandet om de pedagogiska meriterna gör fakultetsrådet en framställning till kanslern om beviljande av titeln docent.

Att ansöka om titeln docent

Ansökan görs elektroniskt genom att fylla i en e-blankett. Bilagorna till ansökan skickas till kasv-dosentit@helsinki.fi.

Av ansökan ska framgå uppgifter om området för docenturen (titel), sökandens adress- och övriga kontaktuppgifter (hemadress, e-postadress, telefonnummer, personbeteckning) samt en motivering till ansökan (orsaken till varför du söker om titeln docent vid Helsingfors universitet). Därtill behövs namnen på handledarna av doktorsavhandlingen; en handledare kan inte utses till sakkunnig.

Ansökningar tas endast emot i elektronisk form. Namnge bilagorna till ansökningshandlingarna tydligt (t.ex. efternamn_förnamn_meritförteckning.pdf).

Ansökningshandlingar

 1. Ansökan på e-blanketten.
 2. En meritförteckning. Forskningsetiska delegationens modell till meritförteckning för forskare. (Meritförteckningen ska innehålla uppgifter om kunskaper i svenska/finska. Om uppgiften inte finns ska man lämna in en kopia av ett språkintyg.)
 3. En fritt formulerad, bedömning på högst 1–2 sidor av docenturens forskningsområde och den sökandes insats på området.
 4. En publikationsförteckning som följer undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationer. Det är viktigt att i synnerhet internationella publikationer, artiklar som ingår i den sökandes sammanläggningsavhandling (artikelavhandling) och publikationer som grundar sig på material från den sökandes monografiavhandling tydligt lyfts fram.  Publikationerna ska numreras. UKM:s klassificering av publikationstyper
 5. En kopia av examensbetyget om den sökande avlagt doktorsexamen någon annanstans än vid Helsingfors universitet.
 6. Redogörelse för undervisningsmeriter med e-blanketten.
 7. Vetenskapsområdets professor ge sitt bifall och förslag på sakkunniga i ärendet med e-blanketten.
 8. Publikationer (enligt numreringen i publikationsförteckningen). De publikationer som lämnas in (5–10 publikationer) ska vara centrala med tanke på området för docenturen och de ska visa kvaliteten på och omfattningen av den sökandes forskning (ska motsvara minst två doktorsavhandlingar till sin omfattning, både monografier och forskningsartiklar beaktas), publikationernas bredd, i synnerhet i förhållande till området för docenturen, den sökandes förmåga att producera ny vetenskaplig kunskap efter doktorsavhandlingen och den sökandes utveckling som en självständig forskare. I forskningsartiklar som skrivits av flera personer ska den sökandens egen andel specificeras så tydligt som möjligt. Med användarnamn som hör till Helsingfors universitet eller nätverket HAKA kan man med hjälp av tjänsten Funet FileSender skicka stora filer som packats i en och samma mapp (.zip). Om den sökande inte har något användarnamn kan hen skicka sina publikationer i packad form eller kontakta oss på adressen kasv-dosentit@helsinki.fi därefter skickar vi en inbjudan genom vilken den sökande kan skicka filerna till oss.