Doktorsutbildning
Doktorsutbildningen vid pedagogiska fakulteten ger möjlighet att delta i intressanta projekt i samband med arbetet med doktorsavhandlingen som ingår i doktorsexamen. Den målsatta studietiden är fyra år när man studerar heltid. Vi hoppas att våra ämnen inspirerar dig att välja vår fakultet för dina vetenskapliga påbyggnadsstudier.
Hur är det att bedriva doktorsstudier?

Examen kräver långsiktigt och planmässigt arbete, i vilket ingår att skriva doktorsavhandlingen och genomföra andra studier. Målet med doktorsexamen är en vetenskapligt relevant doktorsavhandling och en forskningsbaserad expertis som tjänar samhället i stort i form av pedagogiska tillämpningar. Endast en del av doktorerna fortsätter sin karriär som universitetsforskare och därför är det bra att redan när man planerar studierna beakta att karriären kan fortsätta med olika utmanande uppgifter utanför universitetet.

De som har doktorerat vid pedagogiska fakulteten är vetenskapliga experter med en mångsidig utbildning och förutsättningar att arbeta med krävande forsknings- och undervisningsuppgifter på universitetsnivå och med sakkunniguppdrag som kräver akademisk expertis.

Helsingfors universitet har en modell för doktorsutbildningen med fyra forskarskolor och 32 doktorandprogram, som omfattar alla vetenskapsområden och doktorander. Forskarskolornas områden grundar sig på samarbete inom forskning och doktorsutbildningen. Pedagogiska fakulteten besvarar om två doktorandprogram i humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan.

Målet med den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen är att studenterna

  • gör sig grundligt förtrogna med sitt forskningsområde och dess samhälleliga betydelse,
  • uppnår förmågan att självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap inom sitt forskningsområde,
  • gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom sitt område och
  • förvärvar sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden med anknytning till forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem.

Studenter som har antagits till påbyggnadsutbildning för att avlägga doktorsexamen ska genomföra studierna inom påbyggnadsutbildningen, uppvisa självständigt och kritiskt tänkande på sitt forskningsområde, samt avfatta en doktorsavhandling och offentligt försvara den.

Den målsatta tiden för avläggande av doktorsexamen är fyra år. Påbyggnadsutbildningen förutsätter att påbyggnadsstuderanden har initiativförmåga och genomför arbetet med doktorsavhandlingen på ett planmässigt sätt. Examen består av doktorsavhandlingen och andra studier (40 sp). Doktorsexamen ger färdigheter att arbeta med krävande akademiska uppdrag och med olika samhällsuppdrag i egenskap av sakkunnig.

Ansökningsanvisningarna finns på doktorandprogrammens sidor, se nedan.

Dok­tors­av­hand­ling och instruktioner